Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPCRM

Rezoluţia Congresului al V-lea (al XXll-lea) al Partidului Comuniştilor din Republica Moldova privind raportul politic al Comitetului Central al PCRM Congresului şi sarcinile partidului

|versiune pentru tipar||
PCRM / 11 decembrie 2004
Partidul Comuniştilor din Republica MoldovaPartidul Comuniştilor din Republica Moldova a venit la cel de-al V-lea Congres ordinar al său Unit din punct de vedere ideologic şi organizatoric. Cucerind, în februarie 2001, puterea pe cale democratică, PCRM şi-a propus drept scop strategic principal renaşterea economică şi spirituală a ţării, în această situaţie, fiecare organizaţie de partid, fiecare comunist s-a considerat mobilizat pe frontul de luptă pentru salvarea Moldovei. Procesul creator, care s-a desfăşurat pe larg şi pretutindeni, a necesitat o încordare la limită a puterilor întregii societăţi şi, în primul rînd, ale partidului însuşi, care tinde spre realizarea necondiţionată a platformei sale preelectorale.

Cu atît mai valoroase şi mai semnificative sînt rezultatele şi tendinţele care au marcat cei aproape patru ani de aflare la putere a Partidului Comuniştilor. Chiar şi oponenţii noştri nu pot să nu aprecieze stabilitatea politică ce s-a instaurat în ţară, caracterul coordonat şi transparenţa acţiunilor puterii în vederea realizării scopurilor propuse. A rămas în trecut confruntarea permanentă de odinioară dintre ramurile puterii, confruntare care a generat dezorganizare în procesul de conducere a republicii, în centru şi în teritoriu, care a servit drept teren fertil pentru corupţie şi delapidare de fonduri publice. Reprezentanţii PCRM în toate structurile şi organele puterii au îndreptăţit, în majoritatea lor absolută, încrederea poporului, dînd dovadă de competenţă, spirit întreprinzător şi cumsecădenie.

Prin măsuri energice şi eficiente, întreprinse în vederea debirocratizării şi decriminalizării economiei noastre, implementării reformelor de piaţă pe baza noilor tehnologii moderne social orientate şi perfecţionării politicii fiscale, s-a reuşit trecerea economiei naţionale de la criza sistemică la starea de creştere continuă, începînd din anul 2001, Produsul Intern Brut al ţării creşte constant cu 6–7 la sută anual, în patru ani a sporit de mai bine de 2 ori volumul producţiei industriale şi aproape de 1,5 ori — al celei agricole. Au fost reanimate cele mai mari întreprinderi din republică, chiar şi ramuri întregi, fapt care ne-a dat posibilitate să creăm în aceşti ani aproape 100 mii de noi locuri de muncă. S-a trezit la viaţă satul moldovenesc, unde, cu sprijinul activ al statului, se afirmă tot mai mult formele colective de gospodărire. Este remarcabil faptul că dezvoltarea economică dinamică are loc, practic, fără contractarea de noi credite străine, că enormele datorii externe ale Moldovei sînt achitate cu succes. Cu o mai multă cunoştinţă de cauză şi finalitate este promovată politica externă a ţării a cărei prioritate principală a devenit, pe lîngă participarea activă la procesele integraţioniste din spaţiul postsovietic, linia de integrare europeană.

PCRM şi-a îndeplinit cu succes, practic, toate angajamentele preelectorale principale. Asigurarea creşterii de două ori, după cum şi a fost prevăzut în platforma preelectorală a PCRM, a bugetului de stat a făcut posibilă promovarea unei politici active. Ca rezultat, noi am început să avansăm neabătut spre realizarea Scopului nostru principal — îmbunătăţirea calităţii vieţii cetăţenilor ţării. A fost scoasă de pe ordinea de zi problema întîrzierilor la plata pensiilor şi salariilor care au mai şi crescut de 2–3 ori în ultimii ani. Se soluţionează cu succes problema reducerii sărăciei. Se implementează pe larg programele de gazificare a localităţilor, de alimentare cu apă şi energie termică. S-au obţinut rezultate pozitive în dezvoltarea sferei sociale, medicinii, învăţămîntului, ştiinţei şi culturii.

