ADEPT: Asociația pentru Democrație Participativă    Asociația pentru
    Democrație
    Participativă
  Monitorizarea activității partidelor și politicienilor / promis.mdAlegerile parlamentare în Moldova din 30 noiembrie 2014Partide politice din Republica Moldova
   English Version      
    Home        Harta site-ului        E-mail           

Despre noi  

Prezentare  

Proiecte  

Activități  

Publicații  

Personal  

Alegeri  

Electorala 2007  

Electorala 2005  

Rezultate 1994-2005  

Componența blocurilor  

Comisia Electorală Centrală  

Societate civilă  

ONG  

Vocea Civică  

Partide Politice  

Puncte de vedere  

Comentarii  

e-journal  

Policy Briefs  

Caricaturi  

Informație utilă  

Legislație  

Site-uri relevante  

Constituția Republicii Moldova


Adoptata la 29 iulie 1994
Monitorul Oficial al R.Moldova nr.1 din 18.08.1994

Titlul III.
Autoritatile Publice

Capitolul IV. Parlamentul

Sectiunea 1. Organizare si functionare

Articolul 60
Parlamentul, organ reprezentativ suprem si legislativ

(1) Parlamentul este organul reprezentativ suprem al poporului Republicii Moldova si unica autoritate legislativa a statului.

(2) Parlamentul este compus din 101 deputati.

Articolul 61
Alegerea Parlamentului

(1) Parlamentul este ales prin vot universal, egal, direct, secret si liber exprimat.

(2) Modul de organizare si de desfasurare a alegerilor este stabilit prin lege organica.

(3) Alegerile deputatilor in Parlament se desfasoara in cel mult 3 luni de la expirarea mandatului sau de la dizolvarea Parlamentului precedent.

Articolul 62
Validarea mandatului de deputat

Curtea Constitutionala, la propunerea Comisiei Electorale Centrale, hotaraste validarea mandatului de deputat sau nevalidarea lui in cazul incalcarii legislatiei electorale.

Articolul 63
Durata mandatului

(1) Parlamentul este ales pentru un mandat de 4 ani, care poate fi prelungit, prin lege organica, in caz de razboi sau de catastrofa.

(2) Parlamentul se intruneste, la convocarea Presedintelui Republicii Moldova, in cel mult 30 de zile de la alegeri.

(3) Mandatul Parlamentului se prelungeste pina la intrunirea legala a noii componente. In aceasta perioada nu poate fi modificata Constitutia si nu pot fi adoptate, modificarile sau abrogate legi organice.

(4) Proiectele de legi sau propunerile legislative inscrise pe ordinea de zi a Parlamentului precedent isi continua procedura in noul Parlament.

Articolul 64
Organizarea interna

(1) Structura, organizarea si functionarea Parlamentului se stabilesc prin regulament. Resursele financiare ale Parlamentului sint prevazute in bugetul aprobat de acesta.

(2) Presedintele Parlamentului se alege prin vot secret, cu majoritatea voturilor deputatilor alesi, pe durata mandatului Parlamentului. El poate fi revocat in orice moment prin vot secret de catre Parlament cu o majoritate de cel putin doua treimi din voturile tuturor deputailor.

(3) Vicepresedintii se aleg la propunerea Presedintelui Parlamentului, cu consultarea fractiunilor parlamentare.

Articolul 65
Caracterul public al sedintelor

(1) Sedintele Parlamentului sint publice.

(2) Parlamentul poate hotari ca anumite sedinte sa fie inchise.

Articolul 66
Atributiile de baza

Parlamentul are urmatoarele atributii de baza:

 1. adopta legi, hotariri si notiuni;
 2. declara referendumuri;
 3. interpreteaza legile si asigura unitatea reglementarilor legislative pe intreg teritoriul tarii;
 4. aproba directiile principale ale politicii interne si externe a statului;
 5. aproba doctrina militara a statului;
 6. exercita controlul parlamentar asupra puterii executive, sub formele si in limitele prevazute de Constitutie;
 7. ratifica, denunta, suspenda si anuleaza actiunea tratatelor internationale incheiate de Republica Moldova;
 8. aproba bugetul statului si exercita controlul asupra lui;
 9. exercita controlul asupra acordarii imprumuturilor de stat, asupra ajutorului economic si de alta natura acordat unor state straine, asupra incheierii acordurilor privind imprumuturile si creditele de stat din surse straine;
 10. alege si numeste persoane oficiale de stat,in cazurile prevazute de lege;
 11. aproba ordinele si medaliile Republicii Moldova;
 12. declara mobilizarea partiala sau generala;
 13. declara starea de urgenta, de asediu si de razboi;
 14. initiaza cercetarea si audierea oricaror chestiuni ce se refera la interesele societatii;
 15. suspenda activitatea organelor administratiei publice locale, in cazurile prevazute de lege;
 16. adopta acte privind amnistia;
 17. indeplineste alte atributii, stabilite prin Constitutie si legi.
Articolul 67
Sesiuni

