Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 AlegeriParlamentare2001Concurenţi electoraliPRCM

Platforma electorală al Partidului Renaşterii şi Concilierii din Moldova

|versiune pentru tipar|

I. Principii generale

1.1. Partidul Renaşterii şi Concilierii din Moldova, consecvent principiilor sale programatice, promovează prin concepţii şi acţiuni concrete valorile democratismului şi statului de drept, a libertăţilor economice şi sociale ca un mijloc de modernizare reală a societăţii moldoveneşti şi ca un proces suportabil, înfăptuit împreună cu cetăţenii ţării şi pentru ei.

1.2. Partidul Renaşterii şi Concilierii din Moldova optează pentru un stat de drept şi democratic ce asigură drepturile şi libertăţile cetăţeneşti: civile, politice, economice şi sociale; pluralismul, dialogul constructiv, concurenţa ideilor şi faptelor. Promovînd principiul egalităţii tuturor cetăţenilor în faţa legii, partidul pledează pentru constituirea unei justiţii independente şi imparţiale, care să asigure transparenţa activităţii organelor administrative şi funcţionarilor publici. PRCM susţine reforma administrării publice locale, decentralizarea puterii executive ca măsură concretă de ieşire din starea de criză a sistemului finanţelor locale.

1.3. Partidul Renaşterii şi Concilierii din Moldova este adeptul economiei de piaţă. Considerînd că sectorul privat este condiţia primordială pentru relansarea economică, partidul va încuraja prin pîrghii economice constituirea unui mediu de concurenţă loială a tuturor formelor de proprietate, va asigura şi va garanta drepturile de proprietar ale fiecărui agent economic, inclusiv ale investitorilor străini.

1.4. Partidul Renaşterii şi Concilierii din Moldova, ţinînd cont de condiţiile surselor financiare publice limitate, pledează pentru instalarea unui mecanism efectiv de asigurări sociale, orientat preferenţial în direcţia asistenţei sociale a familiei, copiilor, bătrînilor, persoanelor handicapate, categoriilor defavorizate. În baza dezvoltării clasei de mijloc, partidul va stimula mobilizarea surselorlor financiare al acesteia pentru investirea lor în sectoarele productiv şi neproductiv, ca măsură concretă de asigurare a unui grad mai înalt de amplasare a cetăţenilor în cîmpul de muncă şi de formare a surselor suplimentare pentru Fondul social. Politica socială a PRCM are ca angajament stabilitatea şi coeziunea socială, bazate pe reducerea surselor de tensiune socială, de conflict şi violenţă.

II. Constituirea unui stat de drept şi democratic

Partidul Renaşterii şi Concilierii din Moldova pledează pentru:

2.1. PRCM va propune adoptarea actelor legislative, inclusiv modificarea Constituţiei Republicii Moldova, în scopul asigurării respectării şi realizării drepturilor civile, politice, economice şi sociale ale omului; va restabili accesul liber al cetăţenilor la justiţie; va instala principiul egalităţii oamenilor în faţa legii indiferent de sex, etnie, limba vorbită, confesiune, opinie politică şi stare socială; va proteja drepturile cetăţenilor la proprietate.

2.2. PRCM optează pentru separarea reală a puterilor în stat: legislativă, executivă şi judecătorească. Vor fi realizate activităţi concrete de delimitare şi concentrare a competenţelor organelor de drept şi organelor de control pentru instalarea ordinii publice şi combaterea criminalităţii în sectorul economic şi public.

2.3. PRCM va promova instituirea unei administraţii publice eficiente care să asigure dezvoltarea economică şi socială durabilă prin următoarele componente:

2.4. Politica PRCM în domeniul justiţiei şi ordinii publice are ca obiectiv comun prevenirea şi combaterea corupţiei şi crimei organizate, şi pledează pentru următoarele măsuri stringente:

2.5. PRCM va susţine Armata Naţională ca instituţie de stat ce apără independenţa şi integritatea teritorială, ca instituţie de instruire a tineretului în spiritul patriotismului şi bărbăţiei; va pleda pentru o armată profesionistă bine înzestrată tehnic şi uman, asigurînd prin acte legislative şi normative condiţii de serviciu şi trai pentru fiecare ofiţer, sergent şi ostaş, integrarea şi protecţia lor socială. Partidul consideră oportună participarea Republicii Moldova la realizarea programului “Parteneriatul pentru pace” ca contribuţie directă la reformarea Armatei Naţionale şi asigurarea securităţii statului nostru.

