Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 AlegeriParlamentare2001Concurenţi electoraliBeAB

Platforma electorală al Blocului electoral “Alianţa Braghiş”

|versiune pentru tipar|
“Alianţa Braghiş” îşi completează programul electoral cu însărcinările date de alegători:
  1. organizarea unui referendum privind desfăşurarea alegerilor pe circumscripţii uninominale, în cadrul căruia vor fi propuse modificări în Codul electoral, precum şi a unui referendum pentru determinarea celor mai importante probleme ale ţării, care vor fi rezolvate numai după consultarea poporului;
  2. promovarea iniţiativei legislative vizînd modificarea legii cu privire la pensii în sensul reducerii vîrstei de pensionare;
  3. susţinerea de către stat a construcţiei a două ansambluri bisericeşti ale Mitropoliei Moldovei;
  4. dezvoltarea şi consolidarea în continuare a relaţiilor de parteneriat cu SUA;
  5. consolidarea relaţiilor economice de importanţă strategică cu Rusia şi ţările CSI.
20 februarie 2001

Scopul nostru

Principalul scop, obiectivul de bază al Blocului electoral “Alianţa Braghiş”, întruneşte următoarele deziderate: păstrarea şi dezvoltarea stabilă a statului moldovenesc, edificarea unei societăţi democratice, unificarea politică şi teritorială a ţării, restabilirea coeziunii spirituale a naţiunii, dezvoltarea unei economii de piaţă dinamice, libere, orientate social, realizarea adevăratei democraţii şi, pe această bază, combaterea cu fermitate a sărăciei şi eradicarea criminalităţii.

Ideologia făuririi, avansată de Blocul electoral “Alianţa Braghiş”, constituie o şansă reală pentru ca poporul nostru să aibă parte de o viaţă demnă şi pentru ca ţara noastră să renască. Ea înglobează sugestiile şi ideile tuturor păturilor societăţii moldoveneşti, ale partidelor şi asociaţiilor obşteşti, îmbinînd organic tradiţiilor noastre istorice şi a contemporaneităţii.

Apărarea şi dezvoltarea bazelor democraţiei

Fără un simţ civic dezvoltat la cetăţeni, fără instituţiile corespunzătoare ale societăţii civile, edificarea unui stat democratic şi eficient este de neconceput. Noi considerăm drept o sarcină prioritară a noastră formarea unei societăţi civile active şi responsabile pentru destinele Patriei.

Pentru realizarea acestei sarcini noi intenţionăm să contribuim la:

Pace interetnică şi concordia civică

Armonizarea relaţiilor interetnice, realizarea concordiei civice — acestea sînt principalele premise ale ieşirii Moldovei din criza socială şi economică cu care se confruntă, ale restabilirii integrităţii teritoriale a ţării şi a coeziunii politice a naţiunii.

Noi propunem:

Avind in vedere situaţia real existentă, cînd o bună parte din cetăţenii Moldovei, în virtutea unor circumstanţe istorice, este, la ora actuală, vorbitoare de limba rusă, vom propune să fie examinată chestiunea privind fondarea unei universităţi interstatale moldo-ruse.

Vom acţiona în vederea aducerii legislaţiei în materie de cetăţenie în corespundere cu normele dreptului internaţional, îndeplinirii întocmai a Legii Republicii Moldova privind statutul juridic special al Găgăuziei (Gagauz Yeri), impulsionării procesului de negocieri pentru reglementarea definitivă a problemei transnistrene.

Reforma puterii

Infăptuirea reformei constituţionale. Delimitarea efectivă a atribuţiilor puterilor legislativă, executivă şi judecătorească. Stabilirea riguroasă a atribuţiilor şi responsabilităţilor Preşedintelui, Parlamentului şi Guvernului. Sporirea rolului şi responsabilităţilor puterii executive.

Sporirea rolului şi importanţei referendumurilor naţionale, regionale şi locale in soluţionarea celor mai importante probleme cu care se confruntă ţara şi cetăţenii.

