Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 AlegeriPrezidenţiale2016Documente CEC

Hotărîre cu privire la cererea de înregistrare a dlui Andrei Năstase în calitate de candidat la funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova, desemnat de către Partidul Politic “Platforma Demnitate şi Adevăr”

|versiune pentru tipar| Chişinău, 18 septembrie 2016, Nr. 269

La 12 septembrie 2016, dl Andrei Năstase, candidat la funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova, desemnat de către Partidul Politic “Platforma Demnitate şi Adevăr”, a depus la Comisia Electorală Centrală demersul de înregistrare în calitate de candidat la alegerile prezidenţiale din 30 octombrie 2016, cu următoarele documente anexate:

 1. listele de subscripţie numerotate şi sistematizate;
 2. datele biografice ale candidatului;
 3. declaraţia candidatului privind consimţămîntul de a candida la alegerile pentru funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova, conţinînd şi declaraţia pe propria răspundere despre lipsa interdicţiilor legale/judecătoreşti de a candida;
 4. declaraţia candidatului privind averea imobiliară şi mobilă, depunerile bancare, hîrtiile de valoare, sumele primite ca moştenire şi veniturile din ultimii 2 ani precedenţi anului în care se efectuează alegerile, precum şi sursele acestor venituri, inclusiv veniturile din fondurile de investiţii, sub formă de dobîndă, din darea în arendă a proprietăţii etc.;
 5. certificatul de sănătate al candidatului pentru funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova, eliberat de instituţia medicală la care acesta se află în evidenţă;
 6. copia de pe actul de identitate al candidatului, cu fişa de însoţire;
 7. demersul privind desemnarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală şi a persoanei responsabile de finanţe (trezorierul).

Comisia constată că declaraţia despre suspendarea, pe durata campaniei electorale, a funcţiilor deţinute pentru persoanele care cad sub incidenţa art. 13 alin. (3) din Codul electoral nu trebuie să fie depusă, deoarece funcţia de avocat, deţinută la moment de dl Andrei Năstase, nu cade sub incidenţa acestor prevederi legale.

La setul de documente prezentat Comisiei este anexat simbolul electoral al candidatului Andrei Năstase în vederea imprimării în buletinul de vot — semnul permanent al partidului, ca simbol al integrităţii şi moralităţii, este o mînă dreaptă ridicată, strînsă într-un pumn ca simbol al unităţii şi rezistenţei populare, în partea stîngă a semnului permanent sînt reprezentate 7 stele înscrise în semicircumferinţă, iar în partea dreaptă a semnului este poziţionată, în mod stilizat şi în formă de semicircumferinţă primul cuvînt din denumirea partidului în limba română — Platforma —, continuînd în partea de jos a siglei cu denumirea completă — Demnitate şi Adevăr, pe fundal întunecat.

În calitate de reprezentant cu drept de vot consultativ al candidatului în Comisia Electorală Centrală a fost desemnat dl Alexandru Slusari, pentru care s-a anexat actul ce atestă deţinerea studiilor superioare juridice. În calitate de persoană responsabilă de finanţele candidatului (trezorierul) a fost desemnată dna Daniela Pîslaru.

Materialele depuse au fost verificate şi s-a constatat că acestea corespund rigorilor Codului electoral.

Conform actului de predare-recepţionare a documentelor şi listelor de subscripţie prezentate de dl Andrei Năstase, Comisia Electorală Centrală a recepţionat spre verificare 888 de liste de subscripţie cu 25000 de semnături ale susţinătorilor, numeric declarate de candidat, din 29 de unităţi administrativ-teritoriale de nivelul al doilea, pentru susţinerea dlui Andrei Năstase în calitate de candidat la funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova. Totodată, Comisia reţine că au fost restituite 85 de liste fără a fi supuse verificării şi 13 liste necompletate, iar 14 liste nu au fost restituite Comisiei.

În urma verificării autenticităţii datelor din listele de subscripţie, în număr de 729, conţinînd 20615 semnături, 2228 semnături au fost declarate nule şi neavenite. Totodată, s-a stabilit că din totalul de semnături procesate, 18387 semnături se consideră valabile şi întrunesc cerinţele legale pentru susţinerea candidatului la funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova, încadrîndu-se în limita cerinţelor stabilite în art. 102 alin. (1) şi (2) din Codul electoral. În aceste condiţii, grupul de lucru a decis sistarea procesului de verificare a listelor de subscripţie, pe motiv că cerinţele minime stabilite de lege au fost întrunite.

Totodată, Comisia reţine că grupul de iniţiativă constituit în susţinerea candidatului Andrei Năstase a respectat prevederile pct. 16 lit. a) al Regulamentului privind finanţarea grupurilor de iniţiativă, aprobat prin hotărîrea CEC nr. 114 din 18 august 2016, şi la 12 septembrie 2016 a depus raportul privind fluxul mijloacelor băneşti. În conformitate cu pct. 20 din Regulament, la solicitarea Comisiei, în data de 17 septembrie 2016, grupul de iniţiativă a venit cu anumite rectificări la compartimentele “alte venituri” şi “cheltuieli” ale raportului prezentat, reflectînd suma cheltuită pentru confecţionarea şi nimicirea ştampilei. Astfel, potrivit informaţiei conţinute în raport, grupul de iniţiativă, în perioada de activitate, a acumulat venituri sub formă de donaţii din partea persoanelor juridice şi fizice în sumă de 650 lei şi a efectuat cheltuieli pentru servicii bancare în sumă totală de 200 lei, cheltuieli pentru confecţionarea şi nimicirea ştampilei în sumă totală de 200 lei, iar soldul mijloacelor băneşti la sfîrşitul perioadei fiind de 250 lei.

Informaţia privind fluxul mijloacelor băneşti în contul “Destinat grupului de iniţiativă” pentru perioada 7–12 septembrie 2016 a fost prezentată la data de 12 septembrie curent de instituţia bancară unde a fost deschis contul.

Pornind de la faptul că prevederile legale ce ţin de desemnarea şi înregistrarea candidatului la funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova au fost respectate, în temeiul art. 13, 15, 18, 26, 38 alin. (2) lit. a), 41, 44, 48 alin. (4), 100, 101 şi 102 din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997 şi în conformitate cu prevederile Regulamentului privind particularităţile de desemnare şi înregistrare a candidaţilor la alegerile pentru funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 113 din 18 august 2016, şi a Regulamentului privind modul de întocmire, autentificare, prezentare şi verificare a listelor de subscripţie, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2682 din 1 octombrie 2014, Comisia Electorală Centrală hotărăşte:

 1. Se înregistrează dl Andrei Năstase în calitate de candidat la funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova din partea Partidul Politic “Platforma Demnitate şi Adevăr” pentru alegerile prezidenţiale din 30 octombrie 2016.
 2. Se înregistrează simbolul electoral pentru imprimare în buletinul de vot la alegerile pentru funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova din 30 octombrie 2016 care reprezintă semnul permanent al partidului, ca simbol al integrităţii şi moralităţii, este o mînă dreaptă ridicată, strînsă într-un pumn ca simbol al unităţii şi rezistenţei populare, în partea stîngă a semnului permanent sînt reprezentate 7 stele înscrise în semicircumferinţă, iar în partea dreaptă a semnului este poziţionată, în mod stilizat şi în formă de semicircumferinţă primul cuvînt din denumirea partidului în limba română — Platforma —, continuînd în partea de jos a siglei cu denumirea completă — Demnitate şi Adevăr, pe fundal întunecat.
 3. Se confirmă în calitate de reprezentant cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală pentru perioada campaniei electorale dl Alexandru Slusari.
 4. Se confirmă în calitate de persoană responsabilă de finanţe (trezorier) dna Daniela Pîslaru.
 5. Se ia act de raportul grupului de iniţiativă privind fluxul mijloacelor băneşti prezentat la data de 12 septembrie 2016, cu rectificările ulterioare din 17 septembrie 2016, constatîndu-se ca fiind întocmit în corespundere cu prevederile Regulamentului privind finanţarea grupurilor de iniţiativă, aprobat prin hotărîrea CEC nr. 114 din 18 august 2016.
 6. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.