ADEPT: Asociația pentru Democrație Participativă    Asociația pentru
    Democrație
    Participativă
  Monitorizarea activității partidelor și politicienilor / promis.mdAlegerile parlamentare în Moldova din 30 noiembrie 2014Partide politice din Republica Moldova
   English Version      
    Home        Harta site-ului        E-mail           

Despre noi  

Prezentare  

Proiecte  

Activități  

Publicații  

Personal  

Alegeri  

Electorala 2007  

Electorala 2005  

Rezultate 1994-2005  

Componența blocurilor  

Comisia Electorală Centrală  

Societate civilă  

ONG  

Vocea Civică  

Partide Politice  

Puncte de vedere  

Comentarii  

e-journal  

Policy Briefs  

Caricaturi  

Informație utilă  

Legislație  

Site-uri relevante  

Guvernare și democrație în Moldova


  versiune pentru tiparversiune
pentru tipar
e-journal, an. II, nr. 34, 14 iulie 2004

Activitatea instituțiilor publice

Politici economice

Problema transnistreană

Relații externe

Studii, analize, comentarii

I. Activitatea instituțiilor publice

1. Parlament

1.1. Acte legislative

Legea pentru completarea Legii cu privire la cetățenie a fost inițiată de Președintele Republicii Moldova și are menirea de a facilita dobîndirea cetățeniei moldovenești de către persoanele care au locuit și continuă să locuiască permanent pe teritoriul Republicii Moldova (inclusiv în zona transnistreană). Astfel, s-a stabilit că sînt recunoscute ca cetățeni ai Republicii Moldova persoanele care la data de 23 iunie 1990 locuiau legal și obișnuit pe teritoriul Republicii Moldova și care continuă să locuiască și în prezent. Prin aceeași lege, Parlamentul a scutit de obligativitatea susținerii examenului de cunoaștere a limbii de stat și a Constituției Republicii Moldova pe pensionarii și invalizii care solicită obținerea cetățeniei țării noastre.

Prin Legea pentru modificarea Legii cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor s-a majorat plafonul minim începînd cu care este obligatorie completarea formularului bancar despre tranzacția efectuată de persoana fizică sau juridică în decursul unei luni de zile. Respectiv, în articolul 4 al legii sus-numite a fost introdusă norma conform căreia organizațiile care efectuează operațiuni financiare sînt obligate să completeze un formular special pentru fiecare operațiune în numerar, realizată de o persoană fizică, cu o valoare ce depășește 300 mii lei, precum și pentru fiecare operațiune, realizată de o persoană juridică, cu o valoare ce depășește 500 mii lei. Formularul se completează și în cazul în care valoarea cîtorva operațiuni realizate în cursul unei luni de către o persoană fizică sau din însărcinarea acesteia atinge o sumă totală în mărimea indicată. Formularul respectiv urmează a fi remis Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției (CCCEC) în termen de 15 zile, care ulterior poate supune controlului operațiunile dubioase și să verifice modul de circulație a banilor respectivi.

Legea pentru modificarea unor acte legislative care constituie baza formării bugetului de stat reflectă politica bugetar-fiscală pe care Guvernul intenționează s-o promoveze în anul 2005. Astfel, pentru anul viitor se propune:

 • reducerea cotei impozitului pe venitul persoanelor juridice cu 2% (în anul bugetar 2004 cota impozitului pe venitul persoanelor juridice a fost în mărime de 20%);
 • micșorarea impozitului pe veniturile persoanelor fizice prin majorarea scutirii personale anuale de la 3600 lei în anul 2004 la 3960 lei în anul 2005, majorarea scutirii anuale pentru persoanele întreținute de la 240 lei în anul 2004 la 600 lei în anul 2005, precum și reducerea cotelor maxime ale impozitului persoanelor fizice de la 10%, 15% și 22% în anul 2004 la 9%, 14% și 20% în anul 2005, în dependență de mărimea salariului.

Se consideră că aceste măsuri vor contribui la ameliorarea activității agenților economici, care își vor putea astfel dezvolta procesul de producere, la apropierea mărimii scutirilor la impozitul pe veniturile persoanelor fizice de mărimea minimului de existență, precum și la legalizarea veniturilor agenților economici și persoanelor fizice, fapt care va conduce la lărgirea bazei fiscale și la colectarea impozitelor în sume mai considerabile.

