Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 AlegeriPrezidenţiale2016Documente CEC

Hotărîre cu privire la contestaţia nr. CEC-10/27 din 19 octombrie 2016 depusă de candidatul la funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova, dna Silvia Radu

|versiune pentru tipar| Chişinău, 20 octombrie 2016, Nr. 435

Dna Silvia Radu, candidatul la funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova, a depus la Comisia Electorală Centrală o contestaţie, înregistrată la Comisie sub nr. CEC-10/27 din 19 octombrie 2016, în care solicită adoptarea unei hotărîri de constatare a încălcării de către concurentul electoral, Inna Popenco, a legislaţiei electorale, iar hotărîrea să fie transmisă Curţii de Apel Chişinău pentru luarea deciziei de anulare a înregistrării respectivului concurent.

În motivarea contestaţiei, se arată că la 18 octombrie 2016, în municipiul Chişinău, sectorul Rîşcani, reprezentanţii şi persoanele de încredere ale concurentului electoral, Inna Popenco, au organizat un eveniment în cadrul căruia au distribuit alegătorilor gratuit, conform unei baze de date, carduri de reducere pentru un magazin social ce va fi deschis în curînd. La eveniment a participat şi dna Inna Popenco care a distribuit şi ea carduri de reducere pentru acelaşi magazin.

Autoarea contestaţiei mai arată că în afara şi în interiorul încăperii unde s-a desfăşurat acţiunea era amplasate bannere cu fotografia şi simbolul concurentului electoral, Inna Popenco, iar la faţa locului reprezentanţii acesteia au confirmat faptul organizării acţiunii de către dna Inna Popenco, justificîndu-se că evenimentul nu are o conotaţie electorală, ci socială, ceea ce, în opinia contestatarului, este în contradicţie cu circumstanţele de facto. Drept confirmare, menţionează că evenimentul a fost surprins de multiple aparate foto şi video ale martorilor.

De asemenea, susţine că, în legătură cu această acţiune a concurentului vizat, au fost sesizate organele de drept care au constatat încălcarea şi acestea urmau să informeze Comisia Electorală Centrală despre acest fapt.

Autorul contestaţiei consideră că în acţiunile concurentului electoral Inna Popenco se întrevăd elemente directe şi indirecte de corupere a alegătorilor, inclusiv din surse nedeclarate.

În susţinerea celor susţinute, contestatarul invocă prevederile art. 38 alin. (3), (4) şi (5) şi ale art. 382 alin. (1) din Codul electoral.

Suplimentar, contestatarul arată că în raportul financiar al concurentului electoral, Inna Popenco, depus la Comisia Electorală Centrală, nu au fost declarate cheltuieli pentru astfel de acţiuni electorale şi pentru confecţionarea cardurilor de reducere.

Prin urmare, în opinia autorului contestaţiei, pot fi constatate două încălcări grave ale legislaţiei de către concurentul electoral, Inna Popenco, şi anume: coruperea alegătorilor şi nedeclararea mijloacelor financiare.

La solicitarea Comisiei Electorale Centrale, Inspectoratul de Poliţie Rîşcani din municipiul Chişinău a transmis, pe data de 20 octombrie 2016, materialele referitoare la întrunirea cu alegătorii din 18 octombrie 2016 organizată de candidatul la funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova, dna Inna Popenco.

Prezentă în cadrul şedinţei Comisiei, dna Silvia Radu a susţinut contestaţia şi a solicitat admiterea acesteia.

În cadrul şedinţei Comisei Electorale Centrale, dl Victor Perţu, reprezentantul cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală al dnei Inna Popenco, invitat şi anunţat în dimineaţa zilei de 20 octombrie 2016, ora 8.00, despre necesitatea depunerii referinţei asupra contestaţiei, nu a solicitat amînarea examinării acesteia, dar şi-a prezentat argumentele în mod verbal. Dl Victor Perţu a recunoscut parţial cele invocate în contestaţie, exprimîndu-şi, totodată, dezacordul cu cele susţinute de contestatar, invocînd că acţiunile concurentului electoral sînt de ajutor social şi nu au caracter electoral.

În urma examinării contestaţiei, probelor anexate şi materialelor prezentate de Inspectoratul de Poliţie Rîşcani, mun. Chişinău, Comisia Electorală Centrală constată că probele acumulate sînt concludente. Însă, avînd în vedere că, potrivit art.114 al Constituţiei, justiţia se înfăptuieşte de instanţele judecătoreşti, iar autoritatea electorală centrală nu dispune de atribuţii jurisdicţionale, neavînd competenţa necesară de a califica într-un fel sau altul probele acumulate în cadrul investigaţiei, Comisia consideră necesar de a se adresa Curţii de Apel Chişinău cu cererea de a elucida cazul sub toate aspectele. Totodată, pornind de la faptul că documentele prezentate denotă faptul utilizării intenţionate de către concurentul electoral sus-menţionat a mijloacelor băneşti nedeclarate, Comisia ajunge la concluzia existenţei temeiului rezonabil de a declanşa procedura de solicitare Curţii de Apel examinarea cererii CEC de anulare a înregistrării candidatului la funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova, dna Inna Popenco, prevăzută de prevederile art.69 alin. (4) lit.a) din Codul electoral.

Pentru motivele expuse mai sus, în temeiul art.18, 26, 65–67, 69 alin. (4) lit. a) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997 şi în conformitate cu Regulamentul privind procedura de examinare şi soluţionare a contestaţiilor de către organele electorale în perioada electorală, aprobat prin hotărîrea CEC nr. 3353 din 20 iulie 2010, Comisia Electorală Centrală hotărăşte:

  1. Se admite solicitarea concurentului electoral, dna Silvia Radu, expusă în contestaţia nr. CEC-10/27 din 19 octombrie 2016.
  2. Se solicită Curţii de Apel Chişinău examinarea anulării hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 303 din 26.09.2016 “Cu privire la înregistrarea dnei Inna Popenco în caliate de candidat la funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova, desemnat de către Mişcarea Social-Politică «Ravnopravie», a simbolului electoral şi confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală şi a persoanei responsabile de finanţe (trezorierul)”.
  3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.