Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 AlegeriChişinău2018DeclaraţiiValeriu Munteanu

Contestare la fraudele electorale ale concurentului electoral comise prin utilizarea şi distribuirea materialelor de agitaţie electorală

|versiune pentru tipar| Valeriu Munteanu, 4 mai 2018
Judecătoria Chişinău, sediul Centru

Reclamant: Valeriu Munteanu,
candidat la funcţia de Primar general al mun. Chişinău din partea PL

Pârâţi: 1. Ion Ceban,
candidat la funcţia de Primar general al mun. Chişinău din partea PSRM

2. Igor Dodon,
Preşedinte al Republicii Moldova

Intervenient: CECE mun. Chişinău nr. 1

De facto, în rezultatul demisiei Primarului general al mun. Chişinău, dlui Dorin Chirtoacă, prin Hotărârea Comisiei Electorale Centrale (CEC) nr. 1446 din 12.03.2018, s-a stabilit desfăşurarea alegerilor locale noi pentru funcţia de Primar general al mun. Chişinău, pentru 20.05.2018.

La 04.04.2018, reclamantul, Valeriu Munteanu, candidat la funcţia de Primar general al mun. Chişinău din partea PL, a depus la Consiliul Electoral al Circumscripţiei Electorale municipale Chişinău nr. 1 (CECE mun. Chişinău nr. 1) actele necesare în vederea înregistrării în calitate de concurent electoral, iar prin Hotărârea nr. 9 din 10.04.2018, a fost înregistrat în calitatea solicitată (copia se anexează).

În paralel, la 10.04.2018, pârâtul, Ion Ceban, candidat la funcţia de Primar general al mun. Chişinău din partea PSRM, a depus la CECE mun. Chişinău nr. 1 actele necesare în vederea înregistrării în calitate de concurent electoral, iar prin Hotărârea nr. 13 din 11.04.2018, a fost înregistrat în calitatea solicitată (copia se anexează).

La 01.05.2018 de către un simpatizant al PSRM din cadrul marşului pe bd. Ştefan ce Mare şi Sfânt, din mun. Chişinău, denumit de organizatori “mitingului prilejuit de ziua 1 Mai”, i-a fost înmânat unui simpatizant PL un exemplar al Ziarului “Socialiştii” (copia parţială se anexează), tipărit în limba rusă nr. 15 (217) şi nr. 16 (218). Potrivit datelor indicate pe versoul materialului electoral, ziarul respectiv este editat de S.R.L. “Publicaţia Periodică Socialiştii” într-un tiraj de 150 000 exemplare şi achitat din Fondul electoral al PSRM, conform facturii nr. 3 din 23.04.2014.

Examinând ziarul respectiv, care, în fond, este un material utilizat în scop de agitaţie electorală de către pârâtul Ion Ceban, în calitate de concurent electoral, constatăm că acesta este editat prin încălcarea dispoziţiilor imperative ale legislaţiei electorale.

De jure, potrivit pct. 1.1. din Codul bunelor practici în materie electorală, adoptat de către Comisia de la Veneţia în cadrul celei de-a 51-a Sesiuni Plenare (Veneţia, 5–6 iulie 2002), sufragiul universal înseamnă, în principiu, că fiecare persoană are dreptul de a alege şi de a fi ales. Acest drept poate şi trebuie să fie exercitat sub rezerva anumitor condiţii, iar potrivit pet. 1 cap. II din Cod, desfăşurarea unor alegeri democratice nu este posibilă decât cu condiţia respectării drepturilor omului, în special a libertăţii de exprimare şi libertăţii presei, libertăţii de a circula pe teritoriul ţării, libertăţii de întrunire şi libertăţii de asociere pentru scopuri politice, inclusiv fondarea partidelor politice. Orice restricţii ale acestor libertăţi trebuie să fie prevăzute de lege, să răspundă unui interes public şi să respecte principiul proporţionalităţii.

Art. 1 din Codul electoral defineşte termenii electorali, inclusiv explică faptul că agitaţia electorală sunt acţiunile de pregătire şi difuzare a informaţiei, care au scopul de a-i determina pe alegători să voteze pentru unii sau pentru alţi concurenţi electorali, iar afişe electorale sunt definite apelurile, declaraţiile, fotografiile şi alte materiale utilizate de concurenţii electorali în scop de agitaţie electoral.

Potrivit art. 52 alin. (1) din Codul electoral, cetăţenii Republicii Moldova, partidele şi alte organizaţii social-politice, blocurile electorale, candidaţii şi persoanele de încredere ale candidaţilor au dreptul de a supune discuţiilor libere şi sub toate aspectele programele electorale ale concurenţilor electorali, calităţile politice, profesionale şi personale ale candidaţilor, precum şi de a face agitaţie electorală în cadrul adunărilor, mitingurilor, întâlnirilor cu alegătorii, prin intermediul mijloacelor de informare în masă, prin expunerea de afişe electorale sau prin intermediul altor forme de comunicare.

Concomitent, alin. (2) al aceluiaşi articol stabileşte că exerciţiul drepturilor stipulate poate fi supus unor formalităţi, condiţii, restricţii sau sancţiuni prevăzute de lege, care constituie măsuri necesare într-o societate democratică, pentru securitatea naţională, integritatea teritorială sau siguranţa publică, apărarea ordinii şi prevenirea infracţiunilor, ocrotirea sănătăţii sau protecţia moralei, protecţia reputaţiei, apărarea drepturilor altora, pentru a împiedica divulgarea de informaţii confidenţiale sau pentru a garanta autoritatea şi imparţialitatea puterii judecătoreşti.

În dezvoltarea subiectului privind restricţiile stabilite, alin. (3) al articolului citat stabileşte interdicţia concurenţilor electorali să implice sub orice formă persoanele care nu sunt cetăţeni ai Republicii Moldova în acţiunile de agitaţie electoral, iar conform alin. (8) este stipulat expres că (cităm): “Nu pot fi utilizate în scop de publicitate electorală imagini ce reprezintă instituţii de stat sau autorităţi publice, atât din ţară cât şi de peste hotare, ori organizaţii internaţionale. Se interzice combinarea de culori şi/sau sunete care invocă simboluri naţionale ale Republicii Moldova ori ale altui stat, utilizarea materialelor în care apar personalităţi istorice ale Republicii Moldova sau de peste hotare, simbolistica unor state străine sau organizaţii internaţionale sau imaginea unor persoane oficiale străine”.

Examinând ziarul respectiv, constatăm cu certitudine încălcarea de către pârât a interdicţiilor enunţate, deoarece începând cu prima pagină şi pe tot parcursul ziarului, utilizat în calitate de material electoral, este expusă imaginea copârâtului. Preşedintele Republicii Moldova, dlui Igor Dodon. al unor persoane oficiale străine precum Preşedintelui Federaţiei Ruse, dlui Vladimir Putin, al Preşedintelui Republicii Belarus, dlui Aleksandr Lucaşenco şi mai grav, al unei persoane autodeclarate ca fiind oficial, conducătorul regimului neconstituţional din stânga Nistrului, Vădim Crasnoselschi.

Din considerentele indicate, rezultă cu certitudine că materialul electoral utilizat pentru agitaţia electorală în cadrul campaniei electorale pentru alegerile locale noi din mun. Chişinău, ce urmează să aibă loc la 20.05.2018, utilizat de candidatul electoral la funcţia de Primar general al mun. Chişinău, Ion Ceban, este editat contrar prevederilor legale şi urmează a fi interzis pentru difuzare cu sancţionarea concurentului electoral pentru încălcările admise.

Prin Legea pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 154 din 20.07.2017, au mai fost operate modificări în partea ce ţine de contenciosul electoral, iar conform art. 66 alin. (1) din Codul electoral, acţiunile/inacţiunile şi hotărârile organelor electorale pot fi contestate la organul electoral ierarhic superior, iar acţiunile/inacţiunile concurenţilor electorali — direct în instanţa de judecată, în termen de 3 zile calendaristice de la data săvârşirii acţiunii/identificării inacţiunii sau adoptării hotărârii.

În paralel, atribuţiile ce ţin de sancţionarea concurenţilor electorali, au rămas în competenţa organelor electorale.

