Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 AlegeriPrezidenţiale2016Documente CEC

Hotărîre cu privire la cererea de înregistrare a dnei Vitalia Pavlicenco în calitate de candidat la funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova, desemnat de către adunarea cetăţenilor

|versiune pentru tipar| Chişinău, 6 octombrie 2016, Nr. 349

La 29 septembrie 2016, dna Vitalia Pavlicenco, candidat la funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova, desemnat de către adunarea cetăţenilor, a depus la Comisia Electorală Centrală demersul de înregistrare în calitate de candidat la alegerile prezidenţiale din 30 octombrie 2016, cu următoarele documente anexate:

  1. listele de subscripţie numerotate şi sistematizate;
  2. datele biografice ale candidatului;
  3. declaraţia candidatului privind consimţămîntul de a candida la alegerile pentru funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova, conţinînd şi declaraţia pe propria răspundere despre lipsa interdicţiilor legale/judecătoreşti de a candida;
  4. declaraţia candidatului privind averea imobiliară şi mobilă, depunerile bancare, hîrtiile de valoare, sumele primite ca moştenire şi veniturile din ultimii 2 ani precedenţi anului în care se efectuează alegerile, precum şi sursele acestor venituri, inclusiv veniturile din fondurile de investiţii, sub formă de dobîndă, din darea în arendă a proprietăţii etc.;
  5. certificatul de sănătate al candidatului pentru funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova, eliberat de instituţia medicală la care acesta se află în evidenţă;
  6. copia de pe actul de identitate al candidatului, cu fişa de însoţire;
  7. demersul privind desemnarea reprezentantului cu drept de vot consultativ al candidatului în Comisia Electorală Centrală şi a persoanei responsabile de finanţele candidatului (trezorierul).

Comisia constată că declaraţia despre suspendarea, pe durata campaniei electorale, a funcţiilor deţinute pentru persoanele care cad sub incidenţa art. 13 alin. (3) din Codul electoral nu trebuie să fie depusă, deoarece funcţia de preşedinte al Partidului Naţional Liberal, deţinută la moment de către dna Vitalia Pavlicenco, nu cade sub incidenţa acestor prevederi legale.

La setul de documente prezentat Comisiei este anexat simbolul electoral al candidatului Vitalia Pavlicenco în vederea imprimării în buletinul de vot — o săgeată albă în pătrat negru, orientată spre dreapta, în sus.

În calitate de reprezentant cu drept de vot consultativ al candidatului în Comisia Electorală Centrală a fost desemnat dl Alexandr Boldescu, pentru care a fost prezentat actul ce atestă deţinerea studiilor superioare juridice. În calitate de persoană responsabilă de finanţele candidatului (trezorierul) a fost desemnată dna Ecaterina Blanovschi.

Conform actului de predare-recepţionare a documentelor şi listelor de subscripţie prezentate de dna Vitalia Pavlicenco, Comisia Electorală Centrală a recepţionat spre verificare 624 liste de subscripţie cu 15440 semnături ale susţinătorilor, numeric declarate de candidat, din 30 de unităţi administrativ-teritoriale de nivelul al doilea, pentru susţinerea dnei Vitalia Pavlicenco în calitate de candidat la funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova. Comisiei i-au fost restituite 15 liste cu solicitarea de a nu fi supuse verificării şi 84 formulare de liste necompletate. Din totalul formularelor de liste care i-au fost transmise candidatului, 277 de liste nu au fost restituite Comisiei, fiind prezentată în legătură cu aceasta o notă de motivare.

Totodată, la etapa verificării sub aspectul cantitativ a listelor de subscripţie şi al conformităţii datelor indicate în demersul de înregistrare prezentat de grupul de iniţiativă, Comisia Electorală Centrală relevă existenţa unei diferenţe între numărul total de semnături declarate de membrii grupului de iniţiativă — 15440 în raport cu numărul de semnături constatate numeric în procesul de verificare cantitativă a listelor de subscripţie — 15196 semnături.

În acelaşi timp, s-a stabilit că din totalul semnăturilor colectate pe teritoriul celor 30 de unităţi administrativ-teritoriale de nivelul al doilea, doar semnăturile din 14 unităţi (municipiul Chişinău, raionul Cantemir, Călăraşi, Căuşeni, Criuleni, Drochia, Făleşti, Glodeni, Ialoveni, Leova, Nisporeni, Soroca, Ştefan Vodă, Teleneşti) întrunesc condiţiile de validitate privind numărul minim necesar de semnături ale susţinătorilor candidatului la funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova, ele conţinînd peste 600 de semnături colectate din fiecare unitate.