(1) Parlamentul se intruneste in doua sesiuni ordinare pe an. Prima sesiune incepe in luna februarie si nu poate depasi sfirsitul lunii iulie. A doua sesiune incepe in luna septembrie si nu poate depasi sfirsitul lunii decembrie.

(2) Parlamentul se intruneste si in sesiuni extraordinare sau speciale, la cererea Presedintelui Republicii Moldova, a Presedintelui Parlamentului sau a unei treimi din deputati.

Sectiunea 2. Statutul deputatilor

Articolul 68
Mandatul reprezentativ

(1) In exercitarea mandatului,deputatii sint in serviciul poporului.

(2) Orice mandat imperativ este nul.

Articolul 69
Mandatul deputatilor

(1) Deputatii intra in exercitiul mandatului sub conditia validarii.

(2) Calitatea de deputat inceteaza la data intrunirii legale a Parlamentului nou ales, in caz de demisie, de ridicare a mandatului, de incompatibilitate sau de deces.

Articolul 70
Incompatibilitati si imunitati

(1) Calitatea de deputat este incompatibila cu exercitarea oricarei alte functii retribuite, cu exceptia activitatii didactice si stiintifice.

(2) Alte incompatibilitati se stabilesc prin lege organica.

(3) Deputatul nu poate fi retinut, arestat, perchezitionat, cu exceptia cazurilor de infractiune flagranta, sau trimis in judecata fara incuviintarea Parlamentului, dupa ascultarea sa.

[Art.70 compl. prin Legea nr.1470-XV din 21.11.02, in vigoare 12.12.02]

Articolul 71
Independenta opiniilor

Deputatul nu poate fi persecutat sau tras la raspundere juridica pentru voturile sau pentru opiniile exprimate in exercitarea mandatului.

Sectiunea 3. Legiferarea

Articolul 72
Categorii de legi

(1) Parlamentul adopta legi constitutionale, legi organice si legi ordinare.

(2) Legile constitutionale sint cele de revizuire a Constitutiei.

(3) Prin lege organica se reglementeaza:

 1. sistemul electoral;
 2. organizarea si desfasurarea referendumului;
 3. organizarea si functionarea Parlamentului;
 4. organizarea si functionarea Guvernului;
 5. organizarea si functionarea Curtii Constitutionale,a Consiliului Superior al Magistraturii, a instantelor judecatoresti, a contenciosului administrativ;
 6. organizarea administratiei locale, a teritoriului, precum si regimul general privind autonomia locala;
 7. organizarea si functionarea partidelor politice;
 8. modul de stabilire a zonei economice exclusive;
 9. regimul juridic general al proprietatii si a mostenirii;
 10. regimul general privind raporturile de munca , sindicatele si protectia sociala;
 11. organizarea generala a invatamintului;
 12. regimul general al cultelor religioase;
 13. regimul starii de urgenta, de asediu si de razboi;
 14. infractiunile, pedepsele si regimul executarii acestora;
 15. acordarea amnistiei si gratierii;
 16. celelalte domenii pentru care, in Constitutie,se prevede adoptarea de legi organice;
 17. alte domenii pentru care Parlamentul considera necesara adoptarea de legi organice.
(4) Legile ordinare intervin in orice domeniu al relatiilor sociale, cu exceptia celor rezervate legilor constitutionale si legilor organice.

Articolul 73
Initiativa legislativa

Dreptul de initiativa legislativa apartine deputatilor in Parlament, Presedintelui Republicii Moldova si Guvernului.

Articolul 74
Adoptarea legilor si a hotaririlor

(1) Legile organice se adopta cu votul majoritatii deputatilor alesi dupa cel putin doua lecturi.

(2) Legile ordinare si hotararile se adopta cu votul majoritatii deputatilor prezenti.

