Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 AlegeriParlamentare2009Documente CEC

Regulamentul cu privire la activitatea birourilor electorale ale secţiilor de votare

|versiune pentru tipar|
Anexă la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale
nr.396 din 14 decembrie 2006,
modificat şi completat prin hot. CEC nr.1790 din 22 iulie 2008,
nr.1957 din 19 noiembrie 2008,
nr.2372 din 24 martie 2009,
nr.2585 din 18 iunie 2009

I. Dispoziţii generale

1. Prezentul Regulament stabileşte condiţiile şi modul de activitate a birourilor electorale ale secţiilor de votare.

2. Pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor, în perioada electorală consiliile electorale de circumscripţie constituie birouri electorale ale secţiilor de votare.

3. În activitatea lor birourile electorale ale secţiilor de votare se călăuzesc de Constituţia Republicii Moldova, de Codul electoral, de legile şi hotărîrile Parlamentului, de hotărîrile Comisiei Electorale Centrale, de prezentul Regulament şi de alte acte normative în domeniu.

II. Constituirea şi componenţa biroului electoral al secţiei de votare

4. Biroul electoral al secţiei de votare se constituie de către consiliile electorale de circumscripţie cu cel puţin 20 de zile înainte de ziua alegerilor. Pentru alegerile de orice nivel şi pentru referendumurile republicane, birourile electorale ale secţiilor de votare se constituie în acelaşi termen.

5. Biroul electoral al secţiei de votare este constituit din 5–11 membri cu drept de vot deliberativ după cum urmează:

 1. candidaturile a 3 membri se propun de către consiliile locale;
 2. candidaturile celorlalţi membri cu drept de vot deliberativ se propun de către partide şi alte organizaţii social-politice reprezentate în Parlament, la data constituirii biroului electoral al secţiei de votare proporţional mandatelor deţinute.

6. În cazul cînd partidele şi alte organizaţii social-politice nu prezintă candidaturile sale în componenţa biroului electoral al secţiei de votare cel tîrziu cu 7 zile înainte de expirarea termenului de constituire a biroului electoral, numărul necesar de candidaturi se completează de către consiliul local.

7. În decurs de 2 zile de la data constituirii biroului electoral al secţiei de votare reprezentantul consiliului electoral sau al autorităţii publice locale convoacă membrii biroului electoral, care aleg din rîndul lor preşedintele, vicepreşedintele şi secretarul biroului electoral, adoptînd în acest sens o hotărîre. Hotărîrea adoptată se comunică imediat consiliului electoral de circumscripţie.

Demiterea şi realegerea preşedintelui, vicepreşedintelui şi secretarului biroului electoral poate fi iniţiată de cel puţin 1/3 din membrii biroului.

[Pct.7 completat prin Hot.CEC nr.1790 din 22.07.2008, în vigoare 12.08.2008]

8. După adoptarea hotărîrii se aduce la cunoştinţă publică informaţia despre componenţa şi sediul biroului electoral al secţiei de votare, modul de contactare pentru relaţii.

9. Membrii biroului electoral al secţiei de votare nu pot fi consilieri în consiliile locale şi membri de partid. Verificarea se face de preşedintele biroului electoral prin consultarea membrilor biroului electoral. În caz de necesitate, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare va informa consiliul electoral de circumscripţie.

10. Pentru organizarea eficientă a activităţii sale la prima sau la a doua şedinţă biroul electoral al secţiei de votare va adopta o hotărîre privind desemnarea membrilor pentru degrevare de atribuţiile de la locul de muncă permanent pe parcursul întregii perioade electorale sau pe o anumită durată din această perioadă. Numărul membrilor biroului electoral care pot fi degrevaţi de atribuţiile de la locul de muncă permanent şi termenul acestor degrevări este stabilit de către Comisia Electorală Centrală.

11. Hotărîrea biroului electoral al secţiei de votare privind desemnarea membrilor pentru degrevare de atribuţiile de la locul de muncă permanent se transmite consiliului electoral de circumscripţie, care, reieşind din competenţa sa, decide asupra degrevării membrilor birourilor electorale.

12. Se permite, în caz de necesitate, de a încheia contracte de muncă individuale pentru perioada îndeplinirii unor activităţi determinate. Cheltuielile în cauză se efectuează din contul mijloacelor alocate pentru alegeri.

13. Concurenţii electorali pot desemna în biroul electoral al secţiei de votare cîte un reprezentant cu drept de vot consultativ, care este confirmat de către biroul electoral respectiv în termen de 3 zile de la momentul depunerii cererii. Drepturile şi obligaţiile membrului reprezentant al concurentului electoral sînt stabilite în Regulamentul cu privire la activitatea membrilor reprezentanţi ai concurenţilor electorali, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr.383 din 12 decembrie 2006. În activitatea sa membrul reprezentant se conduce de actele normative internaţionale la care Republica Moldova este parte, de Constituţia Republicii Moldova, de Codul electoral şi de prezentul Regulament.

14. În cazul în care membrul biroului electoral al secţiei de votare nu-şi îndeplineşte obligaţiunile sau încalcă legislaţia în vigoare, preşedintele biroului electoral va informa despre aceasta consiliul electoral de circumscripţie.

15. Calitatea de membru al consiliului sau biroului electoral încetează:

 1. la cerere;
 2. prin revocare.

16. Dreptul de a revoca membrul biroului electoral al secţiei de votare aparţine organului şi concurentului electoral care l-a înaintat sau l-a desemnat în componenţa biroului electoral, cu condiţia motivării în scris a necesităţii revocării.

17. Dacă un membru îşi dă demisia sau este revocat din biroul electoral pînă în ziua precedentă alegerilor, în locul lui poate fi desemnat sau înaintat un alt membru în modul stabilit de Codul electoral şi de prezentul Regulament.

