Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 AlegeriParlamentare1998Documente CEC

Regulamentul Comisiei Electorale Centrale

|versiune pentru tipar|
Adoptat prin Hotărîrea CEC
nr. 17 din 26 decembrie 1997

I. Dispoziţii generale

 1. Comisia Electorală Centrală, formată în baza art.art.16,17 Cod electoral, activează conform Constituţiei Republicii Moldova, Codului Electoral, legislaţiei în vigoare, precum şi prezentului Regulament. Comisia este persoană juridica, are buget propriu, cont bancar şi sigiliu cu imaginea stemei de stat.
 2. Comisia Electorală Centrală exercită atribuţiile prevăzute de art.art.22,26 Cod electoral, iar în perioada electorală îşi desfăşoară activitatea conform unui plan operativ de lucru şi a calendarului operaţiunelor electorale aprobate de Comisie. Precizarea sau modificarea planului de lucru poate avea loc la propunerea membrilor Comisiei printr-o hotărîre a acesteia.
 3. În componenţa Comisiei Electorale Centrale pot activa cu vot consultativ şi membrii reprezentanţi ai concurenţilor electorali, desemnaţi de aceştia şi care se confirmă prin hotărîrea Comisiei în termen de 3 zile de la momentul depunerii demersului. Demersul se respinge în cazurile prevăzute de Codul electoral.
 4. Comisia Electorală Centrală adoptă hotărîri în limitele împuternicirilor care li sînt atribuite conform Codului Electoral, asigură aplicarea în mod unitar a prevederilor Codului şi dă explicaţii organelor electorale referitor la modul lui de aplicare.
 5. Comisia Electorală Centrală îşi desfăşoară activitatea în limba de stat. în caz de necesitate se asigură traducerea în altă limbă.
 6. Preşedintele, vicepreşedintele şi secretarul Comisiei activează permanent. Convocarea celorlalţi membri ai Comisiei este obligatorie în toate perioadele electorale pe tot parcursul mandatului, iar în termen de repaus se convoacă de către Preşedinte după caz.
 7. În cazul apariţiei unei vacanţe în completul Comisiei, potrivit art.16 Cod electoral, Comisia înaintează către autoritatea respectivă un demers cu privire la completarea vacanţei.
 8. În conformitate cu art.17 Cod electoral cel puţin 1/3 din membrii Comisiei dispun de dreptul de a iniţia realegerea Preşedintelui, vicepreşedintelui sau a secretarului Comisiei. Procedura se desfăşoară prin înaintarea unui demers, semnat de iniţiatori, care se examinează de şedinţa Comisiei cu adoptarea în cauză a hotărîrii respective.
  În caz de realegere hotărîrea se semnează de către toţi membrii participanţi la şedinţă şi se publică în presă.
 9. În cazul modificării condiţiilor menţionate în art.19 al.2 Cod electoral şi în cazul comiterii unor fapte incompatibile cu calitatea pe care o au, membrii Comisiei Electorale Centrale pot fi revocaţi.
  Revocarea mai poate fi iniţiată şi de cel puţin 1/3 din membrii Comisiei Electorale Centrale.
 10. Regulamentul Comisiei Electorale Centrale se adoptă de către Comisie. Modificările şi completările se introduc în regulament din iniţiativa membrilor Comisiei.

II. Drepturile şi obligaţiunile membrilor Comisiei Electorale Centrale

 1. Membrii Comisiei Electorale Centrale dispun de dreptul:
  1. de a-şi expune opinia în problema din ordinea de zi;
  2. de a pregăti şi propune pentru discuţie în ordinea de zi a diferitor probleme cu privire la alegeri, prezentînd şi proiectul de hotărîre;
  3. de a lua cunoştinţă de documentele şi proiectele de hotărîri ce urmează a fi discutate la şedinţele Comisiei;
  4. de a cere convocarea neordinară a şedinţei Comisiei;
  5. de a obţine orice informaţie referitor la activitatea Comisiei şi hotărîrile adoptate de ea;
  6. de a lua cunoştinţă de procesele-verbale ale şedinţelor Comisiei; i) la replică şi opinie separată.
 2. Membrii Comisiei Electorale Centrale sînt obligaţi:
  1. să manifeste responsabilitate la îndeplinirea atribuţiilor Comisiei;
  2. să respecte Regulamentul;
  3. să participe la şedinţele Comisiei, în cazul în care membrul Comisiei nu are posibilitatea să se prezinte la şedinţă el comunică despre aceasta secretarului Comisiei;
  4. să execute indicaţiile preşedintelui, vicepreşedintelui şi ale secretarului referitor la atribuţiile Comisiei.

