Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 AlegeriParlamentare2009Documente CEC

Regulamentul privind reflectarea campaniei electorale la alegerile parlamentare din 5 aprilie 2009 în mijloacele de informare în masă din Republica Moldova

|versiune pentru tipar|
Aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale
nr.2043 din 2 februarie 2009

I. Dispoziţii generale

1. Prezentul Regulament stabileşte modul de reflectare a campaniei electorale la alegerile deputaţilor în Parlamentul Republicii Moldova din 5 aprilie 2009 (în continuare — alegeri parlamentare) în mijloacele de informare în masă din Republica Moldova.

2. Publicitatea electorală în reţeaua internet şi prin intermediul telefoniei mobile este asimilată publicităţii electorale în presa scrisă.

3. Mass-media aflată sub jurisdicţia Republicii Moldova reflectă campania electorală pentru alegerile parlamentare din 2009 în conformitate cu prevederile Constituţiei Republicii Moldova, Codului electoral, Codului Audiovizualului, Legea presei, actelor internaţionale la care Republica Moldova este parte, prezentul Regulament şi altor acte normative în vigoare, inclusiv Legii cu privire la asigurarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi.

4. Regulamentul are drept scop să asigure reflectarea echitabilă, echilibrată şi imparţială a alegerilor parlamentare de către instituţiile mass-media, protejarea libertăţii de exprimare, stabilirea unor norme obligatorii pentru aplicarea în practică a acestor principii de către jurnalişti, concurenţii electorali, oamenii politici antrenaţi în campania electorală.

5. Principiile reflectării echitabile, echilibrate şi imparţiale a alegerilor parlamentare sînt obligatorii şi pentru instituţiile audiovizualului din alte ţări, care au acces legal în spaţiul informaţional al Republicii Moldova. În cazul unor încălcări, responsabilitatea revine titularilor de licenţă şi autorizaţiei de retransmisie.

6. Concurenţii electorali participă în campania electorală pe bază de egalitate, beneficiind de un tratament nediscriminatoriu la utilizarea mijloacelor de informare în masă.

7. Mijloacele de informare în masă vor difuza, la solicitarea Comisiei Electorale Centrale, spoturi sociale şi de educaţie civică şi electorală, vor desfăşura campanii de informare a alegătorilor despre procedura de vot şi despre alte particularităţi ale votării.

8. Comisia Electorală Centrală şi Consiliul Coordonator al Audiovizualului, în perioada campaniei electorale, supraveghează respectarea pluralismului de opinii şi alte aspecte ce ţin de aplicarea prezentului Regulament.

9. Litigiile apărute între concurenţii electorali şi instituţiile de informare în masă sînt soluţionate de către Comisia Electorală Centrală şi/sau în instanţa de judecată în conformitate cu legislaţia în vigoare a Republicii Moldova.

II. Agitaţia electorală şi modalitatea plasării publicităţii electorale prin intermediul instituţiilor de informare în masă

10. Acordînd timp de antenă unui concurent electoral pentru promovarea programului său, instituţiile audiovizuale trebuie să ofere, de asemenea, în cadrul aceluiaşi gen de emisiuni, timp de antenă altor concurenţi electorali, fără tergiversări şi fără a favoriza un partid anume.

11. Emisiunile cu caracter electoral vor fi programate în orele de maximă audienţă (06.00–09.00; 18.00–23.00 pentru TV; 06.00–13.00; 17.00–20.00 pentru radio) şi se vor evidenţia prin mijloace acustice şi/sau vizuale unice pentru identificarea şi separarea lor de alte emisiuni. De asemenea, pentru contabilizarea timpului de antenă emisiunile cu caracter electoral se vor difuza numai cu genericul “Electorala 2009”.