2.6. PRCM va asigura integritatea teritorială şi caracterul unitar al statului Republica Moldova prin acordarea unei largi autonomii zonei de est şi UTA “Gagauz — Yeri”.

III. Politica economică

Obiectivul major al politicii economice a PRCM este dezvoltarea durabilă bazată pe principiile economiei de piaţă: liberalizare, privatizare, concurenţă, stabilizare şi instituţionalizare.

3.1. Asigurând protejarea principiului de bază: proprietatea privată — temelia creşterii economice a societăţii, PRCM va pleda pentru consolidarea proprietăţii la întreprinderile privatizate în interesul acţionarilor, va asigura prin acte legislative o transparenţă şi o supraveghere mai efectivă a fondurilor de investiţii şi altor participanţi profesionişti pe piaţa hârtiilor de valoare.

Pentru restabilirea echităţii economice, PRCM îşi asumă următarele angajamente:

3.2. PRCM propune soluţii noi pentru accelerarea procesului de privatizare a întreprinderilor cu o eficienţă economică joasă şi a celor ce generează pierderi: transmiterea lor la un preţ simbolic în condiţiile asigurării:

 1. creşterii locurilor de muncă;
 2. garanţiilor sociale ale angajaţilor. În interesul stimulării colectivelor de muncă pentru rezultatele activităţii economice se va implementa metoda de rambursare a datoriilor sau de majorare a salariului contra acţiunile acestor întreprinderi.

3.3. Efectele obţinute în urma realizării acestor obiective:

3.4. PRCM va susţine principiul flexibilităţii bugetului care, prin variaţia instrumentelor sale specifice — impozite, taxe, subvenţii şi cheltuieli publice, urmăreşte scopul stimulării creşterii economice. Partidul se va opune iniţiativelor guvernamentale de finanţare monetară inflaţionistă a deficitului bugetar; creşterea veniturilor bugetare va fi asigurată prin măsuri de înviorare economică şi de administrare fiscală eficientă.

3.5. PRCM pledează pentru o politică creditară în favoarea creşterii economice.

PRCM propune o scădere a dobânzilor la hârtiile de valoare ale statului si a dobânzilor la creditele bancare pentru sectorul economic în baza elaborării şi realizării în comun cu băncile comerciale a unui set de măsuri de micşorare a riscurilor de nerambursare a creditelor cât şi raţionalizarea cheltuielilor de administrare.

3.6. PRCM anunţă anul 2001 “An de revitalizare şi consolidare a micului business”.

Programul naţional de susţinere şi dezvoltare a micului business al partidului prevede:

3.7. PRCM propune un sistem fiscal în favoarea omului gospodar, făuritorului de bunuri şi avuţie atât naţionale cât şi personale, cu elemente concrete de asigurare a protecţiei sociale a păturilor vulnerabile.

Noi propunem reduceri concrete a impozitelor pe venit; vom anula impozitarea ruşinoasă a imobilului ţăranilor; PRCM va cere, concomitent cu creşterea economică, promovarea unei politici de asigurare a protecţiei sociale a păturilor vulnerabile şi prin micşorarea impozitelor indirecte la mărfurile de primă necesitate.

3.8. PRCM va pleda pentru formarea la sat a unui sector privat sănătos, dinamic, competent însoţit de o politică socială efectivă.

Programul partidului de dezvoltare a localităţilor rurale propune:

IV. Politica socială

PRCM consideră politica socială drept o misiune obligatorie. Noul concept de reformare a sistemului de asistenţă socială decurge din sursele limitate ale statului şi are ca scop:

4.1. PRCM se pronunţă pentru un sistem stabil de protecţie socială, bazat pe principii şi măsuri concrete de organizare, susţinere şi finanţare în ansamblu a tuturor compartimentelor acestuia:

Noul sistem nou de protecţie socială propus de partid prevede:

 1. Introducerea sistemului de pensionare divizat pe două compartimente:
  1. de bază — asigurarea obligatorie, garantată de Stat, format prin plata obligatorie de către angajaţi şi patroni a cotizaţiei sociale şi gestionată prin aplicarea conturilor individuale.
  2. asigurarea binevolă a unei pensii suplimentare prin plata cotizaţiilor sociale de asigurant instituţiilor nestatale de pensii sau companiilor de asigurări, statului revenindu-i misiunea de supraveghere a acestora în vederea evitării excrocheriilor.
 2. Renovarea sistemului de asistenţă socială prin perfecţionarea legislaţiei în vigoare care ar prevede:
  1. comasarea indemnizaţiilor şi compensaţiilor într-o indemnizaţie unică şi plata acesteia doar categoriilor sociale cu un nivel scăzut de viaţă;
  2. adoptarea de către Parlament a legii cu privire la statutul veteranilor de război şi a famililor lor, al altor categorii vulnerabile şi restabilirea indemnizaţiile sociale anulate de comunişti.

