Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 AlegeriParlamentare2009Documente CEC

Regulamentul privind modalitatea plasării publicităţii electorale pe panourile publicitare la alegerile parlamentare

|versiune pentru tipar|
Aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale
nr.2088 din 10 februarie 2009,
modificat prin hot. nr.2168 din 20.02.09,
modificat prin hot. nr.2664 din 30.06.09

I. Dispoziţii generale

1. În sensul prezentului Regulament, se definesc următoarele noţiuni:

publicitate electorală — informaţie sub formă de apeluri şi declaraţii scrise, fotografii, alte materiale similare, utilizate de concurenţii electorali în scop de agitaţie electorală, al cărei conţinut nu trebuie să contravină legislaţiei în vigoare şi normelor etice;

panou publicitar electoral — porţiune din suprafaţa unei construcţii sau a unui element de construcţie, instalat în modul şi ordinea respectivă, care serveşte drept suport pentru plasarea publicităţii electorale;

panou publicitar electoral proprietate publică — loc special amenajat pentru plasarea publicităţii, inclusiv electorale, acordat gratuit de către autoritatea administraţiei publice locale, în condiţiile art.47 alin.(13) din Codul electoral şi ale prezentului Regulament;

panou publicitar electoral privat, amplasat pe domeniul public — loc special amenajat pentru plasarea publicităţii, inclusiv electorale, contra plată, cu autorizaţia autorităţii publice locale.

2. Concurenţii electorali au dreptul să expună în condiţii egale afişe electorale, din momentul înregistrării lor de către organul electoral respectiv.

II. Amplasarea publicităţii electorale pe panourile publicitare electorale proprietate publică

3. Autorităţile administraţiei publice locale sînt obligate ca, în termen de 2 zile de la data înregistrării concurentului electoral, să stabilească şi să garanteze un minim de locuri speciale de afişaj electoral.

Acestea trebuie sa asigure ca locurile speciale de afişaj să fie situate în locuri publice frecventate de cetăţeni, fără deranjarea circulaţiei pe drumurile publice şi a celorlalte activităţi din localităţile respective.

Pct. 3 modificat prin hot. CEC nr. 2664 din 30.06.2009

4. În prealabil, autorităţile administraţiei publice locale sînt obligate să asigure înlăturarea oricăror afişe, înscrisuri şi însemne rămase de la campaniile electorale precedente.

5. Panourile de afişaj electoral se amplasează uniform pe întreg teritoriul localităţii. Suprafaţa minimă acordată unui concurent electoral pe un panou publicitar proprietate publică este de 1m2.

Fiecare panou electoral va fi divizat în suprafeţe egale pentru toţi concurenţii electorali.

III. Amplasarea publicităţii electorale pe panourile publicitare private amplasate pe domeniul public şi privat

6. Fiecare agenţie de publicitate poate oferi concurenţilor electorali spaţiu pentru publicitate electorală pe panourile publicitare private, amplasate pe domeniul public, în condiţii egale, dar care să nu depăşească 10% din spaţiul disponibil pentru fiecare concurent.

7. Plata percepută de agenţiile de publicitate pentru plasarea publicităţii electorale nu poate depăşi plata încasată în mod obişnuit pentru publicitatea comercială.

8. Dreptul de amplasare a publicităţii electorale contra plată se acordă concurenţilor electorali numai în baza achitării prealabile a plăţii prevăzute în acordul încheiat de agentul de publicitate cu concurentul electoral.

9. La cererea organelor electorale, agenţiile de publicitate antrenate în amplasarea publicităţii electorale sînt obligate, în termen de 48 de ore, să ofere informaţii complete cu privire la contractele încheiate cu concurenţii electorali, sumele achitate de aceştia şi repartizarea spaţiilor de publicitate.

10. Afişajul electoral pe domeniul privat este permis numai cu acordul proprietarilor, administratorilor sau, după caz, al posesorilor.

11. Plasarea afişajului electoral pe partea exterioară a unităţii de transport se efectuează după o coordonare prealabilă cu subdiviziunile teritoriale ale Direcţiei poliţiei rutiere a Ministerului Afacerilor Interne, care vor soluţiona cererile în termen de 36 de ore de la prezentare.

Pornind de la faptul că potrivit art.47 alin.(5) din Codul electoral răspunderea pentru conţinutul materialelor electorale publicitare o poartă concurentul electoral, subdiviziunile teritoriale ale Direcţiei poliţiei rutiere nu vor solicita avizele altor instituţii, decît cele prevăzute în Regulamentul circulaţiei rutiere.

Pct. 11 modificat prin hot. CEC nr. 2168 din 20.02.09

IV. Restricţii şi răspunderi

12. Se interzice amplasarea afişelor electorale în alte locuri decît cele stabilite la capitolele II şi III din prezentul Regulament.

La fel, se interzice amplasarea afişelor electorale:

Sînt interzise afişele electorale care prin conţinutul lor aduc acuzaţii cu caracter calomnios la adresa autorităţilor publice, partidelor politice sau candidaţilor în alegeri.

13. Organizaţiile neguvernamentale, în perioada electorală, care sînt implicate în educaţia civică, pot plasa spoturi publicitare de educaţie civică pe panouri publicitare, cu informarea prealabilă a Comisiei Electorale Centrale sau, după caz, a consiliilor electorale de circumscripţie.

14. Organele de menţinere a ordinii publice sînt obligate să asigure integritatea panourilor şi a afişelor electorale.

Amplasarea în locuri neautorizate, precum şi distrugerea sau deteriorarea prin orice mod a afişelor electorale, amplasate în locuri autorizate, atrage după sine răspunderea conform legislaţiei în vigoare.

15. Responsabilă de înlăturarea afişajului electoral neautorizat este administraţia publică locală, care are dreptul să recupereze în ordine de regres cheltuielile respective din contul persoanei vinovate.