Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 AlegeriChişinău2003Mihai Petrache

Programul electoral al candidatului la funcţia de primar general al municipiului Chişinău Mihai Petrache

|versiune pentru tipar|
În municipiul Chişinău şi în cele 19 oraşe şi comune, incluse în componenţa municipiului, locuiesc circa 1 mln de oameni sau în jurul a 23% din populaţia Republicii Moldova.

Din acest punct de vedere sînt evidente rolul, importanţa deosebită a mun. Chişinău pentru dezvoltarea normală a însăşi municipiului şi a întregii ţări sub aspect politic, economic, social-cultural şi ştiinţific.

Tot atît de evidentă este şi trebuie să fie principala funcţie a administraţiei publice a mun. Chişinău — Consiliul municipal şi primarul general — reprezentarea destoinică a voinţei chişinăuienilor şi soluţionarea problemelor arzătoare cu care se confruntă capitala şi locuitorii ei.

Municipiul Chişinău are zeci şi sute de probleme, dintre care o parte urmează a fi soluţionate imediat, o altă parte în termen mediu şi a treia parte, de caracter strategic, în termeni de perspectivă.

Prezentul program se propune atenţiei Dumneavoastră pentru dezbateri şi aprecieri. Programul include principalele idei şi probleme, aşa cum le vede şi le înţelege Uniunea Centristă din Moldova şi liderul ei, Mihai Petrache, şi pe care le considerăm cele mai importante, soluţionarea cărora urmează a fi realizată pe parcursul următorului mandat al Consiliului municipal şi al primarului general.

În dependenţă de natura relaţiilor sociale, de factorii care provoacă apariţia problemelor şi de persoanele şi autorităţile care sînt şi trebuie să fie implicate în soluţionarea lor, considerăm necesar de a Vă prezenta obiectivele programului nostru pe compartimente după cum urmează:

I. În domeniul politic şi administrativ

1. Izvorul puterii Consiliului municipal şi a primarului general al mun. Chişinău este voinţa politică a locuitorilor municipiului.

2. Formarea autorităţilor mun. Chişinău, prin alegeri democratice şi directe, este un act de asumare a răspunderii reciproce de către candidaţii care pretind la putere, pe de o parte, şi de către cetăţeni, pe de altă parte, care, prin votul lor, vor hotărî cine şi cum va administra capitala în următorii 4 ani.

În acest sens, cetăţenii au nu numai dreptul constituţional, dar şi obligaţiunea civică şi morală de a participa la alegeri.

3. Municipiul Chişinău trebuie să fie un exemplu pentru întreaga ţară în ceea ce priveşte funcţionarea sistemului politic democratic la nivelul administraţiei publice locale.

Chişinăuienii merită o administraţie publică competentă, eficientă şi responsabilă.

Consiliul municipal şi primarul general sînt obligaţi, potrivit legii, să reprezinte destoinic şi onest chişinăuienii, să-şi exercite atribuţiile ce ţin de soluţionarea multiplelor probleme ale capitalei, fără a transforma orice acţiune, hotărîre în “faptă eroică”.

Chişinăuienii au dreptul şi obligaţiunea de a exercita controlul asupra activităţii consiliului municipal şi a primarului general, precum şi dreptul de a sancţiona, a pedepsi aceste autorităţi în caz de necesitate, potrivit legii.

4. Pentru soluţionarea eficientă şi la timp a problemelor economice şi social-culturale ale municipiului, relaţiile dintre administraţia Chişinăului şi autorităţile publice ale statului (Parlamentul, Preşedinţia, Guvernul, ministerele şi departamentele) trebuie să fie guvernate de principiile cooperării şi coordonării, în condiţiile legii şi în interesul cetăţenilor.

Trebuie exclus orice amestec nelegal al puterii centrale în competenţa administraţiei capitalei.

Totodată, sînt necesare eforturi constructive şi reciproce pentru reprezentarea, armonizarea şi promovarea raţională şi responsabilă a intereselor naţionale în teritoriul municipiului.

Gîndul unui cetăţean înţelept din Roma Antică — “În bună înţelegere sporesc şi statele mici, în dezbinare şi cele mari se năruie” -, care reprezintă şi crezul politic al UCM, trebuie aplicat cu grijă şi atenţie în interesele chişinăuienilor şi a tuturor cetăţenilor ţării.

