Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 AlegeriPrezidenţiale2016Documente CEC

Hotărîre cu privire la cererea de înregistrare a dnei Silvia Radu în calitate de candidat la funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova, desemnată de către adunarea cetăţenilor

|versiune pentru tipar| Chişinău, 6 octombrie 2016, Nr. 350

La 29 septembrie 2016, dna Silvia Radu, candidat la funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova, desemnată de către adunarea cetăţenilor, a depus la Comisia Electorală Centrală demersul de înregistrare în calitate de candidat la alegerile prezidenţiale din 30 octombrie 2016, cu următoarele documente anexate:

 1. listele de subscripţie numerotate şi sistematizate;
 2. datele biografice ale candidatului;
 3. declaraţia candidatului privind consimţămîntul de a candida la alegerile pentru funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova, conţinînd şi declaraţia pe propria răspundere despre lipsa interdicţiilor legale/judecătoreşti de a candida;
 4. declaraţia candidatului privind averea imobiliară şi mobilă, depunerile bancare, hîrtiile de valoare, sumele primite ca moştenire şi veniturile din ultimii 2 ani precedenţi anului în care se efectuează alegerile, precum şi sursele acestor venituri, inclusiv veniturile din fondurile de investiţii, sub formă de dobîndă, din darea în arendă a proprietăţii etc.;
 5. certificatul de sănătate al candidatului pentru funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova, eliberat de instituţia medicală la care acesta se află în evidenţă;
 6. copia de pe actul de identitate al candidatului, cu fişa de însoţire;
 7. demersul privind confirmarea persoanei responsabile de finanţe (trezorier);
 8. simbolul electoral.

Comisia constată că declaraţia despre suspendarea, pe durata campaniei electorale, a funcţiilor deţinute pentru persoanele care cad sub incidenţa art. 13 alin. (3) din Codul electoral nu trebuie să fie depusă, deoarece dna Silvia Radu nu deţine la moment funcţii care cad sub incidenţa acestor prevederi legale.

La setul de documente prezentat Comisiei este anexat simbolul electoral al candidatului Silvia Radu pentru a fi tipărit în buletinul de vot — pe fundalul alb al unui pătrat sînt imprimate cuvintele în patru rînduri “Silvia/ Radu /preşedintele tău /independent”, însoţite pe stînga de semnul exclamării dat cu font mare îngroşat.

Materialele depuse au fost verificate şi s-a constatat că acestea corespund rigorilor Codului electoral.

Conform actului de predare-recepţionare a documentelor şi listelor de subscripţie prezentate de dna Silvia Radu, Comisia Electorală Centrală a recepţionat spre verificare 630 de liste de subscripţie cu 15673 de semnături ale susţinătorilor, numeric declarate de candidat, din 18 unităţi administrativ-teritoriale de nivelul al doilea, pentru susţinerea dnei Silvia Radu în calitate de candidat la funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova. Din totalul listelor care i-au fost transmise candidatului, 186 de liste au fost restituite fără a fi completate, iar 184 liste nu au fost returnate Comisiei.

În urma verificării autenticităţii datelor din cele 630 de liste de subscripţie predate ce conţin 16252 semnături, 822 semnături au fost declarate nule şi neavenite, iar celelalte 15430 de semnături se consideră valabile şi întrunesc cerinţele legale pentru susţinerea candidatului la funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova, încadrîndu-se în limita cerinţelor stabilite în art. 102 alin. (1) şi (2) din Codul electoral.

În acelaşi timp, Comisia reţine că grupul de iniţiativă constituit pentru susţinerea candidatului Silvia Radu a respectat prevederile pct. 16 lit. a) al Regulamentului privind finanţarea grupurilor de iniţiativă, aprobat prin hotărîrea CEC nr. 114 din 18 august 2016, şi la 2 octombrie 2016 a depus raportul privind fluxul mijloacelor băneşti. Potrivit informaţiei conţinute în raport, grupul de iniţiativă a acumulat în perioada de activitate venituri sub formă de donaţii din partea persoanelor fizice în sumă de 100602,0 lei şi a efectuat cheltuieli pentru publicitate, servicii bancare şi materiale (rechizite de birou) în sumă totală de 100602,0 lei.

Informaţia privind fluxul mijloacelor băneşti în contul “Destinat grupului de iniţiativă” pentru perioada 15.09.-23.09.2016 a fost prezentată la data de 24 septembrie 2016, iar pentru perioada 24.09–29.09.2016 la data de 30 septembrie 2016. La fel, în data de 3 octombrie curent, instituţia bancară a depus la Comisie un demers, prin care se confirmă închiderea contului “Destinat grupului de iniţiativă” al candidatului la funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova, dna Silvia Radu.

Pornind de la faptul că au fost respectate prevederile legale ce ţin de desemnarea şi înregistrarea candidatului la funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova, în temeiul art. 13, 18, 26, 38 alin. (2) lit. a), 41, 44, 48 alin. (4), 100, 101 şi 102 din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997 şi în conformitate cu prevederile Regulamentului privind particularităţile de desemnare şi înregistrare a candidaţilor la alegerile pentru funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 113 din 18 august 2016, ale Regulamentului privind modul de întocmire, autentificare, prezentare şi verificare a listelor de subscripţie, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2682 din 1 octombrie 2014, şi ale Regulamentului privind finanţarea grupurilor de iniţiativă, aprobat prin hotărîrea CEC nr. 114 din 18 august 2016, Comisia Electorală Centrală hotărăşte:

 1. Se înregistrează dna Silvia Radu în calitate de candidat la alegerile pentru funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova din 30 octombrie 2016.
 2. Se înregistrează simbolul electoral pentru imprimare în buletinul de vot la alegerile pentru funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova din 30 octombrie 2016 — pe fundalul alb al unui pătrat sînt imprimate cuvintele în patru rînduri “Silvia/ Radu /preşedintele tău /independent”, însoţite pe stînga de semnul exclamării dat cu font mare îngroşat.
 3. Se confirmă în calitate de persoană responsabilă de finanţe (trezorier) dl Vergiliu Radu.
 4. Se ia act de raportul grupului de iniţiativă privind fluxul mijloacelor băneşti conform situaţiei din 29 septembrie 2016, constatîndu-se ca fiind întocmit în corespundere cu prevederile Regulamentului privind finanţarea grupurilor de iniţiativă, aprobat prin hotărîrea CEC nr. 114 din 18 august 2016.
 5. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.