Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 AlegeriParlamentare2009

Tezele programelor electorale ale concurenţilor repartizate pe domenii prioritare

|versiune pentru tipar|
Extrase din programele electorale ale concurenţilor electorali la alegerile parlamentare din 29 iulie 2009 analizate şi repartizate de către Asociaţia ADEPT pe şase domenii prioritare: politici economice; politici sociale; salarii, pensii, burse; reglementarea diferendului transnistrean; atitudinea faţă de UE; atitudinea faţă de CSI.

Politici economice

Partidul Comuniştilor din Republica Moldova
 • dublarea bugetului de stat;
 • creşterea bugetului până la nivelul ce ar permite statului să devină un investitor, administrator, concurent şi partener eficient;
 • majorarea de şase ori a volumului de investiţii în economia Moldovei, inclusiv prin intensificarea atragerii de capital în sectoarele economiei orientate spre export;
 • realizarea stimulentelor pentru modernizarea economică şi culturală a centrelor raionale, în special prin continuarea politicii de creare a unor parcuri industriale şi tehnologice;
 • atragerea capitalului autohton şi a celui străin pentru dezvoltarea regională;
 • valorificarea proiectelor comune ale euroregiunilor, menite să accelereze dezvoltarea industrială;
 • în următorii patru ani, în Moldova urmează să fie reconstruită reţeaua de drumuri, să fie electrificate căile ferate, continuată gazificarea integrală a ţării, să fie continuată realizarea programului naţional de asigurare a populaţiei cu apă potabilă de calitate;
 • atragerea activă în Moldova a proiectelor europene ce vizează dezvoltarea infrastructurii.
Partidul Popular Creştin Democrat
 • tranziţia de la economia subterană la economia legală;
 • nouă politică regulatorie a statului trebuie să se bazeze pe economia de piaţă de drept, garantarea de către stat a proprietăţii şi a relaţiilor economice civilizate între întreprinzători, întreprinzători şi stat, între business şi societate (consumatori);
 • o politică investiţională eficientă;
 • Moldova trebuie să devină subiect cheie în regiune pe piaţa agricolă şi cea a produselor alimentare;
 • Moldova trebuie să dezvolte biofarmaceutica (biotehnologiile moderne bazate pe produse ecologice, homeopatia);
 • atragerea investitorilor străini în sectorul prelucrării produselor agricole, al biotehnologiilor şi farmaceuticii;
 • stimularea concurenţei în business în loc de monopolurile de clan;
 • simplificarea procedurilor de administrare a impozitelor şi micşorarea lor până la nivelul care va asigura dezvoltarea antreprenoriatului;
 • crearea sistemului interdependent business-instruire şi a sistemului de microcreditare;
 • acţiuni de lobby pe pieţele externe în interesul întreprinderilor moldoveneşti, inclusiv asistenţă pentru participarea la tendere internaţionale, protejarea producătorului autohton prin oferirea condiţiilor preferinţiale conforme normelor internaţionale;
 • eradicarea practicii controalelor ilegale aplicate agenţilor economici de către organele de drept şi fiscale în scopul estorcării unor sume de bani;
 • renovarea infrastructurii naţionale; reţele de transport moderne: drumuri, căi ferate, telecomunicaţii;
 • construcţia magistralei Prut European, de la Giurgiuleşti (r-ul Cahul) până la Criva (r-ul Briceni), proiectul incluzând şi construcţia podului peste râul Ciuhur în zona Costeşti-Stînca şi a altor trei poduri peste râul Prut;
 • reabilitarea reţelei de drumuri naţionale şi locale (aproximativ 4000 km);
 • promovarea proiectului Comisiei Europene “Şina a treia” începând cu sectoarele de cale ferată Chişinău-Iaşi şi Galaţi-Giurgiuleşti;
 • dezvoltarea, modernizarea şi reabilitarea sistemului de alimentare cu apă în 400 de localităţi;
 • dezvoltarea microenergeticii, energia eoliană, solară etc.
Alianţa “Moldova Noastră”
 • dublarea Produsului Intern Brut per locuitor în perioada 2009–2013 printr-o creştere economică accelerată, de 12–15% anual;
 • atragerea unor investiţii străine directe de până la 1,2–1,6 miliarde dolari anual;
 • crearea condiţiilor pentru ca cetăţenii aflaţi la muncă peste hotare să poată investi banii câştigaţi acasă, în afaceri proprii, scutindu-i de orice plăţi iniţiale către stat;
 • crearea a 350 de mii de locuri noi de muncă;
 • ceşterea Fondului de subvenţionarea a agriculturii până la cota de 1 miliard de lei anual către anul 2010;
 • alocarea către ţărani a unei subvenţii de 300 de lei pentru fiecare hectar de teren arabil, utilizat pentru obţinerea producţiei agricole;
 • acordarea a câte 8 mii de euro pentru fiecare afacere nouă, deschisă de tineri în mediul rural, pe baza unor concursuri de proiecte;
 • inflaţie ce nu va depăşi 5–7% anual;
 • anularea TVA la importul echipamentului şi utilajului tehnologic destinat producerii;
 • modificarea politicii fiscale astfel ca ea să faciliteze întreprinderile mici şi mijlocii;
 • venitul persoanelor fizice se va impozita prin aplicarea cotei unice de 7%;