12. În spoturile de publicitate, emisiunile şi dezbaterile electorale nu pot fi difuzate imagini ce reprezintă instituţiile Parlamentului, Preşedinţiei, Guvernului sau altor edificii ale administraţiei publice. De asemenea, se interzice combinarea de culori şi/sau sunete care evocă simbolurile naţionale ale Republicii Moldova ori ale altui stat, utilizarea materialelor video sau audio în care apar personalităţi istorice din Moldova şi de peste hotare, precum şi simbolica statelor străine, organismelor internaţionale, dar şi imaginea persoanelor oficiale străine.

13. Instituţiile de informare în masă desemnează reprezentanţi care coordonează activitatea electorală a instituţiei în perioada campaniei electorale. Numele, prenumele, telefoanele de serviciu, inclusiv numărul telefonului celular, faxul şi adresa electronică a responsabilului se prezintă Comisiei Electorale Centrale şi, în cazul instituţiilor audiovizualului, Consiliului Coordonator al Audiovizualului.

14. Reprezentanţii mass-media în procesul electoral beneficiază de aceleaşi drepturi ca şi observatorii acreditaţi.

15. La solicitarea concurenţilor electorali, instituţiile audiovizualului pot oferi, contra plată, în conformitate cu tarifele în vigoare, servicii de filmare, înregistrare, montare, sonorizare, grafică computerizată, pentru realizarea spoturilor publicitare electorale.

16. Instituţiile audiovizualului sînt obligate să asigure confidenţialitatea materialelor electorale pînă la difuzarea lor.

17. Cu excepţia emisiunilor cu genericul “Electorala 2009”, persoanele care deţin posturi de răspundere în administraţia publică şi sînt angajate în campania electorală nu vor acorda interviuri şi nu vor face declaraţii prin care să comunice informaţii din domeniul lor de activitate, pentru a nu folosi acest prilej în scopul agitaţiei electorale.

18. Instituţiile audiovizualului, cu excepţia emisiunilor cu caracter electoral, nu vor difuza materiale cu participarea concurenţilor electorali la evenimente sportive, emisiuni de divertisment, talk-show-uri.

19. În perioada campaniei electorale este interzisă evoluarea concurenţilor electorali în calitate de prezentatori de ştiri, realizatori sau moderatori de emisiuni.

20. În emisiunile informative şi de actualităţi ale instituţiilor audiovizuale, evenimentele din campania electorală vor fi reflectate, însă nu vor fi însoţite de comentarii.

21. Materialele electorale publicate sau difuzate, atît ale Comisiei Electorale Centrale cît şi ale concurenţilor electorali, nu pot fi însoţite de comentarii.

22. În buletinele de ştiri, programe informative, sportive, emisiuni pentru copii, emisiuni cu tematică religioasă şi cultural-artistică nu poate fi inclusă publicitate electorală.

23. Răspunderea pentru conţinutul materialelor electorale o poartă concurentul electoral.

24. Utilizarea materialelor de arhivă va fi însoţită de menţiunea video sau audio respectivă cu indicarea datei filmării/înregistrării. Materialele respective nu pot fi utilizate în cazul în care denaturează sensul lor iniţial.

25. Emisiunile electorale pot fi realizate în direct sau în înregistrare în parametrii timpului de antenă, potrivit reglementărilor interne ale instituţiilor audiovizuale.

26. Refuzul de a difuza sau publica publicitatea electorală poate fi contestat în instanţa de judecată în conformitate cu legislaţia în vigoare.

27. Fiecare material al concurenţilor electorali publicat în presa scrisă va fi plasat la rubrica “Electorala 2009”. Materialul va fi însoţit de o notă “achitat din fondul electoral” al concurentului respectiv.

28. Instituţiile de informare în masă vor crea tuturor concurenţilor electorali condiţii egale la procurarea timpului de antenă şi spaţiului în ziare, respectînd principiul unui tratament echitabil, echilibrat şi imparţial.

29. Timpul de antenă oferit de instituţiile audiovizualului se acordă concurenţilor electorali în mod egal, la unele şi aceleaşi ore de emisie stabilite pentru întreaga campanie electorală.