Legea privind impozitul unic în agricultură prevede, prin derogare de la prevederile Codului fiscal și ale altor acte legislative, instituirea în calitate de experiment a impozitului unic în agricultură în raionul Taraclia. Acest tip de impozit va include impozitul pe venit din activitatea de întreprinzător, taxa pe valoarea adăugată, cu excepția TVA la import, impozitul pe bunurile imobiliare, taxele percepute în Fondul rutier, taxa pentru apă și taxa pentru amenajarea teritoriului.

Cotele impozitului unic pentru agenții care desfășoară activitate în domeniul agricol sînt stabilite anual pentru suprafețele agricole în funcție de bonitatea fiecărui hectar de terenuri agricole:

 1. în mărime de 2,1 lei - pentru l grad/ hectar de terenuri care au atribuiți indici cadastrali;
 2. în mărime de 150 lei - pentru l hectar de terenuri fără indici cadastrali.

Din același domeniu face parte și Legea privind asigurarea subvenționată a riscurilor de producere în agricultură. Aceasta are drept scop constituirea unui mecanism transparent de stimulare a asigurărilor în agricultură pentru a asigura stabilitatea dezvoltării agriculturii. La baza promovării asigurărilor în agricultură se află condițiile de asigurare subvenționată a riscurilor de producere care stabilesc subiecții activității de asigurare, obiectul asigurării, riscurile asigurate, metodele de stabilire a sumei asigurate și legătura acesteia cu prima de asigurare și cu despăgubirile de asigurare. În calitate de risc asigurat se recunoaște orice calamitate naturală ce cauzează un prejudiciu material producătorului agricol și piscicol sau un alt eveniment nefavorabil caracteristic acestui domeniu de producție.

Calculele prealabile au stabilit că subvenționarea asigurării riscurilor de producere în agricultură cere alocații din buget în sumă de circa 40 mln lei, numai pentru primul an fiind necesare în acest sens circa 15 mln lei.

Un alt act legislativ aprobat de Parlament este Legea pentru modificarea unor acte legislative referitoare la ieșirea din țară a minorilor. Aceasta prevede obligativitatea obținerii de către minori a pașaportului pentru ieșire în afara hotarelor țării, precum și a consimțămîntului ambilor părinți în cazul în care minorul pleacă pentru a se stabili cu traiul în altă țară. În baza acestor amendamente, orice cetățean al Republicii Moldova va putea obține pașaport chiar de la naștere.

Hotărîrea privind aprobarea structurii Procuraturii Generale prevede că în structura aparatului organizațional al aparatului central al acestei instituții vor intra: procurorul general; primul adjunct al procurorului general; adjuncții procurorului general; Aparatul procurorului general; Direcția exercitare a urmăririi penale; Direcția conducere a urmăririi penale; Direcția control al urmăririi penale; Direcția judiciară; Direcția investigații generale; Direcția administrativ-economică; procurorii pentru misiuni speciale; Secția personal; Secția securitate internă și Centrul de pregătire a cadrelor.

Hotărîrea de față stabilește că schema de personal, structura internă, atribuțiile și funcțiile secțiilor și direcțiilor sus-numite vor fi stabilite prin ordinul procurorului general.

De o importanță aparte este Hotărîrea privind executarea bugetului de stat în anul 2003. Potrivit acesteia, veniturile se cifrează la 4573,3 mln lei, în timp ce cheltuielile la 4255,1 mln lei, existînd așadar un excedent de 318,2 mln lei.

PIB-ul a înregistrat o creștere de 6,3%, față de anul 2002, însumînd nivelul valoric de 27 297 mln lei. S-a remarcat totodată că politica bugetar-fiscală promovată de Guvern în anul 2003 a avut un ritm mai puțin accelerat decît ar fi fost necesar. Astfel, la 8 tipuri de impozite și taxe fiscale nu au fost încasate mijloace în sumă de 95,9 mln lei, inclusiv: la capitolul "Accize la benzină și motorină" s-au încasat cu 47,5 mln lei mai puțin (89%); la capitolul "Accize la vinurile din struguri, divinuri și vinurile din struguri saturate cu dioxid de carbon" s-au încasat cu 23,9 mln lei mai puțin (37,2%).

De asemenea, în bugetul de stat au fost prevăzute transferuri de fonduri de susținere financiară a teritoriilor în sumă de 708,3 mln lei, în timp ce alocațiile s-au efectuat realmente în proporție de 89,2 la sută, înregistrîndu-se la finele anului un sold nefinanțat în mărime de 76,8 mln lei. Mai mult decît atît, transferurile respective au fost repartizate în mod neproporțional. Spre exemplu, mun. Bălți și UTA Găgăuzia au primit transferuri de 100%, pe cînd altor unități administrativ-teritoriale le-au fost alocate transferuri la un nivel de pînă la 78,0%.