(3) Proiectele de lege prezentate de Guvern, precum si propunerile legislative ale deputatilor acceptate de acesta sint examinate de Parlament In modul si dupa prioritatile stabilite de Guvern, inclusiv In procedura de urgenta. Alte propuneri legislative se examineaza In modul stabilit.

(4) Legile se trimit, spre promulgare, Presedintelui Republicii Moldova.

Articolul 75
Referendumul

(1) Cele mai importante probleme ale societatii si ale statului sint supuse referendumului.

(2) Hotaririle adoptate potrivit rezultatelor referendumului republican au putere juridica suprema.

Articolul 76
Intrarea in vigoare a legii

Legea se publica in Monitorul Oficial al Republicii Moldova si intra in vigoare la data publicarii sau la data prevazuta in textul ei. Nepublicarea legii atrage inexistenta acesteia.

Capitolul V. Presedintele Republicii Moldova

Articolul 77
Presedintele Republicii Moldova, seful statului

(1) Presedintele Republicii Moldova este seful statului.

(2) Presedintele Republicii Moldova reprezinta statul si este garantul suveranitatii, independentei nationale, al unitatii si integritatii teritoriale a tarii.

Articolul 78
Alegerea Presedintelui

(1) Presedintele Republicii Moldova este ales de Parlament prin vot secret.

(2) Poate fi ales Presedinte al Republicii Moldova cetateanul cu drept de vot care are 40 de ani impliniti, a locuit sau locuieste permanent pe teritoriul Republicii Moldova nu mai putin de 10 ani si poseda limba de stat.

(3) Este ales candidatul care a obtinut votul a trei cincimi din numarul deputatilor alesi. Daca nici un candidat nu a Intrunit numarul necesar de voturi, se organizeaza al doilea tur de scrutin Intre primii doi candidati stabiliti In ordinea numarului descrescator de voturi obtinute In primul tur.

(4) Daca si In turul al doilea nici un candidat nu va Intruni numarul necesar de voturi, se organizeaza alegeri repetate.

(5) Daca si dupa alegerile repetate Presedintele Republicii Moldova nu va fi ales, Presedintele In exercitiu dizolva Parlamentul si stabileste data alegerilor In noul Parlament.

(6) Procedura de alegere a Presedintelui Republicii Moldova este stabilita prin lege organica."

Articolul 79
Validarea mandatului si depunerea juramintului

(1) Rezultatul alegerilor pentru functia de Presedinte al Republicii Moldova este validat de Curtea Constitutionala.

(2) Candidatul a carui alegere a fost validata depune in fata Parlamentului si a Curtii Constitutionale, cel tirziu la 45 de zile dupa alegeri, urmatorul juramint:
"Jur sa-mi daruiesc toata puterea si priceperea propasirii Republicii Moldova, sa respect Constitutia si legile tarii, sa apar democratia, drepturile si libertatile fundamentale ale omului, suveranitatea, independenta, unitatea si integritatea teritoriala a Moldovei".

Articolul 80
Durata mandatului

(1) Mandatul Presedintelui Republicii Moldova dureaza 4 ani si se exercita de la data depunerii juramantului.

(2) Presedintele Republicii Moldova isi exercita mandatul pana la depunerea juramantului de catre Presedintele nou ales.

(3) Mandatul Presedintelui Republicii Moldova poate fi prelungit, prin lege organica, in caz de razboi sau de catastrofa.

(4) Nici o persoana nu poate indeplini functia de Presedinte al Republicii Moldova decat pentru cel mult doua mandate consecutive.

Articolul 81
Incompatibilitati si imunitati

(1) Calitatea de Presedinte al Republicii Moldova este incompatibila cu exercitarea oricarei alte functii retribuite.

(2) Presedintele Republicii Moldova se bucura de imunitate. El nu poate fi tras la raspundere juridica pentru opiniile exprimate in exercitarea mandatului.

(3) Parlamentul poate hotari punerea sub acuzare a Presedintelui Republicii Moldova, cu votul a cel putin doua treimi din numarul deputatilor alesi, in cazul in care savirseste o infractiune. Competenta de judecata apartine Curtii Supreme de Justitie, in conditiile legii. Presedintele este demis de drept la data raminerii definitive a sentintei de condamnare.

Articolul 84
Mesaje

(1) Presedintele Republicii Moldova poate lua parte la lucrarile Parlamentului.

