Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 AlegeriParlamentare2005Documente CEC

Regulamentul cu privire la activitatea Comisiei Electorale Centrale

|versiune pentru tipar|
Aprobat prin Hotărîrea CEC
nr. 735 din 1 februarie 2005

I. Dispoziţii generale

1. Prezentul Regulament stabileşte modul şi condiţiile activităţii Comisiei Electorale Centrale a Republicii Moldova.

2. Comisia Electorală Centrală (în continuare — Comisia) este organul de stat constituit pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor. Mandatul Comisiei este de 6 ani.

3. Comisia este organul electoral ierarhic superior şi activează permanent. Comisia este constituită din 9 membri cu drept de vot deliberativ, desemnaţi proporţional: 1/3 de către Preşedintele Republicii Moldova, 1/3 de Parlament şi 1/3 de Consiliul Superior al Magistraturii şi se confirmă prin hotărîre a Parlamentului.

4. În activitatea sa Comisia se călăuzeşte de Constituţia Republicii Moldova, Codul electoral, legile şi hotărîrile Parlamentului, decretele Preşedintelui Republicii Moldova, ordonanţele şi hotărîrile Guvernului, tratatele internaţionale în domeniu la care Republica Moldova este parte, prezentul Regulament şi alte acte normative în domeniu.

5. Comisia îşi desfăşoară activitatea în mod colegial liber, deschis, în limitele competenţei sale.

6. Hotărîrile Comisiei, adoptate în limitele competenţei sale, sunt executorii pentru autorităţile publice, întreprinderi, instituţii şi organizaţii, persoanele cu funcţii de răspundere, partide, alte organizaţii social-politice şi organele acestora, precum şi pentru toţi cetăţenii.

7. Comisia este persoană juridică, are buget propriu, cont bancar, sigiliu cu imaginea stemei de stat a Republicii Moldova cu denumirea în limba de stat, cont trezorerial, mijloace financiare şi materiale.

8. Comisia dispune de stema, drapelul şi insigna proprie aprobate de Comisia Naţională de Heraldică prin procesul-verbal nr. 78-III din 13 decembrie 2005. Folosirea acestora este stabilită prin Regulamentul aprobat de Comisia Naţională de Heraldică.

9. Sediul permanent al Comisiei este Republica Moldova, mun. Chişinău, Piaţa Marii Adunări Naţionale nr. 1. Şedinţele Comisiei se desfăşoară, de regulă, la sediul ei permanent. Comisia este în drept să adopte hotărîri privind desfăşurarea şedinţelor în deplasare.

10. În activitatea sa Comisia conlucrează cu autorităţile publice, instituţii, întreprinderi, organizaţii, partide şi alte organizaţii social-politice.

11. În relaţiile cu autorităţile oficiale ale statelor străine Comisia acţionează în limitele competenţei sale.

12. Comisia în exercitarea atribuţiilor sale şi în conformitate cu legislaţia în vigoare asigură respectarea şi garantarea drepturilor electorale ale cetăţenilor Republicii Moldova.

13. Comisia este în drept să se ocupe de editarea cărţilor, broşurilor şi altor materiale ce ţin de asigurarea şi respectarea drepturilor electorale ale cetăţenilor, participarea acestora la alegeri şi referendumuri.

II. Organizarea activităţii Comisiei

14. Comisia în perioada dintre alegeri îşi exercită atribuţiile prevăzute de art. 22 din Codul electoral. În perioada alegerilor Comisia îşi exercită atribuţiile prevăzute de art. 26 din Codul electoral şi conform unui plan de lucru aprobat de Comisie. Planul de lucru poate fi modificat la propunerea membrilor Comisiei prin hotărîre.

15. Componenţa nominală a Comisiei, inclusiv Preşedintele ei, se confirmă prin Hotărîre a Parlamentului. Preşedintele, vicepreşedintele şi secretarul Comisiei activează permanent.

16. Procedura şi modul de desemnare a membrilor Comisiei, precum şi de alegere dintre ei a vicepreşedintelui şi secretarului Comisiei se efectuează în conformitate cu prevederile art. 16 şi 17 din Codul electoral.

17. În cazul apariţiei unei vacanţe în componenţa Comisiei, potrivit art. 16 din Codul electoral, Comisia înaintează către autoritatea respectivă un demers cu privire la completarea vacanţei.

18. Realegerea vicepreşedintelui şi secretarului Comisiei poate fi iniţiată de cel puţin 1/3 din membrii Comisiei în condiţiile prevăzute de Codul electoral.