18. Dacă în urma retragerii sau revocării, numărul membrilor biroului electoral al secţiei de votare cu drept de vot deliberativ s-a redus, devenind mai mic decît numărul minim prevăzut la punctul 5 al prezentului Regulament, iar consiliul local sau partidul, altă organizaţie social-politică nu a înaintat propunerile pentru completarea biroului electoral, includerea noilor membri în componenţa biroului electoral al secţiei de votare se face din iniţiativa consiliului electoral de circumscripţie respectiv în termen de 3 zile. În cazul în care această situaţie s-a creat cu 5 zile înainte de ziua alegerilor, includerea noilor membri se va face imediat, ţinîndu-se cont de persoanele din localitatea respectivă care au experienţă în domeniul electoral.

III. Organizarea activităţii biroului electoral al secţiei de votare

19. Şedinţele biroului electoral al secţiei de votare sînt convocate şi conduse de către preşedinte, iar în cazul absenţei acestuia sau la rugămintea lui, de către vicepreşedinte. Şedinţa poate fi convocată, de asemenea, la cererea a cel puţin 1/3 din membrii cu drept de vot deliberativ ai biroului electoral.

20. Şedinţele biroului electoral al secţiei de votare sînt deliberative dacă la ele sînt prezenţi mai mult de 1/2 din membrii cu drept de vot deliberativ.

21. Hotărîrile biroului electoral al secţiei de votare se adoptă, prin vot deschis, cu votul majorităţii membrilor lor cu drept de vot deliberativ. Fiecare membru se pronunţă cu votul său “pro” sau “contra”. În cazul parităţii de voturi, hotărîrea nu se adoptă, iar examinarea cauzei se amînă pentru şedinţa imediat următoare.

22. Membrii biroului electoral al secţiei de votare care nu sînt de acord cu hotărîrile adoptate au dreptul să-şi exprime în scris opinia, care se anexează la procesul-verbal al şedinţei.

23. Hotărîrile biroului electoral al secţiei de votare se semnează de către preşedinte şi secretar.

24. Hotărîrile biroului electoral al secţiei de votare, adoptate în limitele competenţei lor, sînt executorii pentru autorităţile publice, întreprinderi, instituţii şi organizaţii, persoanele cu funcţii de răspundere, partide, alte organizaţii social-politice şi organele lor, precum şi pentru toţi cetăţenii.

25. Biroul electoral al secţiei de votare îşi desfăşoară activitatea sa în baza unui plan de lucru elaborat şi aprobat la una din primele şedinţe ale sale.

26. La şedinţele sale biroul electoral al secţiei de votare examinează chestiuni ce ţin de întocmirea şi aducerea la cunoştinţa alegătorilor a listelor electorale, determinarea şi amenajarea localului pentru votare, organizarea muncii biroului electoral în ziua alegerilor, cheltuirea mijloacelor financiare alocate, precum şi alte chestiuni legate de îndeplinirea atribuţiilor sale.

27. La toate şedinţele biroului electoral al secţiei de votare, precum şi la numărarea şi totalizarea voturilor, la operaţiile în legătură cu listele electorale, buletinele de vot, certificatele pentru drept de vot, la întocmirea proceselor-verbale de totalizare a rezultatelor alegerilor şi referendumurilor, au dreptul să asiste:

 1. membrii şi reprezentanţii organelor electorale ierarhic superioare;
 2. membrii reprezentanţi ai concurenţilor electorali în organele electorale;
 3. observatorii naţionali şi internaţionali acreditaţi de către organele electorale respective;
 4. reprezentanţii mijloacelor de informare în masă.

28. În localul biroului electoral al secţiei de votare se va organiza serviciul membrilor biroului electoral pentru a oferi cetăţenilor explicaţii şi informaţii privind alegerile.

29. Orele de audienţă ale membrilor biroului electoral al secţiei de votare se determină de birou prin aprobarea unui program în care să se ţină cont de timpul liber al alegătorilor, cînd aceştia pot solicita informaţia necesară.

30. Pe frontispiciul clădirii în care se află biroul electoral al secţiei de votare se afişează inscripţia în limba de stat şi într-o altă limbă utilizată de populaţie în localitatea respectivă: “Biroul electoral al secţiei de votare nr. ___ pentru alegerile __________________________”.

31. Sediul biroului electoral al secţiei de votare trebuie să fie utilat cu mobilă necesară, dulapuri, safeu, telefon, mijloace antiincendiu. Primăriile oferă birourilor electorale ale secţiilor de votare informaţii şi sprijin, necesare în exercitarea atribuţiilor lor prevăzute de Codul electoral şi de prezentul Regulament.

32. Autorităţile publice, întreprinderile, instituţiile şi organizaţiile, persoanele cu funcţii de răspundere, partidele şi alte organizaţii social-politice, precum şi organele acestora sînt obligate să sprijine birourile electorale ale secţiei de votare în exercitarea atribuţiilor lor, să le furnizeze informaţiile şi materialele necesare pentru activitate. Sprijinul din partea autorităţilor publice şi a exponenţilor acestora se acordă numai la cerere şi nu se poate manifesta prin acţiuni vădit disproporţionate faţă de necesităţile existente.

33. Biroul electoral al secţiei de votare poate sesiza autorităţile publice, întreprinderile, instituţiile, organizaţiile, persoanele cu funcţii de răspundere, partidele şi alte organizaţii social-politice, precum şi organele acestora, în probleme de organizare şi desfăşurare a alegerilor, acestea fiind obligate să examineze sesizarea şi să dea răspuns în decursul a 3 zile de la data primirii ei, dar nu mai tîrziu de ziua alegerilor.

34. Nerespectarea acestor prevederi poate servi temei pentru examinarea cauzei în cadrul şedinţei biroului electoral cu adoptarea unei hotărîri în condiţiile prevăzute la art.71 din Codul electoral.