(2) Presedintele Republicii Moldova adreseaza Parlamentului mesaje cu privire la principalele probleme ale natiunii.

Articolul 85
Dizolvarea Parlamentului

(1) In cazul imposibilitatii formarii Guvernului sau al blocarii procedurii de adoptare a legilor timp de 3 luni, Presedintele Republicii Moldova, dupa consultarea fractiunilor parlamentare, poate sa dizolve Parlamentul.

(2) Parlamentul poate fi dizolvat, daca nu a acceptat votul de incredere pentru formarea Guvernului, in termen de 45 de zile de la prima solicitare si numai dupa respingerea a cel putin doua solicitari de invenstitura.

(3) In cursul unui an Parlamentul poate fi dizolvat o singura data.

(4) Parlamentul nu poate fi dizolvat In ultimele 6 luni ale mandatului Presedintelui Republicii Moldova, cu exceptia cazului prevazut la art.78 alin.(5), si nici In timpul starii de urgenta, de asediu sau de razboi.

Articolul 86
Atributii in domeniul politicii externe

(1) Presedintele Republicii Moldova poarta tratative si ia parte la negocieri, incheie tratate internationale in numele Republicii Moldova si le prezinta, in modul si in termenul stabilit prin lege, spre ratificare Parlamentului.

(2) Presedintele Republicii Moldova, la propunerea Guvernului, acrediteaza si recheama reprezentantii diplomatici ai Republicii Moldova si aproba infiintarea, desfiintarea sau schimbarea rangului misiunilor diplomatice.

(3) Presedintele Republicii Moldova primeste scrisorile de acreditare si de rechemare ale reprezentantilor diplomatici ai altor state in Republica Moldova.

Articolul 87
Atributii in domeniul apararii

(1) Presedintele Republicii Moldova este comandantul suprem al fortelor armate.

(2) Presedintele Republicii Moldova poate declara, cu aprobarea prealabila a Parlamentului, mobilizarea partiala sau generala.

(3) In caz de agresiune armata indreptata impotriva tarii, Presedintele Republicii Moldova ia masuri pentru respingerea agresiunii, declara stare de razboi si le aduce, neintirziat, la cunostinta Parlamentului. Daca Parlamentul nu se afla in sesiune, el se convoaca de drept in 24 de ore de la declansarea agresiunii.

(4) Presedintele Republicii Moldova poate lua si alte masuri pentru asigurarea securitatii nationale si a ordinii publice, in limitele si in conditiile legii.

Articolul 88
Alte atributii

Presedintele Republicii Moldova indeplineste si urmatoarele atributii:

 1. confera decoratii si titluri de onoare;
 2. acorda grade militare supreme prevazute de lege;
 3. solutioneaza problmele cetateniei Republicii Moldova si acorda azil politic;
 4. numeste in functii publice, in conditiile prevazute de lege;
 5. acorda gratiere individuala;
 6. poate cere poporului sa-si exprime, prin referendum, vointa asupra problemelor de interes national;
 7. acorda ranguri diplomatice;
 8. confera grade superioare de clasificare lucratorilor din procuratura, judecatorii si altor categorii de functionari, in conditiile legii;
 9. suspendeaza actele Guvernului,ce contravin legislatiei pina la adoptarea hotaririi definitive a Curtii Constitutionale.
 10. exercita si alte atributii stabilite prin lege.
Articolul 89
Suspendarea din functie

(1) In cazul savarsirii unor fapte prin care Incalca prevederile Constitutiei, Presedintele Republicii Moldova poate fi demis de catre Parlament cu votul a doua treimi din numarul deputatilor alesi.

(2) Propunerea de demitere poate fi initiata de cel putin o treime din deputati si se aduce neintarziat la cunostinta Presedintelui Republicii Moldova. Presedintele poate da Parlamentului si Curtii Constitutionale explicatii cu privire la faptele ce i se imputa."

Articolul 90
Vacanta functiei

(1) Vacanta functiei de Presedinte al Republicii Moldova intervine in caz de expirare a mandatului, de demisie, de demitere, de imposibilitate definitiva a exercitarii atributiilor sau de deces.

(2) Cererea de demisie a Presedintelui Republicii Moldova este prezentata Parlamentului, care se pronunta asupra ei.

(3) Imposibilitatea exercitarii atributiilor mai mult de 60 de zile de catre Presedintele Republicii Moldova este confirmata de Curtea Constitutionala In termen de 30 zile de la sesizare.