Pentru a redresa situația legată de executarea bugetului, Guvernul va trebui să întreprindă o serie de măsuri, între care: să elaboreze și să aprobe un mecanism unic privind concentrarea tuturor surselor financiare, inclusiv a fondurilor extrabugetare și a mijloacelor extrabugetare la compartimentul venituri al bugetul de stat; să utilizeze strict la destinație rezervele fondului de rezervă al Guvernului; să asigure evidența strictă a investițiilor capitale; să întreprindă măsuri pentru reducerea datoriilor interne și externe etc.

(Pentru mai multe detalii cu privire la conținutul actelor legislative sus-menționate a se vedea "Comentarii legislative" pe site-ul ADEPT). cuprins articolul precedent articolul următor


2. Guvern

2.1. Remanieri

Pentru a suplini vacanța funcțiilor de director al Departamentului Migrațiune și de viceministru al Energeticii, Guvernul i-a numit la 7 iulie în exercițiul acestor funcții pe Olga Poalelungi și, respectiv, pe Pavel Vasiliev. La puțin timp după aceasta, s-a produs cea mai importantă remaniere de cadre din ultima vreme, și anume substituirea prin decret prezidențial a lui Vasile Dolghieru cu Victoria Eftodi în funcția de ministru al Justiției.

2.2. Hotărîri

 • La 29 iunie a fost aprobat Planul de activitate a Guvernului pe trimestrul III al anului 2004. Potrivit acestuia, pe parcursul trimestrului în cauză vor trebui elaborate: 6 proiecte de concepții, programe naționale și ramurale; 13 proiecte de acte legislative și 12 proiecte de acte normative și regulamente. De asemenea, vor trebui efectuate 6 analize ale activității administrației publice și realizate 8 măsuri organizatorice și de gestionare.

  Printre cele mai importante proiecte de documente care urmează a fi elaborate le putem menționa pe următoarele: Concepția sistemului informațional medical integrat; Concepția educației în Republica Moldova și Programul de stat de implementare a acesteia; Programul de asistență tehnică pentru anii 2004-2006 ca măsură complementară de susținere a implementării SCERS; Codul locativ al Republicii Moldova; Cu privire la conflictul de interese; Legea bugetului de stat pe anul 2005; Cu privire la Institutul Național al Justiției; Cu privire la lobbysm; Privind eliminarea violenței în familie; Regulamentul-cadru al Centrului de plasament temporar al copilului; Regulamentul de funcționare a organelor de tutelă și curatelă. Dintre cele 8 măsuri organizatorice și de gestionare incluse în Planul de față merită a fi remarcate: realizarea procedurilor pentru ratificarea Acordului de comerț liber între Republica Moldova și Republica Bulgaria și semnarea Memorandumului de Înțelegere între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Turciei privind cooperarea tehnică.

  Întrucît e-journal-ul "Guvernare și democrație în Moldova" și-a propus de la bun început să urmărească îndeaproape traiectoria cursului Moldovei spre integrarea europeană și, implicit, evoluția proceselor de cooperare regională, complementare celui de construcție europeană, se cere de remarcat că s-a prefigurat finalizarea pe parcursul trimestrului al III-lea al anului 2004 a procedurii de ratificare a acordurilor de comerț liber cu toate statele PSESE. În sprijinul acestei afirmații poate fi invocat Planul de activitate a Guvernului pentru perioada vizată, cît și o moțiune guvernamentală din 29 iulie prin care a fost aprobat proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de comerț liber cu Republica Croația.

 • Executivul a aprobat, de asemenea, un proiect de lege privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar. Potrivit acestuia, se prevede majorarea salariilor angajaților din acest sector începînd cu anul 2005 și pînă în 2010, astfel încît să se ajungă la dublarea acestor salarii.

 • Un proiect de lege similar avizat pozitiv de Guvern vizează indexarea pensiilor. Acesta prevede o majorare anuală a pensiilor, urmînd ca indicele de indexare să fie stabilit în funcție de majorarea prețurilor.

 • La 7 iulie a fost aprobat un proiect de modificare a legilor cu privire la drepturile copilului, cu privire la actele de identitate din sistemul național de pașapoarte și cu privire la tineret. Prin operarea acestor amendamente se urmărește crearea suportului juridic necesar perfectării și eliberării gratuite a buletinelor de identitate pentru copiii cu vîrsta de pînă la 16 ani și pentru tinerii cu vîrsta cuprinsă între 16 și 25 ani. Această măsură s-a impus ca urmare a ratificării de către Republica Moldova a Convenției internaționale cu privire la drepturile copilului și a Cartei europene privind participarea tineretului la structurile regionale și municipale.