IV. Atribuţiile biroului electoral al secţiei de votare

35. În perioada sa de activitate biroul electoral al secţiei de votare exercită următoarele atribuţii:

 1. verifică listele electorale împreună cu autorităţile administraţiei publice locale, asigură integritatea acestora şi a buletinelor de vot;
 2. examinează cererile în legătură cu incorectitudinile din listele electorale şi efectuează modificările necesare;
 3. eliberează certificate pentru drept de vot alegătorilor care nu se vor afla la domiciliu în ziua alegerilor;
 4. întocmeşte listele electorale suplimentare, înscriind în ele persoanele care votează în baza certificatelor pentru drept de vot, precum şi persoanele care, din anumite cauze, nu au fost înscrise în listele electorale principale;
 5. comunică populaţiei care locuieşte pe teritoriul secţiei de votare data şi locul votării;
 6. asigură pregătirea localului pentru votare, instalarea urnelor şi a cabinelor de vot;
 7. organizează votarea în ziua stabilită;
 8. ia măsuri pentru a asigura ordinea în localul secţiilor de votare;
 9. totalizează rezultatele alegerilor în secţia de votare, întocmeşte procesele-verbale şi rapoartele şi le remite, împreună cu toate buletinele de vot, consiliului electoral de circumscripţie;
 10. examinează cererile şi contestaţiile ce vizează organizarea şi desfăşurarea alegerilor, adoptînd hotărîri asupra lor, care se anexează la procesele-verbale ale şedinţelor biroului electoral;
 11. remite consiliului electoral de circumscripţie informaţia despre deschiderea secţiei de votare, datele privind prezentarea cetăţenilor la votare, precum şi datele necesare pentru totalizarea rezultatelor preliminare ale alegerilor;
 12. exercită şi alte atribuţii prevăzute de Codul electoral.

36. Listele electorale se întocmesc de către primărie, în două exemplare, pentru fiecare secţie de votare şi includ toţi cetăţenii cu drept de vot care, la momentul întocmirii listelor, domiciliază în raza acestora. După ce au fost întocmite, listele se verifică la domiciliul alegătorilor înscrişi în ele şi se semnează de către primarul localităţii.

37. Alegătorul poate fi înscris numai într-o singură listă electorală şi la o singură secţie de votare în baza actelor ce atestă domiciliul acestora în perimetrul secţiei de votare respective.

38. După întocmirea listelor electorale de către organele administraţiei publice locale, persoanele decedate sau persoanele care şi-au schimbat domiciliul, se exclud din aceste liste.

39. După ce au fost întocmite, verificate la domiciliul alegătorilor şi semnate de către primarul localităţii, listele electorale se verifică de către biroul electoral al secţiei de votare împreună cu autorităţile administraţiei publice locale şi se aduc la cunoştinţă publică cel mai tîrziu cu 20 de zile înainte de ziua alegerilor. Un exemplar al listei electorale se păstrează la primărie, iar unul la biroul electoral al secţiei de votare.

40. Biroul electoral al secţiei de votare comunică alegătorilor locul şi timpul unde pot lua cunoştinţă de listele întocmite, folosind în acest scop presa, radioul local, televiziunea locală sau alte forme acceptabile pentru alegători (anunţuri, avize etc.). Ca regulă posibilitatea de a lua cunoştinţă de listele electorale şi de a verifica corectitudinea întocmirii lor este asigurată de biroul electoral la sediul său.

41. Alegătorii au dreptul să facă contestaţii împotriva neincluderii lor în listă sau excluderii din ea, precum şi împotriva altor erori comise la înscrierea datelor despre sine sau despre alţi alegători cel tîrziu cu 5 zile înainte de alegeri.

42. Contestaţiile se examinează de către biroul electoral al secţiei de votare în decurs de 24 de ore, iar hotărîrile acestuia pot fi contestate de subiecţii interesaţi în instanţa de judecată, după procedura stabilită, în cazul în care aceştia au primit refuz de corectare sau includere în listă.

43. Biroul electoral al secţiei de votare, cel tîrziu cu 20 zile înainte de ziua alegerilor, este obligat să comunice alegătorilor din raza secţiei de votare respective informaţia despre sediul secţiei de votare la care ei vor vota.

44. Biroul electoral al secţiei de votare aduce la cunoştinţă publică timpul şi locul votării cel mai tîrziu cu 10 zile înainte de ziua alegerilor prin intermediul distribuirii invitaţiilor nominale alegătorilor. Modelul invitaţiei este aprobat de Comisia Electorală Centrală.

45. Persoanele cu drept de vot care, după ultima participare la alegeri, şi-au schimbat locul de şedere sînt în drept, cel tîrziu cu 45 de zile înainte de următoarele alegeri, să-şi declare locul nou de şedere la organul administrării publice locale, pentru a putea fi înscrise în lista de alegători în secţia de votare corespunzător locului şederii.

46. În cazul în care alegătorul îşi schimbă domiciliul în perioada dintre data întocmirii listelor electorale şi data alegerilor, biroul electoral al secţiei de votare, la rugămintea acestuia şi pe baza buletinului de identitate, a paşaportului sau a unui alt act de identitate, îi eliberează un certificat pentru drept de vot. Alegătorul care a primit certificat pentru drept de vot confirmă primirea lui semnînd în lista electorală, în dreptul numelui său.

47. După expirarea termenului de înregistrare a candidaţilor (cu 23 zile înainte de data alegerilor) de către consiliul electoral respectiv, listele înregistrate a candidaţilor din partea partidelor, altor organizaţii social-politice, precum şi lista candidaţilor independenţi se vor transmite birourilor electorale ale secţiilor de votare, care le afişează la sediul biroului electoral pentru ca cetăţenii să poată lua cunoştinţă de ele.

