Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 AlegeriPrezidenţiale2016Documente CEC

Hotărîre cu privire la cererea de înregistrare a dlui Iurie Leancă în calitate de candidat la funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova, desemnat de către Partidul Politic “Partidul Popular European din Moldova”

|versiune pentru tipar| Chişinău, 16 septembrie 2016, Nr. 255

La 9 septembrie 2016, dl Iurie Leancă, candidat la funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova, desemnat de către Partidul Politic “Partidul Popular European din Moldova”, a depus la Comisia Electorală Centrală demersul de înregistrare în calitate de candidat la alegerile prezidenţiale din 30 octombrie 2016, cu următoarele documente anexate:

 1. listele de subscripţie numerotate şi sistematizate;
 2. datele biografice ale candidatului;
 3. declaraţia candidatului privind consimţămîntul de a candida la alegerile pentru funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova, conţinînd şi declaraţia pe propria răspundere despre lipsa interdicţiilor legale/judecătoreşti de a candida;
 4. declaraţia candidatului privind averea imobiliară şi mobilă, depunerile bancare, hîrtiile de valoare, sumele primite ca moştenire şi veniturile din ultimii 2 ani precedenţi anului în care se efectuează alegerile, precum şi sursele acestor venituri, inclusiv veniturile din fondurile de investiţii, sub formă de dobîndă, din darea în arendă a proprietăţii etc.;
 5. certificatul de sănătate al candidatului pentru funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova, eliberat de instituţia medicală la care acesta se află în evidenţă;
 6. copia de pe actul de identitate al candidatului, cu fişa de însoţire;
 7. demersul preşedintelui Partidul Politic “Partidul Popular European din Moldova” privind desemnarea persoanei responsabile de finanţe (trezorierul).

Comisia constată că declaraţia despre suspendarea, pe durata campaniei electorale, a funcţiilor deţinute pentru persoanele care cad sub incidenţa art. 13 alin. (3) din Codul electoral nu trebuie să fie depusă, deoarece funcţia de deputat, deţinută la moment de dl Iurie Leancă, nu cade sub incidenţa acestor prevederi legale.

La setul de documente prezentat Comisiei este anexat Extrasul nr. 2 din Procesul-verbal al şedinţei Consiliului Naţional al Partidului Politic “Partidul Popular European din Moldova”, la care a fost aprobat simbolul electoral al candidatului Partidului Politic “Partidul Popular European din Moldova”, pentru alegerile prezidenţiale, în vederea imprimării în buletinul de vot — un cerc format din 12 stele de culoare gri-închis, pe fon alb, iar în centrul cercului este încadrat numele candidatului PPEM, în limba română “Iurie Leancă” cu font Arial de culoare neagră.

În calitate de persoană responsabilă de finanţele candidatului (trezorierul) a fost desemnată dna Tatiana Melnic.

Materialele depuse au fost verificate şi s-a constatat că acestea corespund rigorilor Codului electoral.

În rezultatul procesării cantitative a listelor de subscripţie prezentate de dl Iurie Leancă, Comisia Electorală Centrală constată că a recepţionat spre verificare 825 de liste de subscripţie cu 20363 de semnături ale susţinătorilor, numeric declarate de candidat, din 21 de unităţi administrativ-teritoriale de nivelul al doilea, pentru susţinerea dlui Iurie Leancă în calitate de candidat la funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova. Totodată, Comisia reţine că au fost restituite 93 de liste fără a fi supuse verificării şi 57 de liste necompletate, iar 25 de liste nu au fost restituite Comisiei.

În urma verificării autenticităţii datelor din listele de subscripţie, în număr de 825, conţinînd 20458 semnături, 3380 semnături au fost declarate nule şi neavenite. Totodată, s-a stabilit că din totalul de semnături procesate, 17078 semnături se consideră valabile şi întrunesc cerinţele legale pentru susţinerea candidatului la funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova, încadrîndu-se în limita cerinţelor stabilite în art. 102 alin. (1) şi (2) din Codul electoral.

Totodată, Comisia reţine că grupul de iniţiativă constituit în susţinerea candidatului Iurie Leancă a respectat prevederile pct. 16 lit. a) al Regulamentului privind finanţarea grupurilor de iniţiativă, aprobat prin hotărîrea CEC nr. 114 din 18 august 2016, şi la 12 septembrie 2016 a depus raportul privind fluxul mijloacelor băneşti. Potrivit informaţiei conţinute în raport, grupul de iniţiativă în perioada de activitate a acumulat venituri sub forma de donaţii din partea persoanelor juridice în sumă de 3409 lei şi a efectuat cheltuieli pentru materiale promoţionale (postere, steguleţe, tricouri, chipiuri, carneţele, pixuri, afişe, fluturaşi etc.) în sumă de 2565 lei, pentru servicii bancare în sumă de 444 lei, precum şi pentru materiale (rechizite de birou etc., necesare activităţii grupului de iniţiativă) în sumă de 400 lei.

Informaţia privind fluxul mijloacelor băneşti în contul “Destinat grupului de iniţiativă” pentru perioada 7–9 septembrie 2016 a fost prezentată la data de 09 septembrie curent de instituţia bancară unde a fost deschis contul.

Pornind de la faptul că prevederile legale ce ţin de desemnarea şi înregistrarea candidatului la funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova au fost respectate, în temeiul art. 13, 18, 26, 38 alin. (2) lit. a), 41, 44, 48 alin. (4), 100, 101 şi 102 din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997 şi în conformitate cu prevederile Regulamentului privind particularităţile de desemnare şi înregistrare a candidaţilor la alegerile pentru funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 113 din 18 august 2016, şi a Regulamentului privind modul de întocmire, autentificare, prezentare şi verificare a listelor de subscripţie, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2682 din 1 octombrie 2014, Comisia Electorală Centrală hotărăşte:

 1. Se înregistrează dl Iurie Leancă în calitate de candidat la funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova din partea Partidul Politic “Partidul Popular European din Moldova”, pentru alegerile prezidenţiale din 30 octombrie 2016.
 2. Se înregistrează simbolul electoral pentru imprimare în buletinul de vot la alegerile pentru funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova din 30 octombrie 2016 — un cerc format din 12 stele de culoare gri-închis, pe fon alb, iar în centrul cercului este încadrat numele candidatului PPEM, în limba română “Iurie Leancă” cu font Arial de culoare neagră.
 3. Se confirmă în calitate de persoană responsabilă de finanţe (trezorier) dna Melnic Tatiana.
 4. Se ia act de raportul grupului de iniţiativă privind fluxul mijloacelor băneşti conform situaţiei din 12 septembrie 2016, constatîndu-se ca fiind întocmit în corespundere cu prevederile Regulamentului privind finanţarea grupurilor de iniţiativă, aprobat prin hotărîrea CEC nr. 114 din 18 august 2016.
 5. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.