III. Şedinţele Comisiei Electorale Centrale

 1. Forma organizatorico-juridică de bază a activităţii Comisiei Electorale Centrale ce asigură discutarea şi aprobarea colectivă a hotărîrilor în scopul îndeplinirii sarcinilor ei este şedinţa.
  Şedinţele Comisiei Electorale Centrale sînt deliberative dacă la ele participă majoritatea membrilor cu vot deliberativ.
 2. Şedinţele Comisiei Electorale Centrale se convoacă în zilele de marţi şi vineri.
  În perioada electorală după necesitate, la dispoziţia Preşedintelui Comisiei pot fi convocate şi şedinţe neordinare. Astfel de şedinţe pot fi convocate şi la cererea a cel puţin 5 membri ai Comisiei cu vot deliberativ.
 3. Dispoziţia privind convocarea şedinţei Comisiei Electorale Centrale se aduce la cunoştinţa membrilor Comisiei cu 48 ore înainte de începerea ei şi se anunţă mijloacele de informare în masă, prin serviciul de presă al Comisiei. Şedinţele neordinare se anunţă imediat cînd este posibil.
 4. Proiectele documentelor ce urmează a fi examinate la şedinţele Comisiei se înmînează membrilor comisiei, de regulă, cu 24 de ore înainte de începerea şedinţei de către secretarul Comisiei.
 5. Sesizările oficiale ale partidelor, organizaţiilor social-politice, blocurilor electorale, precum şi a candidaţilor independenţi, depuse la Comisie în perioada dintre şedinţe, urmează a fi examinate la una din următoarele şedinţe ale Comisiei cu eliberarea unei hotărîri motivate solicitantului.
  Reprezentanţilor mijloacelor de informare în masă din Republica Moldova şi din alte state, precum şi reprezentanţilor mişcărilor internaţionale li se garantează dreptul de a asista la şedinţele Comisiei, la prezentarea actelor de identitate, fără a preveni în prealabil.
 6. Durata şedinţelor Comisiei se determină în dependenţă de caracterul chestiunilor ce urmează a fi examinate.
  Ora începerii şedinţei o stabileşte Preşedintele Comisiei.
  Comisia poate stabili o altă ordine de ţinere a şedinţelor şi durata lor prin votul majorităţii membrilor ei, prezenţi la şedinţă.
 7. Pentru informări-referate se acordă, de regulă, pînă la 15 minute. Informatorul are dreptul la cuvînt de încheiere în limitele a 5 minute. Participanţilor la discuţii li se oferă pînă la 7 minute. Se admit luări de cuvînt repetate pînă la 3 minute. Abateri de la tema discuţiei nu se admit, în acest caz, Preşedintele şedinţei îndeamnă vorbitorul să revină la temă. După o a doua prevenire, Preşedintele şedinţei îl lipseşte pe vorbitor de cuvînt. Persoanelor lipsite de cuvînt nu li se oferă a doua oară cuvîntul în problema ce se discută.
  În caz de depăşire a timpului pentru luarea de cuvînt, Preşedintele şedinţei e în drept să întrerupă vorbitorul. Argumentele expuse după întrerupere nu se înscriu în procesul-verbal.
 8. La începutul şedinţei, după caz, Preşedintele Comisiei informează membrii comisiei despre măsurile luate cu privire la chestiunile care au fost abordate la şedinţele predente.
 9. Şedinţele Comisiei Electorale Centrale sînt publice.
  Comisia transmite regulat mijloacelor de informare în masă informaţie operativă.
  Rapoartele de la şedinţele comisiei şi hotărîrile adoptate se publică sistematic în presa republicană. Reflectarea activităţii Comisiei Electorale Centrale în mijioacele de informare în masă se organizează de secretarul de presă al Comisiei.
 10. Preşedintele şedinţei informează membrii Comisiei despre componenţa şi numărul de persoane invitate la şedinţă.
 11. La şedinţele Comisiei Electorale Centrale se întocmesc procese-verbale. în procesul-verbal al şedinţei comisiei în mod obligatoriu se introduc observaţiile şi propunerile membrilor Comisiei privind problemele luate în discuţie, precum şi opinia separată prezentată în scris.
  Procesul-verbal al şedinţei Comisiei se semnează de către Preşedintele şi secretarul ei.
 12. Preşedintele Comisiei, iar în lipsa lui vicepreşedintele, conduce şedinţele, oferă cuvîntul pentru rapoarte şi pentru luări de cuvînt, organizează dezbaterile, pune la vot proiectele hotărîrilor Comisiei, propunerile membrilor Comisiei în problemele puse în discuţie şi anunţă rezultatele votării, dă publicităţii chestiunile, informaţiile, comunicările şi declaraţiile depuse la Comisie, dă membrilor Comisiei însărcinări legate de asigurarea activităţii ei, se foloseşte de alte drepturi stabilite de prezentul Regulament.
  Preşedintele şedinţei asigură menţinerea ordinii în timpul dezbaterilor şi respectarea Regulamentului, contribuie la formarea unei atmosfere de colaborare între membrii Comisiei privind chestiunile discutate, la obţinerea unor decizii coordonate.
  În caz de necesitate Preşedintele şedinţei organizează diferite consultaţii în scopul depăşirii divergenţelor şi soluţionării problemelor, care au apărut pe parcursul şedinţei.
 13. Vicepreşedintele în absenţa Preşedintelui Comisiei îndeplineşte atribuţiile lui.
 14. Secretarul Comisiei e responsabil de întocmirea proceselor-verbale, notează rezultatele votării, ţine la evidenţă hotărîrile adoptate şi mersul executării lor, asistă preşedintele în realizarea atribuţiilor ce-i revin.