[Pct.47 modificat prin Hot.CEC nr.1790 din 22.07.2008, în vigoare 12.08.2008]

48. În cazul în care pe parcursul acestui termen partidul, altă organizaţie social-politică va retrage unul sau mai mulţi candidaţi din listă, ori partidul sau altă organizaţie social-politică iese din componenţa cu retragerea candidaţilor săi, precum şi în cazul în care candidatul independent îşi retrage candidatura, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, ţinînd cont de hotărîrea consiliului electoral de circumscripţie, va face în listă în dreptul candidaţilor respectivi, o menţiune despre retragerea candidaturii.

[Pct.48 modificat prin Hot.CEC nr.1790 din 22.07.2008, în vigoare 12.08.2008]

49. Dacă concurentul electoral îşi retrage candidatura sau înregistrarea este anulată după ce buletinele de vot au fost tipărite, în buletin, în dreptul acestuia, biroul electoral al secţiei de votare va aplica ştampila cu menţiunea “Retras”.

50. Biroul electoral al secţiei de votare este obligat să acorde sprijin concurenţilor electorali la efectuarea agitaţiei electorale, asigurînd organizarea întîlnirilor acestora cu alegătorii în condiţii egale şi termenele accesibile pentru fiecare concurent electoral, care a făcut solicitarea.

V. Organizarea şi desfăşurarea votării

51. Biroul electoral al secţiei de votare poartă întreaga responsabilitate pentru organizarea votării, pentru secretul exprimării voinţei alegătorilor, pentru amenajarea localurilor şi pentru menţinerea în ele a ordinii cuvenite.

52. Secţia de votare se asigură de către autorităţile administraţiei publice locale cu cabine, urne de vot şi celelalte materiale necesare.

53. Biroul electoral al secţiei de votare înainte de ziua alegerilor verifică existenţa întregii documentaţii electorale: listele electorale, buletinele de vot, formularele speciale, formularele proceselor-verbale privind rezultatele numărării voturilor, precum şi ştampilele biroului electoral necesare pentru procesul de votare, ceară roşie, funcţionalitatea mijloacelor energetice, de telecomunicaţii, transport şi antiincendiare etc.

54. Votarea se efectuează în ziua alegerilor între orele 07.00 şi 21.00 în localuri special amenajate cu mese la care se eliberează buletinele de vot, cu cabine pentru vot secret şi cu urne de vot.

55. În ziua alegerilor, la ora 07.00, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, în prezenţa a cel puţin jumătate din membrii biroului electoral, verifică urnele de vot, le sigilează, verifică existenţa listelor electorale, buletinelor de vot, ştampilelor şi întocmeşte un proces-verbal în două exemplare. Procesul-verbal este semnat de toţi membrii prezenţi ai biroului electoral al secţiei de votare şi un exemplar se introduce în urna de vot, după care preşedintele declară votarea deschisă.

56. Membrii biroului electoral al secţiei de votare, membrii reprezentanţi ai concurenţilor electorali şi persoanele autorizate să asiste la operaţiile electorale sînt obligaţi să poarte ecusoane de identitate vizibile. Persoanelor care intră în localul secţiilor de votare li se interzice să poarte şi să arate ecusoane, insigne sau alte însemne de agitaţie electorală.

57. Numărul necesar de urne de vot pentru votare se determină în dependenţă de numărul alegătorilor incluşi în listele electorale, precum şi de dimensiunile buletinului de vot. Dimensiunile urnelor de vot (de bază şi mobile) se stabileşte prin hotărîre a Comisiei Electorale Centrale.

58. Urnele se instalează în aşa fel încît alegătorul, pentru a se apropia de ele, să traverseze neapărat cabina sau camera pentru vot secret. Localul secţiei de votare trebuie să fie dotat cu un număr suficient de cabine sau camere pentru a se evita aglomeraţia.

59. Pentru asigurarea unui parcurs ordonat prin secţia de votare şi evitarea aglomeraţiei, biroul electoral al secţiei de votare stabileşte un traseu pentru alegători, începînd de la intrare, spre mesele la care se eliberează buletinele, apoi spre cabinele de vot secret şi urnele de vot.

60. Secţia de votare trebuie să fie amenajată astfel încît să permită membrilor biroului electoral al secţiei de votare şi altor persoane autorizate să asiste la operaţiile electorale, să supravegheze, în mod continuu, toate aspectele procesului de votare, inclusiv identificarea alegătorului, înmînarea buletinelor şi introducerea lor în urnele de vot, numărarea voturilor şi întocmirea proceselor-verbale.

61. În timpul rezervat votării se interzice de a închide localul de votare şi de a suspenda votarea, cu excepţia cazurilor de dezordine în masă, de calamităţi naturale, de alte circumstanţe neprevăzute, care îi pun pe alegători în pericol sau fac imposibilă efectuarea alegerilor. În aceste cazuri, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare poate suspenda votarea pentru cel mult 2 ore, timp în care va aduce localul secţiei de votare în starea corespunzătoare sau va găsi un alt local, înştiinţînd despre acest fapt alegătorii. Persoanele care au dreptul să asiste la votare nu pot fi obligate să părăsească localul secţiei de votare în timpul suspendării votării.

La alegerile locale, în cazul în care procesul de votare suspendat nu poate fi reluat în timp de 2 ore, votarea se consideră suspendată pe un termen ce nu va depăşi 2 săptămîni, iar Comisia Electorală Centrală, în termen de 3 zile, va adopta o hotărîre privind data reluării votării suspendate. Procesul de votare se reia în aceleaşi condiţii juridice.

[Pct.61 completat prin Hot.CEC nr.1790 din 22.07.2008, în vigoare 12.08.2008]

62. Răspunderea pentru asigurarea în ziua alegerilor a ordinii în localul de votare şi pe teritoriul din preajmă, în rază de 100 de metri de la localul votării, o poartă preşedintele biroului electoral al secţiei de votare împreună cu reprezentantul comisariatului de poliţie. Deciziile luate în acest scop sînt executorii pentru toţi.

63. Este strict interzis a intra în localul de votare cu arme de foc sau cu arme albe. Reprezentantul forţelor de ordine poate intra în secţia de votare numai în cazul cînd este invitat de preşedintele biroului electoral să ajute la restabilirea ordinii de drept.

