Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 AlegeriParlamentare2009Documente CEC

Regulament privind finanţarea campaniilor electorale şi a partidelor politice

|versiune pentru tipar|
Aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale
nr.2167 din 20 februarie 2009

I. Dispoziţii generale

1. Prezentul Regulament stabileşte modul de finanţare a campaniilor electorale şi a partidelor politice şi procedura de prezentare Comisiei Electorale Centrale a rapoartelor financiare asupra veniturilor şi cheltuielilor concurenţilor electorali în campania electorală.

2. În sensul prezentului Regulament următoarele noţiuni semnifică:

finanţarea campaniilor electorale — finanţarea directă şi indirectă, susţinerea materială prin alte forme a concurenţilor electorali de către persoane fizice şi/sau persoane juridice din ţară;

finanţarea privată a partidelor politice — sursele de finanţare care provin din cotizaţiile de membru, donaţii şi alte venituri precum activitatea editorială, activitatea legată nemijlocit de administrarea proprietăţii sale şi alte activităţi economice ce rezultă direct din scopul prevăzut în statut;

finanţarea de la bugetul de stat (finanţare publică) a partidelor politice - alocaţiile de la bugetul de stat în cuantumul stabilit de Legea privind partidele politice, care se acordă partidelor politice începînd cu 1 iulie 2009 pentru alegerile în Parlament şi de la 1 iulie 2011 pentru alegerile locale generale;

rapoarte financiare — rapoartele privind mijloacele financiare ale partidului, altei organizaţii social-politice sau candidatului independent, inclusiv cheltuielile efectuate în campania electorală şi sursele din care au provenit aceste mijloace.

II. Finanţarea campaniilor electorale

3. Finanţarea campaniilor electorale se efectuează cu respectarea următoarelor condiţii:

 1. Concurentul electoral înregistrat va deschide la bancă un cont cu menţiunea “Fond electoral” în care vor fi virate mijloace financiare proprii şi cele primite de la persoane fizice ş/sau juridice din ţară, în scopul finanţării campaniei electorale. Concurentul electoral care nu deschide un cont la bancă cu menţiunea “Fond electoral” informează despre aceasta Comisia Electorală Centrală.
  Închiderea contului “Fond electoral” se efectuează îndată după încheierea zilei alegerilor. Ultimele achitări din contul “fond electoral” se fac pîna la sfîrşitul zilei de vineri anterioară zilei alegerilor.
 2. Concurentul electoral va propune pentru înregistrarela Comisia Electorală Centrală a unei persoane responsabile de finanţe (trezorier), care va fi responsabilă de întocmirea rapoartelor financiare şi prezentarea lor în termen Comisiei Electorale Centrale sau organelor electorale.
 3. Plafonul mijloacelor ce pot fi virate în fondul electoral al concurentului electoral se stabileşte de către Comisia Electorală Centrală.
 4. Virarea sumelor băneşti în contul concurentului electoral poate fi efectuată doar cu acordul prealabil al acestuia. La virarea sumelor băneşti de către persoanele fizice se înregistrează datele de identitate ale acestora, numărul din buletinul de identitate, anul naşterii, adresa de la domiciliu, suma virată, semnătura. Ziua şi luna naşterii se indică pentru persoanele care au împlinit 18 ani în anul electoral. Persoanele juridice pot vira sumele băneşti în contul “Fond electoral” numai prin transfer, cu o notă informativă despre inexistenţa cotei străine în capitalul statutar.
 5. În termen de o lună după începutul campaniei electorale concurentul electoral va declara în presă mijloacele financiare şi alte forme de susţinere materială a activităţii concurenţilor electorali la alegeri. În cazul unui candidat independent sau al listelor de candidaţi în alegerile parlamentare — se declară într-o publicaţie de circulaţie republicană; în cazul candidaţilor independenţi sau al listelor de candidaţi la alegerile locale — într-o publicaţie de circulaţie regională în raionul respectiv.

4. În campania electorală se interzice:

 1. finanţarea directă şi/sau indirectă, susţinerea materială sub orice formă de către:
  1. alte state;
  2. organizaţii internaţionale;
  3. întreprinderi, instituţii şi organizaţii finanţate de către stat sau care au capital de stat;
  4. întreprinderi, instituţii şi organizaţii cu capital străin;
  5. organizaţii necomerciale, sindicale, de binefacere, religioase;
  6. cetăţeni ai Republicii Moldova minori sau aflaţi în străinătate;
  7. persoane fizice care nu sînt cetăţeni ai Republicii Moldova;
  8. persoane anonime, precum şi în numele unor terţi.
 2. comandarea materialelor electorale publicitare pentru şi în favoarea concurenţilor electorali şi achitarea cheltuielilor aferente producerii acestora fără acordul concurentului electoral şi cu mijloace financiare care nu au fost virate în contul “Fond electoral” al concurentului respectiv;
 3. folosirea în scopuri personale a mijloacelor financiare virate în contul “Fond electoral”;
 4. propunerea de către concurenţii electorali a unor sume de bani, cadouri, a bunurilor materiale fără plată, inclusiv din ajutoare umanitare sau din alte acţiuni de binefacere cu excepţia materialelor ilustrative şi a insignelor, pregătite special pentru agitaţia electorală;
 5. folosirea surselor financiare nedeclarate şi neînscrise în contul “Fond electoral”.