Urmărind acest scop şi reieşind din importanţa şi influenţa municipiului Chişinău asupra vieţii politice, economicofinanciare, administrative, cultural-ştiinţifice din ţară, urmează a fi restabilit statutul de membru al Guvernului pentru primarul general al capitalei.

5. În relaţiile dintre autorităţile Chişinăului şi autorităţile satelor, comunelor şi oraşelor din componenţa municipiului, de asemenea, trebuie să fie asigurată cooperarea şi coordonarea activităţilor, excluzîndu-se subordonarea suburbiilor, vasalitatea acestora faţă de autorităţile capitalei.

6. Asigurarea ordinii publice, a securităţii personale a cetăţenilor în stradă, în localuri publice, în scara blocului şi în casele lor este datoria sfîntă a administraţiei municipiului.

Poliţia municipală şi alte subdiviziuni antrenate în această activitate sînt obligate să-şi onoreze atribuţiile prevăzute de lege în condiţii de exigenţă şi control sporite, fiind stimulate material şi moral pentru aceasta.

Vom face tot posibilul pentru a apăra dreptul cetăţeanului la proprietate, pentru a combate sustragerea bunurilor cetăţeanului, realizînd în acest scop un program special.

II. În domeniul economic şi financiar

1. Consiliul municipal şi primarul general al municipiului Chişinău trebuie să fie un mecanism funcţional şi eficient în activitatea ce ţine de planificarea şi administrarea dezvoltării economice a capitalei, avînd în vedere:

 1. elaborarea unui program de dezvoltare complexă a municipiului Chişinău sub aspect economic, industrial, arhitectural, social, ştiinţific şi cultural, cu antrenarea instituţiilor specializate şi aprobarea acestuia după o dezbatere publică. Programul trebuie să se bazeze pe priorităţile dezvoltării economice, pe particularităţile gospodăriei urbane existente, pe tradiţiile naţionale şi pe experienţa acumulată de capitalele ţărilor dezvoltate;
 2. necesitatea debirocratizării activităţii aparatului primăriei, a departamentelor, serviciilor şi întreprinderilor municipale prin asigurarea autonomiei funcţionale şi administrative ale acestora şi prin sporirea responsabilităţii factorilor de decizie şi de executare;
 3. angajarea în serviciile municipale a persoanelor competente, oneste, energice şi responsabile, cu probitate civică şi morală, cu capacitatea şi dorinţa de a munci în interesul chişinăuienilor şi a municipiului în ansamblu.

2. Crearea condiţiilor favorabile şi necesare pentru antrenarea investiţiilor străine directe şi a granturilor externe, destinate dezvoltării infrastructurii sociale urbane, creării de noi întreprinderi municipale, modernizării celor existente în scopul sporirii şi diversificării mărfurilor produse şi a serviciilor prestate, însoţite de crearea locurilor noi de muncă şi de creşterea veniturilor la bugetul municipal.

3. Implementarea programului de reabilitare a reţelelor de distribuire a agenţilor termici (încălzirea, apă caldă), care aparţin “Termocom”-ului, program, realizarea căruia a fost abandonată nemotivat încă în 1998. Doar potrivit calculelor difuzate public, în perioada 1998–2003, pierderile şi furturile anuale de energie termică constituie 30–40 %, ceea ce echivalează cu volumul de cheltuieli necesare pentru încălzirea chişinăuienilor pe parcursul a 1,5–2 ani, sau în jurul la 500 mln. lei plătiţi aiurea din buzunarul nostru.

4. Lichidarea monopolului regiilor “Termocom”, “Apă-canal” şi CET-urilor prin reorganizarea acestora şi formarea complexului unic termoenergetic municipal în scopul asigurării coordonării procesului tehnologic de producere şi furnizare a energiei electrice, căldurii, a apei calde, aprovizionării reciproce cu apă, căldură şi energie electrică, fapt ce va permite:

 1. sporirea eficienţei procesului de gestionare a acestei infrastructuri sub aspect administrativ, financiar şi tehnologic;
 2. reducerea esenţială a cheltuielilor pentru producerea unei unităţi termoenergetice şi respectiv, a sinecostului şi a preţului de realizare a agenţilor termoenergetici către consumatori cu 25–30%;
 3. controlul eficient asupra funcţionării acestui complex şi identificarea persoanelor responsabile pentru starea de lucruri.