(4) In termen de 2 luni de la data la care a intervenit vacanta functiei de Presedinte al Republicii Moldova, se vor organiza, in conformitate cu legea, alegeri pentru un nou Presedinte.

Articolul 91
Interimatul functiei

Daca functia de Presedinte al Republicii Moldova devine vacanta sau daca Presedintele este demis, ori daca se afla in imposibilitatea temporara de a-si exercita atributiile, interimatul se asigura, in ordine, de Presedintele Parlamentului sau de Primul-ministru.

Articolul 92
Raspunderea Presedintelui interimar

Daca persoana care asigura interimatul functiei de Presedinte al Republicii Moldova savirseste fapte grave prin care incalca prevederile Constitutiei, se aplica articolul 89 alineatul (1) si articolul 91.

Articolul 93
Promulgarea legilor

(1) Presedintele Republicii Moldova promulga legile.

(2) Presedintele Republicii Moldova este in drept, in cazul in care are obiectii asupra unei legi, sa o trimita, in termen de cel mult doua saptamini, spre reexaminare, Parlamentului. In cazul in care Parlamentul isi mentine hotarirea adoptata anterior, Presedintele promulga legea.

Articolul 94
Actele Presedintelui

(1) In exercitarea atributiilor sale, Presedintele Republicii Moldova emite decrete, obligatorii pentru executare pe intreg teritoriul statului. Decretele se publica in Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

(2) Decretele emise de Presedinte in exercitarea atributiilor sale prevazute in articolul 86 alineatul (2), articolul 87 alineatele (2), (3) si (4) se contrasemneaza de catre Primul-ministru.

Articolul 95
Resursele financiare ale aparatului Presedintelui, indemnizatia si alte drepturi

(1) Resursele financiare ale aparatului Presedintelui Republicii Moldova se aproba, la propunerea acestuia, de catre Parlament si se includ in bugetul de stat.

(2) Indemnizatia si alte drepturi ale Presedintelui Republicii Moldova se stabilesc prin lege.

Capitolul VI. Guvernul

Articolul 96
Rolul

(1) Guvernul asigura realizarea politicii interne si externe a statului si exercita conducerea generala a administratiei publice.

(2) In exercitarea atributiilor, Guvernul se conduce de programul sau de activitate, acceptat de Parlament.

Articolul 97
Structura

Guvernul este alcatuit din Prim-ministru, prim-viceprim-ministru, viceprim-ministri, ministri si alti membri stabiliti prin lege organica.

Articolul 98
Investitura

(1) Dupa consultarea fractiunilor parlamentare, Presedintele Republicii Moldova desemneaza un candidat pentru functia de Prim-ministru.

(2) Candidatul pentru functia de Prim-ministru va cere, in termen de 15 zile de la desemnare, votul de incredere al Parlamentului asupra programului de activitate si a intregii liste a Guvernului.

(3) Programul de activitate si lista Guvernului se dezbat in sedinta Parlamentului. Acesta acorda incredere Guvernului cu votul majoritatii deputatilor alesi.

(4) In baza votului de Incredere acordat de Parlament, Presedintele Republicii Moldova numeste Guvernul.

(5) Guvernul isi exercita atributiile din ziua depunerii juramantului de catre membrii lui in fata Presedintelui Republicii Moldova.

(6) In caz de remaniere guvernamentala sau de vacanta a functiei, Presedintele Republicii Moldova revoca si numeste, la propunerea Prim-ministrului, pe unii membri ai Guvernului.

Articolul 99
Incompatibilitati

(1) Functia de membru al Guvernului este incompatibila cu exercitarea oricarei alte functii retribuite.

(2) Alte incompatibilitati se stabilesc prin lege organica.

Articolul 100
Incetarea functiei de membru al Guvernului

Functia de membru al Guvernului inceteaza in caz de demisie, revocare, de incompatibilitate sau de deces.

Articolul 101
Prim-ministrul

(1) Prim-ministrul conduce Guvernul si coordoneaza activitatea membrilor acestuia, respectand atributiile ce le revin.

(2) In cazul imposibilitatii Prim-ministrului de a-si exercita atributiile sau In cazul decesului acestuia, Presedintele Republicii Moldova va desemna un alt membru al Guvernului ca Prim-ministru interimar pana la formarea noului Guvern. Interimatul pe perioada imposibilitatii exercitarii atributiilor inceteaza, daca Prim-ministrul isi reia activitatea in Guvern.