19. Revocarea poate fi iniţiată de către organele care au desemnat persoanele respective în componenţa Comisiei. Revocarea poate fi iniţiată şi la propunerea a cel puţin 1/3 din membrii Comisiei.

20. Mandatul Preşedintelui, vicepreşedintelui, secretarului Comisiei şi al membrilor ei începe efectiv din momentul numirii şi durează pînă la data expirării acestuia.

21. La expirarea mandatului de 6 ani, componenţa Comisiei poate fi modificată. Membrii Comisiei nu pot exercita mai mult de două mandate consecutive. Exercitarea mandatului se efectuează personal. Mandatul nu poate fi transmis unei alte persoane.

22. Mandatul de membru al Comisiei încetează înainte de termen în cazurile prevăzute de art. 19 alin. (2) şi art. 20 alin. (1) lit. b) — e) din Codul electoral.

23. Propunerile de modificare şi completare a Regulamentului se înaintează de către membrii Comisiei.

24. Comisia este asistată de un aparat. Aparatul asigură activitatea Comisiei. Şeful aparatului asigură coordonarea activităţii lucrătorilor aparatului.

Drepturile, obligaţiile şi răspunderea lucrătorilor aparatului Comisiei se stabileşte prin hotărîre a acesteia.

III. Drepturile şi obligaţiile membrilor Comisiei

25. Membrii Comisei au dreptul:

 1. să facă propuneri şi obiecţii privind ordinea de zi a şedinţei Comisiei şi a modului de examinare a problemelor puse în discuţie;
 2. să participe la dezbateri, să facă apeluri, să semneze şi să expedieze demersuri, să voteze la adoptarea hotărîrilor Comisiei şi în alte cazuri, să adreseze întrebări, interpelări raportorilor, Preşedintelui, vicepreşedintelui şi secretarului Comisiei şi să ceară răspunsuri la ele;
 3. să-şi argumenteze propunerile şi să prezinte note informative asupra problemei puse în discuţie;
 4. să propună amendamente la proiectele hotărîrilor şi ale altor acte prezentate pentru aprobare Comisiei;
 5. să ia cunoştinţă de documentele şi de proiectele hotărîrilor Comisiei ce urmează a fi discutate la şedinţele Comisiei;
 6. să ceară convocarea şedinţelor extraordinare ale Comisiei (motivînd în scris necesitatea unei astfel de convocări);
 7. să ia cunoştinţă de procesele-verbale ale şedinţelor Comisiei;
 8. să înainteze, în scris sau oral, propuneri în probleme ce ţin de competenţa Comisiei şi să ceară să fie supuse aprobării;
 9. să solicite, în scris sau oral, de la autorităţi publice, instituţii, întreprinderi şi organizaţii documente, informaţii privind procesul electoral.

26. Membrii Comisiei sînt obligaţi:

 1. să respecte prevederile Codului electoral şi ale prezentului Regulament;
 2. să manifeste responsabilitate în exercitarea atribuţiilor ce le sunt încredinţate;
 3. să participe la şedinţele Comisiei şi să-şi înregistreze prezenţa la secretarul Comisiei, iar în cazul în care membrul Comisiei este în imposibilitatea de a participa la şedinţă, el comunică, din timp, despre absenţa sa şi motivele absenţei nemijlocit Preşedintelui, vicepreşedintelui sau secretarului Comisiei;
 4. să execute hotărîrile Comisiei şi/sau dispoziţiile Preşedintelui, vicepreşedintelui sau ale secretarului Comisiei.

27. Atribuţiile membrilor Comisiei se stabilesc prin hotărîre a acesteia. Membrii Comisiei conlucrează cu organele centrale şi locale ale administraţiei publice, instituţii, întreprinderi, organizaţii. Membrii Comisiei semnează scrisori, telegrame şi alte documente de ieşire în domeniul de activitate încredinţat cu acordul prealabil al Preşedintelui Comisiei.

28. Reprezentanţii cu drept de vot consultativ în Comisie au dreptul:

 1. să ia cunoştinţă de documentele şi materialele Comisiei, să primească copii de pe aceste documente, să ceară autentificarea acestora;
 2. să ia cuvîntul la şedinţele Comisiei;
 3. să adreseze întrebări participanţilor la şedinţă în problemele incluse pe ordinea de zi;
 4. să conteste hotărîrile Comisiei în instanţele de judecată;
 5. să înainteze propuneri, inclusiv la ordinea de zi;
 6. să beneficieze şi de alte drepturi prevăzute de legislaţie.