Perfecţionarea sistemului electoral. Se impune modificarea sistemului electoral, pentru a se trece de la alegerile de deputaţi în Parlament pe listele partidelor şi de la principiul “Moldova este o circumscripţie electorală unică” la sistemul alegerilor pe circumscripţii uninominale, în condiţiile căruia cetăţenii vor vota pentru candidaţii care se bucură de încrederea lor şi pe care îi stimează. Ar fi oportună reducerea numărului deputaţilor în Parlament, în conformitate cu standardele europene general acceptate de reprezentare în organul legislativ al statului. Urmează să fie anulate imunitatea parlamentară a deputaţilor, înlesnirile şi privilegiile exagerate care nu asigură nemijlocit executarea de către ei a obligaţiilor de serviciu. Este necesară restabilirea în Codul electoral a normei care permite desfăşurarea concomitentă a alegerilor prezidenţiale, parlamentare şi locale, precum şi a referendumurilor republicane.

Crearea unui sistem unic al puterii executive. Moldova are nevoie de o verticală a puterii riguros structurată, capabilă să asigure dirijarea ţării pornind de la sarcinile stabilizării şi relansării economiei, instaurării legalităţii şi ordinii.

Reorganizarea sistemului naţional de administraţie publică, eliminarea dublărilor de funcţii şi a paralelismelor din activitatea ministerelor şi departamentelor. Selectarea cadrelor pentru aparatul de stat urmează să se efectueze nu pe principii partinice, ci în baza calităţilor profesionale ale aspirantului la funcţie, prin organizarea de concursuri deschise.

Sporirea exigenţei faţă de funcţionarii publici. Pentru toate categoriile de funcţionari publici este necesar să se instituie interdicţia strictă asupra practicării unor activităţi comerciale în perioada aflării lor într-o funcţie publică, precum şi interdicţia de a primi recompense, în legătură cu exercitarea de către ei a atribuţiilor de serviciu ce le revin, inclusiv sub formă de cadouri. Trebuie să se instituie obligativitatea prezentării declaraţiei de venituri, precum şi să se înăsprească sancţiunile penale pentru corupţie şi lobbyism în interesul unor structuri comerciale în organele puterii.

Extinderea drepturilor şi posibilităţilor autoadministrării locale. Se impune statuarea pentru organele de autoadministrare locală a dreptului de a institui o serie de impozite locale de cea mai mare importanţă şi de a dispune de mijloacele provenite din ele, precum şi de a transmite către ele a unei părţi din impozitele republicane, cît şi extinderea activităţii investiţionale a organelor de autoadministrare locală. Se prevede, de asemenea, lărgirea împuternicirilor primarilor.

Ridicarea prestigiului Armatei Naţionale, poliţiei, organelor securităţii, prevăzînd totodată, majorarea salariilor pentru angajaţii lor.

Reforma sistemului judecătoresc şi de drept. Sint necesare reorganizarea şi simplificarea actualului sistem judecătoresc cu 4 trepte şi trecerea la un sistem cu 3 trepte. Trebuie să se procedeze la crearea în Moldova a curţilor cu juraţi şi la organizarea funcţionării lor. Este necesară stabilirea categoriilor de cauze penale şi civile, care pot fi examinate de către judecător de unul singur.

Reforma administrativă. Vom pleda pentru optimizarea actualei impărţiri administrativ-teritoriale a Moldovei; pentru apropierea tuturor nivelurilor administraţiei publice de necesităţile vitale ale populaţiei.

Soluţionarea acestor sarcini reclamă perfecţionarea şi adoptarea următoarelor legi:

Vom reface economia vom reface şi Moldova

Un loc de maximă importanţă în activitatea statului revine soluţionării problemelor economice. Principala sarcină o constituie realizarea tranziţiei spre creşterea economică prin crearea unui “proprietar eficient”, prin încurajarea şi susţinerea producătorilor autohtoni şi prin eliminarea economiei subterane.

Obiectivele strategice ale dezvoltării economice sînt:

Obiectivele strategice vor fi atinse prin crearea unui climat favorabil pentru antreprenori şi investiţii.

Aceasta, inainte de toate, inseamnă:

Reformarea şi restructurarea agriculturii

In acest domeniu o atenţie prioritară reclamă următoarele sarcini:

Noi considerăm că promovarea de către stat a unei politici economice inteligente şi echilibrate, întemeiată pe încurajarea pieţei libere, îmbinată cu grija reală faţă de categoriile defavorizate de cetăţeni, va contribui la creşterea bunăstării cetăţenilor, la dezvoltarea producţiei, a comerţului intern şi exterior al Moldovei.