5. Finalizarea programului de instalare a contoarelor de gaze la fiecare consumator prin aplicarea unui mecanism convenabil şi stimulatoriu pentru consumatori, avînd în vedere procurarea şi instalarea contoarelor din contul creditelor cu o dobîndă redusă (simbolică) sau prin achitarea eşalonată a costului şi a serviciilor respective, în condiţii suportabile pentru consumatori.

Realizarea acestui obiectiv va permite reducerea treptată a tarifelor pentru gazul consumat cu 20–25 %, excluderea poverii financiare suplimentare în mărime de 230–250 mln lei anual, ceea ce echivalează cu cheltuielile pe care le suportă actualmente consumatorii, compensînd aşa numitele “pierderi supranormative” ale întreprinderilor furnizoare de gaze.

6. Crearea în cadrul primăriei a unui departament specializat şi autorizat să efectueze toate achiziţiile de bunuri, mărfuri şi servicii necesare pentru funcţionarea normală a complexului termoenergetic şi a infrastructurii municipale (gaze, energie electrică, materiale de construcţie, utilaj tehnic etc.). Toate achiziţiile se vor desfăşura public, prin concursul loial al tuturor pretendenţilor, în condiţii de legalitate, transparenţă şi control public.

Implementarea acestei idei, care este veche-nouă, dar nu a fost realizată pe parcursul ultimilor 8 ani va permite:

 1. concentrarea şi utilizarea raţională şi eficientă a resurselor financiare din bugetul municipal în condiţii de maximă transparenţă şi sub controlul locuitorilor capitalei;
 2. excluderea din acest proces a firmelor fantomă-intermediare şi, respectiv, a factorilor ce determină irosirea banilor publici prin afaceri dubioase (ilicite), inclusiv a elementelor criminale;
 3. informarea permanentă şi obiectivă a chişinăuienilor despre modul în care se cheltuie banii vărsaţi în bugetul municipal tot de ei prin impozite, taxe şi alte plăţi.

7. Construcţia unei uzine moderne de prelucrare a deşeurilor menajere şi industriale, construcţie care se tot începe în ultimii 20 de ani.

Realizarea acestui obiectiv va fi posibilă prin constituirea unei întreprinderi mixte, cu antrenarea capitalului autohton şi străin şi va contribui:

 1. la îmbunătăţirea radicală a situaţiei sanitar-epidemiologice şi ecologice în municipiu;
 2. la transformarea deşeurilor în produse noi şi utile şi, respectiv, la creşterea veniturilor în bugetul municipal;
 3. la prevenirea şi anihilarea consecinţelor unei eventuale catastrofe ecologice prin lichidarea gunoiştii de la Sîngera, în perimetrul căreia s-au acumulat peste 20 mln tone de deşeuri şi digurile căreia sînt într-o stare critică.

III. În domeniul social-cultural

Realizarea programelor enunţate în compartimentul precedent, promovarea politicii raţionale şi eficiente în domeniile economic şi financiar va conduce, după calculele noastre, la economisirea şi, respectiv, la creşterea veniturilor bugetului municipal cu cel puţin 30–40 %, fapt ce va permite soluţionarea multor probleme stringente din sfera socială.

1. Elaborarea unui program special de organizare a lucrărilor publice utile în scopul antrenării şomerilor la efectuarea acestora, asigurînd pentru ei veniturile necesare unui trai decent.

2. Lichidarea restanţelor la remunerarea muncii, care la 1 ianuarie 2003 constituiau 93 mln lei, şi achitarea la timp a salariilor pentru angajaţii din sfera bugetară (pedagogi, medici, lucrători ai culturii şi alte categorii din sfera socială), sporirea esenţială a cheltuielilor bugetare pentru majorarea salariilor angajaţilor respectivi pînă la nivelul coşului minim de consum.