29. Reprezentanţii cu drept de vot consultativ în Comisie sînt obligaţi:

 1. să respecte prevederile Codului electoral şi ale prezentului Regulament;
 2. să manifeste responsabilitate în exercitarea atribuţiilor ce le sunt încredinţate;
 3. să execute hotărîrile Comisiei.

IV. Atribuţiile Preşedintelui, vicepreşedintelui şi secretarului Comisiei

30. Preşedintele Comisiei îndeplineşte următoarele atribuţii principale:

 1. convoacă, prezidează şi conduce şedinţele Comisiei;
 2. supune votului Comisiei proiectele de hotărîri, asigură numărarea voturilor, anunţă rezultatul votării cu precizarea voturilor “pro”, “contra” şi a abţinerilor;
 3. semnează hotărîrile Comisiei, chiar dacă a votat împotriva adoptării acestora, precum şi procesul-verbal al şedinţei;
 4. supune votului Comisiei în şedinţă orice problemă care intră în competenţa de soluţionare a Comisiei;
 5. aplică, după caz, sancţiuni în limita competenţei sale sau propune Comisiei aplicarea unor asemenea sancţiuni;
 6. reprezintă Comisia în relaţiile cu Parlamentul, Preşedintele Republicii Moldova, Guvernul, Curtea Constituţională, Curtea Supremă de Justiţie, organele electorale internaţionale (comisii), cu alte autorităţi publice, întreprinderi, instituţii, organizaţii, partide, cu persoanele cu funcţii de răspundere, organizaţii social-politice, precum şi cu cetăţenii;
 7. emite dispoziţii în limitele competenţei sale;
 8. soluţionează şi coordonează cu vicepreşedintele, secretarul şi membrii Comisiei probleme referitoare la deplasarea de serviciu a membrilor Comisiei şi a lucrătorilor aparatului;
 9. este ordonatorul mijloacelor financiare, alocate Comisiei de la bugetul de stat sau din alte surse prevăzute de legislaţie şi este responsabil pentru modul şi condiţiile în care resursele financiare se cheltuiesc;
 10. este responsabil de întocmirea proiectului de buget al Comisiei pe anul următor şi prezentarea la timp a acestuia organelor abilitate;
 11. exercită şi alte atribuţii prevăzute de Codul electoral şi de prezentul Regulament.

31. Vicepreşedintele Comisiei îndeplineşte următoarele atribuţii principale:

 1. îndeplineşte atribuţiile Preşedintelui Comisiei în caz de imposibilitate a acestuia de a exercita atribuţiile sale;
 2. coordonează întocmirea planului calendaristic al acţiunilor electorale, verifică executarea în termenele stabilite a măsurilor programate;
 3. este responsabil de examinarea contestaţiilor parvenite la Comisie, după caz, acordă consultaţii consiliilor electorale de circumscripţie în examinarea contestaţiilor;
 4. coordonează în comun cu Preşedintele, secretarul şi membrii Comisiei problemele financiare ale Comisiei (normele de finanţare a organelor electorale în teritoriu, cuantumul mijloacelor financiare în perioada electorală, controlul finanţării campaniilor electorale ale concurenţilor electorali);
 5. efectuează studii şi, după caz, elaborează proiecte de acte legislative şi normative în domeniul electoral;
 6. conlucrează cu autorităţile publice, întreprinderi, instituţii, organizaţii, partide, cu persoanele cu funcţii de răspundere, organizaţii social-politice, precum şi cu cetăţenii în domeniul ce ţine pregătirea şi desfăşurarea alegerilor şi referendumurilor;
 7. monitorizează resursele financiare ale candidaţilor, partidelor şi blocurilor electorale;
 8. este responsabil de organizarea seminarelor şi implementarea programelor de educaţie civică ce ţin de procesul electoral;
 9. exercită şi alte atribuţii prevăzute de Codul electoral şi de prezentul Regulament.