 • dezvoltarea infrastructurii necesare mediului de afaceri;
 • aplicarea unui program naţional de dezvoltare a infrastructurii la sate: asigurarea fiecărei localităţi cu gazoduct intern, apeduct, canalizare şi renovarea drumurilor.
Partidul Liberal
 • creşterea volumului de investiţii străine prin generarea interesului economic sporit faţă de R. Moldova şi prin crearea climatului investiţional adecvat aşteptărilor investitorilor străini, asigurându-li-se o activitate economică liberă şi transparentă;
 • acordarea subvenţiilor fiscale persoanelor fizice prin excluderea din venitul impozabil a investiţiilor de durată, precum: cheltuielile destinate achiziţionării tehnicii de calcul, asigurărilor pe viaţă (personală şi a membrilor de familie), dobânzile achitate pentru creditul imobiliar, cheltuielile destinate achitării taxelor de studii superioare şi postuniversitare;
 • subvenţionarea agriculturii în proporţie de 30% pentru un hectar cultivat;
 • subvenţionarea cu 800 de lei de la bugetul de stat şi acordarea anuală a unui bonus de 30 l motorină pentru un hectar cultivat;
 • subvenţionarea producţiei zootehnice;
 • reducerea cotelor TVA şi a taxelor vamale în cazul importului de utilaje tehnologice performante, introducerea în lista livrărilor scutite de TVA a pesticidelor şi îngrăşămintelor;
 • diversificarea facilităţilor fiscale pentru stimularea gospodăriilor ţărăneşti.
Partidul Liberal Democrat din Moldova
 • crearea unui mediu de afaceri prietenos şi a unui climat investiţional favorabil;
 • demonopolizarea activităţilor economice şi limitarea intervenţiilor statului în economie;
 • asigurarea inviolabilităţii proprietăţii ca factor al creşterii economice şi al libertăţii personale;
 • crearea condiţiilor favorabile pentru direcţionarea banilor trimişi acasă de concetăţenii care muncesc peste hotare în sectoarele de producere şi servicii;
 • reducerea numărului instituţiilor de control;
 • susţinerea tinerilor antreprenori în lansarea şi dezvoltarea propriilor afaceri şi scutirea acestora de la plata impozitelor în primii 3 ani de activitate;
 • stimularea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii;
 • crearea a 200000 locuri noi de muncă;
 • reducerea fiscalităţii generale şi micşorarea TVA la 18%;
 • protecţia liberei concurenţe şi a drepturilor consumatorilor;
 • aderarea la proiectul Nabucco şi la alte proiecte energetice din regiune;
 • dublarea fondului pentru susţinerea producătorilor agricoli şi stabilirea subvenţiei de 500 lei la hectar, începând cu anul 2009;
 • stimularea creditului ipotecar şi a creditării pe termen lung în agricultură;
 • diminuarea fiscalităţii, inclusiv scutirea de plata TVA a importului de maşini şi utilaje agricole, material semincer, fertilizanţi etc. care nu se produc în ţară şi reducerea termenelor de restituire a TVA la export;
 • reabilitarea până în 2013 a 500 km de drumuri principale rutiere prin atragerea fondurilor europene şi ale altor donatori şi alocarea din bugetul de stat a minim 500 mln. lei anual;
 • crearea condiţiilor necesare pentru direcţionarea investiţiilor în construcţia coridoarelor de transport internaţionale moderne;
 • modernizarea şi extinderea reţelei de căi ferate şi a parcului de trenuri;
 • reabilitarea porţiunii de cale ferată Chişinău-Ungheni, Chişinău-Bălţi-Otaci şi racordarea porţiunii Chişinău-Ungheni la ecartamentul european;
 • diversificarea rutelor aeriene şi demonopolizarea pieţei serviciilor de zbor pentru reducerea preţurilor de călătorie.
Partidul Democrat din Moldova
 • obiectiv major — modernizarea economiei;
 • creşterea competitivităţii economiei prin tranziţia la un model economic bazat pe investiţii, inovaţii şi calitate;
 • restabilirea relaţiilor de încredere cu organismele donatoare internaţionale;
 • dezvoltarea economică şi socială uniformă pe întreg teritoriul ţării;
 • atragerea investiţiilor necesare în infrastructura economică şi socială: drumuri, construcţii, servicii, produceri, instituţii educaţionale, culturale şi medicale;
 • susţinerea industriilor generatoare de export şi promovarea activă a exportului produselor moldoveneşti;
 • eliminarea interdicţiilor administrative la realizarea tranzacţiilor de export-import;
 • stimularea sectorului privat, în special a ÎMM-urilor, prin eliminarea concurenţei neloiale, de-birocratizarea cadrului de autorizare şi control al activităţii de întreprinzător;
 • stimularea formării Asociaţiilor de producători agricoli, care să coordoneze investiţiile şi căile de comercializare a produselor;
 • atragerea investiţiilor străine în spaţiul rural şi dezvoltarea de linii tehnologice noi pentru prelucrarea şi ambalarea pe loc a producţiei agricole destinate comercializării;
 • eliminarea taxei pentru revitalizarea viticulturii.
Partidul Social Democrat
 • aplicarea unui program anti-criză;
 • reducerea importurilor prin majorarea temporară a taxelor vamale la mărfurile care se produc şi în Republica Moldova;
