Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPCRM

Hotărîrea Comitetului Executiv Politic al CC al PCRM cu privire la activitatea CR din sec. Botanica al mun. Chişinău şi CR Drochia ale PCRM pentru formarea rezervei de cadre în lumina cerinţelor Congresului V (XXII) al PCRM

|versiune pentru tipar||
PCRM / 24 mai 2005
Partidul Comuniştilor din Republica MoldovaMarţi, 24 mai 2005, a avut loc o şedinţă a Comitetului Executiv Politic al CC al PCRM. În cadrul ei au fost luate în dezbatere următoarele chestiuni:
 1. Cu privire la cadre.
 2. Cu privire la activitatea CR din sec. Botanica al mun. Chişinău şi CR Drochia ale PCRM pentru formarea rezervei de cadre în lumina cerinţelor Congresului V (XXII) al PCRM.
 3. Cu privire la materialele Plenarei V a CC al PCRM.

Asupra celei de a doua chestiuni de pe ordinea de zi Comitetul Executiv Politic a adoptat o hotărîre (se publică în variantă prescurtată).

Comitetul Executiv Politic al CC al PCRM menţionează că Comitetul Raional din sectorul Botanica al mun. Chişinău (prim-secretar — Iurii Eriomin) şi Comitetul Raional Drochia ale PCRM (prim-secreţar — Veaceslav Belinschi), organizaţiile primare de partid din aceste raioane, călăuzindu-se de orientările Congresului V (XXII) al PCRM, desfăşoară o anumită muncă pentru formarea rezervei de cadre şi propunerea candidaţilor la funcţii de conducere responsabile în partid şi în organele puterii.

Comitetele raionale de partid Drochia şi din sectorul Botanica tind să afirme în activitatea de formare a rezervei de cadre caracterul planic al ei şi modul multilateral de studiere şi de pregătire a oamenilor pentru promovarea lor în funcţii de conducere, ceea ce influenţează pozitiv consolidarea multor verigi ale administraţiei cu cadre calificate. Chestiunile privind formarea rezervei de cadre permanent se află în centrul atenţiei birourilor comitetelor raionale de partid, sînt examinate cu regularitate la plenare ale comitetelor raionale, la şedinţele birourilor, la adunările de partid, la seminarele şi consfătuirile activului de partid. Selectarea persoanelor pentru includerea în rezerva de cadre, iar apoi promovarea acestora la muncă de partid de conducere sau la o altă muncă de conducere, are loc, după cum cere Statutul PCRM, ţinîndu-se cont de părerea organizaţiilor primare de partid, în CR din sectorul Botanica înainte ca oamenii să fie promovaţi în funcţii de conducere se studiază şi se controlează în mod obligatoriu, pe baza însărcinărilor de partid şi obşteşti concrete, calităţile lor profesionale, morale şi politice. În Comitetul Raional de Partid Drochia în această chestiune pe prim-plan sînt puse cele mai importante principii: profesionalismul, responsabilitatea, onoarea, devotamentul faţă de ideile comuniste.

Comitetele raionale de partid Drochia şi din sectorul Botanica în rezerva de cadre includ, alături de comunişti, adepţi ai partidului, în ultimul timp, CR de partid din sectorul Botanica acordă o mai mare atenţie tineretului. Aproape jumătate din numărul specialiştilor, incluşi în rezervă, sînt în vîrstă de pînă la 40 de ani, 29% din ei sînt femei. O normă a muncii de partid a devenit luarea în dezbatere a dărilor de seamă ale conducătorilor membri ai PCRM despre îndeplinirea de către ei a însărcinărilor de partid la şedinţe ale biroului CR, la adunările de partid. Datorită politicii de cadre promovate corect, CR Drochia al PCRM a obţinut o victorie importantă la alegerile în organele locale ale puterii din mai 2003. Din cei 33 de consilieri ai Consiliului raional, 17 sînt din partea PCRM. În 25 primării din cele 28, majoritatea o constituie consilierii din partea PCRM. Au fost aleşi 14 primari propuşi din partea Partidului Comuniştilor, 10 dintre ei fiind membri ai PCRM. Membri ai PCRM sînt preşedintele raionului şi doi locţiitori ai lui, patru şefi de secţii şi servicii din cei şapte.

Totodată, Comitetul Executiv Politic al CC al PCRM menţionează că comitetele raionale de partid Drochia şi din sectorul Botanica al mun. Chişinău au în activitatea lor de formare a rezervei de cadre neajunsuri şi lacune serioase.

Este la un nivel scăzut exigenţa comitetelor raionale de partid faţă de organizaţiile primare de partid în chestiunile selectării, pregătirii şi primirii în rîndurile membrilor PCRM.

În organizaţiile de partid ale raionului Drochia şi sectorului Botanica nu se acordă atenţia cuvenită muncii cu organizaţiile obşteşti, întîi de toate, cu sindicatele. La un nivel scăzut se află colaborarea cu instituţiile de învăţămînt superior. Pînă în prezent nu sînt create pe lîngă fiecare organizaţie primară de partid organizaţie comsomolistă şi organizaţie pionierească.

Comitetul Executiv Politic al CC al PCRM hotărăşte:

 1. Se cere de la CR al PCRM din sec. Botanica al mun. Chişinău şi de la CR Drochia al PCRM să lichideze neajunsurile din activitatea pentru formarea rezervei de cadre, scoase la iveală în timpul controlului şi discuţiei, şi să informeze CC al PCRM despre mersul îndeplinirii acestei hotărîri către 10 martie 2006.
 2. Toate comitetele raionale de partid, organizaţiile primare de partid să examineze la şedinţe ale plenarelor, birourilor şi la adunările de partid mersul îndeplinirii obiectivelor trasate de Congresul V (XXII) al PCRM în ceea ce priveşte formarea unei rezerve eficiente de cadre, în care scop:
  • să continue practica luării în dezbatere a dărilor de seamă ale comuniştilor conducători ai raioanelor, primari, conducători ai fracţiunilor şi consilierilor de toate nivelurile aleşi din partea PCRM despre îndeplinirea de către ei a însărcinărilor de partid, a poruncilor alegătorilor, să intensifice controlul asupra activităţii lor, să le acorde ajutorul metodic necesar. Să obţină în aceasta caracter sistematic şi planic;
  • să organizeze învăţămîntul persoanelor incluse în rezerva de cadre pentru promovarea lor la munca de partid şi economică de conducere;
  • pînă la 1 octombrie 2005 să fie pregătită şi prezentată la CC al PCRM rezerva eficientă de cadre privind secretarii comitetelor raionale, secretarii organizaţiilor primare de partid pentru promovarea şi alegerea lor pe parcursul viitoarei campanii de dări de seamă şi alegeri în partid;
  • pînă la 31 decembrie 2005 să fie pregătită şi prezentată la CC al PCRM rezerva eficientă de cadre privind preşedinţii raioanelor, vicepreşedinţii raioanelor, conducătorii de secţii şi servicii, primarilor, consilierilor raioanelor, oraşelor, comunelor şi satelor pentru participarea la campania alegerilor în organele locale ale puterii din anul 2007.
 3. Controlul asupra îndeplinirii prezentei hotărîri se pune pe seama secretarului CC al PCRM t. V.I. SAVA.
/Comunistul, nr. 30 (436), 3 iunie 2005/
Alocuţiunea candidatului la funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova, Domnul Vladimir Voronin, în Parlamentul Republicii Moldova Hotătîrea Plenarei Comitetului Central al PCRM