Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 AlegeriChişinău2003Valerii Klimenco

Programul electoral (prescurtat) al candidatului la funcţia de primar general al municipiului Chişinău Valerii Klimenco

|versiune pentru tipar|

Eradicarea sărăciei

Sărăcia cvasigenerală a locuitorilor oraşului Chişinău se datorează asigurării, de ani de zile, a gestiunii acestuia de către diletanţi. O dată cu întreruperea activităţii mai multor întreprinderi, sute de mii de oameni au rămas fără surse de existenţă. Un număr neînsemnat dintre aceştia au trecut în sfera business-ului mic. Însă cea mai mare parte supravieţuieşte pe seama pensiilor mizere ale părinţilor lor sau din venituri obţinute în urma unor activităţi temporare.

Crearea condiţiilor optime pentru obţinerea unor venituri necesare unui trai decent — una dintre priorităţile MSPR “Ravnopravie”. În acest scop, vom cere puterii centrale, incapabile să revigoreze industria municipală, să treacă întreprinderile ineficiente în gestiunea autorităţilor municipale, urmînd transformarea acestora în întreprinderi cu capital mixt, cu precădere rusesc.

Se cere de remarcat că în procesul de revigorare a unor asemenea întreprinderi vor fi create noi locuri de muncă. Cu un venit decent şi stabil, chişinăuienii vor putea plăti cu regularitate serviciile comunale, îşi vor permite procurarea unui volum mai mare de produse alimentare, precum şi — a mai multor articole de îmbrăcăminte, fapt care în mod firesc va contribui la dinamizarea relaţiilor comerciale, dezvoltarea sferei serviciilor ş.a. Astfel, vom putea diminua gradul de sărăcie.

MSPR “Ravnopravie”, avînd în rîndurile sale reprezentanţi ai minorităţilor naţionale, inclusiv întreprinzători şi funcţionari publici de origine rusă, care întreţin relaţii strînse şi fructuoase de colaborare cu Federaţia Rusă, sînt decişi să acorde suportul necesar în vederea revigorării industriei municipale şi eradicării graduale a sărăciei.

Eradicarea corupţiei

Chişinăul nu este numai capitala ţării, ci şi un centru al corupţiei.

Soluţionarea, aproape, a tuturor problemelor de către organele puterii de toate nivelurile cere plăţi atît oficiale, cît şi neoficiale. Sumele sînt de ordinul zecilor de mii de dolari. Se pare că societatea noastră s-a obişnuit cu acest fenomen periculos. MSPR “Ravnopravie” nu poate tolera însă o asemenea stare de lucruri.

Noi trebuie să rupem cercul vicios al relaţiilor de rudenie care determină astăzi promovarea într-o funcţie de răspundere. Calităţile profesionale vor fi pentru noi singurul criteriu de promovare într-o funcţie publică.

În acelaşi timp, MSPR “Ravnopravie” va crea în cadrul administraţiei municipale o structură specială, care, împreună cu organele de drept, va avea sarcina să examineze sesizările făcute în legătură cu implicarea unor persoane publice în cazuri de corupţie. Numai conjugîndu-ne eforturile vom reuşi să eradicăm acest fenomen vicios.

Reintegrarea societăţii

Chişinăul este un oraş multinaţional. Aproximativ 52% dintre locuitorii acestui oraş sînt ruşi şi ucraineni, găgăuzi şi beloruşi, bulgari şi evrei… Şi ei sînt cetăţeni ai acestei ţării. Constituţia Republicii Moldova consfinţeşte exercitarea drepturilor minorităţilor naţionale, însă pe parcursul ultimilor 10 ani drepturile acestora au fost prejudiciate. În primul rînd, a fost limitat accesul reprezentanţilor minorităţilor naţionale în funcţii publice.

Chişinăul oferă un exemplu clasic în acest sens. Nici unul dintre cei patru viceprimari ai mun. Chişinău nu reprezintă o minoritate etnică, tot astfel nici unul dintre cei cinci pretori nu reprezintă un grup etnic minoritar. Numai două departamente ale administraţiei municipale sînt conduse de alogeni. Acest lucru este caracteristic pentru toată verticala puterii.

MSPR “Ravnopravie”, reprezentînd cu precădere interesele acestei categorii de locuitori ai oraşului, nu se poate conforma unei astfel de atitudini discriminatorii faţă de minorităţile etnice. Noi vom depune toate eforturile pentru ca şi reprezentanţii minorităţilor etnice să poată accede la funcţii de răspundere în organele administraţiei publice. Numai o astfel de abordare a drepturilor grupurilor etnice minoritare va contribui realmente la reintegrarea societăţii noastre şi la instituirea consensului civic.