64. Buletinele de vot se păstrează într-un loc sigur din interiorul secţiei de votare, în pachete legate a cîte 100 de bucăţi, şi se distribuie de către preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, membrilor biroului electoral pentru a fi eliberate alegătorilor în măsura necesităţii.

65. La momentul legitimării alegătorului, după înmînarea buletinului de vot, se face menţiunea cu privire la faptul participării acestuia la votare prin intermediul sistemului electronic — modulul “Registrul electronic al alegătorilor”, parte componentă a Sistemului Informaţional Integrat “Alegeri”.

66. Fiecare alegător votează personal. Votarea în locul altor persoane nu se admite. Membrul biroului electoral al secţiei de votare înmînează alegătorului buletinul de vot, conform listei electorale, numai la prezentarea buletinului de identitate cu fişă de însoţire, în care se indică domiciliul sau reşedinţa alegătorului pe teritoriul secţiei de votare respective. La primirea buletinului, alegătorul semnează în lista electorală în dreptul numelui. În cazul în care alegătorul, din anumite motive, nu deţine buletin de identitate în ziua votării, acesta îşi poate exercita dreptul de vot în baza actelor de identitate stipulate la art.53 alin.(3) din Codul electoral.

[Pct.66 completat prin Hot.CEC nr.1790 din 22.07.2008, în vigoare 12.08.2008]

67. Alegătorii din raza secţiei de votare care nu sînt înscrişi în listele electorale se înscriu într-o listă suplimentară la prezentarea documentului ce atestă domicilierea lor în perimetrul secţiei de votare în cauză. În aceeaşi listă suplimentară, se înscriu şi alegătorii care au venit la secţia de votare cu certificatul pentru drept de vot. Certificatul pentru dreptul de vot rămîne la biroul electoral şi se anexează la lista suplimentară. Alegătorii care nu au fost înscrişi în listele electorale întocmite la secţiile de votare constituite în afara Republicii Moldova pot fi înscrişi în listele suplimentare, care vor conţine:

 1. numele şi prenumele alegătorului;
 2. data şi locul naşterii;
 3. ultimul loc de domiciliu în Republica Moldova.

Responsabil de efectuarea înscrierilor în lista suplimentară este exclusiv secretarul biroului electoral al secţiei de votare

[Pct.67 completat prin Hot. CEC nr.2585 din 18.06.2009, în vigoare 18.06.2009]

68. Preşedintele şi membrii biroului electoral al secţiei de votare votează în secţia unde îşi desfăşoară activitatea după înscrierea lor în lista suplimentară în baza certificatului pentru drept de vot.

69. Buletinul de vot se completează de către alegător numai în cabina pentru vot secret. Alegătorul care nu este în stare să completeze de sine stătător buletinul are dreptul să invite în cabină o altă persoană, cu excepţia membrilor biroului electoral, membrilor reprezentanţi ai concurenţilor electorali şi a persoanelor autorizate să asiste la operaţiile electorale. Aceste cazuri vor fi consemnate aparte în raportul biroului electoral al secţiei de votare.

[Pct.70 exclus prin Hot.CEC nr.1790 din 22.07.2008, în vigoare 12.08.2008, celelalte renumerotate]

70. Dacă alegătorul a completat greşit buletinul, la cererea lui, biroul electoral al secţiei de votare anulează acest buletin şi îi eliberează imediat, o singură dată, un nou buletin de vot. Acest caz va fi menţionat în procesul-verbal cu privire la votare şi în lista electorală.

71. În cazul în care alegătorul, din motive de sănătate sau din alte motive temeinice, nu poate veni în localul de votare, biroul electoral al secţiei de votare desemnează, la cererea orală sau scrisă a acestuia, cel puţin doi membri ai biroului electoral care se deplasează cu o urnă de vot mobilă şi cu materialul necesar votării la locul unde se află alegătorul pentru ca acesta să voteze. Votarea la locul aflării alegătorului se efectuează conform listei de alegători, întocmite de biroul electoral al secţiei de votare în baza cererilor acestora. Cererile pot fi făcute în scris sau oral, începînd cu 2 săptămîni înainte de ziua votării şi pînă la ora 15.00 în ziua votării. Persoanele neînscrise într-o asemenea listă nu pot vota la locul aflării. În lista electorală, în dreptul numelui persoanei respective se face menţiunea “Votat la locul aflării”.

[Pct.71(72) completat prin Hot.CEC nr.1790 din 22.07.2008, în vigoare 12.08.2008]

72. Pentru a evita sustragerea membrilor biroului electoral al secţiei de votare de la obligaţiile sale, deplasarea la domiciliul alegătorilor poate fi efectuată în ultimele ore ale timpului de votare, dar nu mai tîrziu de ora 20.00. Totodată urna de vot mobilă trebuie să fie restituită la secţia de votare pînă la ora 21.00.

73. Persoanele deţinute pe baza unui mandat de arestare pînă la pronunţarea sentinţei judecătoreşti, persoanele condamnate la privaţiune de libertate a căror sentinţă nu este definitivă, cele care execută o sancţiune contravenţională sub formă de arest şi persoanele condamnate la privaţiune de libertate prin hotărîre judecătorească definitivă pentru infracţiuni uşoare şi mai puţin grave votează în conformitate cu punctul 71 din prezentul Regulament.

Lista acestei categorii de alegători se întocmeşte de conducătorul instituţiei corespunzătoare, se semnează şi se autentifică cu ştampila instituţiei şi se transmite la secţia de votare din perimetrul respectiv.

[Pct.73 în redacţia Hot.CEC nr.1957 din 19.11.2008, în vigoare 28.11.2008]

74. În misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Republicii Moldova votarea se efectuează în conformitate cu prevederile Codului electoral.