4.2. Programul antişomaj al PRCM presupune reorientarea în mare măsură a finanţelor publice de la plata indemnizaţiilor sociale mizere de şomaj la organizarea centrelor de reprofilare şi recalificare a şomerilor.

4.3. Strategia PRCM în domeniul sănătăţii publice are ca obiectiv formarea şi realizarea unei atitudini conştiente privind necesitatea păstrării şi fortificării sănătăţii proprii a fiecărui cetăţian prin educarea şi implementarea modului sănătos de viaţă, a unui biosistem ecologic echilibrat, a unui sistem de acordare a asistenţei medicale calitative accesibile tuturor categoriilor de populaţie.

Obiectivele de bază ale PRCM în acest domeniu sînt:

Sistemul ocrotirii sănătăţii propus de partid presupune organizarea lui pe două direcţii:

 1. Introducerea mecanismului de păstrare a asistenţei medicale gratuite adresat păturilor sociale vulnerabile, combaterii şi tratării maladiilor cu caracter medico-social.
 2. Implementarea treptată a medicinii prin asigurare cu concursul instituţiilor de asigurări medicale.

4.4. În viziunea PRCM, sistemul de educaţie reprezintă o prioritate ce asigură renaşterea naţională, morală şi socială a Moldovei.

Obiectivele de bază:

 1. PRCM propune noi mecanisme de management şi finanţare care ar garanta accesul fiecărui copil la educaţie bazat pe resursele bugetelor de stat şi local cît şi prin concursul alocaţiilor financiare ale patronatului, antreprenoriatului, instituţiilor bancare si de asigurari sociale în baza unor acte legislative speciale adoptate de Parlament.
 2. Va fi sprijinit învăţămîntul de stat şi privat ce răspunde exigenţelor viitoarelor generaţii organizat pe principii democratice şi morale.
 3. Garantînd învaţămîntul mediu gratuit, PRCM propune implementarea unui mecanism de finanţare şi stimulare din partea statului a costului studiilor superioare pentru toţi tinerii ce asigură normativele de cunoştinţe stabilite de stat, performanţe de studiu deosebite, cît şi celor din familiile cu venituri mici; bursa studenţească va acoperi celtuelile normative de întreţinere şi studiu.
 4. Cadrele didcatice vor fi remunerate la nivelul ramurilor avansate iar pensia acestora va constitui 75% din venitul brut al celui mai bun an de activitate în învăţămînt.
 5. Va fi introdusă religia ortodoxă ca obiect de studiu în programele de învăţămînt.

4.5. PRCM va insista asupra menţinerii şi dezvoltării ştiinţelor fundamentale în baza unor programe de stat cu stimularea valorificării rezultatelor cercetărilor în economia naţională.

4.6. PRCM va pleda pentru o democratizare a activităţii organizaţiilor de tineret, promovînd măsuri concrete ce vor asigura o reală îmbunătăţire a condiţiilor de educaţie şi integrare socială şi economică a tinerilor în societate.

4.7. PRCM îşi propune măsuri concrete de asigurare a egalităţii “de facto” a statutului femeii în societate:

4.8. PRCM îşi orientează politica culturală în direcţia amplasării accentului de pe subvenţionarea mizeră din bugetul public, către stimularea investiţiilor în cultură din bugetul public vor fi finanţate numai instituţiile de nivel naţional cu o înaltă cotă profesională ce promovează tradiţiile şi identităţile naţionale. Vor fi realizate acţiuni de descentralizare şi privatizare a instituţiilor culturale care prin activitatea lor sînt capabile de a obţine profit şi pot reinvesti în folosul culturii (spectacole, turismul cultural, activitatea editorială etc.). PRCM va propune acte legislative privind protejarea patrimoniului cultural naţional.

V. Politica externă

Obiectivele strategice ale PRCM în domeniul politicii externe sunt orientate în direcţia: