Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 AlegeriPrezidenţiale2016Documente CEC

Hotărîre cu privire la cererea de înregistrare a dlui Valeriu Ghileţchi în calitate de candidat la funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova, desemnat de către adunarea cetăţenilor

|versiune pentru tipar| Chişinău, 6 octombrie 2016, Nr. 345

La 29 septembrie 2016, dl Valeriu Ghileţchi, candidat la funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova, desemnat de către adunarea cetăţenilor, a depus la Comisia Electorală Centrală demersul de înregistrare în calitate de candidat la alegerile prezidenţiale din 30 octombrie 2016, cu următoarele documente anexate:

 1. listele de subscripţie numerotate şi sistematizate;
 2. datele biografice ale candidatului;
 3. declaraţia candidatului privind consimţămîntul de a candida la alegerile pentru funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova, conţinînd şi declaraţia pe propria răspundere despre lipsa interdicţiilor legale/judecătoreşti de a candida;
 4. declaraţia candidatului privind averea imobiliară şi mobilă, depunerile bancare, hîrtiile de valoare, sumele primite ca moştenire şi veniturile din ultimii 2 ani precedenţi anului în care se efectuează alegerile, precum şi sursele acestor venituri, inclusiv veniturile din fondurile de investiţii, sub formă de dobîndă, din darea în arendă a proprietăţii etc.;
 5. certificatul de sănătate al candidatului pentru funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova, eliberat de instituţia medicală la care acesta se află în evidenţă;
 6. copia de pe actul de identitate al candidatului, cu fişa de însoţire.

Comisia constată că declaraţia despre suspendarea, pe durata campaniei electorale, a funcţiilor deţinute pentru persoanele care cad sub incidenţa art. 13 alin. (3) din Codul electoral nu trebuie să fie depusă, deoarece funcţia de deputat, deţinută la moment de către dl Valeriu Ghileţchi, nu cade sub incidenţa acestor prevederi legale.

Ulterior, la data de 5 octombrie 2016, a fost prezentat Comisiei simbolul electoral al candidatului Valeriu Ghileţchi în vederea imprimării în buletinul de vot care reprezintă un porumbel ce ţine în cioc trei spice de grîu, liniile porumbelului şi a spicelor fiind curbe închise de culoarea neagră.

De asemenea, la data de 5 octombrie curent, setul de documente depus în vederea înregistrării dlui Valeriu Ghileţchi în calitate de candidat la alegerile prezidenţiale din 30 octombrie 2016 a fost completat cu demersul privind desemnarea dnei Tatiana Romanel în calitate de persoană responsabilă de finanţele candidatului (trezorierul).

Materialele depuse au fost verificate şi s-a constatat că acestea corespund rigorilor Codului electoral.

Conform actului de predare-recepţionare a documentelor şi listelor de subscripţie prezentate de către dl Valeriu Ghileţchi, Comisia Electorală Centrală a recepţionat spre verificare 803 liste de subscripţie cu 18792 de semnături ale susţinătorilor, numeric declarate de candidat, din 34 de unităţi administrativ-teritoriale de nivelul al doilea, pentru susţinerea dlui Valeriu Ghileţchi în calitate de candidat la funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova. Totodată, Comisia reţine că au fost restituite 41 liste cu solicitarea de a nu fi supuse verificării, 54 formulare de liste necompletate. Din totalul listelor care i-au fost transmise candidatului, 102 liste nu au fost restituite Comisiei.

În urma verificării autenticităţii datelor din cele 803 liste de subscripţie, ce conţin 18927 semnături, 721 semnături au fost declarate nule şi neavenite, iar celelalte 18206 de semnături procesate se consideră valabile şi întrunesc cerinţele legale pentru susţinerea candidatului la funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova, încadrîndu-se în limita cerinţelor stabilite în art. 102 alin. (1) şi (2) din Codul electoral.