75. La începutul perioadei electorale, misiunile diplomatice şi oficiile consulare aduc la cunoştinţa publică şi actualizează listele electorale deţinute. Cu 7 zile înainte de ziua alegerilor, procedura de actualizare a listelor electorale încetează. Listele actualizate se trimit de îndată Comisiei Electorale Centrale.

76. Birourile electorale ale secţiilor de votare din misiunile diplomatice şi oficiile consulare, prin intermediul instituţiilor diplomatice ale ţării de reşedinţă, vor lua măsurile respective cu privire la informarea cetăţenilor Republicii Moldova, care se află sau se pot afla pe teritoriul ţării respective, despre timpul şi locul unde se va efectua votarea, acordîndu-le ajutor cetăţenilor în exercitarea drepturilor lor electorale.

77. În cazul în care preşedintele biroului electoral al secţiei de votare autorizează scoaterea din localul secţiei de votare a unei urne de vot mobile, faptul acesta, precum şi lista de alegători care au solicitat votarea la locul aflării sînt aduse la cunoştinţa persoanelor autorizate să asiste la operaţiile electorale, oferindu-li-se acestora posibilitatea de a însoţi urna de vot mobilă cu folosirea, în caz de necesitate, a mijloacelor de transport de folosinţă proprie.

78. Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare duce evidenţa evenimentelor importante ce au avut loc în timpul votării şi pe parcursul numărării voturilor. La cererea membrilor biroului electoral sau a persoanelor autorizate să asiste la operaţiile electorale, sau a oricărui alegător, preşedintele notează comentariile şi obiecţiile expuse de aceştia în privinţa procedurii votării într-un act care se anexează la procesele-verbale ale biroului electoral al secţiei de votare.

VI. Numărarea şi totalizarea voturilor de către biroul electoral al secţiei de votare

79. După expirarea timpului rezervat votării, la ora 21.00 preşedintele biroului electoral al secţiei de votare anunţă încheierea votării şi dispune închiderea secţiei de votare. După aceasta biroul electoral al secţiei de votare începe numărarea voturilor.

80. Din momentul închiderii secţiei de votare, biroul electoral al secţiei de votare rămîne în şedinţă pe parcursul numărării voturilor şi întocmirii proceselor-verbale şi a raportului biroului electoral. Membrii biroului electoral al secţiei de votare rămîn la secţia de votare şi participă la operaţiile electorale, cu excepţia cazurilor de incapacitate fizică sau altor circumstanţe extraordinare.

81. Înainte de deschiderea urnelor de vot toate ştampilele cu menţiunea “Votat” se adună, se numără şi se transmit preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare pentru păstrare. După aceasta toate buletinele de vot rămase neutilizate se numără şi se anulează de către biroul electoral al secţiei de votare, aplicîndu-se pe ele ştampila cu menţiunea “Anulat”, apoi se leagă separat şi se sigilează.

82. Pînă la deschiderea urnelor de vot, membrii biroului electoral al secţiei de votare în prezenţa persoanelor autorizate să asiste la operaţiunile electorale, verifică integritatea sigiliilor aplicate pe urnele de vot. În caz dacă sigiliile sînt deteriorate sau conţin particularităţi vădite care ar confirma posibilitatea deschiderii sau extragerii din urnă a buletinului de vot, se va întocmi un proces-verbal în acest sens, care se va anexa la procesul-verbal privind rezultatele numărării voturilor.

83. După verificarea sigiliilor de pe urnele de vot, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, în prezenţa membrilor biroului electoral şi a persoanelor autorizate să asiste la operaţiile electorale, deschide urnele. Mai întîi se deschid urnele de vot mobile, se numără buletinele din ele, apoi se deschid celelalte urne.

84. În cazul în care se va constata că în urnele de vot mobile sînt mai multe buletine decît numărul alegătorilor care au solicitat votarea la locul aflării, se va întocmi un proces-verbal, iar toate buletinele din urna mobilă se vor considera nule. Dacă numărul de buletine din urnele de vot mobile coincide cu numărul de buletine ce au fost eliberate în acest scop, aceste buletine se vor aduna la buletinele din celelalte urne pentru a fi numărate voturile obţinute de concurenţii electorali.

85. Secţia de votare se asigură cu mese suficiente pentru ca toate buletinele extrase din urne să se numere într-un singur loc, în văzul tuturor membrilor biroului electoral al secţiei de votare şi al celor prezenţi. Pe mesele destinate numărării voturilor se aranjează fanioanele cu denumirea sau numele concurenţilor electorali. Urnele cu buletinele de vot se răstoarnă pe mesele unde se va efectua numărarea.

86. Numărarea voturilor acumulate de concurenţii electorali se efectuează numai de către membrii biroului electoral al secţiei de votare cu drept de vot deliberativ.

87. Un membru al biroului electoral al secţiei de votare ia fiecare buletin, îl ridică în aşa fel ca cei ce asistă la numărarea voturilor să-l poată vedea şi îl demonstrează pe faţă şi pe verso. Buletinul contabilizat se aşează aparte în faţa fanionului cu denumirea concurentului electoral pentru care s-a dat votul în cauză.

88. Înainte de numărarea propriu-zisă a voturilor obţinute de concurenţii electorali, biroul electoral al secţiei de votare stabileşte numărul de buletine extrase din urnele de vot, precum şi numărul alegătorilor cărora le-au fost eliberate buletine de vot în baza numărului de alegători din listele electorale şi listele suplimentare, în dreptul numelui cărora figurează semnătura alegătorului.

89. Buletinele cu voturile exprimate pentru fiecare concurent electoral se numără şi se leagă separat, iar rezultatele numărării, odată stabilite, se consemnează într-un formular special pentru numărarea voturilor şi se transmit în organul electoral ierarhic superior.

90. Înainte de a înscrie în procesul-verbal numărul de voturi obţinute de concurenţii electorali, membrilor reprezentanţi ai concurenţilor electorali şi persoanelor autorizate să asiste la operaţiile electorale li se dă posibilitatea de a verifica datele din formularul special pentru numărarea voturilor.

