Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 AlegeriPrezidenţiale2016Documente CEC

Hotărîre cu privire la cererea de înregistrare a dnei Maia Sandu în calitate de candidat la funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova, desemnată de către Partidul Politic “Partidul Acţiune şi Solidaritate”

|versiune pentru tipar| Chişinău, 29 septembrie 2016, Nr. 316

La 22 septembrie 2016, dna Maia Sandu, candidat la funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova, desemnată de către Partidul Politic “Partidul Acţiune şi Solidaritate”, a depus la Comisia Electorală Centrală demersul de înregistrare în calitate de candidat la alegerile prezidenţiale din 30 octombrie 2016, cu următoarele documente anexate:

 1. listele de subscripţie numerotate şi sistematizate;
 2. datele biografice ale candidatului;
 3. declaraţia candidatului privind consimţămîntul de a candida la alegerile pentru funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova, conţinînd şi declaraţia pe propria răspundere despre lipsa interdicţiilor legale/judecătoreşti de a candida;
 4. declaraţia candidatului privind averea imobiliară şi mobilă, depunerile bancare, hîrtiile de valoare, sumele primite ca moştenire şi veniturile din ultimii 2 ani precedenţi anului în care se efectuează alegerile, precum şi sursele acestor venituri, inclusiv veniturile din fondurile de investiţii, sub formă de dobîndă, din darea în arendă a proprietăţii etc.;
 5. certificatul de sănătate al candidatului pentru funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova, eliberat de instituţia medicală la care acesta se află în evidenţă;
 6. copia de pe actul de identitate al candidatului, cu fişa de însoţire;
 7. demersul privind desemnarea reprezentantului cu drept de vot consultativ al candidatului în Comisia Electorală Centrală;
 8. demersul privind desemnarea persoanei responsabile de finanţele candidatului (trezorierul).

Comisia constată că declaraţia despre suspendarea, pe durata campaniei electorale, a funcţiilor deţinute pentru persoanele care cad sub incidenţa art. 13 alin. (3) din Codul electoral nu trebuie să fie depusă, deoarece funcţia de preşedinte al Partidul Politic “Partidul Acţiune şi Solidaritate”, deţinută la moment de către dna Maia Sandu, nu cade sub incidenţa acestor prevederi legale.

La setul de documente prezentat Comisiei este anexat simbolul electoral al candidatului Maia Sandu în vederea imprimării în buletinul de vot — cuvîntul /pas/ — acronim al denumirii depline a partidului scris în limba română cu litere mici, cu fontul Verdana/Tahoma, încadrat între slash-uri.

În calitate de reprezentant cu drept de vot consultativ al candidatului în Comisia Electorală Centrală a fost desemnat dl Sergiu Litvinenco, pentru care a fost prezentat actul ce atestă deţinerea studiilor superioare juridice. În calitate de persoană responsabilă de finanţele candidatului (trezorierul) a fost desemnat dl Igor Grosu.

Materialele depuse au fost verificate şi s-a constatat că acestea corespund rigorilor Codului electoral.

Conform actului de predare-recepţionare a documentelor şi listelor de subscripţie prezentate de către dna Maia Sandu, Comisia Electorală Centrală a recepţionat spre verificare 918 liste de subscripţie cu 24938 de semnături ale susţinătorilor, numeric declarate de candidat, din 23 de unităţi administrativ-teritoriale de nivelul al doilea, pentru susţinerea dnei Maia Sandu în calitate de candidat la funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova. Totodată, Comisia reţine că 40 de liste au fost restituite fără a fi supuse verificării, iar 42 liste nu au fost restituite Comisiei.

În urma verificării autenticităţii datelor din listele de subscripţie, în număr de 918, conţinînd 24970 semnături, 2789 semnături au fost declarate nule şi neavenite. Totodată, s-a stabilit că, din totalul de semnături procesate, 22181 de semnături se consideră valabile şi întrunesc cerinţele legale pentru susţinerea candidatului la funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova, încadrîndu-se în limita cerinţelor stabilite în art. 102 alin. (1) şi (2) din Codul electoral.