3. Finanţarea prioritară a următoarelor activităţi şi în următoarele scopuri:

 1. Construcţia de spaţiu locativ social, reparaţia şi menţinerea spaţiului locativ existent la un nivel calitativ de exploatare;
 2. Stabilirea unui supliment permanent la pensiile persoanelor, mărimea pensiilor cărora nu depăşeşte minimul mediu lunar de existenţă (235,2 lei pentru anul 2002), inclusiv pentru invalizi;
 3. Crearea fondurilor municipale speciale:
  • pentru susţinerea financiară a instituţiilor şi centrelor de reciclare profesională a învăţătorilor şi medicilor, inclusiv în centrele din străinătate, în scopul sporirii calităţii procesului de instruire a tinerii generaţii şi a calităţii serviciilor medicale prestate către chişinăuieni;
  • pentru susţinerea materială a categoriilor social vulnerabile, a familiilor cu mulţi copii;
  • pentru reabilitarea persoanelor afectate de alcoolism şi narcomanie;
  • pentru soluţionarea problemelor ce ţin de vagabonzi, cerşetori şi alte categorii social defavorizate.
 4. Reconstrucţia şi amenajarea obiectivelor de menire social-culturală şi sportivă, oferind chişinăuenilor accesul şi posibilitatea de a fi antrenaţi în activităţi de recreare, culturale şi sportive.

4. Reparaţia calitativă a străzilor, drumurilor, inclusiv a celor din interiorul cartierelor, urmărind, concomitent, scopul de a exclude cheltuielile majorate şi iraţionale, inclusiv furturile. Lucrările respective se vor efectua de către întreprinderile specializate şi autorizate, pe bază de concurs public şi transparent.

5. Elaborarea, aprobarea şi realizarea unui program special de protecţie a mediului înconjurător în municipiu, stabilind obiective concrete, termeni şi executori concreţi, printre care:

 1. Reamplasarea imediată a gării centrale auto în alt loc, inclusiv în regim de amplasare provizorie pînă la construcţia unei gări noi;
 2. Transformarea rîului Bîc din focar antisanitar şi epidemiologic într-o zonă de agrement şi distracţii pentru chişinăuieni prin antrenarea investiţiilor publice şi private autohtone şi străine;
 3. Amenajarea, curăţirea şi îngrijirea permanentă a lacurilor, spaţiilor verzi, a grădinilor publice, crearea condiţiilor favorabile pentru odihnă şi distracţii;
 4. Reînnoirea parcului de troleibuze şi autobuze, uzate fizic şi moral, cu altele noi şi moderne destinate transportului urban de pasageri, fapt ce va contribui la ameliorarea situaţiei ecologice şi la ieftinirea costului pentru călătorie.

6. Promovarea politicii de conciliere şi de armonizare a relaţiilor interetnice, crearea condiţiilor necesare pentru manifestarea plenară a etniilor conlocuitoare prin combaterea manifestărilor de extremism şovinist sau naţionalist, a altor factori ce provoacă neînţelegerea, intoleranţa şi dezbinarea între oameni.

Chişinăul aparţine chişinăuienilor!

7. Organizarea şi desfăşurarea anuală, la Chişinău, a festivalului naţional de muzică şi dans, folclorice şi moderne, sub genericul “La vatra oraşului alb”, cu participarea, prin concurs, a celor mai performante colective şi interpreţi din toate colţurile ţării.

Stimaţi chişinăuieni!

Programul întotdeauna se gîndeşte şi se scrie mai uşor decît se îndeplineşte. A vrea nu înseamnă a putea.

Noi Vă propunem acest program pentru a-l citi, a medita asupra lui, a-l aprecia în raport cu realitatea obiectivă.

Noi sîntem convinşi că îndeplinirea acestui program este reală. Cu ajutorul Dumneavoastră, prin susţinerea Dumneavoastră la alegerile din 25 mai.

Chişinăul nu este moşia politică a căruiva partid sau a căreiva persoane.

Primari şi consilieri nu se nasc, primarii şi consilierii se aleg!

Răspunderea este reciprocă. Alegătorul cu votul său şi prin rezultatele (roadele) pe care le culege timp de 4 ani, noi, cei care vom fi aleşi, prin realizarea programului propus şi prin votul de încredere sau de neîncredere la următoarele alegeri ordinare sau anticipate.