 • scoaterea barierelor şi lichidarea monopolurilor la exportul producţiei agricole autohtone;
 • admiterea la achiziţiile publice doar a întreprinderilor autohtone;
 • iniţierea negocierilor cu UE, Rusia, SUA, China, Japonia privind acordarea întreprinderilor moldoveneşti a unor credite tehnice şi financiare, garantate de stat, în condiţii preferenţiale;
 • stoparea procesului de privatizare a întreprinderilor naţionale şi a patrimoniului public şi adoptarea unui nou model de dezvoltare a ţării;
 • consolidarea rolului statului în economie cu trecerea la investiţii active în propria economie;
 • simplificarea sistemului de gestionare a Taxei pe Valoarea Adăugată;
 • anularea Taxei pe Valoarea Adăugată la importul de utilaje şi echipamente şi renunţarea la colectarea în avans a TVA;
 • asigurarea restituirii urgente a TVA exportatorilor;
 • majorarea accizelor la importul şi producerea băuturilor alcoolice tari în scopul stimulării realizării producţiei vinicole autohtone;
 • majorarea semnificativă a accizelor şi taxelor vamale de import la produsele de lux, tutun;
 • crearea Companiei de Stat pentru creditarea populaţiei în scopul procurării de locuinţe;
 • crearea unui mecanism de facilitare a agenţilor economici pentru prevenirea lichidării locurilor de muncă şi crearea a noi locuri de muncă, inclusiv prin facilităţi fiscale;
 • identificarea ramurilor şi întreprinderilor prioritare cu scopul acordării susţinerii directe financiare din partea statului;
 • iniţierea de către guvern, оn regim de urgenţă şi în numele statului, a unui program de proiecte investiţionale, care ar putea atrage sursele băneşti, venite de la cetăţenii noştri aflaţi la muncă peste hotare, în crearea întreprinderilor populare cu garantarea plăţii dividendelor la nivelul procentului depunerilor bancare;
 • adresarea către UE, SUA, Rusia, Japonia şi China pentru a acorda R. Moldova a unui credit de 1mlrd de dolari în scopul susţinerii producătorilor agricoli şi a întreprinderilor industriale;
 • garantarea integrală (100%) a depozitelor populaţiei în băncile comerciale;
 • activizarea rolului statului în domeniul pieţei financiare şi a hârtiilor de valoare, pentru a contracara încercările de speculaţie a cursului monedei naţionale şi cele îndreptate împotriva activelor statului;
 • orientarea investiţiilor de stat pentru modernizarea centralelor termoelectrice, cu scopul de a reduce de 2,5 ori consumul de gaze, de a reduce pierderile la sistemele de încălzire şi de aprovizionare cu apă fierbinte;
 • orientarea investiţiilor de stat şi internaţionale pentru construcţia de drumuri naţionale şi regionale moderne;
 • construirea centrelor de logistică în localităţile de graniţă pentru asigurarea transportului tranzitar internaţional al fluxurilor de mărfuri;
 • crearea unei Companii naţionale pentru locuinţe, cu scopul păstrării şi dezvoltării ramurii de construcţii şi de producere a materialelor de construcţie;
 • dezvoltarea sectorului de comunicaţii electronice şi tehnologii informaţionale, cu o pondere înaltă a valorii adăugate în produsul final, cu un grad înalt de aplicare a realizărilor ştiinţifice şi a forţei de muncă calificate;
 • introducerea creditării preferenţiale şi de lungă durată pentru producătorii agricoli, inclusive pentru micşorarea riscurilor, irigare, dezvoltarea comerţului agricol, dezvoltarea infrastructurii agricole;
 • subvenţionarea la 100% a sumei calculate ca dobвndă la credite, oferite cu scopul de a fi investite în agricultură;
 • adoptarea de către Guvern a hotărârii privind plata minimală de 1500 de lei la hectar pentru protecţia drepturilor deţinătorilor de cote şi subvenţionarea producătorilor agricoli în mărime de 500 de lei pentru fiecare hectar prelucrat, în scopul asigurării unei utilizări eficiente a pământului;
 • atragerea investiţiilor anuale în sumă de 1 miliard de lei în scopul dezvoltării infrastructurii de producere, transportării şi comercializării producţiei agricole;
 • introducerea impozitului unic, cu o administrare simplă;
 • aplicarea, pentru оntreprinderile mici, a unui sistem de evidenţă contabilă simplificată, prin utilizarea unui singur formular;
 • adoptarea unei hotărâri privind efectuarea dărilor de seamă o singură dată pe an;
 • simplificarea accesului la resursele financiare şi microcreditare din fiecare raion;
 • crearea Fondului de Stat pentru Dezvoltare în scopul atragerii directe a economiilor cetăţenilor, inclusiv a celora care muncesc peste hotare, în proiecte prioritare.
Partidul Ecologist “Alianţa Verde” din Moldova
 • elaborarea unui cadru legal adecvat de atragerea investiţiilor autohtone şi străine în economia naţională;
 • crearea a 100000 de locuri de muncă, preponderent la sate prin crearea întreprinderilor mici, mijlocii şi a filialelor întreprinderilor mari;
 • constituirea unei Bănci Agricole pentru acordarea de credite cu o dobândă anuală de 5–6% pentru deţinătorii de întreprinderi mici şi mijlocii pe un termen de 10–25 ani.

