Alegerile parlamentare din 2019 în Republica Moldova - alegeri.md
 AlegeriParlamentare2014DeclaraţiiPPM

Patrioţii luptă pentru drepturile alegătorilor

|versiune pentru tipar| PPM, 4 decembrie 2014
Comisia Electorală Centrală
Copia: Ministerul Afacerilor Externe şi al Intergării Europene,
Guvernul Republicii Moldova
pentru atitudine, în măsura competenţei ce le revine
Curtea Constituţională — pentru apreciere în cadrul procesului de confirmare/infirmare a rezultatelor alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014

De la: Partidul “Patrioţii Moldovei”

Onoraţi domni!

La 24 octombrie 2014 a-ţi adoptat Hotărîrea cu privire la demersul Guvernului RM nr.2205–81 din 21.10.2014 privind organizarea secţiilor de votare în străinătate pentru alegerile parlamentare din 30.11.2014.

Cerem anularea acestei Hotărîri, ca fiind adoptată cu grave abateri de la prevederile imperative ale legislaţiei în vigoare şi, respectiv, lovită de nulitate absolută (art.216,217,220 Cod Civil).

Argumentele sunt următoarele:

  1. Normele fundamentale ale dreptului internaţional la care RM este parte încă din iulie 1990 (Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, Pactul Internaţional cu privire la Drepturile Civile şi Politice ş.a.) şi care au stat la baza Constituţiei RM, stipulează categoric obligaţia statului de a crea toate condiţiile necesare satisfacerii depline a dreptului cetăţeanului de a alege şi de a fi ales, de a participa la administrarea treburilor statului, de a fi reprezentat în organele puterii şi altele.

Violarea grosolană a acestor drepturi fundamentale, ignorarea şi dispreţiurea lor sunt considerate de Naţiunile Unite ca “…acte de barbarie care revoltă conştiinţa omenirii…”, respectarea lor a fost proclamată drept obligaţie fundamentală a statelor, drept cea mai înaltă aspiraţie a omului. Naţiunile semnatare ale Convenţiilor nominalizate şi-au asumat obligaţia să facă tot posibilul pentru ca drepturile omului să fie protejate, pentru ca omul “…să nu fie constrîns, ca mijloc suprem, la revoltă împotriva tiraniei şi a asupririi…”.

Norma internaţională (Preambulul şi art.21 al DUDO, Preambulul şi art.25 al Pactului, Preambulul şi art.1 al Convenţiei pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale) nu face nici o diferenţă între obligaţia statului faţă de propriii cetăţeni şi obligaţiia statului faţă de indivizii, cetăţenii altor ţări, aflaţi provizoriu pe teritoriul statului în cauză.

Astfel, în cazul de faţă, obligaţii imperative, clar definite de asigurare a condiţiilor normale de exercitare a drepturilor politice nominalizate, are nu numai RM, dar şi Federaţia Rusă. De aici — obligaţia autorităţilor moldoveneşti de a conlucra cu autorităţile Federaţiei Ruse (corespondenţă, întălniri, tratative, informare reciprocă, consultări, demersuri etc.) în chestiunea dată. Autorităţile RM, CEC, MAIE şi Guvernul s-au eschivat în mod fraudulos de la îndeplinirea acestor prevederi normative internaţionale.

În situaţia în care, după diferite date (oficiale, inclusiv), numărul moldovenilor aflaţi în Rusia variază între 500–800 mii, deschiderea a numai 5 secţii de votare (în loc de cel puţin 170), care, conform prevederilor Codului Electoral, pot deservi maximum 15000 oameni, este bătaie de joc de propriii cetăţeni.

Un cinism deosebit al acestor acţiuni/inacţiuni ale CEC, MAIE şi Guvernul, dar şi ale Parlamentului, care are nu numai datoria de a-şi respecta cetăţenii, dar şi funcţia de control legislativ asupra implementării legislaţiei, se conturează şi din lipsa totală de reacţie la declaraţiile oficialilor ruşi (Carasin şi alţii), care în repetate rînduri, au spus şi ei foarte clar: “Federaţia Rusă este disponibilă să facă maximum posibil pentru asigurarea drepturilor politice ale cetăţenilor Moldovei, dar asta trebuie să dorească şi guvernarea RM. Aşteptăm propunerile autorităţilor moldoveneşti”.

În aceeaşi ordine de idei, şi în calitate de argument suplimentar, atenţionez Comisia că norma internaţională nu condiţionează respectarea drepturilor indivizilor în dependenţă de diferite circumstanţe secundare, cum ar fi: suma mijloacelor băneşti, tehnico-materiale, aflate la dispoziţia guvernelor, păreri subiective (dintr-o parte) cu privire la dorinţele neexprimate (presupuse) ale cetăţenilor, declaraţii de intenţii prealabile, sau a reuşit sau nu cetăţeanul plecat să spună statului care l-a alungat — cînd, unde şi în ce ţară pleacă, unde va fi în ziua alegerilor etc. Norma internaţională stabileşte categoric: “ Nici o prevedere a prezentei Declaraţii nu poate fi interpretată ca implicînd pentru un stat, un grup sau persoană dreptul de a se deda la vre-o activitate sau de a săvîrşi vre-un act care să conducă la desfiinţarea drepturilor şi libertăţilor enunţate în prezenta Declaraţie”(art.30 DUDO).

