Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 AlegeriParlamentare2001Concurenţi electoraliPNL

Principiile de bază ale platformei electorale ale Partidului Naţional Liberal

|versiune pentru tipar|
 1. Partidul Naţional Liberal este promotorul unui sistem de valori liberale care stau la baza prosperării celor mai dezvoltate ţări ale lumii contemporane. Reformele liberale pe care se străduie să le realizeze PNL vor asigura bunăstare şi libertăţi democratice pentru populaţia Moldovei.

  În ultimul deceniu, în ţara noastră procesele reformatoare fie că au fost frânate, fie că au fost promovate prin ignorarea eventualelor consecinţe sociale. Asta a şi determinat eşecul lor.

  Pentru realizarea transformărilor cu adevărat liberale este nevoie de o nouă generaţie de politicieni, inclusiv altfel de politicieni de dreapta. PNL care nu s-a compromis în afaceri de crimă şi corupţie, a adunat în rândurile sale profesionişti experimentaţi şi pledează pentru reforme cu conţinut social, reprezintă anume o astfel de forţă politică.

 2. Republica Moldova trece printr-o profundă criză de sistem, care constă în regenerarea fostei societăţi totalitare într-o societate a birocraţiei oligarhice. Aceasta din urmă reprezintă puterea clanurilor oligarhice, constituite de cele mai multe ori din reprezentanţi ai fostei nomenclaturi comuniste, care au acaparat controlul asupra proprietăţii şi a administraţiei de stat. Actuala structură socială a societăţii moldoveneşti constă din două elemente total deosebite între ele: o pătură subţire de îmbogăţiţi în pripă şi restul populaţiei care trăieşte în sărăcie şi urmăreşte uimită, indignată dar neputincioasă îmbogăţirea frauduloasă şi comportamentul sfidător al celor dintâi. Evident, în asemenea societate mocneşte focul unor periculoase convulsii sociale.

  Administrarea oligarhică naşte în permanenţă crimă şi corupţie. Acest flagel a devenit principalul obstacol în calea transformărilor liberale în Moldova. Înfrânarea şi stârpirea criminalităţii şi corupţiei constituie punctul central al programului PNL. Pentru realizarea acestei sarcini, experţii partidului au elaborat un program complex pentru asigurarea securităţii publice şi a ordinii de drept, acţiune îndreptată spre reprimarea operativă şi eficientă a criminalităţii şi corupţiei şi anularea condiţiilor care le dau naştere.

 3. PNL promovează principiile democratice ale organizării puterii de stat după modelul Europei Occidentale, pledează pentru un stat minim, dar puternic.

  Partidul va depune eforturi pentru consolidarea maximă a puterii şi a administraţiei de stat, a întoarce poporului dreptul de a alege preşedintele ţării prin vot universal, iar deputaţii să fie aleşi în circumscripţii electorale uninominale. Alegătorii trebuie să-şi cunoască aleşii. PNL va lupta pentru descentralizarea administraţiei publice locale, a acorda consiliilor şi primarilor maximum de independenţă financiară.

  Partidul va iniţia o reformă a cadrelor, insistând asupra reorganizării şi renovării aparatului administrativ pe bază de concurs şi a evaluărilor profesionale. Funcţionarul de stat este dator să muncească eficient pentru societate şi să fie remunerat în mod corespunzător.

 4. Pentru liberali, valoarea supremă este libertatea persoanei, aceasta realizându-se doar într-o societate democratică, în condiţiile garantării bunăstării materiale. PNL vizează construirea unei societăţi civile dezvoltate, cu un sistem ramificat de organizaţii obşteşti, cu o mişcare sindicală eficientă.

  Scopul partidului este pacea socială, depăşirea dezbinării societăţii şi consolidarea ei pe baza luptei contra criminalităţii, corupţiei şi sărăciei. Deosebit de importantă pentru PNL este instaurarea unei armonii etnice în Moldova. Pornind de la practica internaţională, PNL este gata să iniţieze introducerea în Constituţie a unei prevederi despre Congresul minorităţilor etnice din Moldova, care să aibă dreptul de a trimite în parlament 3 deputaţi. Partidul pledează pentru susţinerea din partea statului a acţiunilor şi instituţiilor naţional-culturale, a însoţi protejarea minorităţilor naţionale de asimilare cu activizarea acestora în procesul de studiere a limbii române şi cu integrarea lor în contextul cultural general al Republicii Moldova. Partidul condamnă cu hotărâre manifestările românofobe ca şi alte fenomene de natură xenofobă.

 5. PNL consideră că integrarea graduală a Moldovei în Uniunea Europeană constituie obiectivul ei prioritar în politica externă. Ca element principal al acestui proces îl constituie integrarea multilaterală a Moldovei şi României. Moldova trebuie să fie deschisă pentru parteneriat şi colaborare reciproc avantajoasă cu toţi vecinii săi, trebuie să-şi păstreze toate contactele externe tradiţionale şi să pună bazele unor legături noi. Deosebit de importante pentru Moldova sunt relaţiile de parteneriat şi bună vecinătate cu Rusia şi Ucraina.

  Poziţia partidului în reglementarea problemei transnistrene se bazează pe “Planul Ţăranu”, orientat spre trecerea procesului acestei reglementări sub egida OSCE şi a altor organisme paneuropene internaţionale.

  Partidul consideră că statul este dator să-şi apere în mod real cetăţenii care se află temporar în străinătate şi îşi câştigă existenţa acolo, trebuie să apere consecvent interesele economice externe ale Moldovei.