Politici sociale

Partidul Comuniştilor din Republica Moldova
 • afirmarea învăţământului în calitate de prioritate principală în următorii patru ani;
 • până în 2013 învăţământul de stat trebuie să fie gratuit în totalitate;
 • atragerea activă în Moldova a proiectelor europene ce vizează dezvoltarea învăţământului şi protecţiei sociale;
 • consolidarea sistemului naţional de ocrotire a sănătăţii prin implementarea standardelor internaţionale;
 • îmbunătăţirea calităţii asistenţei medicale preventive şi specializate;
 • dezvoltarea calitativă a sistemului de servicii medicale necesare cetăţenilor şi garantarea protecţiei maternităţii, a copiilor şi a persoanelor în etate;
 • înlăturarea consecventă a tuturor obstacolelor pentru integrarea în societate a persoanelor cu disabilităţi.
Partidul Popular Creştin Democrat
 • crearea Fondului de dezvoltare socială (pentru programele de combatere a fenomenului “copiii străzii”, a sărăciei, pentru tratarea celor săraci);
 • implementarea integrală a procesului de la Bologna;
 • înnoirea şi perfecţionarea cadrelor didactice;
 • crearea Fondului pentru Ştiinţă şi Cercetare destinat oferirii de granturi pentru sistemul noilor cunoştinţe, îndeosebi a descoperirilor ştiinţifice, crearea condiţiilor de lucru pentru savanţi şi asigurarea lor cu comenzi de stat;
 • asigurarea medicală obligatorie şi dezvoltarea medicinii municipale;
 • investiţii în repararea clădirilor;
 • dotare tehnică şi materială modernă a instituţiilor medicale;
 • implementarea programelor de stat pentru combaterea celor mai periculoase şi răspândite maladii etc.
Alianţa “Moldova Noastră”
 • lansarea programului naţional “case pentru tinerele familii” care va acorda la naşterea primului copil dreptul de a închiria în condiţii avantajoase pe termen de până la 10 ani locuinţe, construite de stat din veniturile obţinute în cadrul licitaţiilor funciare;
 • indemnizaţii oferite în rate până la absolvirea gimnaziului de până la 5000 euro;
 • cel puţin 2/3 din locurile în instituţiile superioare publice de învăţământ vor fi asigurate de la bugetul de stat;
 • adoptarea unui nou Cod al Educaţiei în deplină concordanţă cu standardele europene, care ar crea condiţii pentru a forma resurse umane competitive la scară internaţională;
 • sporirea finanţării bugetare a învăţământului, de la 8% până la cel puţin 10% din PIB;
 • elaborarea unui nou Curriculum Naţional care ar asigura în învăţământul preuniversitar trecerea treptată de la principiul academic la cel de pregătire a elevului pentru viaţă;
 • sporirea esenţială a contribuţiei Bugetului de Stat la fondul pentru asigurările obligatorii în medicină;
 • garantarea accesului liber şi gratuit al populaţiei la toate etapele de acordare a asistenţei medicale;
 • investirea a 600 milioane lei anual în repararea, modernizarea şi dotarea instituţiilor medicosanitare publice, la nivelul standardelor europene.
Partidul Liberal
 • stabilirea pensiei de invaliditate de gr. I 1500 de lei;
 • stabilirea indemnizaţiei de şomaj 1500 de lei;
 • acordarea de alocaţie unică pentru naşterea primului, al doilea, al treilea şi următorilor copii în cuantum de, respectiv, 5000 de lei, 10 000 de lei, 15 000 de lei;
 • stabilirea indemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului în cuantum de 50% din venitul mediu din ultimele 6 luni, dar nu mai puţin de 50% din salariul mediu pe economie;
 • încurajarea implicării tinerilor în viaţa publică, inclusiv în politică, şi promovarea lor în funcţii executive;
 • aplicarea unor programe de informare şi consultanţă pentru tineri;
 • înlesnirea accesului tineretului la surse de creditare a învăţământului cu rambursarea după absolvire într-un termen şi la o dobândă avantajoase;