91. Biroul electoral al secţiei de votare nu include buletinele nevalabile în numărul total de voturi valabil exprimate. Se declară nevalabile buletinele:

 1. în care numărul de identificare al circumscripţiei şi numărul de identificare al biroului de votare nu corespund cu cel al circumscripţiei şi al biroului de votare respectiv;
 2. de alt model decît cel stabilit;
 3. în care a fost aplicată ştampila cu inscripţia “Votat” în mai multe patrulatere;
 4. în care nu a fost aplicată ştampila cu inscripţia “Votat” în nici un cerc din nici un patrulater;
 5. în care alegătorii au înscris denumiri sau nume suplimentare ale concurenţilor electorali;
 6. care au fost deformate sau mîzgălite astfel încît nu este clară opţiunea alegătorului.

[Pct.91(92) modificat prin Hot.CEC nr.1790 din 22.07.2008, în vigoare 12.08.2008]

92. Buletinul de vot nu poate fi declarat nevalabil doar din cauza că alegătorul a aplicat ştampila cu inscripţia “Votat” de mai multe ori într-un singur patrulater sau din cauza că ştampila a fost aplicată în afara cercului din patrulater sau pe semnul ori simbolul concurentului electoral, în cazul cînd opţiunea alegătorului este clară.

93. Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare oferă tuturor membrilor biroului electoral şi persoanelor autorizate să asiste la operaţiile electorale posibilitatea de a examina buletinul de vot care urmează a fi declarat nevalabil.

94. Dacă membrii biroului electoral al secţiei de votare au îndoieli în privinţa valabilităţii buletinului de vot, problema se soluţionează prin vot, iar rezultatul votării se consemnează în procesul-verbal al şedinţei biroului electoral.

VII. Completarea formularului special pentru numărarea voturilor

95. Datele preliminare ale rezultatelor numărării şi totalizării voturilor se introduc în formularul special “Numărul de voturi acumulate de concurenţii electorali”, conţinutul căruia se transmite imediat prin telefon consiliului electoral de circumscripţie. Modelul formularului special se stabileşte de Comisia Electorală Centrală.

96. Formularul se întocmeşte după ce membrii biroului electoral al secţiei de votare vor număra şi lega separat buletinele cu voturi valabil exprimate pentru fiecare concurent electoral.

97. În formular se indică numărul voturilor valabil exprimate pentru fiecare concurent electoral, precum şi numărul total de voturi valabil exprimate.

98. Suma buletinelor cu voturi valabil exprimate pentru fiecare concurent electoral şi a buletinelor nevalabile trebuie să fie egală cu numărul buletinelor extrase din urnele de vot.

99. Formularul special pentru numărarea voturilor se semnează de către preşedintele şi secretarul biroului electoral al secţiei de votare. După verificarea datelor din formular ele se vor consemna în procesele-verbale privind rezultatele numărării voturilor.

100. Formularele speciale se păstrează în secţiile de votare pînă la confirmarea rezultatelor votării, după aceea se vor nimici.

101. În caz de necesitate la examinarea contestaţiilor formularele se vor transmite organelor electorale ierarhic superioare sau instanţelor judecătoreşti.

VIII. Întocmirea procesului-verbal cu privire la rezultatele numărării voturilor şi a raportului biroului electoral al secţiei de votare

102. După transmiterea datelor preliminare, biroul electoral al secţiei de votare examinează în şedinţă rezultatele numărării voturilor şi întocmeşte procesul-verbal, care este semnat de preşedinte, vicepreşedinte, secretar şi ceilalţi membri ai biroului electoral. Absenţa semnăturii unor membri ai biroului electoral al secţiei de votare nu influenţează asupra valabilităţii procesului-verbal. Motivele absenţei semnăturilor se menţionează în raportul biroului electoral.

103. Modelul procesului-verbal cu privire la rezultatele numărării voturilor se stabileşte de către Comisia Electorală Centrală şi va cuprinde:

 1. numărul de alegători incluşi în listele electorale;
 2. numărul de alegători incluşi în listele suplimentare;
 3. numărul de alegători care au primit buletine de vot;
 4. numărul de alegători care au participat la votare;
 5. cifra ce reflectă diferenţa dintre numărul buletinelor de vot primite de alegători şi numărul alegătorilor care au participat la votare;
 6. numărul buletinelor de vot declarate nevalabile;
 7. numărul de voturi valabil exprimate pentru fiecare concurent electoral (pentru fiecare opţiune privind întrebările supuse referendumului);
 8. numărul total de voturi valabil exprimate;
 9. numărul buletinelor de vot primite de biroul electoral al secţiei de votare;
 10. numărul buletinelor de vot neutilizate şi anulate.

104. Numărul de alegători la secţia de votare se va stabili în temeiul listelor electorale de bază şi al celor suplimentare.

105. Numărul de alegători care s-au prezentat la urnele de vot se va stabili după listele electorale de bază şi cele suplimentare.

106. Numărul total de voturi valabil exprimate se stabileşte în baza buletinelor de vot valabile care va coincide cu numărul de voturi valabil exprimate pentru fiecare concurent electoral.

107. Numărul de voturi nevalabile se stabileşte în baza buletinelor de vot declarate nevalabile, ţinîndu-se cont de prevederile pct.92 din prezentul Regulament.

108. Numărul de alegători care au primit buletine de vot, de regulă, trebuie să corespundă cu numărul total de voturi valabil exprimate şi numărul buletinelor de vot declarate nevalabile. Dacă acest număr nu corespunde, înseamnă că buletinul de vot nu a fost introdus în urnă sau în urnă s-au introdus mai multe buletine.

109. Numărul de buletine de vot declarate nevalabile şi cele valabile, precum şi cele rămase neutilizate şi anulate trebuie să corespundă numărului de buletine de vot primite, conform actului de primire a buletinelor de către biroul electoral al secţiei de votare.