Constatînd toate aceste rezultate, fără îndoială, pozitive, congresul nu este dispus să exagereze cele obţinute, în mare, s-a făcut mult mai puţin decît rămîne de făcut. Mai ales, sub aspectul îmbunătăţirii vieţii omului simplu. Noi încă n-am smuls partea predominantă a societăţii din menghina lipsurilor sociale, iar pe mulţi cetăţeni — din sărăcia lucie. Noi încă n-am restabilit tot ce a fost distrus şi prădat pe parcursul unui întreg deceniu. Noi sîntem în marş. Un marş foarte dificil şi îndelungat. Iată de ce, cu toate că am realizat destul de multe, noi considerăm aceste realizări doar ca un cap de pod de pe care putem deja începe un salt serios în dezvoltarea social-economică şi spirituală a ţării.

Un rol primordial în realizarea acestei strategii îl joacă potenţialul nostru de partid. Congresul confirmă că sarcinile prioritare, trasate de Congresul al IV-lea al PCRM, privind dezvoltarea în continuare, consolidarea organizatorică şi ideologică a partidului au fost realizate cu succes. Această realizare include, de exemplu, procesul deja, practic, încheiat de structurare pe orizontală şi pe verticală a partidului, extinderea evidentă a bazei lui sociale, creşterea însemnată a rîndurilor partidului, accentul fiind pus pe rolul mai activ al tineretului, sporirea substanţială a numărului de organizaţii primare de partid şi a efectivului acestora, creşterea considerabilă a tirajelor presei noastre de partid. Iar toate acestea, luate împreună, înseamnă un singur lucru: Partidul Comuniştilor se dezvoltă dinamic şi consecvent, corespunzînd tot mai mult înaltului statut de organizaţie politică contemporană, prestigioasă, care este cu adevărat a întregului popor.

Dar sarcinile noi, şi mai complicate, de modernizare a ţării impun PCRM abordări şi soluţii principial noi, perfecţionarea radicală a stilului, formelor şi metodelor de activitate organizatorică, ideologică şi politică de masă a tuturor structurilor de partid. Este necesar să depunem eforturi în vederea extinderii influenţei benefice a partidului în toate sferele vieţii economice, sociale şi culturale a ţării. Se impune consolidarea tuturor forţelor sănătoase ale societăţii în jurul scopurilor nobile de renaştere cît mai grabnică a Moldovei, de consolidare a suveranităţii ei, de restabilire şi păstrare a integrităţii ei teritoriale.

Luînd în dezbatere raportul politic al Comitetului Central al PCRM Congresului al V-lea (al XXII-lea) şi sarcinile partidului, Congresul al V-lea (al XXII-lea) al Partidului Comuniştilor din Republica Moldova hotărăşte:

se aprobă activitatea Comitetului Central al PCRM privind îndeplinirea hotărîrilor Congresului al IV-lea al partidului. Aprecierile şi concluziile, făcute în raportul politic al CC al PCRM Congresului al V-lea, sarcinile partidului, expuse în raport, se adoptă în calitate de călăuză în acţiune a tuturor organizaţiilor de partid şi a fiecărui comunist.

Drept obiective strategice ale partidului pentru perioada următoare congresul consideră: consolidarea suveranităţii şi statalităţii Republicii Moldova, îmbunătăţirea dinamică a calităţii vieţii populaţiei ei pe baza redresării accelerate şi dezvoltării complexului economic naţional. Pentru realizarea acestor obiective Comitetul Central trebuie:

În opinia congresului, cele două componente ale sarcinii principale a PCRM — construcţia de stat şi construcţia de partid, sînt în egală măsură importante şi interdependente în realizarea acestei sarcini, în aceste condiţii, un sens şi o importanţă aparte capătă problemele activităţii organizatorice, ideologice şi politice de masă a partidului, în scopul perfecţionării şi modernizării indispensabile a acestei activităţi, congresul dispune Comitetului Central, comitetelor municipale şi raionale de partid, organizaţiilor primare de partid:

În domeniul politicii externe, Congresul al V-lea (al XXII-lea) al PCRM însărcinează Comitetul Central:

Delegaţii la Congresul al V-lea (al XXII-lea) al Partidului Comuniştilor din Republica Moldova îşi exprimă încrederea că vasta activitate creatoare a PCRM ne va permite să consolidăm şi mai mult societatea în nobila operă comună — renaşterea ţării noastre, prospera rea ei economică şi spirituală. Comuniştii, toţi oamenii de bună credinţă din Moldova, sînt convinşi că, împreună, noi vom învinge!

/Comunistul, Nr. 45, 17 decembrie 2004/
Raportul politic al Comitetului Central Congresului al V-lea (al XXII-lea) al PCRM şi sarcinile partidului Alocuţiunea candidatului la funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova, Domnul Vladimir Voronin, în Parlamentul Republicii Moldova