Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 AlegeriLocale2011Documente CEC

Instrucţiunea privind procedura de renumărare a buletinelor de vot la alegerile locale generale din 5 iunie 2011

|versiune pentru tipar|
Anexă la Hotărîrea Comisiei Electorale Centrale
nr.303 din 17 iunie 2011

1. Prezenta Instrucţiune reglementează procedura de renumărare a buletinelor de vot la alegerile locale generale din 5 iunie 2011.

2. Renumărarea buletinelor de vot se dispune de instanţa de judecată abilitată cu confirmarea rezultatelor alegerilor în circumscripţia respectivă şi are loc în cel mult 7 zile calendaristice de la data adoptării hotărîrii privind renumărarea voturilor.

3. Procedura de renumărare se petrece cu condiţia prezenţei majorităţii membrilor organului electoral.

4. Participanţi la procedura de renumărare se consideră persoanele autorizate să asiste la operaţiile electorale în conformitate cu art.55 alin.(8) din Codul electoral.

5. În ziua stabilită pentru renumărarea buletinelor de vot, preşedintele consiliului electoral de circumscripţie de nivelul I — în cazul renumărării voturilor la alegerile primarului satului (comunei), oraşului/consilierilor în consiliul sătesc (comunal), orăşenesc, sau de nivelul II — în cazul renumărării voturilor la alegerile primarului municipiului/consilierilor în consiliul raional/municipal, însoţiţi de cel puţin doi membri şi de paza poliţiei, precum şi reprezentanţii concurenţilor electorali în organele electorale şi observatorii acreditaţi, la solicitarea acestora, se prezintă la judecătorie pentru a lua cutiile (sacii) cu documente electorale. Primirea acestora va fi consemnată într-un act de predare-recepţionare a documentelor electorale, semnat de preşedintele judecătoriei şi preşedintele consiliului electoral de circumscripţie respectiv.

În cazul renumărării voturilor la alegerile primarului municipiului/consilierilor în consiliul raional/municipal, preşedintele consiliului electoral de nivelul II, va preda, prin act de predare-recepţionare, cutiile (sacii) cu documente electorale preşedintelui consiliului de nivelul I, după caz, preşedintelui biroului electoral.

La rîndul său, preşedintele consiliului electoral de nivelul I va preda, prin act de predare-recepţionare, biroului electoral cutiile (sacii) cu documentele electorale pentru alegerile primarului satului (comunei), oraşului/consilierilor în consiliul sătesc (comunal), orăşenesc, respectiv, cutiile (sacii) cu documentele electorale, recepţionate de la consiliului electoral de nivelul II, pentru alegerile primarului municipiului/ consilierilor în consiliul raional/municipal.

6. Pînă la deschiderea cutiilor (sacilor), membrii birourilor electorale ale secţiilor de votare, în prezenţa persoanelor autorizate să asiste la operaţiunile electorale, verifică integritatea sigiliilor aplicate pe cutii (saci), precum şi faptul corespunderii numărului indicat pe sigiliu cu numărul corespunzător organului electoral. În cazul în care sigiliile sînt deteriorate şi/sau sigiliul respectiv nu corespunde numărului organului electoral, se va întocmi un act de constatare, care se va anexa la procesul-verbal privind rezultatele renumărării voturilor.

7. După verificarea sigiliilor de pe cutii (saci), preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, în prezenţa membrilor birourilor electorale şi a persoanelor autorizate să asiste la operaţiile electorale, deschide cutiile (sacii).

8. Procesul de renumărare a buletinelor are loc în felul următor: se pun toate cutiile (sacii) cu documentele electorale la vedere, se deschide cîte o cutie (sac) şi se renumără buletinele de vot. Un membru al biroului electoral al secţiei de votare ia fiecare buletin, îl ridică în aşa fel ca cei care asistă la numărarea voturilor să-l poată vedea şi îl demonstrează pe faţă. Buletinul contabilizat se aşează aparte în faţa fanionului/plăcuţei cu denumirea concurentului electoral pentru care s-a dat votul în cauză.

9. Ordinea de renumărare a buletinelor de vot valabil exprimate pentru fiecare concurent electoral, buletinelor de vot nevalabile, buletinelor neutilizate şi anulate se stabileşte de biroul electoral al secţiei de votare.

10. Documentele electorale privind renumărarea buletinelor de vot se perfectează de către birourile şi consiliile electorale conform modelelor aprobate de Comisia Electorală Centrală.

11. Biroul electoral al secţiei de votare va întocmi, după caz:

12. Consiliul electoral de circumscripţie de nivelul I, la recepţionarea documentelor şi materialelor electorale de la birourile electorale ale secţiilor de votare va verifica corectitudinea întocmirii lor, şi va întocmi, după caz:

13. Consiliul electoral de circumscripţie de nivelul II, la recepţionarea documentelor şi materialelor electorale de la birourile electorale ale secţiilor de votare va verifica corectitudinea întocmirii lor, şi va întocmi:

14. În procesul renumărării buletinelor de vot, se verifică listele electorale, inclusiv cele suplimentare, utilizate în cadrul alegerilor pentru care a fost dispusă renumărarea.

15. În cazul în care din partea reprezentanţilor concurenţilor electorali au parvenit contestaţii referitoare la procedura de renumărare a voturilor, consiliile electorale respective le vor examina conform procedurii stabilite.

16. După finalizarea de către biroul electoral al secţiei de votare a procesului de renumărare a buletinelor de vot, cutia (sacul) se închide, se sigilează şi se transmite, prin act de predare-recepţionare, către consiliul electoral de circumscripţie respectiv.

17. Consiliul electoral de circumscripţie respectiv (vezi pct.4) transmite judecătoriei de sector, cutiile (sacii) împachetate şi sigilate prin act de predare-recepţionare.

18. Procesele-verbale şi actele privind rezultatele renumărării voturilor, se vor întocmi în mai multe exemplare. Cîte un exemplar va fi prezentat consiliilor electorale de circumscripţie, celelalte exemplare se vor elibera, la solicitare, reprezentanţilor concurenţilor electorali şi observatorilor acreditaţi de organele electorale respective.

19. Consiliile electorale de circumscripţie, la solicitarea concurenţilor electorali, vor acredita suplimentar observatori din partea acestora, reieşind din condiţia legală — cîte un singur observator într-o secţie de votare şi vor confirma cîte un reprezentant cu drept de vot consultativ, cu respectarea condiţiilor art. 15 şi art. 63 alin.(1) din Codul electoral.