32. Secretarul Comisiei îndeplineşte următoarele atribuţii principale:

 1. asigură înştiinţarea membrilor Comisiei despre convocarea şedinţelor, iar la cererea Preşedintelui sau a majorităţii membrilor Comisiei organizează îndeplinirea şi a altor acţiuni necesare înştiinţării membrilor şi convocării şedinţei;
 2. asigură efectuarea lucrărilor de secretariat aferente şedinţei;
 3. face apelul nominal şi ţine evidenţa participării la şedinţe a membrilor Comisiei;
 4. numără voturile şi consemnează rezultatul votării, pe care îl prezintă Preşedintelui Comisiei;
 5. informează, în caz de necesitate, Preşedintele Comisiei, despre numărul de voturi necesar pentru adoptarea unei sau altei hotărîri a Comisiei;
 6. asigură întocmirea procesului-verbal al şedinţei, precum şi a dosarelor în care se păstrează materialele privind fiecare chestiune de pe ordinea de zi a şedinţei;
 7. semnează hotărîrile şi procesele-verbale ale Comisiei;
 8. acordă membrilor Comisiei asistenţă şi sprijin în activitatea lor, inclusiv la redactarea proiectelor de hotărîre sau la definitivarea celor discutate şi aprobate de Comisie;
 9. coordonează activitatea aparatului Comisiei;
 10. la propunerea Preşedintelui, vicepreşedintelui şi a membrilor Comisiei întocmeşte planul de lucru al Comisiei şi îl înaintează spre aprobare;
 11. exercită controlul asupra exercitării hotărîrilor Comisiei şi a ordinelor, dispoziţiilor Preşedintelui;
 12. asigură aducerea la cunoştinţa membrilor Comisiei, comisiilor electorale de circumscripţie, altor organe electorale, organelor administraţiei publice, instituţiilor, întreprinderilor, organizaţiilor, partidelor, organizaţiilor social-politice, persoanelor cu funcţii de răspundere a hotărîrilor Comisiei, dispoziţiilor Preşedintelui, precum şi a altor materiale;
 13. conlucrează cu mass-media în reflectarea activităţii Comisiei;
 14. coordonează problemele ce ţin de implementarea noilor tehnologii informaţionale;
 15. conlucrează cu organizaţiile internaţionale, cele neguvernamentale, organe electorale ale altor state în scopul efectuării schimbului de experienţă în domeniul electoral;
 16. coordonează modelele documentelor electorale;
 17. exercită şi alte atribuţii prevăzute de Codul electoral şi de prezentul Regulament.

V. Şedinţele Comisiei

33. Forma de lucru a Comisiei este şedinţa.
Şedinţele Comisiei sînt deliberative, dacă la ele participă majoritatea membrilor cu drept de vot deliberativ. Prezenţa membrilor Comisiei la şedinţă este obligatorie. Şedinţele Comisiei sînt ordinare şi extraordinare.

34. Şedinţele ordinare în perioada dintre alegeri se desfăşoară o dată pe săptămînă, miercuri, în perioada alegerilor — marţi şi vineri.

35. Şedinţele extraordinare se convoacă ori de cîte ori este necesar prin dispoziţia Preşedintelui Comisiei. Şedinţele extraordinare pot fi convocate şi la cererea a cel puţin 5 membri ai Comisiei.

36. Ordinea de zi a şedinţei cuprinde chestiunile ce urmează a fi examinate în şedinţă şi numele raportorului (coraportorului).

37. Ordinea de zi se înmînează membrilor Comisiei, de regulă, cu 24 ore înainte de începerea şedinţei ordinare sau cu 12 ore înainte de începerea şedinţei extraordinare, de către secretarul Comisiei.

38. În înştiinţarea despre convocarea şedinţei, pe lîngă ordinea de zi, data, ora şi locul şedinţei, se indică modul de familiarizare a Comisiei cu proiectul şi/sau proiectele de documente ce urmează a fi examinate la şedinţă, cu timpul acordat pentru informări-referate, discuţii, luări de cuvînt şi alte probleme care se supun examinării în şedinţa Comisiei.

39. Proiectul ordinii de zi se întocmeşte la propunerea Preşedintelui, vicepreşedintelui, secretarului sau a membrilor Comisiei care au cerut convocarea Comisiei în condiţiile art. 25 din Codul electoral şi se supune aprobării Comisiei la începutul şedinţei.

40. Dacă şedinţa se va desfăşura în lipsa unui sau mai multor membri ai Comisiei, Preşedintele, vicepreşedintele sau secretarul Comisiei sînt obligaţi să aducă la cunoştinţa membrilor Comisiei prezenţi în şedinţă informaţia privind absenţa membrului respectiv.

41. Dezbaterile asupra problemelor se fac în ordinea în care acestea sînt înscrise pe ordinea de zi aprobată. Dezbaterile încep cu prezentarea succintă de către raportor a problemei înscrise pe ordinea de zi.