Mai mult ca atît, statele-părţi la Pactul din 1966 se angajează: “…să garanteze că orice persoană ale cărei drepturi sau libertăţi recunoscute în prezentul Pact au fost violate, va dispune de o cale de recurs efectivă, chiar atunci cînd încălcarea a fost comisă de persoane acţionînd în exerciţiul funcţiunilor lor oficiale…”.

  1. CEC împreună cu MAE şi IE a încălcat şi normele de bază ale Constituţiei RM (art.art.2,8,15,16,18,23,34,38,39,52,54), norme, care proclamă/garantează obligaţia statului de a organiza condiţii de realizare reală a drepturilor fundamentale ale cetăţenilor săi.

Art.38 al Constituţiei spune foarte clar: “Voinţa puporului constituie baza puterii de stat”.

Ce fel de voinţă, onoraţi domni, dacă nu a-ţi creat condiţiile necesare pentru ca la alegerile parlamentare să poată participa 500–800 mii de cetăţeni aflaţi în Rusia, iar calculaţi împreună cu cei ce locuiesc în raioanele de răsărit ale Republicii, aţi violat drepturile la circa 1 milion de oameni? Adică, mai mult de o treime din populaţia ţării cu drept de vot. Respectiv, o putere legislativă, “aleasă” în aceste condiţii nu este nici reprezentativă şi nici legitimă. Este, de fapt, o putere uzurpată pe căi criminale.

  1. Dat fiind faptul, că deschiderea secţiilor de votare este în legătură directă cu regulule de întocmire şi utilizare a listelor electorale, atenţionez CEC şi asupra încălcării prevederilor art.39 ale Codulu Electoral. CEC nici măcar nu a întrebat misiunile diplomatice, responsabilii de la MAEşiIE: “De ce propuneţi deschiderea a numai 5 secţii, în situaţia în care autorităţile Rusiei anunţă oficial despre prezenţa pe teritoriul lor a cîtorva sute de mii de moldoveni?”.

Ipocrizia nerespectării cerinţelor art.39 CE se probează şi prin inacţiunea CEC, nedorinţa de a riposta, de a protesta asupra acestei propuneri a MAEşiIE (Guvernului), în situaţia în care autorităţile ce controlează imigraţia moldovenilor în Rusia operează cu cifra oficială de 500 mii oameni.

Fiind responsabilul principal de adoptarea Hotărîrii cu privire la deschiderea secţiilor de vpotare peste hotare, CEC nu a verificat, nici măcar nu a încercat să clarifice cîţi oameni, cine anume în ziua votării vor fi în alte ţări, cîţi oameni şi cine anume — vor fi în Federaţia Rusă…

Se încearcă să se dea vina pentru acestă incertitudine, de fapt, ilegalitate, nu pe cei ce nu-şi fac datoria, ci pe cetăţenii care, cică, nu ar fi vrut să voteze, nu s-au înscris în prealabil în evidenţele inexistente… “Evidenţele” celor plecaţi în străinătate după o bucată de pîine (mai ales evidenţele “nelegalilor”), cărora numai atăta grijă le-a rămas — să spună primarului unde să-l caute în timpul alegerilor…

  1. Hotărîrea contestată este adoptată cu încălcări directe ale art.291 ale CE. Avem de a face, de fapt, cu o făţărnicie perfidă, la baza căreia se pune o interpretare eronată a dreptului de a vota. Conform acestei “interpretări”, cetăţeanul RM este obligat să cunoască şi să comunice statului cu luni sau chiar cu ani înainte unde, cînd şi cît timp se va afla şi dacă va dori atuncea să voteze… Că, dacă nu reuşeşte să comunice, statul nu mai are nici o obligaţie faţă de el… Astfel, datoria statului de a crea condiţii pentru realizarea dreptului de a alege este substituită cu presupusa obligaţie a cetăţeanului “să comunice energic” cu statul în care nu are ce mînca…

Consider, că o asemenea interpretare este minimum incorectă şi dezonorantă.

Ceea ce a influenţat considerabil rezultatele aşa-numitor alegeri din 30.11.2014.

Şi de iure, şi de facto constat o violare indubitabilă, în masă a drepturilor politice fundamentale asute de mii de cetăţeni nevoiţi să părăsească ţara.

În conformitate cu art.14 al legii contenciosului administrativ, ca subiecte electoral i-au fost vătămate drepturile constituţionale, solicităm:

Rugăm respectuos, să examinaţi acestă cerere pînă la întocmirea procesului-verbal de totalizare a alegerilor din 30.11.2014 şi expedierea lui Curţii Constituţionle al RM.

Cu respect,

M. Garbuz
Preşedintele Partitudul Politic “Patrioţii Moldovei”

Sursa: patriot.md