30. Timpul de antenă, spaţiile în ziare se pun la dispoziţia concurenţilor electorali, în baza cererii, numai după înregistrarea acestora de către Comisia Electorala Centrală.

31. Concurenţii electorali beneficiază de timp de antenă din momentul înregistrării lor la Comisia Electorală Centrală. Cererea pentru timpul de antenă se prezintă instituţiilor audiovizualului pentru întreaga perioadă electorală. Timpul de antenă se pune la dispoziţia concurenţilor electorali în timp de 48 ore de la prezentarea cererii conform ordinii stabilite de reglementările interne ale instituţiilor audiovizuale. Condiţiile de rezervare şi taxele pentru timpul de antenă se comunică cu 7 zile calendaristice înainte de punerea pe post a emisiunilor respective.

32. Agitaţia electorală la posturile de radio şi televiziune se va face contra plată, în baza contractelor încheiate de părţi. Instituţiile audiovizualului, publice şi private, vor crea tuturor concurenţilor electorali condiţii egale la procurarea timpului de antenă, stabilind taxe egale.

33. Plata percepută de mijloacele de informare în masă pentru plasarea publicităţii electorale contra plată nu poate depăşi plata încasată în mod normal pentru publicitatea comercială. Plata se achită în avans exclusiv din “Fondul electoral” al concurentului electoral.

34. Timpul de antenă contra plată, se oferă în orele de maximă audienţă (06:00–09:00; 18:00–23:00 pentru TV; 06:00–13:00; 17:00–20:00 pentru radio), separat de publicitatea comercială. Telespectatorii şi radioascultătorii sînt informaţi prin titre şi/sau vocal că mesajul constituie publicitate electorală contra plată.

35. Timpul de antenă contra plată, acordat şi programat la solicitarea concurentului electoral, dar neutilizat din vina acestuia, nu se recuperează.

36. Timpul de antenă contra plată, acordat şi programat la solicitarea concurentului electoral, dar neutilizat din cauza defecţiunilor tehnice ale utilajului de transmisie, inclusiv din alte motive invocate de instituţia audiovizuală, va fi reprogramat conform Reglementărilor interne. Instituţia audiovizualului va prezenta concurentului electoral în mod oficial, în formă scrisă, informaţia despre motivul invocat. Informaţia despre defecţiunea tehnică va fi însoţită de avizul unui expert sau al unei companii de experţi în domeniu.

37. Concurenţii electorali sînt obligaţi să prezinte instituţiilor audiovizualului înregistrările spoturilor electorale nu mai tîrziu de 24 de ore pînă la difuzare.

38. Durata spoturilor publicitare cu caracter electoral nu va fi mai mică de 20 de secunde.

39. Timpul de antenă contra plată se va folosi pentru:

40. Emisiunile electorale şi intervenţiile concurenţilor electorali vor fi anunţate din timp (cu cel puţin 24 de ore) de către posturile de radio şi televiziune şi nu vor fi reprogramate, decît în cazul defecţiunilor tehnice. Emisiunile se difuzează în limba de stat, cu excepţia cazurilor în care concurenţii electorali reprezintă minorităţile naţionale, limba de expunere fiind stabilită de concurenţii electorali, reprezentanţii acestora sau responsabilul de relaţiile cu instituţia audiovizualului.

41. În perioada electorală orice sondaje de opinie privind preferinţele politice ale alegătorilor pot fi efectuate numai cu condiţia înştiinţării prealabile a Comisiei Electorale Centrale.

42. Rezultatele sondajelor de opinie privind preferinţele politice ale alegătorilor pot fi date publicităţii cel tîrziu cu 5 zile înainte de ziua alegerilor.

43. În ziua alegerilor se interzice difuzarea rezultatelor chestionării alegătorilor privind participarea la vot şi voinţa exprimată (exit-poll), pînă la închiderea secţiilor de votare.

44. Rezultatele sondajelor de opinie cu tematică electorală vor fi însoţite de următoarele informaţii:

45. În ziua alegerilor şi cea precedentă alegerilor nu se admite nici un fel de agitaţie electorală.

