Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 AlegeriLocale2003Concurenţi electoraliUCM

Program electoral al Uniunii Centriste din Moldova

|versiune pentru tipar|
Uniunea Centristă din Moldova (UCM) a apărut ca o necesitate obiectivă, fiind un partid politic care, prin programul său, prin poziţiile, atitudinile, iniţiativele constructive promovate, încearcă să readucă situaţia politică, economică şi socială din ţară la normalitate, în scopul asigurării stabilităţii politice, a dezvoltării economice durabile, a integrării politico-teritoriale, consolidării imaginii şi credibilităţii internaţionale a Republicii Moldova.

Principiile şi sarcinile sale programatice, precum şi poziţiile, activităţile concrete ale UCM, în opinia noastră, reflectă adecvat interesele naţionale ale Republicii Moldova, sînt realiste şi pe înţelesul oamenilor şi, respectiv, se vor bucura de sprijinul societăţii.

UCM este un partid politic de orientare social-democrată, avînd drept călăuză centrismul, raţionalismul politic ca concepţie, ca modalitate de abordare şi soluţionare a problemelor social-economice, ca factor imperativ de menţinere a echilibrului politic în ţară prin combaterea extremismului de orice speţă şi din orice parte, fie stînga sau dreapta.

UCM este partidul care pledează pentru o putere competentă, eficientă şi responsabilă, pentru o opoziţie constructivă, exigentă şi critică, se pronunţă împotriva egoismului politic meschin şi dăunător.

UCM îşi asumă rolul de avocat politic, de apărător public al poporului, asigurîndu-i participarea nemijlocită la guvernarea ţării prin alegeri directe, referendum şi alte căi legale, precum şi prin controlul democratic permanent asupra puterii de stat.

Noi sîntem un partid care nu are ce ascunde de oameni, pledăm pentru un dialog public, sincer şi responsabil, şi venim cu intenţii ferme de a asigura o alternativă democratică şi eficientă actualei puteri de stat.

UCM constată că alegerile locale şi parlamentare sînt principalul cîmp al concurenţei politice a partidelor, cea mai democratică formă de verificare a programelor şi echipelor partidelor şi unica cale legală de adjudecare a puterii locale şi centrale.

I. VALORILE NOASTRE

Toţi oamenii, indiferent de naţionalitate, origine socială, apartenenţă politică, credinţă şi sex au dreptul la realizarea bunăstării materiale şi dezvoltării sale spirituale în condiţiile libertăţii şi demnităţii, stabilităţii economice şi şanselor egale. O pace socială durabilă, după părerea noastră, poate fi instaurată doar cu condiţia respectării neabătute a principiilor echităţii sociale.

Sîntem convinşi că libertatea exprimării şi dreptul la libera asociere sînt condiţii indispensabile progresului, iar sărăcia reprezintă un pericol pentru bunăstarea socială. Neavînd speranţe într-un viitor mai bun, oamenii pot alege calea protestelor sociale sau chiar a revoluţiei. Inechitatea socială poate provoca o astfel de revoltă, care pune în pericol pacea socială.

Pentru noi omul reprezintă valoarea supremă. Respectul pentru demnitatea umană, dreptul omului la dezvoltare liberă, combaterea inechităţii şi suferinţei — sînt obiectivele majore ale noastre. Noi apreciem mult importanţa muncii social utile, a adevărului, modestiei şi bunei credinţe.

II. ŞANSE EGALE PENTRU TOŢI!

În Republica Moldova a fost creat un capitalism birocratic de stat, care limitează iniţiativa privată, nu este interesat în dezvoltarea producerii autohtone, permanent reproduce relaţiile de corupţie, generînd în societate relaţii de tipul celor mafiote. Aceasta conduce la îmbogăţirea unei părţi neînsemnate din contul şi pe seama sărăcirii în masă a marii majorităţi a populaţiei.

Noi reieşim din necesitatea creării condiţiilor egale pentru toţi cei ce încep o viaţă de sine stătătoare. Şi cu toate că egalitatea şanselor în condiţiile economiei de piaţă este condiţionată de factori economici şi culturali, noi considerăm că această barieră poate fi depăşită prin intervenţia statului, avînd drept scop redistribuirea unei părţi a venitului naţional pentru dezvoltarea sferei serviciilor sociale.

Orice politică sau măsuri, îndeosebi cele cu caracter economic şi social, trebuie aplicate numai în cazul în care favorizează realizarea obiectivului de bază — echitatea socială. În acest scop vom combate consecvent şomajul, sărăcia, divizarea excesivă a populaţiei după venituri, creînd în Moldova o atmosferă în care omul nu va fi apreciat după nivelul de venituri, ci în dependenţă de valoarea socială a muncii sale.

III. GARANTAREA DREPTURILOR

Noi ne propunem drept scop crearea în Republica Moldova a unui stat de drept în care activitatea tuturor instituţiilor publice se desfăşoară în cadrul legii, se respectă cu stricteţe drepturile omului, iar amestecul statului în sfera libertăţilor personale este limitată la minimum. Statul este dator să le asigure cetăţenilor securitatea personală şi garanţii că fiecare crimă va fi judecată nepărtinitor, iar vinovatul va fi deferit justiţiei.

