Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 AlegeriPrezidenţiale2016Documente CEC

Hotărîre cu privire la cererea de înregistrare a dlui Roman Mihăeş în calitate de candidat la funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova, desemnat de adunarea cetăţenilor

|versiune pentru tipar| Chişinău, 6 octombrie 2016, Nr. 347

La 29 septembrie 2016, dl Roman Mihăeş, candidat la funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova, desemnat de adunarea cetăţenilor, a depus la Comisia Electorală Centrală demersul de înregistrare în calitate de candidat la alegerile prezidenţiale din 30 octombrie 2016, cu următoarele documente anexate:

  1. listele de subscripţie numerotate şi sistematizate;
  2. datele biografice ale candidatului;
  3. declaraţia candidatului privind consimţămîntul de a candida la alegerile pentru funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova, conţinînd şi declaraţia pe propria răspundere despre lipsa interdicţiilor legale/judecătoreşti de a candida;
  4. declaraţia candidatului privind averea imobiliară şi mobilă, depunerile bancare, hîrtiile de valoare, sumele primite ca moştenire şi veniturile din ultimii 2 ani precedenţi anului în care se efectuează alegerile, precum şi sursele acestor venituri, inclusiv veniturile din fondurile de investiţii, sub formă de dobîndă, din darea în arendă a proprietăţii etc.;
  5. certificatul de sănătate al candidatului pentru funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova, eliberat de instituţia medicală la care acesta se află în evidenţă;
  6. copia de pe actul de identitate al candidatului, cu fişa de însoţire;
  7. demersul privind desemnarea reprezentantului cu drept de vot consultativ al candidatului în Comisia Electorală Centrală şi a persoanei responsabile de finanţele candidatului (trezorierul).

Comisia constată că declaraţia despre suspendarea, pe durata campaniei electorale, a funcţiilor deţinute pentru persoanele care cad sub incidenţa art. 13 alin. (3) din Codul electoral nu trebuie să fie depusă, deoarece funcţia de avocat, deţinută la moment de către dl Roman Mihăeş, nu cade sub incidenţa acestor prevederi legale.

În calitate de reprezentant cu drept de vot consultativ al candidatului în Comisia Electorală Centrală a fost desemnat dl Călin Melinteanu, pentru care a fost prezentat actul ce atestă deţinerea studiilor superioare juridice. În calitate de persoană responsabilă de finanţele candidatului (trezorierul) a fost desemnat dl Mihai Savciuc.

Conform actului de predare-recepţionare a documentelor şi listelor de subscripţie prezentate de dl Roman Mihăeş, Comisia Electorală Centrală a recepţionat spre verificare 567 liste de subscripţie cu 15911 semnături ale susţinătorilor, numeric declarate de candidat, din 31 de unităţi administrativ-teritoriale de nivelul al doilea, pentru susţinerea dlui Roman Mihăeş în calitate de candidat la funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova. Totodată, Comisia reţine că 433 liste nu au fost restituite Comisiei.

Totodată, Comisia reţine că dl Roman Mihăeş a prezentat o copie a acţiunii înaintate în Judecătoria mun. Bălţi, care a fost înregistrată la Comisie sub nr. CEC-7/1459 din 3 octombrie 2016, prin care solicită obligarea primăriei municipiului Bălţi să autentifice listele de subscripţie în număr de 14 file. La moment, Comisia nu a fost informată de către candidat dacă a fost emisă vreo hotărîre judecătorească pe marginea acţiunii sale

În urma verificării autenticităţii datelor din listele de subscripţie sub aspect cantitativ, s-a stabilit că din listele colectate pe teritoriul celor 31 unităţi administrativ-teritoriale de nivelul al doilea, doar listele din 13 unităţi (municipiul Chişinău, raionul Cahul, Călăraşi, Căuşeni, Cimişlia, Criuleni, Edineţ, Făleşti, Floreşti, Hinceşti, Orhei, Ocniţa, Soroca) întrunesc condiţiile de validitate privind numărul minim necesar de semnături ale susţinătorilor candidatului la funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova, fiind prezentate liste de subscripţie ce conţin peste 600 de semnături din fiecare unitate.

Ca rezultat, Comisia Electorală Centrală constată că listele de subscripţie prezentate de grupul de iniţiativă pentru susţinerea dlui Roman Mihăeş la funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova nu conţin numărul minim de 600 semnături necesar pentru fiecare din cele minim 18 unităţi administrativ-teritoriale de nivelul al doilea, respectiv nu întrunesc cerinţele de validitate conform art. 102 alin. (1) şi (2) din Codul electoral, pct. 50 din Regulamentul privind particularităţile de desemnare şi înregistrare a candidaţilor la alegerile pentru funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 113 din 18 august 2016, şi pct. 31 lit. b) din Regulamentul privind modul de întocmire, autentificare, prezentare şi verificare a listelor de subscripţie, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2682 din 1 octombrie 2014.