 • Guvernul a anunțat băncile comerciale care au cîștigat concursul pentru deservirea trezoreriilor teritoriale ale Ministerului Finanțelor în perioada 2004-2007. Acestea sînt: Banca de Economii, EximBank și Banca Socială. Toate aceste trei instituții bancare dețin autorizația de categoria "C", sînt autorizate de Banca Națională a Moldovei (BNM) să accepte depozite de la Trezoreria statului și dispun de unități teritoriale în localitățile unde sînt amplasate trezoreriile teritoriale. Băncile cîștigătoare au obligația să efectueze decontările în limita unei zile lucrătoare și să achite dobînzi calculate la soldurile mijloacelor bănești în conturile bancare ale trezoreriilor teritoriale în mărimea anuală egală cu rata aplicată de BNM la refinanțarea băncilor comerciale prin operațiuni REPO de cumpărare, în termen de două luni.

  În context, se cere de amintit că din 2001 și pînă în prezent trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor au fost deservite de Banca Socială, Moldindconbanc și de Banca de Economii.

 • Guvernul a mai aprobat Planul de acțiuni pentru redresarea situației economico-financiare a întreprinderilor industriale de stat pentru anii 2004-2005. Documentul prevede inițierea unor acțiuni cu caracter juridic, administrativ și economic, în sensul majorării volumului de producție industrială și reorganizării sau lichidării întreprinderilor neviabile. De asemenea, se prevede crearea unei agenții naționale de protecție a concurenței și a fondurilor pentru dezvoltarea industriei și pentru inovații și transfer economic.
cuprins articolul precedent articolul următor


3. Președinție

3.1. Garanțiile proceselor democratice și libertatea mijloacelor de informare în masă

"Garanțiile proceselor democratice și libertatea mijloacelor de informare în masă" este titlul inițiativei lansate, pe 5 iulie curent, de către Președintele Voronin în cadrul întrevederii acestuia cu reprezentantul special al Secretarului General al Consiliului Europei (CE) în Republica Moldova, Vladimir Philippov, și cu adjunctul Misiunii OSCE la Chișinău, Neil Brenan.

În expunerea conținutului inițiativei sale, șeful statului a pornit de la constatarea faptului că este o provocare să se afirme că viitoarele alegeri parlamentare vor fi falsificate de către putere și că mijloacele de informare în masă independente și publice vor face obiectul unor represiuni și persecuții. În aceste condiții, dezavuarea unor astfel de aserțiuni, consideră șeful statului, impune modernizarea în continuare a instituțiilor democratice din Republica Moldova și perfecționarea condițiilor juridice de funcționare a mediilor de informare independente și publice. În opinia Președintelui, realizarea acestor două sarcini presupune asigurarea a cinci condiții de bază:

 1. "toate forțele politice din țara noastră trebuie să pornească de la faptul că, indiferent de rezultatul viitoarelor alegeri, sistemul eficient și responsabil al statului democratic de drept trebuie să rămînă neclintit;
 2. /…/ toate partidele politice trebuie să fie deopotrivă interesate în asigurarea și garantarea drepturilor omului și libertății cuvîntului;
 3. toate partidele și mișcările politice, organele puterii și mass-media trebuie, în egală măsură, să se supună literei legii și să fie atașate valorilor morale ale societății democratice, să evite utilizarea tehnologiilor murdare în procesul campaniei electorale, a informațiilor care conțin apeluri la discriminare etnică și la violarea drepturilor minorităților naționale;
 4. toți participanții la procesele politice și sociale trebuie, în egală măsură, să considere ca fiind inadmisibilă aplicarea presiunii administrative, economice sau criminale asupra procesului electoral, inclusiv asupra libertății de exprimare a voinței și libertății cuvîntului;
 5. toate partidele și mișcările, mijloacele de informare în masă responsabile trebuie să considere, în egală măsură, ca inadmisibil faptul de a apela în activitatea lor la ideile dezintegrării teritoriale, separatismului sau alipirii Republicii Moldova la un alt stat".