La fel, Comisia subliniază că la momentul recepţionării listelor de subscripţie şi potrivit actului de predare-recepţionare din 29 septembrie 2016 a documentelor electorale pentru înregistrarea dnei Vitalia Pavlicenco în calitate de candidat la funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova, candidatul desemnat dna Vitalia Pavlicenco şi conducătorul grupului de iniţiativă dl Ion Calmîc au confirmat prin semnătură faptul că doar listele colectate din 16 unităţi administrativ-teritoriale de nivelul al doilea întrunesc criteriile stabilite în art. 102 alin. (2) din Codul electoral.

Ca rezultat, Comisia Electorală Centrală constată că listele de subscripţie prezentate de grupul de iniţiativă pentru susţinerea dnei Vitalia Pavlicenco la funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova nu conţin numărul minim de 600 semnături necesar pentru fiecare din cele minim 18 unităţi administrativ-teritoriale de nivelul al doilea, respectiv nu întrunesc cerinţele de validitate în condiţiile art. 102 alin. (1) şi (2) din Codul electoral şi pct. 31 lit. b) din Regulamentul privind modul de întocmire, autentificare, prezentare şi verificare a listelor de subscripţie, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2682 din 1 octombrie 2014.

În temeiul art. 102 alin. (4) din Codul electoral, grupul de lucru a decis sistarea procesului de verificare a listelor de subscripţie, pe motiv că cerinţele minime stabilite de lege nu au fost întrunite.

În aceste condiţii, Comisia ajunge la concluzia de a respinge cererea de înregistrare a dnei Vitalia Pavlicenco în calitate de candidat la funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova, desemnat de către adunarea cetăţenilor, de confirmare a reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală şi a persoanei responsabile de finanţe (trezorierul).

În context, Comisia Electorală Centrală se raliază la statuările Curţii Constituţionale expuse în Decizia nr. 63 din 26 septembrie 2016 de inadmisibilitate a sesizării nr.11a/2016 privind controlul constituţionalităţii unor prevederi din articolele 42 alin. (6), 102 alin. (1) şi (2) şi 156 alin. (3) din Codul electoral (procedura colectării semnăturilor de către candidaţii la alegerile prezidenţiale), şi anume că reglementările în cauză nu sînt de natură să afecteze dreptul de a fi ales.

Totodată, Comisia reţine că grupul de iniţiativă a informat despre faptul că nu a deschis contul cu menţiunea “Destinat grupului de iniţiativă” şi a desfăşurat doar activităţi ce nu implică cheltuieli financiare, conform pct. 5 al Regulamentului privind finanţarea grupurilor de iniţiativă, aprobat prin hotărîrea CEC nr. 114 din 18 august 2016.

Pornind de la faptul că nu au fost respectate prevederile legale ce ţin de condiţiile de validitate privind numărul minim necesar de semnături ale susţinătorilor candidatului la funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova, în temeiul art. 18, 26, 38 alin. (2) lit. c), 41, 44, 100, 101 alin. (1) şi 102 alin. (4) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997 şi în conformitate cu prevederile Regulamentului privind particularităţile de desemnare şi înregistrare a candidaţilor la alegerile pentru funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 113 din 18 august 2016, ale Regulamentului privind modul de întocmire, autentificare, prezentare şi verificare a listelor de subscripţie, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2682 din 1 octombrie 2014, şi ale Regulamentului privind finanţarea grupurilor de iniţiativă, aprobat prin hotărîrea CEC nr. 114 din 18 august 2016, Comisia Electorală Centrală hotărăşte:

  1. Se respinge cererea de înregistrare a dnei Vitalia Pavlicenco în calitate de candidat la funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova, desemnat de către adunarea cetăţenilor, de confirmare a simbolului electoral, a reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală şi a persoanei responsabile de finanţe (trezorierul) pentru alegerile prezidenţiale din 30 octombrie 2016.
  2. Se constată că grupul de iniţiativă nu a deschis contul cu menţiunea “Destinat grupului de iniţiativă” şi a desfăşurat doar activităţi ce nu implică cheltuieli financiare, conform pct. 5 al Regulamentului privind finanţarea grupurilor de iniţiativă, aprobat prin hotărîrea CEC nr. 114 din 18 august 2016.
  3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.