 • lansarea unui program de construcţie a locuinţelor pentru tinerii lipsiţi de posibilităţi financiare;
 • aplicarea unui sistem de creditare pentru tinerii, în special din mediul rural, care vor să înceapă o afacere şi încurajarea lor prin scutirea de impozite pe termen de 3 ani de la оnceputul activităţii;
 • construirea noilor cămine;
 • studiile medii gimnaziale urmează a fi obligatorii, iar studiile preuniversitare (liceale şi profesionale) şi cele universitare trebuie sa fie accesibile tuturor cetăţenilor Republicii Moldova;
 • ridicarea statutului social al profesorului;
 • alocarea de la bugetul de stat pentru întreţinerea învăţământului a minim 10% din PIB;
 • adoptarea unui nou Cod al Educaţiei;
 • învăţământ gratuit asigurat de stat;
 • reformarea complexă a sistemului educaţional şi înnoirea curricumului;
 • garantarea autonomiei universitare;
 • reformarea sistemului medical, acordându-se o atenţie specială ridicării calităţii serviciilor medicale în comune şi sate şi asigurării depline cu medici de familie;
 • alocările bugetare pentru sănătate până la 7% din PIB;
 • descentralizarea sistemului de sănătate;
 • stimularea serviciilor medicale private;
 • adoptarea Planului republican de Resurse Umane în domeniul medical;
 • înfiinţarea oficiilor pentru promovarea şi protecţia drepturilor pacienţilor şi ale lucrătorilor medicali.
Partidul Liberal Democrat din Moldova
 • majorarea, până în anul 2012, a indemnizaţiei unice la naşterea copilului, până la 10000 lei şi a indemnizaţiei lunare de îngrijire a copilului, până la 1300 lei;
 • integrarea în şcoală şi în comunitate a persoanelor cu dizabilităţi;
 • tratarea educaţiei drept prioritate naţională cu alocarea a minimum 8% din PIB pentru sistemul de învăţământ; consolidarea centrelor de cercetare în universităţi;
 • crearea “conturilor educaţionale”, prin care fiecare cetăţean ar putea să-şi asigure educaţia;
 • majorarea salariilor în învăţământ în conformitate cu salariul mediu pe economie şi atingerea nivelului de 7000 lei lunar până în anul 2013;
 • implementarea programului de stat privind asigurarea cu cadre a instituţiilor educaţionale din mediul rural;
 • acordarea înlesnirilor fiscale pentru contractele de studii;
 • extinderea serviciilor medicale gratuite acordate în baza poliţei de asigurare;
 • asigurarea fiecărei localităţi cu medici de familie;
 • triplarea până în 2012 a salariilor lucrătorilor medicali;
 • asigurarea cu cadre specializate şi dotarea instituţiilor medicale cu echipamente şi tehnologii moderne.
Partidul Democrat din Moldova
 • asigurarea locurilor de muncă stabile şi bine remunerate pentru toţi cetăţenii în scopul ridicării nivelului de trai al populaţiei;
 • revitalizarea reţelei de cămine culturale, biblioteci, terenuri sportive;
 • continuarea reformării sistemului de învăţământ pentru a forma cadre calificate pe domenii potrivit necesităţilor pieţii muncii şi pentru a asigura recunoaşterea diplomelor moldoveneşti la nivel internaţional;
 • implementarea unui Program naţional pentru a asigura condiţii de studiere a limbii de stat de către cetăţenii alolingvi;
 • majorarea graduală până la cel puţin 8% din PIB a finanţării sistemului de învăţământ;
 • atragerea investiţiilor private în domeniul educaţiei, ştiinţei şi culturii;
 • majorarea cheltuielilor bugetare în domeniul ocrotirii sănătăţii;
 • revizuirea şi optimizarea cuantumului de servicii medicale gratuite acoperite din sursele bugetului de stat;
 • lansarea unor campanii naţionale anti-fumat şi anti-alcool;
 • implementarea unor politici de încurajare a sporului demografic, inclusiv prin crearea fondurilor destinate consolidării familiilor.
Partidul Social Democrat
 • crearea a 100 de mii de locuri de muncă pe an;