Pentru soluţionarea acestor sarcini este necesară adoptarea şi perfecţionarea următoarelor legi:

Grija faţă de om — principala prioritate a statului

Noi sintem ferm convinşi că un stat cu adevărat democratic nu poate fi construit fără a fi eliminată starea de mizerie a populaţiei şi lipsa de drepturi a unei mari părţi din cetăţenii ţării, generată de ea. Democraţia şi mizeria sînt incompatibile atît cu morala creştină, cît şi cu principiile lumii libere de azi. Iată de ce principalele noastre scopuri sînt edificarea unei societăţi libere, unui stat democratic echitabil, în care fiecare familie şi fiecare cetăţean va dispune de toate cele necesare pentru a duce o viaţă demnă, civilizată.

Este necesară adoptarea unei strategii naţionale pe termen lung pentru combaterea sărăciei şi elaborarea pe baza acestei strategii a unui program de dezvoltare socială a Moldovei.

In această ordine de idei, urmează a fi întreprinse în mod prioritar măsuri în vederea:

Crearea unui system medical viabil şi accesibil. Protecţia mediului ambient

Grija faţă de sănătatea poporului şi faţă de protecţia mediului ambiant constituie o sarcină care trebuie să se afle permanent în atenţia statului, în atenţia puterilor legislativă şi executivă.

Pentru realizarea ei se impun următoarele:

In scopul infăptuirii acestor deziderate se impune adoptarea şi perfecţionarea următoarelor legi:

Noi considerăm necesar să se stabilească prin lege obligativitatea examinării, în fiecare an, de către Parlament, a Raportului naţional asupra nivelului şi calităţii vieţii şi determinării, pe baza lui, a priorităţilor politicii sociale a statului.

Pentru realizarea acestor sarcini urmează a fi adoptate şi perfecţionate următoarele legi:

Combaterea corupţiei şi crimei organizate

Pentru eradicarea corupţiei şi crimei organizate Blocul electoral “Alianţa Braghiş” intenţionează să acţioneze în vederea:

Renaşterea spirituală. Învăţămîntul, cultura, ştiinţa şi religia

Noi vom pleda pentru:

Tineretul şi încurajarea modului de viaţî sănătos

Politica de tineret este una din cele mai importante priorităţi ale noastre. Noi ne pronunţăm pentru crearea unui sistem de stat de ajutorare a tineretului în vederea instruirii sale, însuşirii unei profesii, încadrării în cîmpul muncii, practicării culturii fizice şi sportului.

Atitudinea faţă de religie

Noi avem o atitudine plină de consideraţie faţă de idealurile cultelor tradiţionale şi intenţionăm să contribuim la asigurarea libertăţii confesiunii, fiind deschişi colaborării cu Biserica şi credincioşii. În acelaşi timp, noi nu acceptăm sectele religioase de orientare extremistă, care înjosesc demnitatea omului şi vom pleda pentru interzicerea lor.

Soluţionarea acestor sarcini spiritual-culturale impun adoptarea şi perfecţionarea următoarelor legi:

Prioriţăţile politicii externe

Priorităţile noastre în domeniul politicii externe vor fi următoarele:

Restabilirea increderii poporului faţă de putere

Blocul electoral “Alianţa Braghiş” îşi propune să demonstreze că politica nu este neapărat “o afacere murdară”, că el respinge intrigile politice şi procedeele neloiale, cîrdăşiile de clan, trădările şi cumătrismul.

Noi luptăm cinstit, fiind ataşaţi unor asemenea principii ca: patriotismul, profesionalismul înalt, onestitatea şi transparenţa în politică.

Blocul electoral “Alianţa Braghiş” declară că va întreprinde tot ce se impune pentru reformarea sistemului politic şi sistemului puterii de stat în Moldova, pentru ca ele să corespundă întru totul voinţei poporului nostru, aspiraţiilor lui la prosperitate socială, la drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, la democraţie, la libertate şi propăşire.

Scopul nostru este edificarea unei Moldove noi, libere şi independente, cu adevărat democratice, în care cetăţenii vor beneficia, în măsură deplină, de toate drepturile şi libertăţile, vor participa la guvernarea statului lor, vor trăi în condiţii de bunăstare şi prosperitate, fiind adevăraţi Stăpîni ai ţării lor.