46. Dacă unui subiect electoral se aduc prejudicii de imagine în afara emisiunilor cu genericul “Electorala 2009”, acesta poate beneficia neîntîrziat de dreptul la replică în aceleaşi condiţii, expediind în acest sens o solicitare în scris. Instituţiile audiovizuale acordă dreptul la replică ori rectificare în baza cererii ori hotărîrii CEC în cel mult 48 de ore de la momentul solicitării ori adoptării hotărîrii respective. Ultima zi de utilizare a dreptului la replică se stabileşte ziua de vineri anterioară zilei alegerilor.

47. Pe parcursul campaniei electorale timpii de antenă acordaţi serviciilor de presă ale Parlamentului, Preşedinţiei, Guvernului nu pot fi folosiţi în scopuri de agitaţie electorală

48. În perioda electorală nu pot fi difuzare ştiri sau relatări despre actele de caritate ale candidaţilor şi ale rudelor acestora pînă la gradul doi.

III. Timpul de antenă contra plată

49. Instituţiile publice ale audiovizualului sînt obligate, iar cele private sînt în drept să acorde timp de antenă contra plată tuturor concurenţilor electorali, respectînd principiul unui tratament echitabil, echilibrat şi imparţial, pe durata campaniei electorale, după cum urmează:

50. Durata timpului de antenă contra plată ce poate fi acordat unui concurent electoral pe parcursul unei zile nu va depăşi 2 minute la fiecare post de televiziune şi 2 minute la fiecare post de radio. Concurentul electoral este în drept să utilizeze timpul de antenă contra plată în mod eşalonat, în conformitate cu orarul timpului de antenă stabilit în Reglementările interne.

IV. Dezbaterile electorale

51. Instituţiile publice ale audiovizualului sînt obligate, iar instituţiile private sînt în drept să organizeze pe parcursul întregii campanii electorale dezbateri publice în condiţii echitabile pentru toţi concurenţii electorali. Dezbaterile vor fi organizate numai după expirarea termenului prevăzut de Codul electoral pentru înregistrare candidaţilor la alegeri. Instituţiile audiovizualului pot oferi pentru dezbaterile electorale nu mai puţin de 90 de minute pe zi pentru una sau mai multe emisiuni.

Instituţiile private ale audiovizualului, care decid să organizeze dezbateri electorale, se echivalează în drepturi şi obligaţii cu instituţiile publice ale audiovizualului.

[Pct.51 completat prin Hot.CEC nr.2134 din 12.02.2009, în vigoare 12.02.2009]

52. Instituţiile audiovizualului sînt în drept sa aleagă formatul dezbaterilor, cu condiţia respectării, în ansamblu, a egalităţii, pentru toţi concurenţii electorali, a timpului acordat pentru participare la dezbateri.

53. La dezbaterile electorale participă concurenţii electorali sau reprezentanţii acestora. Tematica dezbaterilor electorale este stabilită de instituţia audiovizualului, în urma consultărilor prealabile cu concurenţii electorali.

54. Concurenţii electorali vor fi invitaţi în formă scrisă la dezbaterile electorale, cu cel puţin 24 de ore înainte de punerea pe post a fiecărei emisiuni, în baza unuia dintre următoarele criterii:

55. Refuzul de a participa ori absenţa unui sau cîtorva concurenţi electorali sau reprezentanţii acestora la dezbateri se face publică şi nu constituie temei pentru anularea sau suspendarea emisiunii. În cazul absenţei unui sau cîtorva concurenţi electorali/ reprezentanţi ai acestora, timpul rezervat lor nu se recuperează.

56. Regulile de desfăşurare a dezbaterilor sînt aduse la cunoştinţa concurenţilor electorali o dată cu invitaţia de participare şi la începutul emisiunii de dezbateri electorale.

57. Instituţiile audiovizualului asigură, prin mijloace audio sau video, cronometrarea timpului într-un mod uşor sesizabil atît de participanţi, cît şi de public.