 • majorarea salariului minim al pedagogilor şi al lucrătorilor din ştiinţă până la nivelul salariului mediu pe economie — 3000 de lei, iar către anul 2012 — până la 7000 de lei;
 • acordarea Premiului Matern, în mărime de 20 000 de lei, la naşterea celui de-al doilea şi al următorului copil;
 • majorarea, de 5 ori, a indemnizaţiilor lunare pentru оngrijirea copiilor — până la 2000 lei;
 • majorarea de la 200 la 600 lei a alocaţiilor acordate mamelor singure;
 • acordarea salariului al 13-lea mamelor singure, care lucrează, pentru copiii de vârstă şcolară (până la 16 ani) pentru compensarea cheltuielilor la procurarea rechizitelor şcolare;
 • majorarea alocaţiilor de recalificare pentru părinţii ce revin din concediile de îngrijire a copiilor;
 • scutirea familiilor cu 4 şi mai mulţi copii de plata tuturor impozitelor;
 • majorarea de 3 ori a indemnizaţiilor pentru întreţinerea copiilor invalizi, precum şi pentru întreţinerea părinţilor invalizi;
 • compensarea cu 50% a creşterii preţurilor pentru persoanele cu venituri mai mici decât minimuul de existenţă;
 • asigurarea fiecărei localităţi cu instituţii preşcolare dotate cu locuri necesare pentru toţi copiii de vârstă preşcolară;
 • restabilirea a câte 100 de instituţii preşcolare anual;
 • asigurarea cu locuinţe şi ajutor social a familiilor tinere cu doi şi mai mulţi copii;
 • asigurarea de către organele administraţiei publice centrale şi locale, a plăţii, în mod automat, integral şi neîntârziat, a compensaţiilor nominative pentru încălzire, adresate păturilor socialmente vulnerabile;
 • adaptarea sistemului şi a calităţii învăţământului mediu şi superior la standardele europene;
 • conferirea statutului de funcţionar public lucrătorilor din domeniul educaţiei;
 • majorarea salariului minim al pedagogilor şi al lucrătorilor din ştiinţă până la nivelul salariului mediu pe economie — 3000 de lei, iar către anul 2012 — până la 7000 de lei;
 • aplicarea sistemului comenzii de stat pentru instituţiile de învăţământ superior în scopul satisfacerii necesităţilor reale de cadre ale statului;
 • majorarea numărului de locuri bugetare оn universităţi anual cu 2500;
 • asigurarea obţinerii unei profesii în perioada ultimilor doi ani de studii în şcoala medie etc.
 • iniţierea Programului naţional “Locuinţă accesibilă”, în cadrul căruia vor fi construite anual pвnă la 1000 de locuinţe pentru familiile tinere;
 • includerea tuturor serviciilor medicale obligatorii în poliţa de asigurare medicală cu scopul de a permite tuturor accesul la ele;
 • crearea, în instituţiile medicale, a funcţiei de avocat-consultant, care să protejeze şi să consulte pacienţii din contul CNAM;
 • restabilirea sistemului de controale medicale anuale obligatorii şi gratuite pentru cetăţeni;
 • asigurarea localităţilor rurale cu personal medical şi puncte farmaceutice;
 • instituirea unui control strict al calităţii serviciilor medicale şi al preţurilor medicamentelor;
 • majorarea pachetului de servicii medicale prestate cetăţenilor ţării fără plată;
 • acordarea de către stat a compensaţiilor pentru stat pensionari, veterani şi invalizi, în volum total, pentru cele mai necesare medicamente;
 • crearea Fondului de Stat abilitat cu sarcina de a atrage investiţii străine şi autohtone pentru înzestrarea cu utilaj medical modern a tuturor instituţiilor medicale, în special, raionale;
 • crearea unui sistem informaţional viabil, fapt ce ar permite medicului să acorde mai multă atenţie pacientului şi acordarea asistenţei medicale calitative în orice localitate a ţării;
 • stimularea activă a asigurărilor medicale private de alternativă.
Partidul Ecologist “Alianţa Verde” din Moldova
 • din locurile de muncă în organizaţiile de stat obligatoriul să fie ocupate de tineri.

