Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 AlegeriParlamentare2005Documente CEC

Instrucţiune cu privire la unele particularităţi de efectuare a votării la alegerile parlamentare din 6 martie 2005

|versiune pentru tipar|
Aprobată prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale
nr. 723 din 28 ianuarie 2005

1. Modalitatea de votare

În corespundere cu prevederile art. 53 din Codul electoral, fiecare alegător votează personal. Votarea în locul altor persoane nu se admite. Biroul electoral al secţiei de votare înmînează alegătorului buletinul de vot, conform listei electorale, numai la prezentarea acrului de identitate, iar alegătorul, primind buletinul de vot, semnează în lista electorală în dreptul numelui său.

2. Votarea în baza listei suplimentare

2.1. Alegătorii din raza secţiei de votare, care nu sunt înscrişi în listele electorale, se înscriu într-o listă suplimentară la prezentarea documentului ce atestă domicilierea lor în perimetrul secţiei de votare respective.

2.2. În aceeaşi listă suplimentară se înscriu şi alegătorii care au venit la secţia de votare avînd certificatul cu drept de vot. Certificatul cu drept de vot rămîne la biroul secţiei de votare şi se anexează la lista suplimentară.

3. Votarea la locul aflării

3.1. În cazul în care alegătorul, din motive de sănătate sau din alte motive întemeiate, nu se poate prezenta la locul de votare, biroul electoral al secţiei de votare, la rugămintea acestuia, desemnează cel puţin doi membri ai biroului şi doi observatori care se deplasează la locul, unde se află alegătorul, cu o urnă de vot mobilă şi cu materialul necesar pentru votare (buletinul de vot cu ştampila biroului electoral al secţiei de votare aplicată pe verso; lista alegătorilor care au solicitat votarea la locul aflării lor, semnată de preşedintele şi secretarul biroului electoral, ştampila cu menţiunea “Votat”, tuşiera). în lista electorală, în dreptul numelui persoanei respective, se face menţiunea “Votat la locul aflării”.

3.2. Rugămintea de a vota la locul aflării poate fi argumentată printr-o cerere orală sau scrisă, transmisă biroului din timp sau în ziua alegerilor şi fixată într-un registru, parte componentă a documentaţiei electorale. Biroul electoral asigură deplasarea la domiciliul alegătorului care poate fi efectuată pe parcursul zilei, cu condiţia de a reveni pînă la ora 21.00. Membrii biroului, deplasaţi la alegător, sunt obligaţi să-i asigure posibilitatea exercitării libere a dreptului de vot.

3.3. În acelaşi mod votează şi persoanele reţinute, în stare de arest, în privinţa cărora sentinţa nu este încă definitivă, cele aflate sub arest ca sancţiune administrativă, precum şi cele care se află în instituţiile de reabilitare socială ale Ministerului Afacerilor Interne şi ale Ministerului Justiţiei. Lista acestei categorii de alegători se întocmeşte de conducătorul instituţiei corespunzătoare, se semnează şi se autentifică cu ştampila instituţiei şi se transmite la secţia de votare din perimetrul respectiv.

3.4. Cetăţenii Republicii Moldova cu drept de vot, care în ziua votării se află în staţiuni balneare, case de odihnă, spitale amplasate departe de locul permanent de trai al bolnavului, dar situate pe teritoriul Republicii Moldova votează la secţiile de votare în a cărei rază se află staţiunea balneară, casa de odihnă ori spitalul în care se află bolnavul. Listele electorale ale categoriei menţionate de alegători se întocmesc pe baza datelor prezentate de conducătorii instituţiilor menţionate.

3.5. Persoanele internate în spitalele amplasate pe acelaşi sector cu domiciliul lor votează conform regulilor votării la domiciliu.

3.6. Persoanele aflate în afara hotarelor ţării votează la secţiile de votare de pe lîngă Ambasadele şi Oficiile Consulare ale Republicii Moldova.

4. Actele de identitate în baza cărora se permite participarea la alegeri

4.1. Ţinînd cont de faptul că dovada cetăţeniei şi a identităţii persoanei se face prin actul de identitate, actul ce-i permite cetăţeanului Republicii Moldova să participe la alegerile parlamentare poate fi unul dintre cele indicate:

  1. buletinul de identitate al cetăţeanului Republicii Moldova cu fişa de însoţire;
  2. paşaportul de tip ex-sovietic (unde este aplicată ştampila specială “Cetăţean al Republicii Moldova”);
  3. actul de identitate provizoriu F-9, unde sunt indicate datele personale principale ale titularului şi este aplicată ştampila specială “Cetăţean al Republicii Moldova”, care se eliberează cetăţeanului în cazul pierderii actului său de identitate;
  4. paşaportul cetăţeanului Republicii Moldova pentru ieşire şi intrare în Republica Moldova (cu menţiunea “Plecat la domiciliu stabil” de la pag. 6).

4.2. Militarii cu serviciul în termen îşi exercită dreptul de vot în baza legitimaţiei de soldat.

5. Votarea în baza actului ce atestă domicilierea

Alegătorii care nu se află la evidenţa organelor de documentare a populaţiei ori şi-au schimbat domiciliul şi nu au reuşit ca pînă la 6.03.2005 să fie luaţi la evidenţă votează la secţia de votare din perimetrul unde domiciliază, în acest caz, alegătorul trebuie să ateste suplimentar prin documente (contract de vînzare-cumpărare a casei, a apartamentului) domicilierea lui în raza acestei secţii de votare.

6. Participarea la votare a persoanelor cu acte de identitate provizorii

Alegătorii care şi-au pierdut actele de identitate, cei cu acte a căror valabilitate a expirat, precum şi cei care împlinesc 18 ani în ziua votării şi nu au reuşit să-şi perfecteze documentele necesare se pot adresa la serviciile teritoriale de evidenţă şi documentare a populaţiei care în regim de urgenţă le va elibera actul de identitate provizoriu F-9, unde sunt indicate datele personale principale ale titularului.

7. Participarea la votare a studenţilor

7.1. Studenţii instituţiilor de învăţămînt din diferite oraşe ale ţării, care dispun de actele respective ce atestă identitatea lor şi locuiesc la gazde, cămine ori în altă parte participă la alegeri la secţia de votare, sau în baza certificatului cu drept de vot.

7.2. În lipsa certificatului studenţii votează la domiciliul, indicat în actul de identitate conform listei, întocmită la secţia electorală corespunzătoare sau fiind înscrişi în lista suplimentară.

8. Modalitatea de aplicare a ştampilei “Votat” în actele de identitate

8.1. Tuturor alegătorilor care au participat la vot, indiferent de actele de identitate prezentate, li se aplică ştampila “Votat”.

8.2. Ştampila “Votat” se aplică odată cu eliberarea buletinului de vot, la pagina 6 din paşaportul pentru ieşire şi intrare în Republica Moldova, la pagina 8 în fişa de însoţire a buletinului de identitate şi la pagina 4 ori 6 în paşaportul de tip ex-sovietic, unde este aplicată ştampila “Cetăţean al Republicii Moldova”, indicîndu-se data votării şi semnătura membrului biroului electoral.