În acest sens, conform modificărilor operate rezultă că circumstanţele privind încălcarea legislaţiei electorale de către concurentul electoral urmează a fi stabilite de către instanţa de judecată, iar executarea eventualei Hotărâri de constatare a încălcării, în parte ce ţine de concurentul electoral urmează a fi efectuată de către organul electoral, la caz CECE mun. Chişinău nr. 1. Întrucât, în eventualitatea admiterii integrale sau parţiale a acţiunii reclamantul ar obţine dreptul de a solicita executarea Hotărârii de către CECE mun. Chişinău nr. 1, în vederea sancţionării concurentului electoral, potrivit normelor procesual civile, pentru opozabilitatea actul judecătoresc şi în conformitate cu dispoziţiile art. 67–69 din CPC, am solicitat atragerea în proces a CECE mun. Chişinău nr. 1 în calitate de intervenient.

În paralel, precum a fost precizat, în materialul electoral difuzat şi achitat din Fondul electoral al PSRM, rezultă cu certitudine implicarea Preşedintelui Republicii Moldova în acţiunile de agitaţie electorale şi în materialele difuzate în acest scop de pârât, utilizate în calitate de imagini. De asemenea, este incontestabil faptul că Preşedintele Republicii Moldova este implicat direct în campania electorală cu susţinerea candidatului PSRM, iar cu titlu de exemplu poate fi oferit intervenţia publică la “mitingului prilejuit de ziua 1 Mai”.

Titlul III din Constituţie enumeră şi reglementează principiile generale de organizare şi funcţionare autorităţilor publice din Republica Moldova, iar în Capitolul V este enunţat “Preşedintele Republicii Moldova”, ca şef al statului şi garantul suveranităţii, independenţei naţionale, al unităţii şi integrităţii teritoriale a ţării.

Este evident că Preşedintele Republicii Moldova, este definit ca autoritate publică şi nu se confundă cu Preşedinţia, sau Aparatul Preşedintelui, ca instituţie ce asigură asistenţa organizatorică, juridică, informaţională şi tehnică a activităţii Preşedintelui Republicii Moldova în vederea exercitării de către acesta a prerogativelor prevăzute de Constituţie şi alte legi.

Art. 52 alin. (8) din Codul electoral stabileşte interdicţia utilizării în scop de publicitate electorală imagini ce reprezintă instituţii de stat sau autorităţi publice. Conform principiilor unanim recunoscute ale dreptului în partea ce ţine de interpretarea şi aplicarea normelor juridice şi anume argumentul “a minori ad minus” (dacă legea interzice mai puţin, atunci în mod evident ea interzice şi mai mult), este evident faptul că dacă Legea interzice utilizarea imaginilor autorităţilor publice, la caz a Preşedintelui Republicii Moldova, cu atât mai mult interzice implicarea în acţiuni de agitaţie electorală.

Convenţia Europeană permite statelor să restrângă libertatea de asociere la trei categorii de persoane, inclusiv a administraţiei de stat, recunoscând în acest sens legitimitatea restrângerii activităţii politice a unor astfel de autorităţi publice din necesitatea garantării neutralităţii politice a acestora şi asigurării îndeplinirii corespunzătoare a obligaţiilor care le revin în mod imparţial, tratând toţi cetăţenii într-un mod egal, echitabil şi fără a fi influenţat de considerentele politice.

Potrivit pct. 55 din Hotărârea Curţii Constituţionale nr. 35/2017 pentru controlul constituţionalităţii unor prevederi din art. 112 alin. (2) din Codul electoral (interdicţia de a fi membru de partid pentru Preşedintele Republicii Moldova), Curtea a statuat că prin depunerea jurământului Preşedintele Republicii Moldova îşi asumă un angajament juridic faţă de întreg poporul Republicii Moldova, iar conform pct. 59 din Hotărâre, Preşedintele Republicii trebuie să facă dovada imparţialităţii şi neutralităţii sale politice, echidistanţei sale faţă de toate grupurile parlamentare. Preşedintele nu are dreptul constituţional de a se suprapune grupurilor parlamentare.