Principiul separării puterii trebuie să fie confirmat şi de independenţa reală a sistemului judiciar. Totodată, considerăm necesar să fie create de urgenţă bariere eficiente în calea înrădăcinării corupţiei în organele judiciare şi de drept.

IV. OBŢINEREA CREŞTERII ECONOMICE

Sîntem pentru o economie de piaţă cu un sistem avansat de protecţie socială şi dezvoltarea potenţialului de producere îmbinat cu protejarea mediului ambiant. Obiectivul de bază al politicii economice a statului trebuie să fie asigurarea creşterii economice stabile, sporirea competitivităţii economiei naţionale. În acest scop sînt necesare astfel de măsuri ca:

Politica fiscală a statului trebuie să favorizeze creşterea economică, care generează investiţii şi noi locuri de muncă. Apreciem actualul sistem fiscal drept ineficient, care stopează producerea. Completarea bugetului trebuie să fie asigurată nu din contul creşterii neîncetate a impozitelor, ci prin sporirea bazei impozabile şi numărului agenţilor economici. Pentru persoanele fizice impozitarea trebuie să fie orientată spre ajutorarea celor cu venituri mici şi mijlocii.

Sîntem pentru raţionalizarea şi reducerea treptată a impozitelor, sursele de acoperire a cheltuielilor urmînd a fi obţinute prin sporirea eficienţei perceperii impozitelor şi reformarea domeniilor în care resursele bugetare sînt folosite neraţional.

V. ACCELERAREA DEZVOLTĂRII INDUSTRIALE ŞI AGRICOLE

Politica industrială a statului trebuie să se bazeze pe programe de ajustare a ramurilor industriei şi agriculturii la condiţiile concurenţei pe piaţa internaţională.

În special această politică trebuie:

Agricultura are o importanţa strategică pentru economia ţării noastre. Dezvoltarea ei poate fi susţinută prin încurajarea procesului benevol de concentrare a terenurilor agricole, însoţit de aplicarea tehnologiilor agrotehnice moderne ca factor principal al creşterii rentabilităţii producerii agricole.

Noi vom susţine dezvoltarea agriculturii prin intermediul:

VI. GARANTAREA UNUI TRAI DECENT PRIN MUNCĂ

UCM consideră că fiecare om trebuie să tindă spre munca social utilă. Noi vom combate activ şomajul, creînd noi locuri de muncă atît pentru cei care au devenit şomeri, cît şi pentru tinerii care pentru prima dată intră pe piaţa forţei de muncă. Pentru atingerea acestui obiectiv:

Orice muncă trebuie plătită la timp şi adecvat. Noi pledăm pentru un astfel de salariu care ar garanta angajaţilor remunerarea echitabilă pentru munca depusă şi ar asigura familiilor lor accesul la bunurile materiale şi valorile spirituale ale societăţii. În acelaşi timp ne pronunţăm împotriva goanei agenţilor economici după profituri mari prin încălcarea intereselor angajaţilor şi a colectivelor de muncă, prin eschivarea patronilor de la responsabilitatea socială.

VII. CONSOLIDAREA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE

Administraţia publică locală în Republica Moldova se găseşte în tranziţie nesfîrşită de la raioane la judeţe şi invers, de la autonomie locală la subordonarea centralizată directă faţă de puterea de stat etc.

Se adoptă legi cu duiumul, frecvent modificate, uneori confuze şi contradictorii care vorbesc de multe ştampile, aprobări şi ghişee şi care i-au făcut stăpîni peste cetăţean pe funcţionarii publici. În administraţia publică lipseşte de multe ori competenţa şi transparenţa, nu se ştie exact unde se duc banii din buget.

Nu există suficientă coeziune economică şi socială, iar decalajul evident dintre regiuni ar putea pune în pericol unitatea naţională. Există decalaje prea mari între sat şi oraş. La sat nu există civilizaţie modernă şi locuri de muncă specifice acesteia. Cei mai loviţi sînt tinerii, pentru că nu-şi văd viitorul şi pleacă din ţară.

Pentru depăşirea crizei politice, economice, sociale şi spirituale este necesară:

Puterea de stat şi cea locală trebuie puse sub controlul cetăţeanului şi în slujba acestuia, asigurînd astfel comunităţii, familiei şi fiecărui în parte, şansa de a trăi într-o ţară cu o economie dezvoltată, cu un nivel înalt de trai, obţinut prin cîştiguri cinstite realizate prin muncă şi investiţii.

În acest scop:

Sîntem un partid care pune mai presus de toate competenţa, profesionalismul, capacitatea şi voinţa persoanei de a face bine în interesul comun sub propria răspundere. Anume aceste calităţi le apreciem cel mai mult şi sînt proprii persoanelor pe care le propunem pentru funcţiile de primari şi consilieri în actualele alegeri locale.