42. Preşedintele Comisiei are dreptul să limiteze timpul acordat pentru luările de cuvînt în funcţie de obiectul dezbaterii. În acest scop, el poate propune Comisiei spre aprobare durata de timp ce va fi oferită fiecărui vorbitor, precum şi durata totală pentru dezbaterea proiectului de hotărîre, care nu poate depăşi: pentru prezentarea proiectului de hotărîre — 20 minute, cuvîntul de încheiere — 5 minute, dezbateri — 3 minute, informaţii şi comentarii — 2 minute. Membrul Comisiei este obligat ca în luarea sa de cuvînt să se refere exclusiv la problema care formează obiectul dezbaterii.

43. Preşedintele poate propune să fie încheiate dezbaterile asupra unor probleme luate în discuţie la şedinţă. Propunerea privind încheierea dezbaterilor se aprobă cu votul majorităţii membrilor prezenţi.

44. Preşedintele asigură menţinerea ordinii în timpul dezbaterilor. În cazul în care ordinea este perturbată, Preşedintele poate să întrerupă dezbaterile şi să ceară respectarea prezentului Regulament, fiind în drept:

 1. să cheme la ordine;
 2. să lipsească vorbitorul de cuvînt;
 3. să ceară eliminarea din sală a persoanelor, altele decît membrii Comisiei, care împiedică desfăşurarea şedinţei.

45. Şedinţele Comisiei se desfăşoară în limba de stat, sau după caz în limba rusă, asigurîndu-se în caz de necesitate traducerea în altă limbă. Actele Comisiei se întocmesc şi se adoptă în limba de stat, urmînd după caz, să fie traduse în limba rusă.

46. Şedinţele Comisiei sînt publice. Reprezentanţilor mijloacelor mass-media din ţară şi străinătate li se garantează dreptul de a asista la şedinţele Comisiei.

47. Dacă la şedinţa Comisiei participă persoane invitate, Preşedintele Comisiei informează membrii Comisiei despre componenţa şi numărul de persoane invitate la şedinţă.

48. Lucrările şedinţei se consemnează de către secretarul Comisiei în procesul-verbal. În procesul-verbal al şedinţei se introduc în mod obligatoriu toate observaţiile şi propunerile membrilor Comisiei privind problemele luate în discuţie şi, după caz, opinia separată prezentată în scris. Procesul-verbal este semnat de către Preşedintele şi secretarul Comisiei.

49. În cazul în care Preşedintele Comisiei este în imposibilitatea de a participa la şedinţa respectivă, atribuţiile acestuia vor fi exercitate de către vicepreşedintele Comisiei.

50. Secretarul Comisiei este responsabil de întocmirea proceselor-verbale, ţine evidenţa hotărîrilor adoptate şi mersul executării lor, asistă Preşedintele în realizarea atribuţiilor ce-i revin.

51. Sesizările oficiale (prezentate în scris) ale partidelor, organizaţiilor social-politice, blocurilor electorale, precum şi ale candidaţilor independenţi depuse la Comisie în perioada dintre şedinţe, urmează a fi examinate la şedinţa imediat următoare cu adoptarea unei hotărîri.

VI. Hotărîrile Comisiei şi procedura adoptării lor

52. Întru exercitarea atribuţiilor sale Comisia adoptă hotărîri.
Hotărîrile cu privire la alegerea, realegerea, revocarea vicepreşedintelui şi secretarului Comisiei, adoptarea Regulamentului şi a modificărilor acestuia, finanţarea alegerilor şi a referendumurilor, înregistrarea concurenţilor electorali, rezultatele votării şi rezultatele alegerilor, referendumului, recunoaşterea drept nevalabile a alegerilor, referendumului, efectuarea votării repetate şi a alegerilor repetate, anularea propriilor hotărîri şi ale organelor electorale inferioare se adoptă cu votul majorităţii membrilor Comisiei.
Hotărîrile Comisiei asupra altor probleme se adoptă cu votul majorităţii membrilor prezenţi în şedinţă, cu excepţia cazului în care, prin lege sau regulament, se cere o altă majoritate de voturi.

53. La examinarea proiectului de hotărîre Comisia este în drept să adopte sau să amîne examinarea acestuia pentru a fi transmis pentru perfecţionare membrilor Comisiei care au elaborat proiectul, cu implicarea, după caz, şi a altor membri ai Comisiei. La examinarea repetată a proiectului de hotărîre se introduc rectificările ce au parvenit după examinarea prealabilă.