Conform pct. 62 şi 63 din Hotărârea enunţată, dar cu referire la Hotărârea nr. 2/2017, Curtea concluzionează că Preşedintele Republicii Moldova nu poate fi membru al unui partid politic şi nu poate promova sub nici o formă interesele unui partid politic, neavând dreptul de a fi un partizan al politicului.

Potrivit Hotărârii Curţii Constituţionale nr. 33/2013, hotărârile Curţii Constituţionale sunt texte cu valoare constituţională, sunt obligatorii pentru executare pentru toate instituţiile statului, inclusiv pentru Preşedinte. Acestea se aplică direct, fără nici o altă condiţie de formă.

Conform art. 1 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 793/2000, contenciosul administrativ ca instituţie juridică are drept scop contracararea abuzurilor şi exceselor de putere ale autorităţilor publice, apărarea drepturilor persoanei în spiritul legii, ordonarea activităţii autorităţilor publice, asigurarea ordinii de drept.

Din acest considerent, prin prezenta acţiune solicităm instanţei a contracara abuzul Preşedintelui Republicii Moldova manifestat prin implicarea în susţinerea pârâtului în cadrul alegerilor locale noi din mun. Chişinău, cu interzicerea acestuia de a se implica sub orice formă în campania electorală şi susţinerea candidatului PSRM.

În partea ce ţine de materiale difuzate şi anume ziarul “Socialiştii”, precum am indicat conţinutul acestuia contravine prevederilor imperative ale normelor citate, iar conform art. 6 alin. (3) din Legea cu privire la libertatea de exprimare nr. 64/2010, confiscarea tirajului sau lichidarea mass-mediei scrise poate avea loc, printr-o hotărâre judecătorească irevocabilă, doar în cazurile în care aceasta este necesară într-o societate democratică pentru securitatea naţională, integritatea teritorială sau siguranţa publică ori pentru a împiedica divulgarea informaţiilor ce constituie secret de stat.

Art. 52 alin. (2) din Codul electoral este axat pe acelaşi principii, iar alin. (8) al articolului citat, stipulează expres interdicţia concurenţilor electorali de a “[…] utiliza în scop de publicitate electorală imagini ce reprezintă instituţii de stat sau autorităţi publice, atât din ţară cât şi de peste hotare […], utilizarea materialelor în care apar personalităţi […] sau imaginea unor persoane oficiale străine”.

La caz, este evident că materialele electorale în dispută nu pot fi utilizate în continuare, iar conform normei citate a Legii 64/2010 urmează a fi lichidate, din care motiv prin prezenta acţiune solicităm respectuos obligarea pârâtului la lichidarea stocului din tirajul editat contrar prevederilor legale.

În contextul celor expuse, conform normelor citate şi potrivit art. 66 alin. (1), art. 73 alin. (2) şi art. 74 alin. (1) din Codul electoral, art. 239–240 din Codul de procedură civilă, SOLICITĂM RESPECTUOS:

  1. Primirea spre examinare şi admiterea integrală a prezentei acţiuni;
  2. Constatarea încălcării de către Ion Ceban, candidat la funcţia de Primar general al mun. Chişinău din partea PSRM a legislaţiei electorale la editarea şi difuzarea materialului electoral Ziarul “Socialiştii”, tipărit în limba rusă nr. 15 (217) şi nr. 16 (218) editat de S.R.L. “Publicaţia Periodică Socialiştii” într-un tiraj de 150 000 exemplare şi achitat din fondul electoral al PSRM;
  3. Obligarea pârâtului Ion Ceban, candidat la funcţia de Primar general al mun. Chişinău din partea PSRM la lichidarea stocului nedifuzat al Ziarului “Socialiştii” nr. 15 (217) şi nr. 16 (218) editat de S.R.L. “Publicaţia Periodică Socialiştii” din totalul tiraj de 150 000 exemplare achitat din fondul electoral al PSRM;
  4. Interzicerea Preşedintelui Republicii Moldova, dlui Igor Dodon, implicarea sub orice formă în susţinerea dlui Ion Ceban, candidat la funcţia de Primar general al mun. Chişinău din partea PSRM, în cadrul alegerilor locale noi din mun. Chişinău.
Candidat la funcţia de Primar general al municipiului Chişinău
Vaieriu Munteanu

facebook.com