Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 AlegeriLocale2011Documente CEC

Regulamentul privind modalitatea plasării publicităţii electorale pe panourile publicitare în perioada electorală

|versiune pentru tipar|
Aprobat prin Hotărîrea Comisiei Electorale Centrale
nr.3338 din 16 iulie 2010
modificat şi completat prin Hotărîrea CEC
nr.3570 din 5 octombrie 2010
modificat prin Hotărîrea CEC
nr.3735 din 29 octombrie 2010
modificat prin Hotărîrea CEC
nr.46 din 12 aprilie 2011

I. Dispoziţii generale

1. În sensul prezentului Regulament, se definesc următoarele noţiuni:

publicitate electorală — informaţie sub formă de apeluri şi declaraţii scrise, fotografii, alte materiale similare, utilizate de concurenţii electorali sau participanţii la referendum în scop de agitaţie electorală, al cărei conţinut trebuie să corespundă rigorilor prevăzute de art. 47 alin. (2) din Codul electoral;

panou publicitar electoral — porţiune din suprafaţa unei construcţii sau a unui element de construcţie, instalat în modul şi ordinea respectivă, care serveşte drept suport pentru plasarea publicităţii electorale;

panou publicitar electoral proprietate publică — loc special amenajat pentru plasarea publicităţii, inclusiv electorale, acordat gratuit de către autoritatea administraţiei publice locale, în condiţiile art.47 alin.(7) din Codul electoral şi ale prezentului Regulament;

panou publicitar electoral privat, amplasat pe domeniul public — loc special amenajat pentru plasarea publicităţii, inclusiv electorale, contra plată, cu autorizaţia autorităţii publice locale.

2. Concurenţii electorali/participanţii la referendum au dreptul să expună în condiţii egale afişe electorale, din momentul înregistrării lor de către organul electoral respectiv.

II. Amplasarea publicităţii electorale pe panourile publicitare electorale proprietate publică

3. Autorităţile administraţiei publice locale sînt obligate ca, în termen de 3 zile de la data începerii perioadei electorale, să stabilească şi să garanteze un minim de locuri speciale de afişaj electoral.

Acestea trebuie sa asigure ca locurile speciale de afişaj să fie situate în locuri publice frecventate de cetăţeni, fără deranjarea circulaţiei pe drumurile publice şi a celorlalte activităţi din localităţile respective.

4. În prealabil, autorităţile administraţiei publice locale sînt obligate să asigure înlăturarea oricăror afişe, înscrisuri şi însemne rămase de la campaniile electorale precedente.

5. Panourile de afişaj electoral se amplasează uniform pe întreg teritoriul localităţii. Suprafaţa minimă acordată unui concurent electoral/participant la referendum pe un panou publicitar proprietate publică este de 1m².

În cazul în care acordarea suprafeţei minime de 1 m² va fi imposibilă pe un singur panou publicitar, această suprafaţă se va diviza în mod egal pe mai multe panouri.

Pct.5 modificat prin hot.CEC nr.3570 din 05.10.2010

III. Amplasarea publicităţii electorale pe panourile publicitare private amplasate pe domeniul public şi privat

6. Fiecare agenţie de publicitate poate oferi concurenţilor electorali/participanţilor la referendum spaţiu pentru publicitate electorală pe panourile publicitare private, amplasate pe domeniul public, în condiţii egale, dar care să nu depăşească 10% din spaţiul disponibil pentru fiecare concurent electoral/participant la referendum din momentul începerii perioadei electorale.

În cazul alegerilor locale, spaţiul pentru publicitatea electorală acordat fiecărui concurent electoral nu va depăşi 10% din spaţiul disponibil al agenţiei de publicitate în circumscripţia electorală respectivă.

Pct.6 modificat şi completat prin hot.CEC nr.46 din 12.04.2011

7. Plata percepută de agenţiile de publicitate pentru plasarea publicităţii electorale nu poate depăşi plata încasată în mod obişnuit pentru publicitatea comercială.

8. Dreptul de amplasare a publicităţii electorale contra plată se acordă concurenţilor electorali/participanţilor la referendum numai în baza achitării prealabile a plăţii prevăzute în acordul încheiat de agentul de publicitate cu concurentul electoral/participantul la referendum.

9. La cererea Comisiei Electorale Centrale, agenţiile de publicitate antrenate în amplasarea publicităţii electorale sînt obligate, în termen de 48 de ore, să ofere informaţii complete cu privire la contractele încheiate cu concurenţii electorali/participanţii la referendum, sumele achitate de aceştia şi repartizarea spaţiilor de publicitate.

Pct.9 modificat şi completat prin hot.CEC nr.3570 din 05.10.2010

10. Afişajul electoral pe domeniul privat este permis numai cu acordul proprietarilor, administratorilor sau, după caz, al posesorilor.

11. Plasarea afişajului electoral pe partea exterioară a unităţii de transport se efectuează după o coordonare prealabilă cu subdiviziunile teritoriale ale Direcţiei poliţiei rutiere a Ministerului Afacerilor Interne, care vor soluţiona cererile în termen de 48 de ore de la prezentare.

Pornind de la faptul că răspunderea pentru conţinutul materialelor electorale publicitare o poartă concurentul electoral/participantul la referendum, subdiviziunile teritoriale ale Direcţiei poliţiei rutiere nu vor solicita avizele altor instituţii, decît cele prevăzute în Regulamentul circulaţiei rutiere.

IV. Restricţii şi răspunderi

12. Se interzice amplasarea afişelor electorale în alte locuri decît cele stabilite la capitolele II şi III din prezentul Regulament.

La fel, se interzice amplasarea afişelor electorale:

13. În perioada electorală organizaţiile neguvernamentale, care sînt implicate în educaţia civică, pot plasa materiale de educaţie civică pe panouri publicitare doar după coordonarea prealabilă a acestora cu Comisia Electorală Centrală.

Pct.13 modificat prin hot.CEC nr.3735 din 29.10.2010

14. Organele de menţinere a ordinii publice sînt obligate să asigure integritatea panourilor şi a afişelor electorale, plasate în mod legal.

Amplasarea în locuri neautorizate, precum şi distrugerea sau deteriorarea prin orice mod a afişelor electorale, amplasate în locuri autorizate, atrage după sine răspunderea conform legislaţiei în vigoare.

15. Responsabilă de înlăturarea afişajului electoral neautorizat este administraţia publică locală, care are dreptul să recupereze în ordine de regres cheltuielile respective din contul persoanei vinovate.