54. Votul membrului Comisiei este individual şi nu poate fi transmis altei persoane. Votul membrului Comisiei se exprimă public, prin ridicarea mîinii, în cadrul votării deschise. Procedura votării deschise poate fi efectuată şi prin apel nominal.

55. Comisia poate decide votarea secretă, la propunerea Preşedintelui, vicepreşedintelui, secretarului sau a unui dintre membrii Comisiei, cu excepţia cazurilor cînd, prin lege sau regulament, se stabileşte o anumită modalitate.

56. Votarea prin apel nominal se desfăşoară în modul următor:
Preşedintele oferă explicaţii asupra obiectului votării şi sensului cuvintelor “pro”, “contra” şi “abţinut”. Secretarul Comisiei dă citire numelui şi prenumelui fiecărui membru în ordinea alfabetică.
Membrul nominalizat se ridică şi pronunţă cuvîntul “pro”, “contra” sau “abţinut”, în funcţie de opţiunea sa.

57. Pentru exercitarea votului secret se folosesc buletinele de vot. Textul buletinelor de vot trebuie să fie clar şi precis. Pentru exprimarea opţiunii se folosesc cuvintele “pro”, “contra” şi “abţinut”.
Buletinele de vot se introduc în urna de votare. La numărarea voturilor nu se iau în calcul buletinele de vot în care nu a fost exprimată opţiunea membrilor Comisiei sau au fost folosite mai multe cuvinte decît cele prevăzute în prezentul punct pentru a-şi exprima opţiunea.

58. Membrii Comisiei au dreptul să solicite ca în procesul-verbal al şedinţei să fie consemnat expres modul în care au votat.

59. Proiectele de hotărîri sau propunerile respinse de membrii Comisiei nu pot fi supuse examinării în cadrul aceleiaşi şedinţe.

60. Hotărîrile Comisiei, adoptate în limitele competenţei sale, sînt obligatorii pentru autorităţile publice, instituţii, întreprinderi, organizaţii, partide, alte organizaţii social-politice, persoane cu funcţii de răspundere, precum şi pentru cetăţeni.

61. Hotărîrile după adoptarea lor sînt semnate de Preşedinte şi de secretarul Comisiei fiind date publicităţii prin intermediul mijloacelor mass-media în condiţiile şi în termenul prevăzut de legislaţie.

62. Fiecare act adoptat de Comisie este trecut în registrul de acte al Comisiei, cu atribuirea numărului de ordine corespunzător.

Evidenţa actului se ţine în una sau mai multe forme concomitent:

 1. pe fişiere;
 2. în registre de evidenţă;
 3. pe suporturi electronice.

VII. Atribuţiile de control ale Comisiei

63. Comisia exercită controlul asupra corectitudinii şi exactităţii aplicării Codului electoral şi a altor acte normative în domeniu pe teritoriul ţării şi asupra executării propriilor hotărîri.

64. În limita competenţei sale Comisia examinează rapoartele primite de la autorităţile publice, instituţii, întreprinderi, organizaţii, partide, alte organizaţii social-politice, persoane cu funcţii de răspundere, precum şi de la cetăţeni, adoptă hotărîri asupra lor, iar în caz de necesitate înaintează propunerile sale. Propunerile respective în mod obligatoriu urmează a fi examinate de către cei cărora le sînt adresate cu comunicarea ulterioară Comisiei a rezultatelor examinării, în termenele prevăzute de legislaţie.

65. La dispoziţia Preşedintelui Comisiei sau la indicaţia Comisiei, membrul Comisiei poate să verifice activitatea autorităţilor publice, instituţiilor, întreprinderilor, organizaţiilor, partidelor, organizaţiilor social-politice, blocurilor electorale privind chestiunile ce ţin ce competenţa Comisiei şi să ia cunoştinţă de materialul şi documentele necesare.

VIII. Informarea membrilor Comisiei

66. Membrii Comisiei, în limitele competenţei lor pot solicita informaţii de la autorităţile publice, instituţii, întreprinderi, organizaţii, partide, alte organizaţii social-politice, persoane cu funcţii de răspundere, iar acestea sînt obligate să le prezinte Comisiei în termen de cel mult 14 zile calendaristice, dacă legislaţia nu prevede altfel.

Informaţiile pot fi cerute şi comunicate în scris sau oral.