Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 AlegeriLocale2011Documente CEC

Regulamentul privind reflectarea campaniei electorale la alegerile locale generale din 5 iunie 2011 în mijloacele de informare în masă din Republica Moldova

|versiune pentru tipar|
Aprobat prin Hotărîrea Comisiei Electorale Centrale
nr.32 din 8 aprilie 2011

I. Dispoziţii generale

1. Prezentul Regulament stabileşte modul de reflectare a campaniei electorale la alegerile locale generale din 5 iunie 2011 (în continuare — alegeri locale generale) în mijloacele de informare în masă din Republica Moldova şi are drept scop asigurarea reflectării echitabile, echilibrate şi imparţiale a campaniei electorale în cadrul alegerilor locale generale de către instituţiile mass-media, promovarea libertăţii de exprimare şi pluralismului politic, stabilirea unor norme obligatorii pentru aplicarea acestor principii de către mass-media, pe de o parte, şi concurenţii electorali, pe de altă parte.

2. Mass-media aflată sub jurisdicţia Republicii Moldova reflectă campania electorală pentru alegerile locale generale în strictă conformitate cu prevederile Constituţiei Republicii Moldova, Codului electoral, Codului audiovizualului, Legii presei, Legii cu privire la libertatea de exprimare, Legii cu privire la asigurarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi, prezentului Regulament, altor acte normative în vigoare, precum şi actelor internaţionale la care Republica Moldova este parte.

3. Principiile reflectării echitabile, echilibrate şi imparţiale a alegerilor locale generale sînt obligatorii şi pentru instituţiile audiovizualului din alte ţări, care au acces legal în spaţiul informaţional al Republicii Moldova. În cazul unor încălcări, responsabilitatea revine titularilor licenţelor.

4. Prevederile prezentului Regulament nu vizează publicaţiile periodice şi paginile web fondate de concurenţii electorali.

5. Pe durata campaniei electorale, consiliile de observatori ale instituţiilor publice ale audiovizualului supraveghează respectarea prevederilor Regulamentului de reflectare a campaniei electorale şi a pluralismului de opinii de către IPNA Compania “Teleradio-Moldova” şi Compania Publică “Găgăuziya Radio Televizionu”. Ele prezintă, în mod obligatoriu, Consiliului Coordonator al Audiovizualului (în continuare — CCA) o dată pe săptămînă rapoarte de monitorizare a campaniei electorale, care vor include informaţii referitoare la respectarea normelor legale în reflectarea alegerilor de către radiodifuzorii publici în cadrul tuturor programelor, iar cu două zile înainte de ziua alegerilor — un raport de totalizare.

6. Concurenţii electorali participă în campania electorală pe bază de egalitate şi sunt în drept să beneficieze de un tratament nediscriminatoriu în ceea ce priveşte acordarea timpilor de antenă şi a spaţiului în mijloacele de informare în masă.

7. Fiecare radiodifuzor care va reflecta campania electorală va depune la CCA în primele 7 zile de la aprobarea prezentului Regulament o declaraţie privind politica editorială pentru actuala campanie electorală. Declaraţiile vor conţine:

Radiodifuzorii care nu vor reflecta campania electorală înştiinţează CCA despre acest fapt în termen de 7 zile după aprobarea prezentului Regulament.

CCA examinează declaraţiile în şedinţă publică şi în cazul conformităţii acestora cu legislaţia în vigoare, le plasează pe pagina sa web în termen de 24 ore.

CCA va respinge declaraţiile care nu corespund cerinţelor în vigoare şi solicită radiodifuzorilor aducerea lor în concordanţă cu legislaţia în termen de pînă la 3 zile calendaristice.

În cazul prezentării declaraţiilor privind politica editorială pentru campania electorală la alegerile locale generale cu încălcarea termenului stabilit, CCA va aplica sancţiuni prevăzute în art. 38, alin. (1) din Codul audiovizualului.

8. Declaraţiile instituţiilor publice ale audiovizualului sînt adoptate de către consiliile de observatori ale acestora. Declaraţiile instituţiilor private ale audiovizualului sînt adoptate de administraţiile instituţiilor respective.

9. Pînă la difuzare, instituţiile audiovizualului sînt obligate să asigure confidenţialitatea materialelor electorale prezentate de concurenţii electorali.