Salarii, pensii, burse

Partidul Comuniştilor din Republica Moldova
 • majorarea salariului mediu pe economie până la un nivel ce ar depăşi de trei ori minimumul de existenţă, dar care nu ar fi mai mic de 500 de euro;
 • majorarea pensiei medii până la un nivel ce ar depăşi nivelul minim de existenţă.
Partidul Popular Creştin Democrat

nu se menţionează.

Alianţa “Moldova Noastră”
 • salarii de 500 de euro şi pensii de 175 de euro până în 2013.
Partidul Liberal
 • stabilirea salariului minim garantat în cuantum de 2000 de lei şi menţinerea permanentă a salariului minim garantat cu 25 procente mai mare decât valoarea minimului de existenţă;
 • stabilirea pensiei de vârstă minime 1500 de lei;
 • introducerea fondurilor de pensii private;
 • burse minim 50 de euro.
Partidul Liberal Democrat din Moldova
 • creşterea salariului mediu lunar la 7000 lei până în 2013;
 • stabilirea pensiei minime de 1300 lei.
Partidul Democrat din Moldova
 • asigurarea cadrelor didactice, ştiinţifice şi din domeniul culturii cu salarii nu mai mici decât salariul mediu pe economie;
 • unificarea sistemului de pensii şi stimularea instituirii fondurilor private de pensii;
 • majorarea burselor şi alocaţiilor sociale pentru studenţi şi elevi pe măsura creşterii veniturilor bugetare.
Partidul Social Democrat
 • stabilirea imediată a salariului minim oficial, inclusiv pentru bugetari, la 1500 de lei, iar către anul 2012 — majorarea până la nivelul coşului minim de consum, însă nu mai puţin de 2500 de lei;
 • majorarea, în decurs de un an, a salariului mediu, inclusiv pentru bugetari, până la 4000 de lei, iar către anul 2012 — până la 10000 de lei;
 • majorarea pensiei minime până la nivelul minimului de existenţă, dar nu mai puţin de 1500 de lei;
 • majorarea pensiei medii până la nivelul coşului minim de consum, dar nu mai puţin de 2500 de lei, cu o indexare ulterioară, corelată la inflaţie, la salariul mediu şi la creşterea preţurilor la serviciile sociale;
 • majorarea burselor studenţeşti până la 1000 de lei, iar în perspectivă — până la nivelul minimului de existenţă.
Partidul Ecologist “Alianţa Verde” din Moldova
 • creşterea până în 2013 a salariilor medicilor, profesorilor şi tuturor categoriilor de bugetari cu 50% anual;
 • creşterea anuală a pensiilor cu 30%.

Reglementarea diferendului transnistrean

Partidul Comuniştilor din Republica Moldova
 • soluţionarea problemei transnistrene pe principiul integrităţii teritoriale a Republicii Moldova şi acordarea Transnistriei unui statut juridic garantat;
 • acordarea susţinerii sociale populaţiei din Transnistria, integrarea ei în spaţiul valorilor democratice comune ale Republicii Moldova;
 • demilitarizarea întregului teritoriu.
Partidul Popular Creştin Democrat
 • prelungirea misiunii EUBAM pe segmentul transnistrean al frontierei moldoveneşti până la restabilirea controlului deplin al Republicii Moldova asupra frontierelor sale.
Alianţa “Moldova Noastră”
 • reintregirea raioanelor de est în spaţiul juridic, politic şi economic al Republicii Moldova.
Partidul Liberal
 • eliminarea prezenţei militare ruse, ca precondiţie pentru reglementara transnistreană;
 • atragerea cetăţenilor din regiunea transnistreană prin dezvoltare economică, crearea condiţiilor pentru creşterea nivelului de trai al populatiei, apropierea de Uniunea Europeană, siguranţa şi perspectiva zilei de mâine;
 • schimbarea statutului de observatori ai UE şi SUA în membri cu drepturi depline ai formatului de negocieri “5+2”;
 • încheierea unui parteneriat cu Ucraina privind reglementarea transnistreană;
 • demilitarizarea regiunii şi organizarea unor alegeri libere şi corecte etc.
Partidul Liberal Democrat din Moldova
 • retragerea necondiţionată şi completă a trupelor ruse din Republica Moldova;
 • transformarea misiunii militare tripartite de menţinere a păcii în una internaţională civilă;
 • implicarea Uniunii Europene şi a Organizaţiei Naţiunilor Unite în administrarea raioanelor de est până la soluţionarea definitivă a diferendului transnistrean;
 • reintegrarea regiunii din stоnga Nistrului în spaţiul constituţional, economic, politic, social şi cultural al ţării, având la bază Constituţia Republicii Moldova şi Legea cu privire la principiile de bază ale reglementării conflictului din raioanele de est ale Republicii Moldova.
Partidul Democrat din Moldova
 • crearea unui cadru optim pentru reintegrarea ţării;
 • pentru o interacţiune strînsă cu Federaţia Rusă atît în plan bilateral, cît şi în cadrul mecanismelor consacrate de negocieri în formatul “5+2” în vederea identificării unei soluţii cuprinzătoare şi viabile a conflictului transnistrean cu respectul suveranităţii şi integrităţii teritoriale a Republicii Moldova;
 • armonizarea intereselor naţionale, inclusiv vizînd consolidarea statutului constituţional de neutralitate permanenta, neaderarea Moldovei la blocuri militare şi neadmiterea prezenţei trupelor străine pe teritoriul Republicii Moldova;
 • intensificarea cooperării cu Ucraina în cadrul formatului de negocieri “5+2”, precum şi a mecanismelor bilaterale moldo-ucrainene şi trilaterale Moldova-Ucraina-UE pentru securizarea frontierei şi reglementarea politică durabilă a conflictului transnistrean.
Partidul Social Democrat
 • restabilirea dialogului politic şi social între Chişinău şi Tiraspol prin implicarea în acest dialog a societăţii civile de pe ambele maluri;
 • elaborarea şi adoptarea programului economic de dezvoltare a Republicii Moldova (inclusiv regiunea transnistreană), care va include reintegrarea economică, crearea spaţiului economic şi financiar unic;
 • desfăşurarea unei activitatăţi comune pentru dezvoltarea democraţiei atât pe malul stâng, cât şi pe malul drept al Nistrului;
 • obţinerea reintegrării umanitare prin crearea spaţiului unic educaţional, cultural şi informaţional;
 • obţinerea reintegrării juridice prin crearea spaţiului juridic comun şi apropierea sistemelor de drept;
 • obţinerea reintegrării politice prin apropierea elitelor politice, unificarea partidelor politice şi crearea unui sistem electoral unic.
Partidul Ecologist “Alianţa Verde” din Moldova