În acelaşi timp, Comisia reţine că grupul de iniţiativă constituit pentru susţinerea candidatului Valeriu Ghileţchi a respectat prevederile pct. 16 lit. a) al Regulamentului privind finanţarea grupurilor de iniţiativă, aprobat prin hotărîrea CEC nr. 114 din 18 august 2016, şi la 1 octombrie2016 a depus raportul privind fluxul mijloacelor băneşti. Potrivit informaţiei conţinute în raport, grupul de iniţiativă a acumulat în perioada de activitate venituri sub formă de donaţii din partea persoanelor fizice în sumă de 2170,00 lei şi a efectuat cheltuieli pentru combustibil, servicii bancare şi materiale (rechizite de birou) în sumă totală de 2154,90 lei, respectiv raportînd şi soldul mijloacelor băneşti la sfîrşitul perioadei în sumă de 15,10 lei.

Potrivit pct. 18 din regulamentul sus-numit, instituţia bancară, în care este deschis contul cu menţiunea “Destinat grupului de iniţiativă”, va informa săptămînal, în ziua de vineri, precum şi la cerere, Comisia Electorală Centrală despre mijloacele băneşti virate în acest cont, conform modelului prezentat în anexa nr. 5 la regulament. Contrar prevederilor sus-citate, instituţia bancară unde a fost deschis contul bancar cu menţiunea “Destinat grupului de iniţiativă” a prezentat informaţia privind fluxul mijloacelor băneşti în contul “Destinat grupului de iniţiativă” pentru perioada 9–29 septembrie 2016 la data de 29 septembrie 2016, precum pentru data de 29–30 septembrie 2016 la data de 30 septembrie 2016, însă urma să prezinte informaţia atît la data de 16, cît şi la 23 septembrie curent.

La data de 5 octombrie curent, la Comisie a fost depus un demers din care reiese închiderea contului “Destinat grupului de iniţiativă” de către grupul de iniţiativă pentru susţinerea candidatului la funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova, dl Valeriu Ghileţchi.

Pornind de la faptul că au fost respectate prevederile legale ce ţin de desemnarea şi înregistrarea candidatului la funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova, în temeiul art. 13, 18, 26, 38 alin. (2) lit. a), 41, 44, 48 alin. (4), 100, 101 şi 102 din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997 şi în conformitate cu prevederile Regulamentului privind particularităţile de desemnare şi înregistrare a candidaţilor la alegerile pentru funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 113 din 18 august 2016, ale Regulamentului privind modul de întocmire, autentificare, prezentare şi verificare a listelor de subscripţie, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2682 din 1 octombrie 2014, şi ale Regulamentului privind finanţarea grupurilor de iniţiativă, aprobat prin hotărîrea CEC nr. 114 din 18 august 2016, Comisia Electorală Centrală hotărăşte:

 1. Se înregistrează dl Valeriu Ghileţchi în calitate de candidat la alegerile pentru funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova din 30 octombrie 2016.
 2. Se înregistrează simbolul electoral pentru imprimare în buletinul de vot la alegerile pentru funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova din 30 octombrie 2016 care reprezintă un porumbel ce ţine în cioc trei spice de grîu, liniile porumbelului şi a spicelor fiind curbe închise de culoarea neagră.
 3. Se confirmă în calitate de persoană responsabilă de finanţe (trezorier) dna Tatiana Romanel.
 4. Se ia act de raportul grupului de iniţiativă privind fluxul mijloacelor băneşti conform situaţiei din 1 octombrie 2016, constatîndu-se ca fiind întocmit în corespundere cu prevederile Regulamentului privind finanţarea grupurilor de iniţiativă, aprobat prin hotărîrea CEC nr. 114 din 18 august 2016.
 5. Se atenţionează Banca Comercială “Victoriabank” S.A., filiala nr. 3, pentru nerespectarea pct. 18 din Regulamentul privind finanţarea grupurilor de iniţiativă, aprobat prin hotărîrea CEC nr. 114 din 18 august 2016.
 6. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.