110. Consiliul electoral respectiv asigură birourile electorale ale secţiilor de votare cu numărul necesar de formulare ale proceselor-verbale pînă în ziua alegerilor.

111. Procesul-verbal privind rezultatele numărării voturilor se întocmeşte, în mai multe exemplare, în prezenţa membrilor biroului electoral al secţiei de votare, reprezentanţilor concurenţilor electorali şi a altor persoane autorizate. Un exemplar al procesului-verbal se păstrează la biroul electoral al secţiei de votare, un exemplar se prezintă consiliului electoral de circumscripţie, un exemplar se afişează imediat la intrarea în secţia de votare, iar celelalte, în mod obligatoriu, se înmînează reprezentanţilor concurenţilor electorali şi observatorilor.

112. Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare pregăteşte raportul biroului electoral al secţiei de votare pe baza evidenţei ţinute în scris a activităţilor desfăşurate de birou în perioada electorală. Raportul va conţine o expunere succintă a cererilor şi contestaţiilor privitoare la acţiunile biroului electoral al secţiei de votare şi a hotărîrilor adoptate de birou în baza acestora. Preşedintele semnează raportul şi oferă celorlalţi membri ai biroului electoral al secţiei de votare posibilitatea de a-şi expune în scris comentariile şi completările la raport şi de a-l semna. Cererile şi contestaţiile se vor anexa la raport. Modelul raportului biroului electoral al secţiei de votare se stabileşte de Comisia Electorală Centrală.

113. Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare transmite consiliului electoral de circumscripţie cît de curînd posibil, dar nu mai tîrziu de 18 ore după anunţarea închiderii secţiilor de votare, buletinele cu voturile valabil exprimate pentru fiecare concurent electoral aparte, procesul-verbal, raportul, buletinele nevalabile, anulate sau contestate, cererile şi contestaţiile, toate fiind sigilate într-o cutie (pachet). Transportarea cutiei (pachetului) sigilate va fi însoţită de paza poliţiei, de preşedinte şi de cel puţin doi membri ai biroului electoral al secţiei de votare. Birourile electorale ale secţiilor de votare constituite în afara Republicii Moldova prezintă, pe lîngă actele enumerate, listele suplimentare.

114. Ştampilele biroului electoral al secţiei de votare se închid într-o cutie (pachet), care se păstrează la secţia de votare. După încheierea alegerilor, ştampilele se remit consiliilor electorale de circumscripţie. Preşedintele biroului electoral este obligat să asigure păstrarea şi returnarea bunurilor primite de la Comisia Electorală Centrală, purtînd răspundere materială conform legislaţiei în vigoare.

[Pct.114(115) completat prin Hot.CEC nr.1790 din 22.07.2008, în vigoare 12.08.2008]

115. Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare asigură prin actul de predare-primire transmiterea cabinelor, urnelor de vot şi celorlalte materiale autorităţii publice locale pentru păstrare permanentă.

116. Modul de transmitere a datelor privind desfăşurarea scrutinului este prevăzut în Instrucţiunea privind procesul de transmitere şi colectare a informaţiilor electorale la organizarea şi desfăşurarea alegerilor parlamentare şi locale generale, aprobată prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr.387 din 12 decembrie 2006.

IX. Garanţiile membrilor birourilor electorale

117. Membrii birourilor electorale cu drept de vot deliberativ nu pot face agitaţie în favoarea sau în defavoarea persoanelor ce candidează la o funcţie publică eligibilă; nu pot să se implice în activităţi politice în susţinerea vreunuia din concurenţii electorali; nu pot să se afilieze nici unuia din ei; nu pot sprijini financiar sau prin orice alte modalităţi, direct sau indirect, nici un concurent electoral. În cazul alegerilor locale, membrii biroului electoral cu drept de vot deliberativ nu pot fi soţii, afinii şi rudele de gradul întîi şi doi ale candidatului la alegeri.

118. Persoanele degrevate vor primi din mijloacele financiare alocate pentru alegeri un salariu cu 25% mai mare decît salariul mediu de la locul de muncă permanent, ţinîndu-se cont de sporuri, suplimente şi indemnizaţii, şi nu mai puţin de un salariu mediu pe economie de la începutul anului curent, sau al anului precedent, dacă alegerile au loc în lunile ianuarie sau februarie.

119. În cazul convocării pensionarilor sau a persoanelor temporar neangajate în cîmpul muncii, acestora li se plăteşte salariul mediu pe economie de la începutul anului curent, sau al anului precedent, dacă alegerile au loc în lunile ianuarie sau februarie. Persoanelor nedegrevate membre cu drept de vot deliberativ ale organelor electorale, pentru activitatea în perioada electorală, inclusiv în ziua alegerilor, li se stabileşte o recompensă în mărime de 15% din salariul mediu pe economie.

120. Funcţionarii publici, membri ai biroului electoral al secţiei de votare şi membri ai aparatului de lucru al acestuia, degrevaţi de atribuţiile de la locul de muncă permanent pentru perioada electorală îşi păstrează statutul de funcţionar public.

121. Se permite, în caz de necesitate, de a încheia contracte de muncă individuale pentru perioada îndeplinirii unor activităţi determinate. Cheltuielile în cauză se efectuează din contul mijloacelor alocate pentru alegeri.

X. Dizolvarea birourilor electorale ale secţiilor de votare

122. Birourile electorale ale secţiilor de votare îşi încetează activitatea şi sînt dizolvate, prin hotărîre a consiliului electoral de circumscripţie care le-a constituit, de îndată ce Comisia Electorală Centrală (consiliul electoral de circumscripţie respectiv) a adus la cunoştinţă publică rezultatele finale.

123. După dizolvarea birourilor electorale, în condiţiile prezentului Regulament, membrii degrevaţi ai acestora încetează să fie remuneraţi şi revin la locul lor permanent de muncă.