10. Radiodifuzorii şi publicaţiile periodice publice sînt obligate, iar cele private sînt în drept să difuzeze gratuit, la solicitarea organelor electorale, spoturi motivaţionale, de educaţie civică şi electorală, să desfăşoare campanii de informare a alegătorilor despre procedura de vot şi despre alte particularităţi ale votării.

11. Publicitatea electorală contra plată şi emisiunile de dezbateri electorale vor fi programate în orele de maximă audienţă (06.00–09.00; 19.00–23.00 pentru posturile de televiziune; 06.00–13.00; 17.00–20.00 pentru posturile de radio) şi se vor evidenţia prin mijloace acustice şi/sau vizuale unice în vederea identificării şi separării lor de alte emisiuni. De asemenea, pentru contabilizarea timpilor de antenă oferiţi contra plată concurenţilor electorali, publicitatea electorală şi emisiunile de dezbateri electorale se vor difuza numai în cadrul unor rubrici speciale. Telespectatorii şi radioascultătorii vor fi informaţi despre aceasta prin titre şi/sau mesaje video şi/sau vocale.

12. Publicitatea electorală nu va fi inclusă în programele de ştiri, emisiuni sportive, emisiuni pentru copii, emisiuni cu tematică religioasă.

13. Pe parcursul campaniei electorale este interzisă evoluarea candidaţilor în alegeri în calitate de prezentatori de ştiri, realizatori sau moderatori de emisiuni.

14. În programele de ştiri ale instituţiilor audiovizuale, evenimentele din campania electorală vor fi reflectate cu respectarea prevederilor art. 47, 64 şi 641 din Codul electoral şi art. 7 din Codul audiovizualului.

15. Activitatea autorităţilor administraţiei publice centrale şi ale administraţiei publice locale, inclusiv activitatea primăriei, consiliului sătesc/comunal/orăşenesc şi consiliului raional/municipal va fi reflectată separat, în alte programe decît cele de dezbateri şi publicitate electorală, cu respectarea prevederilor Codului electoral, Codului audiovizualului şi prezentului Regulament. Nici un candidat în alegeri nu va avea prioritate în virtutea funcţiei pe care o ocupă.

16. La organizarea dezbaterilor electorale, talk-show-urilor şi a altor emisiuni, instituţiile mas-media vor asigura respectarea principiilor echilibrului, imparţialităţii, responsabilităţii şi pluralismului de opinii în cadrul luărilor de cuvînt ale concurenţilor electorali.

17. Materialele electorale publicate sau difuzate, atît ale Comisiei Electorale Centrale, cît şi ale concurenţilor electorali, nu pot fi însoţite de comentarii.

18. Utilizarea materialelor de arhivă va fi însoţită, în mod clar, de menţiunea video sau audio “Arhiva”. Materialele respective nu pot fi utilizate în cazul în care denaturează sensul lor iniţial. În sensul prezentului Regulament se califică material de arhivă orice material pe suport video, audio sau pe hîrtie care a fost realizat pînă la începerea perioadei electorale.

Spoturile electorale nu pot conţine tertipuri de imagini şi/sau sunete, limbaj licenţios sau injurii.

19. Orice material al concurenţilor electorali publicat în presa scrisă va fi plasat la rubrica “Electorala 2011” şi însoţit de specificarea “Achitat din fondul electoral” al concurentului respectiv. Responsabilitatea pentru materialele cu conţinut şi/sau esenţă electorală publicate în presa scrisă fără menţiunile “Electorala 2011” şi “Achitat din fondul electoral” o poartă instituţia mass-media respectivă.

20. Emisiunile electorale vor fi anunţate din timp de către posturile de radio şi televiziune şi nu vor fi reprogramate, decît în cazul defecţiunilor tehnice.

21. În perioada electorală sondajele de opinie cu tematică electorală se vor desfăşura în condiţiile art. 641 alin. (10) din Codul electoral. Difuzarea/publicarea rezultatelor sondajelor de opinie va fi însoţită de următoarele informaţii:

22. În ziua alegerilor, până la închiderea secţiilor de votare, se interzice a da publicităţii în mijloacele de informare în masă materiale, inclusiv interviuri cu alegătorii, despre numărul de voturi întrunite de concurenţii electorali pe parcursul zilei şi despre şansele acestora, inclusiv rezultatele exit-poll-urilor.

