Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 AlegeriParlamentare2001Concurenţi electoraliPNŢCDM

Platforma electorală al Partidului Naţional Ţărănesc Creştin Democrat din Moldova

|versiune pentru tipar|

I. Principii generale

Partidul Naţional Ţărănesc Creştin Democrat din Republica Moldova (în continuare P.N.Ţ.C.D.) este un partid politic, creat prin consolidrea voinţei ţăranilor împroprietăriţi într-o forţă comună, capabilă să asigure ieşirea din sărăcie şi propăşirea pentru o viaţă mai bună a întregii societăţi.

Scopul de bază al P.N.Ţ.C.D.este crearea unor premise politice, economice şi sociale, care ar crea condiţii reale ţăranilor, învăţătorilor, medicilor, reprezentanţilor sferei de cultură, oamenilor de afaceri pentru satisfacerea intereselor lor materiale şi spirituale.

Doctrina P.N.Ţ.C.D. e bazată pe trei principii de bază: Primatul Proprietăţii Private, Morala Creştină, Conştiinţa de Patrie şi de Neam.

Primatul Proprietăţii Private. Superioritatea economică a proprietăţii private a fost demonstrată de toată istoria civiliaţiei umane. Numai proprietatea privată poate asigura îmbinarea interesului cu potenţialul, capacităţile şi responsabilitatea individului.

Morala Creştină. Pentru constituirea unei societăţi civilizate, morala creştină, cu dragostea şi îngăduinţa ei faţă de om, cu cele 10 Porunci, trebuie să redevină criteriul de bază în aproba sau a dezaproba relaţiile dintre oameni, activităţile politice, practica administrării de stat, activitatea legislativă etc.

Adoptând drept principii ideologice democraţia şi morala creştină, P.N.Ţ.C.D. împărtăşeşte fără rezerve creştin-democraţia, pe care o consideră cea mai adecvată firii poporului nostru şi în care îşi pune speranţa de un viitor mai bun al societăţii noastre.

Conştiinţa de Patrie şi de Neam. Elemente inseparabile ale propăşirii spre viitor trebuie să fie conştientizarea trecutului noatru milenar în spaţiul istoric şi etnic al devenirii noastre naţionale, apartenenţa la neamul nostru românesc, cu care împărtăşim aceiaşi limbă, limba română, ca şi, de altfel, întreaga comoară a aceloraşi valori spirituale. Recunoscând şi mândrindu-ne cu întreaga comoară, adunată de secole, ţinem mai presus de toate la vatra strămoşilor noştri, care e Republica Moldova, la oamenii acestei glii cu amarul şi chinurile, ţinem la Statul nostru ce trebuie consolidat.

II. Cetăţeanul şi puterea de stat

P.N.Ţ.C.D. consideră, că întreaga politică internă trebuie axată pe primatul cetăţeanului în raport cu statul, pe accesul liber şi participarea activă a cetăţeanului în formarea politicii statale, a strategiilor locale, regionale şi naţionale.

P.N.Ţ.C.D. dezaprobă actualul sistem proporţional de formare a Parlamentului, când selectarea candidaţilor pentru a fi incluşi în buletinele electorale se produce în culuare şi alegătorului i se propun liste practic depersonalizate prin sutele de nume ce le conţin. Partidul se pronunţă pentru sistemul majoritar, adică pentru alegerea deputaţilor concreţi pe circumscripţii aparte. Astfel fiecare cetăţean va şti cui personal îi deleghează drepturile sale.

P.N.Ţ.C.D. se pronunţă contra practicei disponibilizărilor masive a funcţionarilor publici la fiecare schimbare de Guvern. Schimările conduceri de vârf nu trebuie să producă învălmăşeală în aparatele de funcţionari profesionişti, modalităţile de angajare şi destituire a cărora fiind bine concretizate în legislaţie şi nu lăsate la bunul plac al noilor miniştri şi vice-miniştri.

P.N.Ţ.C.D. susţine reforma administrativ teritorială şi este gata a-şi aduce pe toate căile aportul la procesele de decentralizare a puterii de stat şi de consolidare a potenţialului noilor unităţi administrative.

P.N.Ţ.C.D. susţine depolitizarea autoriăţilor de menţinere a ordinei publice, profesionalizarea aparatului şi a efectivului acestor forţe, cerinţele lor de salarizare în raport cu responsabilitatea funcţiilor pe care le deţin şi cu riscul asumat. În acelaşi timp, organele de asigurare a ordinei publice sunt datoare să garanteze mai eficient exercitarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, protecţia proprietăţii private şi publice.

