Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 AlegeriPrezidenţiale2016Documente CEC

Hotărîre cu privire la înregistrarea dlui Marian Lupu în calitate de candidat la funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova, desemnat de către Partidul Democrat din Moldova

|versiune pentru tipar| Chişinău, 10 septembrie 2016, Nr. 236

La 3 septembrie 2016, dl Marian Lupu, candidat la funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova, desemnat de către Partidul Democrat din Moldova, a depus la Comisia Electorală Centrală demersul de înregistrare în calitate de candidat la alegerile prezidenţiale din 30 octombrie 2016, cu următoarele documente anexate:

 1. listele de subscripţie numerotate şi sistematizate;
 2. datele biografice ale candidatului;
 3. declaraţia candidatului privind consimţămîntul de a candida la alegerile pentru funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova, conţinînd şi declaraţia pe propria răspundere despre lipsa interdicţiilor legale/judecătoreşti de a candida.
 4. declaraţia candidatului privind averea imobiliară şi mobilă, depunerile bancare, hîrtiile de valoare, sumele primite ca moştenire şi veniturile din ultimii 2 ani precedenţi anului în care se efectuează alegerile, precum şi sursele acestor venituri, inclusiv veniturile din fondurile de investiţii, sub formă de dobîndă, din darea în arendă a proprietăţii etc.;
 5. certificatul de sănătate al candidatului pentru funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova, eliberat de instituţia medicală la care acesta se află în evidenţă;
 6. copia de pe actul de identitate al candidatului, cu fişa de însoţire;
 7. procesul-verbal nr. 11 din 31 august 2016 al şedinţei Consiliului Politic Naţional al Partidului Democrat din Moldova privind desemnarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală şi a persoanei responsabile de finanţe (trezorierul);
 8. demersul privind desemnarea reprezentantului cu drept de vot consultativ al candidatului în Comisia Electorală Centrală;
 9. demersul privind desemnarea persoanei responsabile de finanţele candidatului (trezorierul).

Comisia constată că declaraţia despre suspendarea, pe durata campaniei electorale, a funcţiilor deţinute pentru persoanele care cad sub incidenţa art. 13 alin. (3) din Codul electoral nu trebuie să fie depusă, deoarece funcţia de deputat, deţinută la moment de dl Marian Lupu, nu cade sub incidenţa acestor prevederi legale.

La setul de documente prezentat Comisiei este anexat simbolul electoral al candidatului Marian Lupu în vederea imprimării în buletinul de vot — trei trandafiri, care cresc dintr-o tulpină, încununaţi de un semicerc, avînd la bază inscripţia în limba de stat “PDM”, reprodusă cu litere majuscule.

În calitate de reprezentant cu drept de vot consultativ al candidatului în Comisia Electorală Centrală a fost desemnat dl Vadim Moţarschi, pentru care a fost prezentat actul ce atestă deţinerea studiilor superioare juridice. În calitate de persoană responsabilă de finanţele candidatului (trezorierul) a fost desemnată dna Nina Scutaru.

Materialele depuse au fost verificate şi s-a constatat că acestea corespund rigorilor Codului electoral.

Conform actului de predare-recepţionare a documentelor şi listelor de subscripţie prezentate de dl Marian Lupu, Comisia Electorală Centrală a recepţionat spre verificare 877 de liste de subscripţie cu 25499 de semnături ale susţinătorilor, numeric declarate de candidat, din 29 de unităţi administrativ-teritoriale de nivelul al doilea, pentru susţinerea dlui Marian Lupu în calitate de candidat la funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova. Totodată, Comisia reţine că 123 de liste au fost restituite fără a fi supuse verificării, deoarece numărul de semnături depăşea plafonul maxim stabilit.

În urma verificării autenticităţii datelor din listele de subscripţie, în număr de 563, conţinînd 16541 semnături, 1384 semnături au fost declarate nule şi neavenite. Totodată, s-a stabilit că din totalul de semnături procesate, 15157 semnături se consideră valabile şi întrunesc cerinţele legale pentru susţinerea candidatului la funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova, încadrîndu-se în limita cerinţelor stabilite în art. 102 alin. (1) şi (2) din Codul electoral. În aceste condiţii, grupul de lucru a decis sistarea procesului de verificare a listelor de subscripţie, pe motiv că cerinţele minime stabilite de lege au fost întrunite.

Totodată, Comisia reţine că grupul de iniţiativă constituit în susţinerea candidatului Marian Lupu a respectat prevederile pct. 16 lit. a) al Regulamentului privind finanţarea grupurilor de iniţiativă, aprobat prin hotărîrea CEC nr. 114 din 18 august 2016, şi la 5 septembrie 2016 a depus raportul privind fluxul mijloacelor băneşti. Potrivit informaţiei conţinute în raport, grupul de iniţiativă în perioada de activitate a acumulat venituri sub forma de donaţii din partea persoanelor fizice în sumă de 90266,80 lei şi a efectuat cheltuieli pentru combustibil şi materiale (rechizite de birou) în sumă totală de 90266,80 lei.

Informaţia privind fluxul mijloacelor băneşti în contul “Destinat grupului de iniţiativă” pentru perioada 02.09–05.09.2016 a fost prezentată la data de 6 septembrie şi de instituţia bancară unde a fost deschis contul. La fel, în data de 6 septembrie la Comisie a fost depus certificatul bancar din care reiesă închiderea contului “Destinat grupului de iniţiativă” de către grupul de iniţiativă pentru susţinerea candidatului la funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova, dl Marian Lupu, constituit de către Partidul Democrat din Moldova.

Pornind de la faptul că prevederile legale ce ţin de desemnarea şi înregistrarea candidatului la funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova au fost respectate, în temeiul art. 13, 15, 18, 26, 38 alin. (2) lit. a), 41, 44, 48 alin. (4), 100, 101 şi 102 din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997 şi în conformitate cu prevederile Regulamentului privind particularităţile de desemnare şi înregistrare a candidaţilor la alegerile pentru funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 113 din 18 august 2016, şi a Regulamentului privind modul de întocmire, autentificare, prezentare şi verificare a listelor de subscripţie, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2682 din 1 octombrie 2014, Comisia Electorală Centrală hotărăşte:

 1. Se înregistrează dl Marian Lupu în calitate de candidat la funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova din partea Partidului Democrat din Moldova pentru alegerile prezidenţiale din 30 octombrie 2016.
 2. Se înregistrează simbolul electoral pentru imprimare în buletinul de vot la alegerile pentru funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova din 30 octombrie 2016 — trei trandafiri, care cresc dintr-o tulpină, încununaţi de un semicerc, avînd la bază inscripţia în limba de stat “PDM”, reprodusă cu litere majuscule de culoare roşie.
 3. Se confirmă în calitate de reprezentant cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală pentru perioada campaniei electorale dl Vadim Moţarschi.
 4. Se confirmă în calitate de persoană responsabilă de finanţe (trezorier) dna Nina Scutaru.
 5. Se ia act de raportul grupului de iniţiativă privind fluxul mijloacelor băneşti conform situaţiei din 5 septembrie 2016, constatîndu-se ca fiind întocmit în corespundere cu prevederile Regulamentului privind finanţarea grupurilor de iniţiativă, aprobat prin hotărîrea CEC nr. 114 din 18 august 2016.
 6. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.