23. În ajunul şi în ziua alegerilor este interzisă agitaţia electorală. În aceste zile mijloacele de informare în masă care reflectă campania electorală vor difuza doar materiale ce ţin de educaţia civică/electorală (inclusiv campanii de motivare), comunicate de presă ale organelor electorale şi informaţii privind desfăşurarea scrutinului.

24. Concurenţii electorali care se consideră lezaţi în drepturi beneficiază de dreptul la replică în condiţiile art. 64 alin. (6) din Codul electoral.

II. Timpii de antenă şi spaţiile în ziare oferite pentru publicitate electorală contra plată

25. Pentru publicitate electorală contra plată, fiecărui concurent electoral i se oferă nu mai mult de 2 minute pe zi pe durata campaniei electorale la fiecare radiodifuzor. Condiţiile de procurare a timpilor de antenă şi taxele respective se comunică cu 3 zile calendaristice înainte de punerea pe post a publicităţii electorale. Timpii de antenă pentru publicitatea electorală contra plată se acordă tuturor concurenţilor electorali la unele şi aceleaşi ore de emisie. Durata contabilizată a unui spot de publicitate electorală difuzat contra plată nu poate fi mai mică de 20 de secunde.

26. Refuzul de a difuza sau de a publica publicitatea electorală contra plată de către instituţia media care s-a încadrat în reflectarea campaniei electorale poate fi contestat în instanţa de judecată în conformitate cu legislaţia în vigoare.

27. Cererea pentru acordarea timpilor de antenă/spaţiilor în ziare se prezintă instituţiilor mass-media pentru întreaga campanie electorală după înregistrarea concurentului electoral la consiliul electoral de circumscripţie.

28. Timpii de antenă contra plată se pun la dispoziţia concurenţilor electorali în termen de 48 de ore de la înregistrarea cererii, prin încheierea acordurilor respective în acest sens.

29. Publicitatea electorală contra plată se va face la posturile de radio şi televiziune în baza contractelor încheiate între părţi. Instituţiile audiovizualului, publice şi private, vor crea tuturor concurenţilor electorali condiţii egale la procurarea timpilor de antenă, inclusiv prin stabilirea taxelor egale.

30. Taxa percepută de mijloacele de informare în masă şi/sau agenţiile de publicitate pentru plasarea publicităţii electorale contra plată nu va depăşi taxa pentru publicitate comercială percepută în perioada pre-electorală. Achitarea se va face în avans exclusiv din fondul electoral al concurentului electoral. Orice alte modalităţi de plată, decît transferul în avans de sume băneşti din fondul electoral, sînt interzise.

31. Timpii de antenă contra plată acordaţi la solicitarea concurentului electoral, dar neutilizat din vina acestuia, nu se recuperează.

32. Timpii de antenă contra plată, acordaţi la solicitarea concurentului electoral, dar neutilizaţi din cauza defecţiunilor tehnice ale echipamentelor de transmisie sau din alte motive de forţă majoră, invocate de instituţia audiovizualului, vor fi reprogramaţi. Instituţia audiovizualului va înştiinţa concurentul electoral în mod oficial, în formă scrisă, despre motivul invocat, data şi ora reprogramării.

33. Concurenţii electorali sînt obligaţi să prezinte instituţiilor audiovizualului materialele de publicitate electorală cu cel tîrziu 24 de ore pînă la difuzare.

34. Materialele de educaţie civică şi electorală, comandate de asociaţiile obşteşti sau alte persoane, vor fi difuzate gratuit de instituţiile mass-media doar după coordonarea prealabilă scrisă a acestora cu CEC.

III. Dezbaterile electorale

35. Radiodifuzorii locali/regionali sînt obligaţi, iar cei naţionali sînt în drept să organizeze dezbateri electorale în condiţiile respectării Codului electoral şi prezentului Regulament.

Din data înregistrării la consiliul electoral de circumscripţie a cel puţin doi concurenţi electorali, radiodifuzorii pot organiza dezbateri, fiind în drept să invite la ele şi reprezentanţi ai societăţii civile, inclusiv şi persoane fizice interesate.

36. Dezbaterile electorale din reţeaua internet cad sub incidenţa regulilor de organizare a acestora în conformitate cu Codul electoral şi prezentul Regulament.