IV. Procedura adoptării hotărîrilor

 1. Hotărîrile Comisiei Electorale Centrale se adoptă cu votul deliberativ al majorităţii membrilor. Fiecare membru al Comisiei se pronunţă cu votul său “pro” sau “contra”, în cazul în care la şedinţă participă un număr par de membri cu vot deliberativ şi voturile s-au împărţit egal, adoptarea hotărîrii se suspendă pentru consultarea suplimentară a problemei în discuţie sau pentru asigurarea participării la şedinţă şi a celorlalţi (celuilalt) membri ai Comisiei cu vot deliberativ.
  Membrii comisiei care nu sînt de acord cu hotărîrea adoptată au dreptul să facă opinie separată care se anexează în scris la procesul-verbal al şedinţei. Pentru redactarea hotărîrilor adoptate pot ti formate comisii de redactare.
 2. Propunerile sînt votate în ordinea în care au fost înaintate. Preşedintele şedinţei e în drept să precizeze formularea propunerii.
 3. Numărarea voturilor se efectuează de către secretarul comisiei.
  Votarea se consideră încheiată în momentul anunţării rezultatelor de către Preşedintele şedinţei.
 4. Hotărîrile Comisiei Electorale Centrale, adoptate în limitele atribuţiilor sale, sînt obligatorii pentru toate organele, întreprinderile, instituţiile, organizaţiile de stat şi obşteşti şi pentru toţi cetăţenii. Asigurarea executării hotărîrilor Comisiei este de competenţa secretarului Comisiei Electorale Centrale.
 5. Hotărîrile Comisiei Electorale Centrale sînt date publicităţii prin intermediul mijloacelor de informare în masă în expunere, iar cele mai importante se publică integral în termenii prevăzuţi de Codul electoral.
 6. Fiecare act adoptat de Comisia Electorală Centrală este trecut în registrul de acte al Comisiei, cu atribuirea numărului de ordine.

V. Executarea de către Comisia Electorală Centrală a atribuţiilor de control

 1. Comisia Electorală Centrală exercită controlul asupra aplicării Codului Electoral pe teritoriul republicii şi asupra executării propriilor hotărîri şi indicaţii.
 2. Comisia Electorală Centrală examinează comunicările conducătorilor de ministere, de departamente de stat, ale altor organe de administrare de stat cu privire la chestiunile de pregătire şi desfăşurare a alegerilor.
 3. În problemele ce ţin de competenţa sa Comisia Electorală Centrală examinează rapoartele conducătorilor de întreprinderi şi organizaţii, ia hotărîri asupra lor, iar în caz de necesitate înaintează propunerile sale organelor ierarhic superioare respective. Propunerile, indicaţiile Comisiei sînt obligatorii pentru executare. Rezultatele executării trebuie să fie comunicate Comisiei în termeni prevăzuţi de lege.
 4. La indicaţia Comisiei sau a Preşedintelui membrul Comisiei controlează activitatea organelor de stat, a întreprinderilor, organizaţiilor, partidelor, organizaţiilor social-politice, blocurilor electorale privind chestiunile ce ţin de competenţa Comisiei, ia cunoştinţă de materialul şi documentele necesare.
 5. Comisia Electorală Centrală în caz de neexecutare a hotărîrilor ei de către conducătorii întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor înaintează în organele ierarhic superioare respective propuneri privind sancţionarea disciplinară a acestora.