În acelaşi timp, Comisia reţine că grupul de iniţiativă constituit în susţinerea candidatului Maia Sandu a respectat prevederile pct. 16 lit. a) al Regulamentului privind finanţarea grupurilor de iniţiativă, aprobat prin hotărîrea CEC nr. 114 din 18 august 2016, şi la 24 septembrie 2016 a depus raportul privind fluxul mijloacelor băneşti. Potrivit informaţiei conţinute în raport, grupul de iniţiativă, în perioada de activitate, a acumulat venituri sub formă de donaţii din partea persoanelor juridice în sumă de 59691,55 lei şi a efectuat cheltuieli pentru publicitate, materiale promoţionale, combustibil, servicii bancare şi materiale (rechizite de birou) în sumă totală de 59691,55 lei.

Potrivit pct. 18 din regulamentul precitat, instituţia bancară, în care este deschis contul cu menţiunea “Destinat grupului de iniţiativă”, va informa săptămînal, în ziua de vineri, precum şi la cerere, Comisia Electorală Centrală despre mijloacele băneşti virate în acest cont, conform modelului prezentat în anexa nr. 5 la regulament. Contrar prevederilor sus-citate, instituţia bancară unde a fost deschis contul bancar cu menţiunea “Destinat grupului de iniţiativă” a prezentat, într-o altă formă decît cea stabilită la anexa nr 5 din regulamentul menţionat, o informaţie unică privind fluxul mijloacelor băneşti în contul “Destinat grupului de iniţiativă” pentru perioada 13 — 28 septembrie 2016 la data de 28 septembrie 2016, însă urma să prezinte informaţia atît la data de 16, cît şi la 23 septembrie curent.

La data de 28 septembrie curent, la Comisie a fost depus certificatul bancar din care reiese închiderea contului “Destinat grupului de iniţiativă” de către grupul de iniţiativă pentru susţinerea candidatului la funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova, dna Maia Sandu, constituit de către Partidul Politic “Partidul Acţiune şi Solidaritate”.

Pornind de la faptul că prevederile legale ce ţin de desemnarea şi înregistrarea candidatului la funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova au fost respectate, în temeiul art. 13, 15, 18, 26, 38 alin. (2) lit. a), 41, 44, 48 alin. (4), 100, 101 şi 102 din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997 şi în conformitate cu prevederile Regulamentului privind particularităţile de desemnare şi înregistrare a candidaţilor la alegerile pentru funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 113 din 18 august 2016, a Regulamentului privind modul de întocmire, autentificare, prezentare şi verificare a listelor de subscripţie, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2682 din 1 octombrie 2014, şi a Regulamentului privind finanţarea grupurilor de iniţiativă, aprobat prin hotărîrea CEC nr. 114 din 18 august 2016, Comisia Electorală Centrală hotărăşte:

 1. Se înregistrează dna Maia Sandu în calitate de candidat la funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova din partea Partidul Politic “Partidul Acţiune şi Solidaritate” pentru alegerile prezidenţiale din 30 octombrie 2016.
 2. Se înregistrează simbolul electoral pentru imprimare în buletinul de vot la alegerile pentru funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova din 30 octombrie 2016 — cuvîntul /pas/ — acronim al denumirii depline a partidului scris în limba română cu litere mici, cu fontul Verdana/Tahoma, încadrat între slash-uri.
 3. Se confirmă în calitate de reprezentant cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală pentru perioada campaniei electorale dl Sergiu Litvinenco.
 4. Se confirmă în calitate de persoană responsabilă de finanţe (trezorier) dl Igor Grosu.
 5. Se ia act de raportul grupului de iniţiativă privind fluxul mijloacelor băneşti conform situaţiei din 24 septembrie 2016, constatîndu-se ca fiind întocmit în corespundere cu prevederile Regulamentului privind finanţarea grupurilor de iniţiativă, aprobat prin hotărîrea CEC nr. 114 din 18 august 2016.
 6. Se atenţionează Banca Comercială Română Chişinău S.A., filiala nr. 2, pentru nerespectarea pct. 18 din Regulamentul privind finanţarea grupurilor de iniţiativă, aprobat prin hotărîrea CEC nr. 114 din 18 august 2016.
 7. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.