37. La dezbaterile electorale participă candidaţii în alegeri sau reprezentanţii concurenţilor electorali. Tematica dezbaterilor electorale se stabileşte de instituţia audiovizualului şi se anunţă odată cu invitarea la dezbateri.

38. Concurenţii electorali vor fi invitaţi, în formă scrisă, la dezbaterile electorale cu cel puţin 24 de ore înainte de punerea pe post a fiecărei emisiuni. Ordinea în care sînt invitaţi participanţii la dezbateri, precum şi gruparea acestora sînt stabilite în declaraţia privind politica editorială a instituţiilor media, cu respectarea egalităţii de şanse pentru fiecare participant.

39. Refuzul de a participa ori absenţa unui sau mai multor candidaţi în alegeri sau reprezentanţi ai acestora la dezbateri se face publică şi nu constituie temei pentru anularea sau suspendarea emisiunii. În cazul absenţei unui sau mai multor candidaţi în alegeri, timpul rezervat lor nu se recuperează.

40. Regulile de desfăşurare a dezbaterilor sînt aduse la cunoştinţa concurenţilor electorali în invitaţia de participare şi la începutul emisiunii de dezbateri electorale.

41. Instituţiile audiovizuale în cadrul dezbaterilor vor asigura participanţilor posibilitatea să-şi expună poziţia asupra temelor dezbătute.

42. Pe parcursul dezbaterilor, candidaţii în alegeri sau reprezentanţii lor îşi exprimă liber opiniile. Totodată, în timpii de antenă oferiţi pentru dezbateri, se interzice:

43. Realizatorii şi moderatorii emisiunilor de dezbateri electorale au următoarele obligaţii:

44. În emisiunile de dezbateri electorale organizatorii nu vor difuza materiale publicitare despre activitatea concurenţilor electorali sau cu participarea candidaţilor în alegeri ori a persoanelor de încredere, reportaje televizate ori radiofonice de la întîlnirile concurenţilor electorali cu alegătorii, despre vizitele de lucru ale candidaţilor în alegeri din rîndul conducătorilor cu funcţii de răspundere, sondaje de opinii.

45. În emisiunile de dezbateri electorale şi în talk-show-uri cu participarea candidaţilor în alegeri şi/sau a reprezentanţilor concurenţilor electorali se interzice difuzarea titrelor mobile (sms ş.a.)

46. Pentru turul doi de scrutin, dezbaterile electorale vor fi organizate cu participarea candidaţilor la funcţia de primar ce au trecut în turul doi în condiţiile prevăzute de Codul electoral şi prezentul Regulament.

IV. Dispoziţii finale

47. Imprimările video şi audio cu tematică electorală se păstrează cel puţin 3 luni după data difuzării lor. În caz de apariţie a litigiilor, perioada de păstrare a imprimărilor poate fi prelungită la decizia instanţei de judecată.

48. Instituţiile audiovizualului sînt obligate să ţină evidenţa timpilor de antenă oferiţi concurenţilor electorali şi să prezinte săptămînal (în ziua de luni), prin fax, CCA informaţia despre volumul de emisie electorală (spoturi, dezbateri şi materiale electorale difuzate în cadrul rubricilor special create pentru reflectarea campaniei electorale), inclusiv informaţia despre difuzarea spoturilor sociale elaborate de CEC în săptămîna precedentă.

49. La cererea CCA, CEC sau a consiliului electoral de circumscripţie, radiodifuzorii sînt obligaţi să prezinte în termen de 24 de ore materialele video şi audio împreună cu copiile contractelor şi dispoziţiilor de plată respective.

50. CCA va prezenta Comisiei Electorale Centrale rapoarte de monitorizare în condiţiile art. 641 alin. (12) din Codul electoral.

51. Contestaţiile privind reflectarea campaniei electorale de către mass-media aflată sub jurisdicţia Republicii Moldova se soluţionează în condiţiile Codului electoral.

52. Nerespectarea prezentului Regulament atrage aplicarea sancţiunilor prevăzute de legislaţia în vigoare. În cazul radiodifuzorilor CCA va aplica sancţiunile prevăzute în art. 38 alin. (1) din Codul audiovizualului, inclusiv pentru nerespectarea declaraţiilor privind politica editorială pentru campania electorală.