Dincolo de aceste obligații, "pe care puterea este dispusă să le îndeplinească în mod unilateral", Președintele Voronin a mai propus cîteva garanții suplimentare:

 1. modificarea unor prevederi ale Codului civil în sensul stabilirii unui plafon al prejudiciului material și moral a cărui reparare este în drept s-o ceară o persoană unui mijloc media pentru lezarea onoarei, demnității și reputației profesionale a acesteia;
 2. crearea unui colegiu național pentru controlul asupra drepturilor omului;
 3. afirmarea unui sistem eficient de executare a hotărîrilor judecătorești;
 4. adoptarea de către consiliile de observatori ale tuturor companiilor publice de teleradiodifuziune, în calitate de standarde democratice de bază, a proiectului comun al Misiunii OSCE în Moldova și al reprezentantului special al Secretarului General al CE.

Ulterior, printr-un comunicat de presă, ambasadele Franței, Germaniei, Marii Britanii, Poloniei, SUA, Ungariei și reprezentantul CE au salutat inițiativa Președintelui Voronin, în timp ce Misiunea OSCE în Moldova, și-a exprimat satisfacția, în particular, pentru avansarea propunerii vizînd aprobarea de către consiliile de observatori ale companiilor publice tv și radio a proiectului comun al reprezentanței OSCE și al reprezentantului CE cu privire la funcționarea mijloacelor electronice de informare în masă în Moldova.

Cît privește atitudinea liderilor de partide și a reprezentanților mijloacelor de informare în masă, convocați pe 6 și, respectiv, pe 7 iulie la Președinție pentru discutarea inițiativei șefului statului, se poate spune că aceasta este de departe neunivocă. Unii dintre aceștia au salutat și a considerat oportună inițiativa Președintelui. O parte și-a exprimat mai multe rezerve și a formulat mai multe obiecții față de aceasta, alții însă au avansat ideea că inițiativa în cauză nu este altceva decît un tertip propagandistic, invocînd în acest sens: carențele semnalate de raportul Misiunii OSCE/BIDDO de observare a alegerilor locale din 2003; condiția în care se află astăzi instituțiile democratice în Moldova și eșuarea unor inițiative similare, așa precum este "Pactul social" etc.

Faptul că mai mulți lideri ai unor partide importante din Moldova împărtășesc această doză de scepticism față de inițiativa șefului statului conduce la gîndul că vor fi puține formațiuni politice care vor da curs propunerii Președintelui de a fi semnată ulterior o așa-numită "convenție privind standardele etice ale polemicii preelectorale".

În pofida existenței a mai multor rezerve față de inițiativa Președintelui Voronin, trebuie să recunoaștem binevenită intenția de modificare a art.16 al Codului civil, măsură cerută cu insistență în ultimul timp de reprezentanții presei locale și de cei ai ONG-urilor de profil și care ar reduce pericolul falimentării instituțiilor mediatice în situația în care acestea vor fi găsite culpabile de lezarea onoarei, demnității și reputației profesionale. cuprins articolul precedent articolul următor


II. Politici economice

1. Poziția financiară externă a Republicii Moldova

Potrivit ultimelor comunicate de presă ale BNM, datoria externă a Republicii Moldova s-a micșorat în luna mai cu 111,46 mln USD și constituia la 31 mai 870,93 mln USD. La sfîrșitul lunii aprilie datoria publică directă și garantată de stat era de 982,39 mln USD, inclusiv resurse contractate de la Fondul Monetar Internațional (FMI), care la începutul anului 2004 constituiau circa 140 mln USD. Moldova a reușit să reducă serviciul datoriei externe după ce a răscumpărat cambiile emise în contul datoriilor pentru gaze în valoare de 114,5 mln USD la un preț de 50,135 mln USD.

Potrivit ultimului număr al publicației BNM "Sinteza monetară", datoria publică constituia la sfîrșitul lunii mai 794,58 mln USD, iar datoria publică garantată de stat - 76,35 mln USD. Cei de la BNM au specificat că în mai au fost rambursate 118,62 mln USD, iar aprecierea cursului dolarului față de alte valute a condus la majorarea datoriei cu 7,04 mln USD. În plus au fost acumulate arierate la plata dobînzii de 0,12 mln USD. La 31 mai 2004 stocul total al arieratelor, inclusiv cele acumulate în anii precedenți, era de 26,6 mln USD.

Stocul datoriei private negarantate de stat (inclusiv arieratele la dobîndă) la sfîrșitul lunii mai se cifrau in jur de 444,4 mln USD. Potrivit unor prognoze ale Centrului de Politici Economice din cadrul Institutului pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale "Viitorul" în anul 2004 nu vor fi înregistrate "progrese semnificative în deservirea datoriei externe", dar datorită creșterii PIB-ului și aprecierii leului față de dolar ponderea datoriei publice externe în PIB se va diminua de la 51,5% la 42,9%.