III. Prezentarea rapoartelor financiare

5. După înregistrarea de către organele electorale concurenţii electorali vor prezenta, în perioada campaniei electorale, Comisiei Electorale Centrale/consiliului electoral de circumscripţie rapoarte financiare:

 1. la fiecare 2 săptămîni pînă la încheierea scrutinului electoral;
 2. în termen de o lună după începutul campaniei electorale;
 3. în termen de 2 zile înainte de ziua alegerilor.

6. Rapoartele financiare ale concurenţilor electorali vor conţine informaţii privind:

 1. veniturile acestora clasificate după sursele din care au provenit mijloacele financiare respective şi anume:
  1. cotizaţii;
  2. donaţii;
  3. alte venituri din activitatea proprie a partidului (activitatea editorială, activitatea legată nemijlocit de administrarea proprietăţii sale şi din alte activităţi economice ce rezultă direct din scopul prevăzut în statut);
  4. alocaţii de la buget.
 2. cheltuieli.

7. Rapoartele financiare vor fi prezentate conform formularului anexat la prezentul Regulament.

8. Rapoarte financiare, în afara campaniei electorale, vor fi prezentate organelor abilitate în conformitate cu Legea privind partidele politice.

IV. Modul de finanţare de la bugetul de stat a partidelor politice

9. Alocaţiile de la bugetul de stat se transferă lunar în contul fiecărui partid politic, prin bugetul Comisiei Electorale Centrale, şi potrivit art.29 din Legea privind partidele politice vor fi utilizate pentru următoarele destinaţii: întreţinerea sediilor, cheltuieli de personal, cheltuieli pentru presă şi material promoţional, cheltuieli de deplasare în ţară şi în străinătate, cheltuieli pentru telecomunicaţii, cheltuieli de organizare a activităţii politice, cheltuieli pentru primirea delegaţiilor din străinătate, plata cotizaţiilor de membru în organizaţiile internaţionale din care partidul respectiv face parte, investiţii în bunuri mobile şi imobile necesare activităţii partidului respectiv, cheltuieli de protocol, cheltuieli de birotică, cheltuieli pentru campania electorală. Acestea se reflectă distinct în evidenţa contabilă a partidelor politice.

10. Alocaţiile anuale din bugetul de stat pentru finanţarea partidelor politice constituie 0,2% din veniturile prevăzute în bugetul de stat pentru anul respectiv şi se distribuie după cum urmează:

 1. partidelor politice proporţional cu numărul de mandate obţinute la alegerile parlamentare şi validate la momentul constituirii noii legislaturi a Parlamentului;
 2. partidelor politice proporţional cu numărul de voturi acumulate la alegerile locale generale, cu condiţia că acestea au obţinut nu mai puţin de 50 de mandate în organele reprezentative ale unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul al doilea.

11. Comisia Electorală Centrală în baza proporţiilor stabilite de Legea privind partidele politice şi a datelor privind numărul de voturi acumulate de partidele politice determină sumele care urmează a fi transferate lunar în contul partidului respectiv.

12. Partidul politic, care îndeplineşte condiţiile pentru acordarea finanţării de la bugetul de stat, va prezenta Comisiei Electorale Centrale o cerere ştampilată şi semnată de conducătorul organului executiv al partidului şi persoana responsabilă de finanţe care va cuprinde următoarele:

 1. denumirea integrală şi denumirea prescurtată a partidului;
 2. simbolul permanent şi simbolul electoral;
 3. adresa sediului central;
 4. contul bancar şi societatea bancară la care este deschis contul;
 5. codul fiscal;
 6. persoana responsabilă de evidenţa contabilă/ finanţe;
 7. date de contact.

13. Pentru acordarea alocaţiei de la buget, Comisia Electorală Centrală emite ordine de plată pentru fiecare partid politic în parte.

14. În cazul reorganizării prin dezmembrare a partidului politic care primeşte alocaţii de la buget dreptul menţionat se transmite partidelor politice reorganizate, iar în cazul reorganizării unor partide prin fuziune alocaţiile acestora se cumulează.

15. Partidele politice pierd dreptul la alocaţii din bugetul de stat în condiţiile prevăzute la art.28 al Legii privind partidele politice, iar alocaţiile de la bugetul de stat utilizate pentru alte destinaţii decît cele menţionate la art.29 din Lege se restituie la bugetul de stat în baza hotărîrii definitive a Curţii de Apel Chişinău.

V. Control şi sancţiuni

16. Comisia Electorală Centrală şi consiliul electoral de circumscripţie pot cere Curţii de Conturi sau Inspectoratului Fiscal Principal de Stat de pe lîngă Ministerul Finanţelor efectuarea unui control al surselor de venit, al corectitudinii evidenţei şi folosirii conform destinaţiei a banilor de către concurenţii electorali. În cazul în care, în cadrul controlului efectuat la solicitarea Comisiei Electorale Centrale de către organele abilitate, se constată că partidul politic înregistrat în calitate de concurent electoral a primit sau a utilizat mijloace financiare cu încălcarea prevederilor Legii privind partidele politice, Comisia Electorală Centrală se va adresa Curţii Supreme de Justiţie cu o cerere de anulare a înregistrării acestuia în calitate de concurent electoral. Curtea Supremă de Justiţie va examina cererea şi se va pronunţa asupra ei în decurs de 5 zile, dar nu mai tîrziu de ziua precedentă alegerilor.

17. Pentru încălcarea prevederilor Codului electoral, Comisia Electorală Centrală poate aplica sancţiunea sub formă de avertisment.