Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 AlegeriParlamentare2001Concurenţi electoraliPSDM

Program electoral al Partidului Social Democrat din Moldova

|versiune pentru tipar|

Democraţia socială

În concepţia P.S.D.M. democraţia socială nu este o stare definitivă, perfectă, realizabilă în viitor a societăţii, ci un sistem de valori care dictează necesitatea creării unor condiţii de viaţă demne pentru om şi societate, în care fiecare generaţie să fie educată din nou în baza valorilor general-umane, proprii întregii omeniri.

Scopul democraţiei sociale constă în mişcarea către o societate cu şanse egale pentru autoafirmarea fiecărui om, cu garantarea pentru toţi membrii ei a condiţiilor egale de securitate socială.

Sarcina principală a politicii sociale este, după părerea P.S.D.M., crearea unei societăţi libere, echitabile şi solidare — cu o cultură şi un sistem de ocrotire a sănătăţii dezvoltate, cu căutări permanente a căilor de umanizare a muncii, de prevenire a şomajului potenţial.

P.S.D.M. consideră că politica socială care se limitează la înlăturarea neajunsurilor este o politică inumană şi ineficientă. o protecţie socială eficientă poate fi doar protecţia care se bazează pe profilaxie. Politica socială nu trebuie doar să corecteze sau să atenueze neajunsurile, ci, prognozand viitorul, să făurească.

P.S.D.M. se pronunţă pentru o colaborare stransă cu sindicatele libere în curs de constituire, colaborare în direcţia apărării intereselor social-economice ale lucrătorilor angajaţi. Partidul va sprijini procesul de deetatizare şi democratizare a mişcării sindicale din Republica Moldova, de afirmare a unor sindicate cu adevărat independente.

P.S.D.M. pledează pentru conlucrarea cu exponenţii oricăror pături şi grupuri sociale. Partidul consideră de datoria sa să acorde o atenţie deosebită conlucrării cu ţărănimea — cel mai numeros grup social, — fiind conştient de faptul că, atat timp cat nu vor fi rezolvate problemele protecţiei sociale a sătenilor, asupra Moldovei va plana în permanenţă pericolul unei puternice explozii sociale. Soluţionarea acestei probleme va reclama solidarizarea tuturor păturilor societăţii — solidarizare fără de care, pe de altă parte, este imposibil progresul social al Republicii.

Valorile ecologice constituie în viziunea P.S.D.M. o parte componentă a democraţiei sociale. Partidul se va pronunţa pentru o asigurare necondiţionată a securităţii ecologice a persoanei, concepand renaşterea ecologică a Moldovei nu numai ca o problemă de supravieţuire a poporului ei, dar şi, dat fiind caracterul global al crizei mediului ambiant, ca o necesitate de a se încadra ca parte integrantă în mişcarea pentru renaşterea ecologică a Europei, a lumii în ansamblu.

P.S.D.M. pledează pentru deetatizarea şi democratizarea culturii prin intermediul creării unei baze juridice şi a unor condiţii economice care ar garanta realizarea liberă a tuturor tipurilor de activitate culturală. Conştientizand rolul social al procesului cultural ca o necesitate de asigurare a integrităţii spirituale a societăţii, concomitent cu diversificarea continuă a vieţii ei spirituale, social-democraţii, în conceptul lor despre politica statului în domeniul culturii, se orientează spre realizarea în ordinea priorităţii a următoarelor funcţii sociale ale culturii: