Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 AlegeriPrezidenţiale2016Documente CEC

Hotărîre cu privire la cererea de înregistrare a dlui Dumitru Ciubaşenco în calitate de candidat la funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova, desemnat de către Partidul Politic “Partidul Nostru”

|versiune pentru tipar| Chişinău, 29 septembrie 2016, Nr. 315

La 22 septembrie 2016, dl Dumitru Ciubaşenco, candidat la funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova, desemnat de către Partidul Politic “Partidul Nostru”, a depus la Comisia Electorală Centrală demersul de înregistrare în calitate de candidat la alegerile prezidenţiale din 30 octombrie 2016, cu următoarele documente anexate:

 1. listele de subscripţie numerotate şi sistematizate;
 2. datele biografice ale candidatului;
 3. declaraţia candidatului privind consimţămîntul de a candida la alegerile pentru funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova, conţinînd şi declaraţia pe propria răspundere despre lipsa interdicţiilor legale/judecătoreşti de a candida;
 4. declaraţia candidatului privind averea imobiliară şi mobilă, depunerile bancare, hîrtiile de valoare, sumele primite ca moştenire şi veniturile din ultimii 2 ani precedenţi anului în care se efectuează alegerile, precum şi sursele acestor venituri, inclusiv veniturile din fondurile de investiţii, sub formă de dobîndă, din darea în arendă a proprietăţii etc.;
 5. certificatul de sănătate al candidatului pentru funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova, eliberat de instituţia medicală la care acesta se află în evidenţă;
 6. copia de pe actul de identitate al candidatului, cu fişa de însoţire;
 7. demersul privind desemnarea reprezentantului cu drept de vot consultativ al candidatului în Comisia Electorală Centrală;
 8. demersul privind desemnarea persoanei responsabile de finanţele candidatului (trezorierul).

Comisia constată că declaraţia despre suspendarea, pe durata campaniei electorale, a funcţiilor deţinute pentru persoanele care cad sub incidenţa art. 13 alin. (3) din Codul electoral nu trebuie să fie depusă, deoarece funcţia de director al Publicaţiei periodice “Panorama D.C.” SRL, deţinută la moment de dl Dumitru Ciubaşenco, nu cade sub incidenţa acestor prevederi legale.

La setul de documente prezentat Comisiei este anexat simbolul electoral al candidatului Dumitru Ciubaşenco, în vederea imprimării în buletinul de vot — un pătrat de culoare albă în interiorul căruia sunt imprimate, în două rînduri, cuvintele în limba română RENATO USATÎI. Caracterele inscripţiei RENATO USATÎI sunt majuscule de culoare neagră, bold.

În calitate de reprezentant cu drept de vot consultativ al candidatului în Comisia Electorală Centrală a fost desemnat dl Mihail Buşuleac, pentru care a fost prezentat actul ce atestă deţinerea studiilor superioare juridice. În calitate de persoană responsabilă de finanţele candidatului (trezorierul) a fost desemnată dna Natalia Băleanu.

Materialele depuse au fost verificate şi s-a constatat că acestea corespund rigorilor Codului electoral.

Conform actului de predare-recepţionare a documentelor şi listelor de subscripţie prezentate de dl Dumitru Ciubaşenco, Comisia Electorală Centrală a recepţionat spre verificare 890 de liste de subscripţie cu 24976 de semnături ale susţinătorilor, numeric declarate de candidat, din 32 de unităţi administrativ-teritoriale de nivelul al doilea, pentru susţinerea dlui Dumitru Ciubaşenco în calitate de candidat la funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova. Totodată, Comisia reţine că 68 de liste au fost restituite fără a fi supuse verificării şi 30 liste necompletate, iar 12 liste nu au fost restituite Comisiei.

În urma verificării autenticităţii datelor din listele de subscripţie, în număr de 890, conţinînd 24973 semnături, 1736 semnături au fost declarate nule şi neavenite. Totodată, s-a stabilit că din totalul de semnături procesate, 23237 de semnături se consideră valabile şi întrunesc cerinţele legale pentru susţinerea candidatului la funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova, încadrîndu-se în limita cerinţelor stabilite în art. 102 alin. (1) şi (2) din Codul electoral.

Totodată, Comisia reţine că grupul de iniţiativă constituit în susţinerea candidatului Dumitru Ciubaşenco a respectat prevederile pct. 16 lit. a) al Regulamentului privind finanţarea grupurilor de iniţiativă, aprobat prin hotărîrea CEC nr. 114 din 18 august 2016, şi la 22 septembrie 2016 a depus raportul privind fluxul mijloacelor băneşti. Potrivit informaţiei conţinute în raport, grupul de iniţiativă, în perioada de activitate, a acumulat venituri sub forma de donaţii din partea persoanelor juridice în sumă de 476943,98 lei şi a efectuat cheltuieli pentru publicitate, materiale promoţionale, combustibil, costuri suplimentare de întreţinere, servicii bancare şi materiale (rechizite de birou) în sumă totală de 476943,98 lei.

Instituţia bancară unde a fost deschis contul cu menţiunea “Destinat grupului de iniţiativă” a prezentat Informaţia privind fluxul mijloacelor băneşti în contul “Destinat grupului de iniţiativă” pentru perioada 5–9 septembrie 2016 la data de 16 septembrie 2016, pentru perioada 12–15 septembrie 2016 la data de 19 septembrie 2016 şi pentru perioada 16–22 septembrie la data de 23 septembrie 2016. La fel, în data de 27 septembrie, la Comisie a fost depus certificatul bancar din care reiese închiderea contului “Destinat grupului de iniţiativă” de către grupul de iniţiativă pentru susţinerea candidatului la funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova, dl Dumitru Ciubaşenco, constituit de către Partidul Politic “Partidul Nostru”.

Pornind de la faptul că prevederile legale ce ţin de desemnarea şi înregistrarea candidatului la funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova au fost respectate, în temeiul art. 13, 15, 18, 26, 38 alin. (2) lit. a), 41, 44, 48 alin. (4), 100, 101 şi 102 din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997 şi în conformitate cu prevederile Regulamentului privind particularităţile de desemnare şi înregistrare a candidaţilor la alegerile pentru funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 113 din 18 august 2016, şi a Regulamentului privind modul de întocmire, autentificare, prezentare şi verificare a listelor de subscripţie, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2682 din 1 octombrie 2014, Comisia Electorală Centrală hotărăşte:

 1. Se înregistrează dl Dumitru Ciubaşenco în calitate de candidat la funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova din partea Partidul Politic “Partidul Nostru” pentru alegerile prezidenţiale din 30 octombrie 2016.
 2. Se înregistrează simbolul electoral pentru imprimare în buletinul de vot la alegerile pentru funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova din 30 octombrie 2016 — un pătrat de culoare albă în interiorul căruia sunt imprimate, în două rînduri, cuvintele în limba română RENATO USATÎI. Caracterele inscripţiei RENATO USATÎI sunt majuscule de culoare neagră, bold.
 3. Se confirmă în calitate de reprezentant cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală pentru perioada campaniei electorale dl Mihail Buşuleac.
 4. Se confirmă în calitate de persoană responsabilă de finanţe (trezorier) dna Natalia Băleanu.
 5. Se ia act de raportul grupului de iniţiativă privind fluxul mijloacelor băneşti conform situaţiei din 22 septembrie 2016, constatîndu-se ca fiind întocmit în corespundere cu prevederile Regulamentului privind finanţarea grupurilor de iniţiativă, aprobat prin hotărîrea CEC nr. 114 din 18 august 2016.
 6. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.