nu se menţionează.

Atitudinea faţă de Uniunea Europeană

Partidul Comuniştilor din Republica Moldova
 • un nivel nou de relaţii între Republica Moldova şi Uniunea Europeană;
 • accesul deschis în spaţiul european şi ar asigura;
 • accesul liber al mărfurilor moldoveneşti pe piaţa europeană comună.
Partidul Popular Creştin Democrat
 • integrarea în Uniunea Europeană este scopul strategic al ţării;
 • folosirea experienţei României şi a Ucrainei pentru procesul negocierilor cu Uniunea Europeană în scopul semnării acordului de asociere, a regimului de comerţ liber şi ridicare a regimului de vize.
Alianţa “Moldova Noastră”
 • aderarea la Uniunea Europeană trebuie să fie Idee Naţională;
 • negocierea şi semnarea Acordului de Asociere să fie până în 2013;
 • participarea activă în Parteneriatul Estic şi Sinergia Mării Negre.
Partidul Liberal
 • aderarea la UE este prioritară;
 • semnarea Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană până în anul 2010;
 • obţinerea dreptului la liberă circulaţie în UE până în 2010;
 • includerea RM în pachetul Balcanilor de Vest;
 • valorificarea Parteneriatului Estic şi a Sinergiei la Marea Neagră.
Partidul Liberal Democrat din Moldova
 • obţinerea regimului de călătorie fără vize în Uniunea Europeană până în anul 2011;
 • consolidarea relaţiilor cu statele membre ale UE în vederea sprijinirii procesului de integrare europeană a Republicii Moldova.
Partidul Democrat din Moldova
 • prioritatea absolută a strategiei politice — Integrarea europeană a Republicii Moldova;
 • pentru obţinerea celor patru libertăţi vizând circulaţia persoanelor, bunurilor, serviciilor si capitalului;
 • abolirea regimului de vize cu UE în termeni cît mai restrînşi posibil;
 • încheierea Acordului de Asociere şi Acordului de Comerţ Liber Aprofundat dintre Moldova si UE;
 • valorificarea plenară a oportunităţilor oferite de către iniţiativa UE vizând “Parteneriatul Estic” în care Moldova poate deveni o “istorie de succes” şi asigurarea securităţii energetice a ţării prin instrumentele de care dispune UE.
Partidul Social Democrat
 • relaţiile de parteneriat strategic cu UE;
 • semnarea unui tratat cu UE privind obţinerea de către RM a statutului de membru asociat;
 • folosirea la maximum a regimului comerţului asimetric cu UE.
Partidul Ecologist “Alianţa Verde” din Moldova
 • R. Moldova trebuie să adere la UE;
 • elaborarea timp de 6 luni a unui program pentru aderare la UE odată cu ţările din Balcani.

Atitudinea faţă de CSI

Partidul Comuniştilor din Republica Moldova
 • valorificarea potenţialului integraţionist al Comunităţii Statelor Independente;
 • implementarea proiectelor de infrastructură în cadrul CSI, menţinerea parteneriatului în domeniul dezvoltării umanitare şi culturale.
Partidul Popular Creştin Democrat

nu se menţionează.

Alianţa “Moldova Noastră”

nu se menţionează.

Partidul Liberal
 • este necesară părăsirea CSI.
Partidul Liberal Democrat din Moldova

nu se menţionează.

Partidul Democrat din Moldova

nu se menţionează.

Partidul Social Democrat
 • CSI corespunde intereselor naţionale ale R. Moldova
 • participarea în programe internaţionale de schimb de elevi, studenţi şi profesori cu ţările CSI;
 • stimularea de către stat a eforturilor de creare a întreprinderilor orientate spre exportul producţiei în cadrul comerţului liber cu CSI;
 • folosirea la maximum a preşedinţiei actuale a RM în structurile CSI, promovarea unei integrări mai strânse în structurile economice ale CSI;
 • asigurarea la nivel interstatal a deplasării libere a cetăţenilor în ţările CSI.
Partidul Ecologist “Alianţa Verde” din Moldova

nu se menţionează.