 6. PNL insistă asupra perfecţionării acelei baze legislative, care stimulează libera iniţiativă economică, ceea ce, la rândul său, presupune apărarea drepturilor asupra proprietăţii în confruntarea cu obstacolele birocratice. Liberalizarea activităţii economice, lărgirea posibilităţilor iniţiativelor particulare vor influenţa pozitiv creşterea locurilor de muncă şi veniturile reale ale populaţiei. Protejarea proprietăţii, indiferent de formele ei, va crea pentru toţi drepturi şi posibilităţi egale.

  PNL pledează pentru accelerarea etapei postprivatizaţionale, mai ales în agricultură, cu acordarea la ţărani a creditelor accesibile cu dobândă scăzută, cu dezvoltarea infrastructurii agrare pentru a presta gospodăriilor ţărăneşti servicii la cultivarea solului, realizarea producţiei, livrarea resurselor materiale necesare.

  Conştientizând pericolul dezindustrializării, legat de uzura enormă a fondurilor de bază, PNL insistă asupra promovării unei politici investiţionale active, care ar asigura modernizarea principalelor ramuri ale economiei naţionale. Pentru aceasta, PNL consideră ca fiind obligatorie elaborarea şi implementarea unui mecanism de asigurare a depozitelor bancare, ca o condiţie necesară pentru acumularea de mijloace băneşti libere şi folosirea lor în scopuri investiţionale.

  În sfera bugetului şi fiscului, PNL crede că e necesar de a asigura o maximă transparenţă a procesului de elaborare a bugetului, luarea în calcul doar a bugetelor realiste, folosirea eficientă a fondurilor extrabugetare, acordarea de înlesniri întreprinzătorilor care timp de cinci ani au achitat corect impozitele, reducerea poverii fiscale, inclusiv a numărului de impozite care actualmente întrunesc 23 de articole, simplificarea procedurilor fiscale. Realizarea transformărilor instituţionale va permite reduceri ale cheltuielilor publice şi ale deficitului bugetului de stat.

  Aducerea legislaţiei fiscale în corespundere cu cerinţele Organizaţiei Mondiale a Comerţului şi ale Uniunii Europene va contribui la atragerea investiţilor străine. PNL susţine crearea unui sistem informaţional vamal unic care ar contribui la urmărirea mărfurilor pe teritoriul întregii ţări, ar curma contrabanda şi ar îmbunătăţi colectarea accizelor şi a impozitelor.

  Ridicarea responsabilităţii, inclusiv sub aspect administrativ şi penal, a membrilor guvernului va spori eficienţa puterii executive, va duce la o selectare mai responsabilă a cadrelor. Organizarea mai judicioasă a serviciilor de revizie şi control şi curăţarea lor de fenomenele corupţiei va descuraja presiunea birocratică contribuind la însănătoşirea economie.

 7. Promovând consecvent principiile liberale în economie, PNL îşi dă seama de costurile prea mari ale implementării lor pripite în sfera socială. Partidul consideră că reformele liberale trebuie realizate nu de dragul principiilor, ci pentru om, pentru libertatea lui deplină. În acest scop, liberalii pledează pentru “forme tranzitorii” ale înlesnirilor sociale. La etapa actuală acestea pot fi suplimente realmente posibile la pensiile şi alocaţiile sociale, care nu satisfac necesităţile minimale.

  O altă prioritate a partidului este rezistenţa la depopularea ţării, promovarea unui sistem de măsuri pentru stimularea natalităţii şi a creşterii populaţiei.

  Partidul preconizează o reformă eficientă a sistemului de pensii, raportând-o la relaţiile liberale de piaţă. Dar reforma pensiilor trebuie să fie echilibrată şi fără efecte traumatizante pentru categoriile cele mai vulnerabile din punct de vedere social. Unul din rezultatele reformei pensiilor trebuie să fie o asigurare materială îndestulătoare pentru oamenii în vârstă. PNL consideră că lupta necruţătoare împotriva corupţiei şi a business-ului criminal va permite acumularea de mijloace pentru finanţarea suplimentară a programelor sociale, în primul rînd majorarea pensiilor de două ori printr-o singură acţiune. Totodată partidul insistă ca populaţiei să-i fie întoarse economiile băneşti furate.

  Partidul consideră că introducerea medicinei cu plată trebuie sincronizată cu creşterea nivelului de trai al populaţiei. Liberalii cer ca în Moldova să fie păstrată o gamă largă de servicii medicale gratuite. Partidul pledează neabătut pentru creşterea rolului statului în finanţarea sănătăţii, în grija faţă de lucrătorii medicali. Lupta împotriva SIDA şi a narcomaniei sunt iarăşi preocupări de seamă ale PNL.

  PNL consideră că fiecare cetăţean activ este dator să se întreţină pe sine şi familia sa. Prin politica sa statul este dator să creeze condiţii cît mai bune pentru realizarea posibilităţilor omului. În viziunea PNL, o sarcină de mare actualitate este crearea de condiţii pentru lărgirea posibilităţilor de angajare a populaţiei în cîmpul muncii, mai ales a tineretului. Tineretul trebuie susţinut, în special prin creditarea în condiţii avantajoase a construcţiilor de locuinţe, de asemenea contribuind la dezvoltarea învăţământului profesional, a sportului şi turismului.

 8. O sarcină de primă importanţă în programul PNL, este depăşirea actualei crize a învăţământului, ştiinţei şi culturii, renunţarea la practica vicioasă a finanţării lor din restanţele de la buget. Este necesară stabilirea unor cote fixe din buget pentru învăţământ, ştiinţă şi cultură. Partidul este gata să propună un program special pentru apărarea şi susţinerea cadrelor didactice. PNL se pronunţă hotărât pentru dezvoltarea prioritară a ştiinţei şi stoparea “refluxului de creiere” din Moldova.

  PNL caută să contribuie la crearea în ţară a unui climat psihologic şi moral sănătos, apără valorile creştine, care sunt tradiţionale pentru majoritatea populaţiei ţării.