(3) In cazul demisiei Prim-ministrului, demisioneaza intregul Guvern.

Articolul 102
Actele Guvernului

(1) Guvernul adopta hotarari, ordonante si dispozitii.

(2) Hotararile se adopta pentru organizarea executarii legilor.

(3) Ordonantele se emit In conditiile articolului 1062.

(4) Hotararile si ordonantele adoptate de Guvern se semneaza de Prim-ministru, se contrasemneaza de ministrii care au obligatia punerii lor In executare si se publica In Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Nepublicarea atrage inexistenta hotararii sau ordonantei.

(5) Dispozitiile se emit de Prim-ministru pentru organizarea activitatii interne a Guvernului."

Articolul 103
Incetarea mandatului

(1) Guvernul isi exercita mandatul pina la data validarii alegerilor pentru un nou Parlament.

(2) Guvernul, in cazul exprimarii votului de neincredere de catre Parlament, al demisiei Prim-ministrului sau in cazul alineatului (1), indeplineste numai functiile de administrare a treburilor publice, pina la depunerea juramintului de catre membrii noului Guvern.

Capitolul VII. Raporturile Parlamentului cu Guvernul

Articolul 104
Informarea Parlamentului

(1) Guvernul este responsabil in fata Parlamentului si prezinta informatiile si documentele cerute de acesta,de comisiile lui si de deputati.

(2) Membrii Guvernului au acces la lucrarile Parlamentului. Daca li se solicita prezenta, participarea lor este obligatorie.

Articolul 105
Intrebari si interpelari

(1) Guvernul si fiecare dintre membrii sai sint obligati sa raspunda la intrebarile sau la interpelarile formulate de deputati.

(2) Parlamentul poate adopta o motiune prin care sa-si exprime pozitia fata de obiectul interpelarii.

Articolul 106
Exprimarea neincrederii

(1) Parlamentul, la propunerea a cel putin o patrime din deputati, isi poate exprima neincrederea in Guvern, cu votul majoritatii deputatilor.

(2) Initiativa de exprimare a neincrederii se examineaza dupa 3 zile de la data prezentarii in Parlament.

Articolul 106 1
Angajarea raspunderii Guvernului

(1) Guvernul Isi poate angaja raspunderea In fata Parlamentului asupra unui program, unei declaratii de politica generala sau unui proiect de lege.

(2) Guvernul este demis daca motiunea de cenzura, depusa In termen de 3 zile de la prezentarea programului, declaratiei de politica generala sau proiectului de lege, a fost votata In conditiile articolului 106.

(3) Daca Guvernul nu a fost demis potrivit alineatului (2), proiectul de lege prezentat se considera adoptat, iar programul sau declaratia de politica generala devine obligatorie pentru Guvern.

Articolul 106 2
Delegarea legislativa

(1) In vederea realizarii programului de activitate al Guvernului, Parlamentul poate adopta, la propunerea acestuia, o lege speciala de abilitare a Guvernului pentru a emite ordonante In domenii care nu fac obiectul legilor organice.

(2) Legea de abilitare va stabili, In mod obligatoriu, domeniul si data pana la care se pot emite ordonante.

(3) Ordonantele intra In vigoare la data publicarii, fara a fi promulgate.

(4) Daca legea de abilitare o cere, ordonantele se supun aprobarii Parlamentului. Proiectul de lege privind aprobarea ordonantelor se prezinta In termenul stabilit In legea de abilitare. Nerespectarea acestui termen atrage Incetarea efectelor ordonantei. Daca Parlamentul nu respinge proiectul de lege privind aprobarea ordonantelor, acestea raman In vigoare.

(5) Dupa expirarea termenului stabilit pentru emiterea ordonantelor, acestea pot fi abrogate, suspendate sau modificate numai prin lege.

Capitolul VIII. Administratia Publica

Articolul 107
Administratia publica centrala de specialitate

(1) Organele centrale de specialitate ale statului sint ministerele. Ele traduc in viata, in temeiul legii, politica Guvernului, hotaririle si dispozitiile lui, conduc domeniile incredintate si sint responsabile de activitatea lor.

(2) In scopul conducerii, coordonarii si exercitarii controlului in domeniul organizarii economiei si in alte domenii care nu intra nemijlocit in atributiile ministerelor se infiinteaza, in conditiile legii, si alte autoritati administrative.