58. În timpul dezbaterilor publice, concurenţii electorali sau reprezentanţii lor îşi exprimă liber opiniile. Totodată, se interzice:

59. Realizatorii şi moderatorii emisiunilor de dezbateri electorale au următoarele obligaţii:

60. În emisiunile de dezbateri electorale nu se admite difuzarea materialelor publicitare despre activitatea concurenţilor electorali sau cu participarea acestora ori a persoanelor de încredere, reportajelor televizate ori radiofonice de la întîlnirile concurenţilor electorali cu alegătorii, despre vizitele de lucru a concurenţilor electorali din rîndul conducătorilor cu funcţii de răspundere. Nici un concurent electoral nu va avea priorităţi în virtutea funcţiei ce pe care o ocupă.

V. Reglementările interne ale radiodifuzorilor

61. În baza Regulamentului privind reflectarea în mijloacele de informare în masă a campaniei electorale la alegerile parlamentare din 2009, în timp de 5 zile după aprobarea acestuia de către Comisia Electorală Centrală, instituţiile audiovizualului îşi elaborează şi adoptă Reglementări interne de reflectare a campaniei electorale pentru alegerile parlamentare.

62. Reglementările interne ale instituţiilor audiovizuale, în cel mult 2 zile de la adoptare, se prezintă Comisiei Electorale Centrale şi Consiliului Coordonator al Audiovizualului.

63. Reglementările interne ale instituţiilor publice sînt adoptate de către Consiliile de Observatori ale acestora. Reglementările interne ale celorlalte instituţii ale audiovizualului sînt adoptate de administraţiile instituţiilor respective.

64. Reglementările interne vor stabili:

VI. Dispoziţii finale

65. Instituţiile private ale audiovizualului care nu doresc să participe la reflectarea campaniei electorale îşi fac publică intenţia în termen de 5 zile din data publicării prezentului Regulament, informînd în scris Comisia Electorală Centrală şi Consiliul Coordonator al Audiovizualului.

66. În ziua precedentă alegerilor şi în ziua alegerilor, în cadrul emisiunilor informative, din materialul cu tematică electorală, instituţiile audiovizualului nu vor transmite decît comunicate recepţionate de la Comisia Electorala Centrala şi informaţii privind desfăşurarea votării.

67. Imprimările video şi audio cu tematică electorală se păstrează pe toată perioada campaniei electorale şi cel puţin 3 luni de la data alegerilor. În caz de apariţie a litigiilor, perioada de păstrare a imprimărilor va fi prelungită la decizia instanţei de judecată.

68. Instituţiile audiovizualului sînt obligate să ducă evidenţa timpului de antenă oferit participanţilor la campania electorală şi să prezinte zilnic prin fax Consiliului Coordonator al Audiovizualului informaţia despre volumul de emisie electorală în ziua precedentă.

69. Instituţiile mass-media ce difuzează materiale electorale vor informa săptămînal Comisia Electorală Centrală despre volumul de emisie (inclusiv publicitate electorală, emisiuni de dezbateri electorale, spoturi sociale difuzate la solicitarea CEC) conform unui formular special.

70. Benzile înregistrate şi fonogramele cu emisiuni electorale (legate de campania electorală, inclusiv emisiunile în direct) se păstrează cel puţin 3 luni de la data difuzării lor. În caz de examinare a litigiilor, perioada de păstrare a acestora va fi prelungită la decizia (demersul) Comisiei Electorale Centrale, Consiliului Coordonator al Audiovizualului sau a instanţei de judecată. La cererea Comisiei Electorale Centrale şi a Consiliului Coordonator al Audiovizualului, radiodifuzorii sînt obligaţi să prezinte, în termen de 24 de ore, materialele video şi audio împreună cu copiile contractelor şi dispoziţiilor de plată respective.

71. Nerespectarea prezentului Regulament, implică aplicarea sancţiunilor prevăzute de legislaţia în vigoare.