În temeiul art. 102 alin. (4) din Codul electoral, grupul de lucru a decis sistarea procesului de verificare a listelor de subscripţie, pe motiv că cerinţele minime stabilite de lege nu au fost întrunite.

În aceste condiţii, Comisia ajunge la concluzia de a respinge cererea de înregistrare a dlui Roman Mihăeş în calitate de candidat la funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova, desemnat de adunarea cetăţenilor, de confirmare a reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală şi a persoanei responsabile de finanţe (trezorierul).

În context, Comisia Electorală Centrală se raliază la statuările Curţii Constituţionale expuse în Decizia nr.63 din 26 septembrie 2016 de inadmisibilitate a sesizării nr.11a/2016 privind controlul constituţionalităţii unor prevederi din articolele 42 alin. (6), 102 alin. (1) şi (2) şi 156 alin. (3) din Codul electoral (procedura colectării semnăturilor de către candidaţii la alegerile prezidenţiale), şi anume că reglementările în cauză nu sînt de natură să afecteze dreptul de a fi ales.

Totodată, Comisia reţine că grupul de iniţiativă constituit pentru susţinerea candidatului Roman Mihăeş a respectat prevederile pct. 16 lit. a) al Regulamentului privind finanţarea grupurilor de iniţiativă, aprobat prin hotărîrea CEC nr. 114 din 18 august 2016, şi la 3 octombrie 2016 a depus raportul privind fluxul mijloacelor băneşti. Astfel, potrivit informaţiei conţinute în raport, grupul de iniţiativă a acumulat în perioada de activitate venituri sub formă de donaţii din partea persoanelor fizice în sumă de 18500,0 lei şi a efectuat cheltuieli pentru combustibil, închirierea unor bunuri în scopul desfăşurării activităţii grupului pentru servicii bancare şi materiale (rechizite de birou) în sumă totală de 18189, iar soldul mijloacelor băneşti la sfîrşitul perioadei fiind de 310,90 lei.

Informaţia privind fluxul mijloacelor băneşti în contul “Destinat grupului de iniţiativă” pentru perioada 12–30 septembrie 2016 a fost prezentată la 13, 14, 16, 19, 23, 27, 30 septembrie curent de instituţia bancară unde a fost deschis contul, însă potrivit pct.18 din Regulamentul sus-numit, instituţia bancară urma să prezinte la 16, 23, 27 septembrie curent. Totodată, se constată că instituţia bancară nu a prezentat informaţia privind fluxul mijloacelor băneşti în cont conform formularului prevăzut la anexa nr.5 la Regulamentului sus-menţionat.

Potrivit pct.14 al Regulamentului privind finanţarea grupurilor de iniţiativă, aprobat prin hotărîrea CEC nr.114 din 18 august 2016, “ultimele achitări din contul «Destinat grupului de iniţiativă» se fac cel tîrziu în ziua anterioară termenului-limită de prezentare a listelor de subscripţie către organul responsabil de verificarea semnăturilor. Se interzic virări de pe contul respectiv după prezentarea listelor de subscripţie”. Însă, conform datelor prezentate atît în raportul financiar, cît şi în extrasele bancare, la data de 30 septembrie curent din contul bancar al grupului de iniţiativă a fost efectuat un transfer în sumă de 3000,0 lei pentru servicii de printare.

Pornind de la faptul că nu au fost respectate prevederile legale ce ţin de condiţiile de validitate privind numărul minim necesar de semnături ale susţinătorilor candidatului la funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova, în temeiul art. 18, 26, 38 alin. (2) lit. a), 41, 44, 100, 101 şi 102 din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997 şi în conformitate cu prevederile Regulamentului privind particularităţile de desemnare şi înregistrare a candidaţilor la alegerile pentru funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 113 din 18 august 2016, ale Regulamentului privind modul de întocmire, autentificare, prezentare şi verificare a listelor de subscripţie, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2682 din 1 octombrie 2014, şi ale Regulamentului privind finanţarea grupurilor de iniţiativă, aprobat prin hotărîrea CEC nr. 114 din 18 august 2016, Comisia Electorală Centrală hotărăşte:

  1. Se respinge cererea de înregistrare a dlui Roman Mihăeş în calitate de candidat la funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova, desemnat de adunarea cetăţenilor, de confirmare a reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală şi a persoanei responsabile de finanţe (trezorierul) pentru alegerile prezidenţiale din 30 octombrie 2016.
  2. Se ia act de raportul grupului de iniţiativă privind fluxul mijloacelor băneşti prezentat la data de 3 octombrie 2016, constatîndu-se ca fiind întocmit în corespundere cu prevederile Regulamentului privind finanţarea grupurilor de iniţiativă, aprobat prin hotărîrea CEC nr. 114 din 18 august 2016, constatîndu-se totodată admiterea derogărilor prevăzute la pct. 14 al prezentului Regulament.
  3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.