Articolul 108
Fortele armate

(1) Fortele armate sint subordonate exlusiv vointei poporului pentru garantarea suveranitatii, a independentei si a unitatii, a integritatii teritoriale a tarii si a democratiei constitutionale.

(2) Structura sistemului national de aparare se stabileste prin lege organica.

Articolul 109
Principiile de baza ale administrarii publice locale

(1) Administratia publica in unitatile administrativ-teritoriale se intemeiaza pe principiile autonomiei locale, ale descentralizarii serviciilor publice, ale eligibilitatii autoritatilor administratiei publice locale si ale consultarii cetatenilor in problemele locale de interes deosebit.

(2) Autonomia priveste atit organizarea si functionarea administratiei publice locale, cit si gestiunea colectivitatilor pe care le reprezinta.

(3) Aplicarea principiilor enuntate nu poate afecta caracterul de stat unitar.

Articolul 110
Organizarea administrativ-teritoriala

Teritoriul Republicii Moldova este organizat, sub aspect administrativ, in raioane, orase si sate. In conditiile legii, unele orase pot fi declarate municipii.

Articolul 111
Statutul special de autonomie

(1) Localitatilor din stinga Nistrului, precum si unor localitati din sudul Republicii Moldova, le pot fi atribuite forme si conditii speciale de autonomie dupa statute speciale adoptate prin legi organice.

(2) Legile organice care reglementeaza statutele speciale ale localitatilor prevazute la alineatul (1) pot fi modificate cu votul a trei cincimi din numarul deputatilor alesi.

Articolul 112
Autoritatile satesti si orasenesti

(1) Autoritatile administratiei publice, prin care se exercita autonomia locala in sate si in orase, sint consiliile locale alese si primarii alesi.

(2) Consiliile locale si primarii activeaza, in conditiile legii, ca autoritati administrative autonome si rezolva treburile publice din sate si orase.

(3) Modul de alegere a consiliilor locale si a primarilor, precum si atributiile lor, este stabilit de lege.

Articolul 113
Consiliul raional

(1) Consiliul raional coordoneaza activitatea consiliilor satesti si orasenesti in vederea realizarii serviciilor publice de interes raional.

(2) Consiliul raional este ales si functioneaza in conditiile legii.

(3) Raporturile dintre autoritatile publice locale au la baza principiile autonomiei, legalitatii si colaborarii in rezolvarea problemelor comune.

Capitolul IX. Autoritatea Judecatoreasca

Sectiunea 1. Instantele judecatoresti

Articolul 114
Infaptuirea justitiei

Justitia se infaptuieste in numele legii numai de instantele judecatoresti.

Articolul 115
Instantele judecatoresti

(1) Justitia se infaptuieste prin Curtea Suprema de Justitie, prin curtile de apel si prin judecatorii.

(2) Pentru anumite categorii de cauze pot functiona, potrivit legii, judecatorii specializate.

(3) Infiintarea de instante extraordinare este interzisa.

(4) Organizarea instantelor judecatoresti, competenta acestora si procedura de judecata sint stabilite prin lege organica.

[Art.115 modif. prin Legea nr.1471-XV din 21.11.02, in vigoare 12.12.02]

Articolul 116
Statutul judecatorilor

(1) Judecatorii instantelor judecatoresti sint independenti, impartiali si inamovibili, potrivit legii.

(2) Judecatorii instantelor judecatoresti se numesc in functie de Presedintele Republicii Moldova, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii, in conditiile legii. Judecatorii care au sustinut concursul sint numiti in functie pentru prima data pe un termen de 5 ani. Dupa expirarea termenului de 5 ani, judecatorii vor fi numiti in functie pina la atingerea plafonului de virsta, stabilit in conditiile legii.

(3) Presedintii si vicepresedintii instantelor judecatoresti sint numiti in functie de Presedintele Republicii Moldova, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii, pe un termen de 4 ani.

(4) Presedintele, vicepresedintii si judecatorii Curtii Supreme de Justitie sint numiti in functie de Parlament la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii. Ei trebuie sa aiba o vechime in functia de judecator de cel putin 10 ani.

(5) Promovarea si transferarea judecatorilor se fac numai cu acordul acestora.

(6) Sanctionarea judecatorilor se face in conformitate cu legea.

(7) Functia de judecator este incompatibila cu exercitarea oricarei alte functii retribuite, cu exceptia activitatii didactice si stiintifice.