În același timp, rezervele valutare ale BNM au scăzut la sfîrșitul lunii mai cu 39,7 mln USD, pînă la 270,75 mln USD, după ce BNM a acordat Guvernului un credit în sumă de 50 mln USD pentru răscumpărarea cambiilor transmise în anul 2000 concernului rus "Gazprom" în contul unei părți din datoriile acumulate în anii 1996 și 1997. Chișinăul a răscumpărat în luna mai la un preț de 50,135 mln USD cambii în valoare de 114,5 mln USD. Parlamentul a legiferat la 17 iunie creditul de 600 mln lei contractat de Guvern, echivalent a 50 mln USD, oferit pe o perioadă de cinci ani.

Banca centrală a cumpărat, în luna mai, pe piața internă 9,35 mln USD și 72,3 mln Euro, astfel încît a reușit să reducă din handicapul ce s-a format în urma alocării împrumutului. Cea mai mare parte din rezerve o constituie disponibilitățile și plasamentele la termen - 184,12 mln USD, inclusiv în alte bănci centrale - 94,0 mln USD și structuri financiar-bancare din străinătate - 90,08 mln USD. În hîrtii de valoare sînt menținute rezerve în volum de 86,49 mln USD. Potrivit datelor BNM, disponibilitățile și plasamentele în alte bănci centrale și băncii cu oficii în străinătate s-au redus în luna mai cu 24,36 mln USD și, respectiv, 25,5 mln USD, în timp ce plasamentele în hîrtii de valoare au crescut cu 9,93 mln USD.

Obiectivul BNM pentru anul 2004 este de a menține rezervele valutare internaționale "la un nivel acceptabil pentru acoperirea a cel puțin trei luni de import". După punerea în circulație a monedei naționale, BNM a reușit să dubleze rezervele valutare în anii 1994-1997, cînd acestea au crescut de la 180 de mln pînă la 365,7 mln USD, însă după criza financiară rusă din anul 1998 rezervele s-au micșorat de circa 2,5 ori, pînă la nivelul de 143 milioane USD. În ciuda faptului că FMI a întrerupt finanțarea Republicii Moldova în perioada 1999-2003, finanțare a căror credite în marea lor majoritate erau utilizate pentru completarea rezervelor BNM, banca centrală a reușit să-și mărească rezervele valutare în cinci ani cu peste 150 mln USD, rezerve acumulate în mare parte din achizițiile masive de valută de pe piața internă ca rezultat al transferurilor valutare efectuate de cetățenii moldoveni aflați la muncă în străinătate. cuprins articolul precedent articolul următor


III. Problema transnistreană

1. Grupul Ilașcu cîștigă procesul la CEDO

La 8 iulie Curtea Europeană pentru Drepturile Omului (CEDO) de la Strasbourg a dat publicității sentința Marii Camere a CEDO în cazul "Ilașcu și alții împotriva Republicii Moldova și a Federației Ruse". Curtea a dat cîștig de cauză grupului Ilașcu, obligînd Federația Rusă și Republica Moldova să le plătească membrilor grupului Ilașcu daune morale și materiale, precum și costurile legate de asistența judiciară de care au beneficiat în timpul procesului.

Prin decizia CEDO, Republica Moldova a fost găsită responsabilă pentru că nu a luat măsurile adecvate pentru a pune capăt violărilor drepturilor omului în regiunea transnistreană, unde membrii grupului Ilașcu au fost condamnați de un tribunal al nerecunoscutei "republici transnistrene" pentru pretinse acte de terorism. Federația Rusă împărtășește această responsabilitate deoarece deține controlul de facto asupra regiunii transnistrene datorită staționării trupelor și echipamentului militar în zonă precum și suportului politic, economic și militar pe care îl acordă autorităților separatiste.

Curtea a chemat Federația Rusă și Republica Moldova să ia toate măsurile necesare pentru eliberarea a doi membri ai grupului Ilașcu, Tudor Petrov-Popa și Andrei Ivanțoc, care încă se mai află în închisoarea din Tiraspol.

Autoritățile moldovene nu au avut deocamdată o reacție oficială față de decizia CEDO. La cîteva ore după pronunțarea acesteia, ministrul moldovean al Justiției, Vasile Dolghieru, a fost demis din funcție prin decret prezidențial. Motivele disponibilizării nu au fost invocate, însă mai mulți observatori locali au notat că demiterea ar avea legătură cu decizia CEDO.