P.N.Ţ.C.D. pledează pentru anularea imunităţii deputaţilor, membrilor guvernului, procurorilor, judecătorilor şi altor funcţionari publici, pentru siguranţa cetăţeanului, pentru pritul legii în raport cu oricare cetăţian.

III. Consolidarea democraţiei

P.N.Ţ.C.D. pledează pentru impulsionarea procesului de democratizare a societăţii şi de depăşire a prejudiciilor rămase de la regimul totalitar în care scop:

P.N.Ţ.C.D. îşi exprimă profunda îngrijorare de proporţiile pe care le-a atins protecţionismul, corupţia şi criminalitatea, declarându-şi disponibilitatea de a-şi aduce aportul la contracararea acestor flagele, ce constituie o ameninţare de moarte pentru Stat şi dezvoltarea societăţii.

IV. Politica economică

4.1. Încurajarea şi susţinerea producătorilor autohtoni

P.N.Ţ.C.D. consideră că în condiţiile tranziţiei la economia de piaţă scopul principal al politicei economice a statului trebuie să fie încurajarea producătorilor autohtoni şi pledează pentru perfecţionarea şi eficientizarea politicilor fiscale, monetar-creditare şi investiţionale, inclusiv:

4.2. Domeniul agriculturii şi industriei alimentare

P.N.Ţ.C.D. consideră drept obiectiv strategic fundamental formarea şi menţinerea unui sistem de dezvoltare durabilă a sectorului agro-alimentar. În sopul realizării acestui obiectiv îşi propune:

4.3. Industria

P.N.Ţ.C.D. consideră că situaţia ce s-a creat în industrie necesită o energică politică industrială în următoarele direcţii principiale:

4.4. Energetica

P.N.Ţ.C.D. în domeniul politicei energetice va opta pentru:

V. Protecţia mediului înconjurător

P.N.Ţ.C.D. consideră, că păstrarea şi sporirea fertilităţii solului, menţinerea biodiversităţii, a tradiţionalului aspect peisagistic rural, ameliorarea calităţii mediului — ca factor esenţial în perpetuarea firii neamului şi pentru realizarea acestui obiectiv va promova:

VI. Politica socială

6.1. Învăţământul

P.N.Ţ.C.D. consideră, că supravieţuirea şi prosperarea Moldovei depinde în cea mai mare măsură de valorificarea potenţialului intelectual al poporului ei şi statul trebuie:

6.2. Cultura, religia

P.N.Ţ.C.D. optează pentru accesul liber la valorile culturii universale, libera circulaţie a valorilor spirituale ale românior moldoveni şi ale comunităţilor etnice conlocuitoare şi va contribui la:

6.3. Ocrotirea sănătăţii

P.N.Ţ.C.D. optează pentru o asistenţă medicală susţinută de stat cu accesul gratuit al cetăţenilor la servicii medicale în baza criteriilor medicinei moderne, susţinînd:

6.4. Protecţia socială

P.N.Ţ.C.D. pledând pentru principiile economiei de piaţă, pentru liberalismul economic, manifestă o preocupare deosebită de stabilirea şi menţinerea ordinei sociale, distribuirea şi redistribuirea venitului naţional, protecţia şi asistenţa socială a anumitor categorii ale populaţiei, a persoanelor şi familiilor aflate în situaţie de risc social. Întru soluţionarea acestor obiective partidul optează pentru:

VII. Politica externă

P.N.Ţ.C.D. se pronunţă pentru încadrarea Republicii Moldova în familia statelor europene.

P.N.Ţ.C.D. va susţine eforturile de cooperare şi integrare economică şi culturală a Republicii Moldova cu România, cu ţările vecine.

P.N.Ţ.C.D. va sprigini activităţile de stabilire a legăturilor de bună prietenie şi colaborare cu toate ţările lumii, de consolidare a colaborării cu organismele internaţionale şi regionale. În acelaşi timp, păstrînd fidelitate principiului de neamestec din afară în afacerile interne ale Moldovei, partidul va respinge orice tentative de dictat din exterior, de încurajare a fărămiţerii şi federalizării ţării după principiul etniilor, de stimulare a tendinţelor separatiste şi de aţâţare a suspiciunilor faţă de românii moldoveni din partea reprezentanţilor altor etnii.

AŞA SĂ NE AJUTE DUMNEZEU!