Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 AlegeriPrezidenţiale2016Documente CEC

Hotărîre cu privire la cererea de înregistrare a dnei Ana Guţu în calitate de candidat la funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova, desemnată de către Partidul Politic “Dreapta”

|versiune pentru tipar| Chişinău, 6 octombrie 2016, Nr. 344

La 29 septembrie 2016, dna Ana Guţu, candidat la funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova, desemnată de către Partidul Politic “Dreapta”, a depus la Comisia Electorală Centrală demersul de înregistrare în calitate de candidat la alegerile prezidenţiale din 30 octombrie 2016, cu următoarele documente anexate:

 1. listele de subscripţie numerotate şi sistematizate;
 2. datele biografice ale candidatului;
 3. declaraţia candidatului privind consimţămîntul de a candida la alegerile pentru funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova, conţinînd şi declaraţia pe propria răspundere despre lipsa interdicţiilor legale/judecătoreşti de a candida;
 4. declaraţia candidatului privind averea imobiliară şi mobilă, depunerile bancare, hîrtiile de valoare, sumele primite ca moştenire şi veniturile din ultimii 2 ani precedenţi anului în care se efectuează alegerile, precum şi sursele acestor venituri, inclusiv veniturile din fondurile de investiţii, sub formă de dobîndă, din darea în arendă a proprietăţii etc.;
 5. certificatul de sănătate al candidatului pentru funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova, eliberat de instituţia medicală la care acesta se află în evidenţă;
 6. copia de pe actul de identitate al candidatului, cu fişa de însoţire;
 7. demersul privind desemnarea reprezentantului cu drept de vot consultativ al candidatului în Comisia Electorală Centrală;
 8. demersul privind desemnarea persoanei responsabile de finanţele candidatului (trezorierul);
 9. simbolul electoral.

Comisia constată că declaraţia despre suspendarea, pe durata campaniei electorale, a funcţiilor deţinute pentru persoanele care cad sub incidenţa art. 13 alin. (3) din Codul electoral nu trebuie să fie depusă, deoarece funcţia de prim-vicerector al Universităţii Libere Internaţionale din Moldova, deţinută la moment de către dna Ana Guţu, nu cade sub incidenţa acestor prevederi legale.

La setul de documente prezentat Comisiei este anexat simbolul electoral al candidatului Ana Guţu în vederea imprimării în buletinul de vot — cuvîntul “DREAPTA”.

În calitate de reprezentant cu drept de vot consultativ al candidatului în Comisia Electorală Centrală a fost desemnat dl Maxim Guţu, pentru care a fost prezentat actul ce atestă deţinerea studiilor superioare juridice. În calitate de persoană responsabilă de finanţele candidatului (trezorierul) a fost desemnat dna Vladislava Praniţchi.

Materialele depuse au fost verificate şi s-a constatat că acestea corespund rigorilor Codului electoral.

Conform actului de predare-recepţionare a documentelor şi listelor de subscripţie prezentate de dna Ana Guţu, Comisia Electorală Centrală a recepţionat spre verificare 722 liste de subscripţie cu 19707 de semnături ale susţinătorilor, numeric declarate de candidat, din 20 de unităţi administrativ-teritoriale de nivelul al doilea, pentru susţinerea dnei Ana Guţu în calitate de candidat la funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova. Totodată, Comisia reţine că au fost restituite 120 de liste cu solicitarea de a nu fi supuse verificării, precum şi 20 de formulare necompletate. Din totalul listelor care i-au fost transmise candidatului, 138 liste nu au fost restituite Comisiei.

În urma verificării autenticităţii datelor din listele de subscripţie, 1823 semnături au fost declarate nule şi neavenite. Totodată, s-a stabilit că, din totalul de semnături procesate, 17701 de semnături se consideră valabile şi întrunesc cerinţele legale pentru susţinerea candidatului la funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova, încadrîndu-se în limita cerinţelor stabilite în art. 102 alin. (1) şi (2) din Codul electoral.

Totodată, Comisia reţine că grupul a informat despre faptul că nu a deschis contul cu menţiunea “Destinat grupului de iniţiativă” şi a desfăşurat doar activităţi ce nu implică cheltuieli financiare, conform pct. 5 al Regulamentului privind finanţarea grupurilor de iniţiativă, aprobat prin hotărîrea CEC nr. 114 din 18 august 2016.

Pornind de la faptul că prevederile legale ce ţin de desemnarea şi înregistrarea candidatului la funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova au fost respectate, în temeiul art. 13, 15, 18, 26, 38 alin. (2) lit. a), 41, 44, 48 alin. (4), 100, 101 şi 102 din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997 şi în conformitate cu prevederile Regulamentului privind particularităţile de desemnare şi înregistrare a candidaţilor la alegerile pentru funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 113 din 18 august 2016, ale Regulamentului privind modul de întocmire, autentificare, prezentare şi verificare a listelor de subscripţie, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2682 din 1 octombrie 2014, şi ale Regulamentului privind finanţarea grupurilor de iniţiativă, aprobat prin hotărîrea CEC nr. 114 din 18 august 2016, Comisia Electorală Centrală hotărăşte:

 1. Se înregistrează dna Ana Guţu în calitate de candidat din partea Partidului Politic “Dreapta” la alegerile pentru funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova din 30 octombrie 2016.
 2. Se înregistrează simbolul electoral pentru imprimare în buletinul de vot la alegerile pentru funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova din 30 octombrie 2016 — cuvîntul “DREAPTA”.
 3. Se confirmă în calitate de reprezentant cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală pentru perioada campaniei electorale dl Maxim Guţu.
 4. Se confirmă în calitate de persoană responsabilă de finanţe (trezorier) dna Vladislava Praniţchi.
 5. Se constată că grupul de iniţiativă nu a deschis contul cu menţiunea “Destinat grupului de iniţiativă” şi a desfăşurat doar activităţi ce nu implică cheltuieli financiare, conform pct. 5 al Regulamentului privind finanţarea grupurilor de iniţiativă, aprobat prin hotărîrea CEC nr. 114 din 18 august 2016.
 6. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.