Ocrotirea sănătăţii

Mulţi dintre noi consideră că o dată cu trecerea la medicina asigurată problema asistenţei medicale calificate se va soluţiona în mod inerent. Trebuie să remarcăm însă că nici pe departe nu este aşa. În primul rînd, pentru că spitalele din municipiu nu sînt pregătite din punct de vedere tehnic pentru acordarea unui ajutor medical calificat. Absenţa utilajului medical, instrumentelor şi tehnologiilor moderne — principalul obstacol în vederea ocrotirii sănătăţii oamenilor. MSPR “Ravnopravie”, conştientizînd gravitatea problemei, va cere direcţionarea anuală din bugetul municipal a unor mijloace băneşti suficiente pentru procurarea celor mai performante utilaje medicale.

MSPR “Ravnopravie” va cere, de asemenea, constituirea unui fond de susţinere a instituţiilor medicale din municipiu, din care se va putea suplimenta şi salariul surorilor medicale.

Bugetul

Distribuirea inechitabilă a mijloacelor băneşti din bugetul municipal a devenit un lucru obişnuit. Autorităţile locale în loc să investească mijloace în vederea gazificării oraşului şi în infrastructura acestuia pentru a îmbunătăţi considerabil condiţiile de trai al chişinăuienilor, acordă aceşti bani, în virtutea unor politici cu caracter social, locuitorilor satelor de la periferia Chişinăului, care muncesc mai puţin şi care profită pe seama chişinăuienilor. Acest lucru se obişnuieşte pentru că actualul primar al municipiului, Serafim Urechean, tocmai în satele de la periferiile capitalei are mai mulţi susţinători.

Avînd o reprezentanţă mai mare în viitorul Consiliu municipal, vom insista ca mijloacele adunate de la locuitorii Chişinăului să fie redirecţionate în interesul acestora.

Spaţiu locativ

Mulţi locuitori ai Chişinăului au pierdut speranţa de a avea vreo dată un apartament propriu. Astfel, chiar dacă bugetul municipal este auster, MSPR “Ravnopravie” va insista asupra faptului ca anual să fie dat în exploatare cel puţin un bloc cu apartamente, care ar putea fi oferite gratuit celor mai săraci locuitori ai Chişinăului.

Energia termică

Costul facturilor pentru energia termică depăşesc posibilităţile celei mai mari părţi a locuitorilor mun. Chişinău. Acest lucru a devenit un prilej de dispută între puterea centrală şi cea locală. Au de suferit însă oamenii de rînd.

Considerăm că soluţionarea acestei probleme este posibilă prin trecerea treptată la încălzirea autonomă a spitalelor, şcolilor, grădiniţelor de copii, blocurilor locative şi a întreprinderilor. Astfel, costul energiei termice va putea fi redus de 2–3 ori. Autorităţile locale vor trebui să-şi asume o parte din cheltuielile legate de instalarea sistemelor de încălzire autonomă pentru blocurile locative.

Business-ul mic

Economiile statelor dezvoltate se bazează, în primul rînd, pe un mediu de afaceri eficient. În oraşul nostru, însă reprezentanţii business-ului mic sînt obiectul unui tratament abuziv din partea puterii. Atitudinea acesteia faţă de vînzătorii cu amănuntul este un exemplu elocvent în acest sens. MSPR “Ravnopravie” se pronunţă pentru restabilirea drepturilor reprezentanţilor mediului de afaceri. Controalele la care sînt supuşi reprezentanţii business-ului mic, se cer a fi efectuate astfel încît să nu prejudicieze drepturile celora care creează noi locuri de muncă şi plătesc cu regularitate impozitele. MSPR “Ravnopravie” va opta pentru reducerea numărului unor astfel de controale şi pentru simplificarea procedurilor birocratice.

Tineretul

Într-o situaţie complicată s-au pomenit astăzi şi tinerii. Cea mai mare parte dintre şomeri sînt tineri. Printre aceştia există un număr impunător de persoane care, din lipsă de ocupaţie, se dedau uşor activităţilor cu caracter ilicit.

Noi sîntem obligaţi să refacem veriga învăţămîntului tehnico-profesional, pentru a permite absolvenţilor gimnaziilor să profeseze meserii bine retribuite. Mai mult, vom încerca să determinăm agenţii economici să angajeze anual absolvenţi ai instituţiilor de învăţămînt superior — locuitori ai mun. Chişinău.

În acelaşi timp, vom cere ca în bugetul municipal să fie prevăzute mijloacele necesare construcţiei de locuinţe pentru familiile tinere.

Veteranii

MSPR “Ravnopravie” va opta pentru: păstrarea facilităţilor de care beneficiază veteranii de război şi ai muncii la transportul public municipal; distribuirea gratuită a medicamentelor; formarea fondurilor de susţinere materială a acestei categorii de cetăţeni; sporirea numărului de magazine de tip “Veteran” etc.