[Art.116 in redactia Legii nr.1471-XV din 21.11.02, in vigoare 12.12.02]
[Art.116 modificat prin Legea nr.957-XIII din 19.07.96]

Articolul 117
Caracterul public al dezbaterilor judiciare

In toate instantele judecatoresti sedintele de judecata sint publice. Judecarea proceselor in sedinta inchisa se admite numai in cazurile stabilite prin lege, cu respectarea tuturor regulilor de procedura.

Articolul 118
Limba de procedura si dreptul la interpret

(1) Procedura judiciara se desfasoara in limba moldoveneasca.

(2) Persoanele care nu poseda sau nu vorbesc limba moldoveneasca au dreptul de a lua cunostinta de toate actele si lucrarile dosarului, de a vorbi in instanta prin interpret.

(3) In conditiile legii, procedura judiciara se poate efectua si intr-o limba acceptabila pentru majoritatea persoanelor care participa la proces.

Articolul 119
Folosirea cailor de atac

Impotriva hotaririlor judecatoresti, partile interesate si organele de stat competente pot exercita caile de atac, in conditiile legii.

Articolul 120
Caracterul obligatoriu al sentintelor si al altor hotariri judecatoresti definitive

Este obligatorie respectarea sentintelor si a altor hotariri definitive ale instantelor judecatoresti, precum si colaborarea solicitata de acestea in timpul procesului, al executarii sentintelor si a altor hotariri judecatoresti definitive.

Articolul 121
Resursele financiare ale instantelor judecatoresti, indemnizatia si alte drepturi

(1) Resursele financiare ale instantelor judecatoresti sint aprobate de Parlament si sint incluse in bugetul de stat.

(2) Indemnizatiile si alte drepturi ale judecatorilor sint stabilite prin lege.

(3) Instantele judecatoresti dispun de politia pusa in serviciul lor.

Sectiunea 2. Consiliul Superior al Magistraturii

Articolul 122
Componenta

(1) Consiliul Superior al Magistraturii este alcatuit din judecatori si profesori titulari alesi pentru o durata de 4 ani.

(2) Din Consiliul Superior al Magistraturii fac parte de drept: Presedintele Curtii Supreme de Justitie, ministrul justitiei si Procurorul General.

[Art.122 in redactia Legii nr.1471-XV din 21.11.02, in vigoare 12.12.02]

Articolul 123
Atributiile

(1) Consiliul Superior al Magistraturii asigura numirea, transferarea, detasarea, promovarea in functie si aplicarea de masuri disciplinare fata de judecatori.

(2) Modul de organizare si functionare al Consiliului Superior al Magistraturii se stabileste prin lege organica.

[Art.123 in redactia Legii nr.1471-XV din 21.11.02, in vigoare 12.12.02]

Sectiunea 3. Procuratura

Articolul 124
Atributiile si structura

(1) Procuratura reprezinta interesele generale ale societatii si apara ordinea de drept, precum si drepturile si libertatile cetatenilor, conduce si exercita urmarirea penala, reprezinta Invinuirea In instantele judecatoresti In conditiile legii.

(2) Sistemul organelor Procuraturii cuprinde Procuratura Generala, procuraturile teritoriale si procuraturile specializate.

(3) Organizarea, competenta si modul de desfasurare a activitatii Procuraturii sint stabilite prin lege.

Articolul 125
Mandatul procurorilor

(1) Procurorul General este numit in functie de catre Parlament, la propunerea Presedintelui acestuia.

(2) Procurorii ierarhic inferiori sint numiti de Procurorul General si ii sint subordonati.

(3) Mandatul procurorilor este de 5 ani.

(4) Functia de procuror este incompatibila cu orice alta functie publica sau privata, cu exceptia activitatii didactice si stiintifice.

(5) In exercitarea mandatului procurorii se supun numai legii.


Pagini:

1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8

Legislație

Constituția Republicii Moldova

Codul electoral

Legea cu privire la asociații obștești

Legea cu privire la fundații

Legea cu privire la partide

Caricaturi

la începutul paginii  

Copyright © 2001–2015 Asociația pentru Democrație Participativă "ADEPT"
Tel: (373 22) 21-34-94, Tel/Fax: (373 22) 21-29-92, e-mail:

Reproducerea materialelor se permite doar cu menționarea obligatorie a sursei
 
Site elaborat de NeoNet  
Despre proiect