Federația Rusă, pe de altă parte, și-a formulat poziția față de decizia CEDO într-un comunicat al Ministerului rus de Externe dat publicității în aceeași zi. Potrivit comunicatului, Federația Rusă se arată nedumerită față de "inconsistența, caracterul contradictoriu, subiectivismul și angajarea politică" a curții de la Strasbourg. În comunicat se spune că potrivit normelor de drept intențional Federația Rusă nu poate fi considerată vinovată de acuzațiile aduse de grupul Ilașcu deoarece evenimentele invocate au avut loc înainte de aderarea Rusiei la Convenția Europeană a Drepturilor Omului. În document se mai precizează că cele "cîteva sute de militari ruși" aflați în regiunea transnistreană fac parte din forțele de pacificare dislocate în regiune și nu pot servi drept instrument de control asupra unui teritoriu cu o populație de aproape un milion de oameni.

2. Rezoluția Adunării Parlamentare a OSCE cu privire la Republica Moldova

Adunarea Parlamentară (AP) a OSCE a adoptat în cadrul sesiunii anuale din 5-9 iulie de la Edinburgh o rezoluție cu privire la Republica Moldova. În rezoluție OSCE deploră impasul în care se află procesul de negocieri în problema transnistreană, dar salută faptul că, în principiu, cele două părți sînt gata să reia dialogul în vederea atingerii unei înțelegeri cu privire la statutul regiunii transnistrene în baza principiilor federaliste. AP OSCE cheamă toate părțile vizate să depună eforturile necesare în acest sens, îndeamnă autoritățile transnistrene să coopereze în mod constructiv în vederea finisării procesului de retragere a munițiilor ruse și cheamă la reluarea dialogului politic dintre parlamentarii moldoveni și membrii Sovietului Suprem al Transnistriei.

Într-un interviu acordat postului Radio Europa Liberă, Kimmo Kiljunen, vicepreședintele AP OSCE și raportor principal pentru Republica Moldova, a declarat că AP OSCE a susținut în unanimitate inițiativa de a organiza în luna septembrie o masă rotundă cu participarea tuturor formațiunilor politice din Moldova și Transnistria, care ar urma să adopte o declarație oficială cu privire la principiile de bază ale reglementării transnistrene. Potrivit lui Kiljunen, aceste principii ar fi integritatea teritorială a Republicii Moldova, ideea federalismului ca principiu de bază pentru o soluție finală, garanții internaționale pentru soluția finală și o soluție nemilitară a conflictului.

3. Summit-ul NATO de la Istanbul cheamă Rusia să definitiveze procesul de retragere a munițiilor din Transnistria

Comunicatul final al reuniunii șefilor de stat și guverne ale statelor NATO, desfășurat între 28-29 iunie la Istanbul, a remarcat progresul realizat în 2003 în procesul de retragere a munițiilor ruse din regiunea transnistreană, dar a exprimat regretul în legătură cu faptul că procesul a fost stopat în 2004 și că termenul-limită fixat pentru sfîrșitul anului 2003 nu a fost respectat. Șefii de stat și guverne ale statelor NATO au îndemnat Federația Rusă să reia procesul de retragere, dar nu au fixat un nou termen pentru finalizarea acestuia.

În același timp, participanții la reuniunea NATO și-au reiterat poziția față de Tratatul adaptat cu privire la Forțele Convenționale în Europa (FACE) drept fundament al securității europene și au reamintit că îndeplinirea angajamentelor de la Istanbul cu privire la Georgia și Moldova vor crea condițiile necesare pentru ratificarea acestuia de către aliați și alte state.

Atît în ajunul summit-ului NATO, cît și în timpul acestuia oficiali ruși au încercat să acrediteze ideea precum că legătura pe care NATO încearcă să o facă între ratificarea Tratatului FACE și evacuarea munițiilor ruse din regiunea transnistreană și Georgia nu este justificată. Astfel, într-un interviu acordat de către ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, agenției ruse de știri RIA Novosti, acesta a menționat că angajamentele Rusiei de a-și retrage forțele militare din Moldova și Georgia sînt de natură politică, spre deosebire de clauzele Tratatului FCE, care au un caracter juridic. cuprins articolul precedent articolul următor


IV. Relații externe

1. Summit-ul informal al CSI

Pe 3 iulie curent, Președintele Vladimir Voronin a participat la lucrările summit-ului informal al șefilor de state din cadrul CSI. Potrivit informațiilor oficiale, principalele subiecte de discuție din cadrul acestei reuniuni la nivel înalt au vizat agenda summit-ului CSI din septembrie 2004 de la Astana și consemnarea în comun a 60 ani de la încheierea celui de-al doilea război mondial.

Cu prilejul acestei reuniuni, Vladimir Voronin a avut o întrevedere tete-a-tete cu omologul său rus, Vladimir Putin. Potrivit serviciului de presă al Președinției de la Chișinău, cei doi oficiali au abordat chestiuni privind "dezvoltarea relațiilor bilaterale, tematica reglementării conflictului transnistrean, alte probleme de interes comun".

Atît presa rusă, cît și cea moldovenească oficială și neoficială au oferit puțin spațiu informațional cu referință la această reuniune la nivel înalt, fapt care explică de ce s-a aflat cu întîrziere de cîteva zile despre o declarație comună a șefilor de state din CSI, semnată pe 3 iulie la Moscova, prin care aceștia s-au arătat nemulțumiți de "starea de lucruri din cadrul OSCE". Potrivit declarației, motivul acestei insatisfacții îl constituie faptul că "această organizație europeană nu-și onorează în măsură deplină, sarcinile formulate în documentele de constituire și este preocupată în mod prioritar de respectarea drepturilor omului și funcționarea instituțiilor democratice în detrimentul celorlalte dimensiuni ale securității colective - cea militaro-politică, economică, ecologică și umanitară". Declarația în cauză a fost prezentată de către reprezentantul permanent al Rusiei la OSCE, Aleksandr Borodavkin, în cadrul ședinței Consiliului permanent al OSCE din 8 iulie, de la Viena. Potrivit BASA-press, textul acestei declarații n-a fost semnat doar de Președintele georgian, Mihail Saakașvili, în timp ce Președintele Voronin și-a precizat rezervele față de activitatea OSCE, accentuînd "decalajul dintre activismul sporit al OSCE în ceea ce privește susținerea standardelor democratice și pasivitatea în reglementarea conflictelor înghețate pe teritoriul CSI".

Dat fiind diferendul transnistrean, și el un conflict "înghețat", precum și semnarea acestei declarații și de Președintele Voronin, care, în repetate rînduri, s-a arătat mulțumit în discursurile sale publice de sprijinul acordat de OSCE în vederea soluționării problemei transnistrene, putem constata deplasarea anumitor accente de atitudine. O astfel de atitudine, transplantată la realitățile noastre, implică faptul că OSCE-ul este în mare parte responsabil de lipsa unui progres vizibil în procesul de soluționare a conflictului transnistrean. Acest tip de percepție contrastează cu cel al partidelor de opoziție din Republica Moldova, al unor influenți observatori și lideri de opinie care subliniază în acest context atitudinea sfidătoare și puțin cooperantă a Tiraspolului, susținut de o manieră tacită de Moscova, și care mai evocă serviciul imens pe care i l-a făcut OSCE-ul Moldovei, atunci cînd s-a opus cu vehemență semnării "Memorandumului Kozak".

Declarația comună a șefilor de state din cadrul CSI ține să atragă atenția asupra necesității aplicării unor "măsuri urgente și de anvergură pentru a corecta de o manieră radicală conținutul și formele de activitate ale OSCE". cuprins articolul precedent


V. Studii, analize, comentarii

Ecoul crizei de pîine
Anatoli Gudîm, 14 iulie 2004

Circumstanțele bulversante ale crizei de pîine din anul 2003 sînt încă vii în memoriile noastre: recolta redusă, reacția încetinită a Guvernului, "mafia pîinii", creșterea bruscă a prețurilor pîinii - 39,8% într-un singur an, acțiunile grăbite, dar prea tîrzii ale Parlamentului, Guvernului și ale agenților economici referitoare la importul grîului »»»


Ce va urma după decizia CEDO?
Igor Boțan, 14 iulie 2004

La 8 iulie a.c., Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) și-a pronunțat decizia pe marginea cazului "Ilașcu și alții împotriva Republicii Moldova și a Federației Ruse". În conformitate cu această decizie Republica Moldova și Federația Rusă se fac vinovate de încălcarea articolelor Convenției Europene a Drepturilor Omului referitoare la dreptul la libertate și de tratament inuman al celor patru persoane din "grupul Ilașcu" »»»

e-journal

Abonare electronică
la e-journal

Подписка на русскую версию e-journal

Chestionar de evaluare

Caricaturi

la începutul paginii  

Copyright © 2001–2015 Asociația pentru Democrație Participativă "ADEPT"
Tel: (373 22) 21-34-94, Tel/Fax: (373 22) 21-29-92, e-mail:

Reproducerea materialelor se permite doar cu menționarea obligatorie a sursei
 
Site elaborat de NeoNet  
Despre proiect