Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPCRM

Hotătîrea Plenarei Comitetului Central al PCRM

|versiune pentru tipar||
PCRM / 28 mai 2005
Partidul Comuniştilor din Republica Moldova
 1. Principala sarcină a fracţiunii parlamentare a PCRM se consideră asigurarea legislativă a realizării scopurilor strategice ale partidului care rezultă din hotărîrile Congresului V (XXII) al PCRM şi din Platforma electorală a partidului şi sînt orientate la modernizarea social-economică a ţării şi renaşterea ei spirituală, la realizarea liniei de integrare europeană a Moldovei.
 2. Conducerea fracţiunii (E.V. Ostapciuc) să asigure pe această bază, precum şi ţinînd cont de poruncile alegătorilor, elaborarea planului de direcţii prioritare ale activităţii fracţiunii pe anii 2005–2008. Acest plan să fie prezentat spre aprobare Comitetului Executiv Politic al CC pînă la 1 iulie 2005.
 3. În planul în cauză să fie prevăzută imediata asigurare legislativă pe etape a realizării următoarelor principii ale Platformei electorale a partidului:
  • restabilirea integrităţii teritoriale a ţării;
  • realizarea Planului de Acţiuni “Moldova — Uniunea Europeană”;
  • dublarea bugetului de stat şi mărirea de două ori a volumului de investiţii în economia ţării;
  • reducerea cotei de impozit pe venit pînă la 15 procente şi micşorarea cotei ratelor de asigurare în fondul de remunerare a muncii de 1,5 ori;
  • realizarea Programului naţional “Satul Moldovenesc”;
  • crearea a 300 mii de noi locuri de muncă;
  • majorarea de trei ori a salariului mediu pe Moldova, aducînd-l la echivalentul de 300 de dolari;
  • majorarea de trei ori a salariului din sfera bugetară, precum şi a mărimii pensiilor şi burselor;
  • lărgirea de două ori a pachetului garantat de servicii medicale prestate cetăţenilor ţării.
 4. În faţa fracţiunii se pun sarcinile:
  • să obţină activizarea la maximum a muncii deputaţilor din componenţa fracţiunii în comisiile permanente ale Parlamentului, să ridice responsabilitatea lor personală pentru calitatea activităţii legislative;
  • nu mai rar decît o dată pe lună să se convoace şedinţe speciale ale fracţiunii, consacrate analizei şi aprecierii activităţii deputaţilor comunişti în comisiile permanente şi la şedinţele în plen ale Parlamentului;
  • începînd cu jumătatea a doua a anului 2005, să creeze şi să organizeze activitatea unor grupuri mobile specializate de deputaţi comunişti din diferitele comisii parlamentare pentru a se deplasa cu regularitate în teritoriu în scopul de a acorda ajutor concret şi eficient în teren la rezolvarea celor mai arzătoare probleme ale populaţiei;
  • să prevadă şi să pună la punct cu începere din cea de a doua jumătate a anului 2005 un sistem de interacţiune productivă a deputaţilor comunişti cu reprezentanţii PCRM în organele puterii centrale şi locale, punînd pe primul plan realizarea poruncilor alegătorilor, prevederilor Platformei electorale a partidului, Programului de activitate a Guvernului pe anii 2005–2009 “Modernizarea ţării — bunăstarea poporului”, precum şi ale Programului naţional “Satul Moldovenesc”;
  • pînă la 15 iulie 2005, să elaboreze şi să implementeze un mecanism real de acumulare, generalizare şi organizare a îndeplinirii poruncilor şi propunerilor alegătorilor, primite de deputaţii comunişti şi membrii Guvernului la întîlnirile cu alegătorii şi în timpul audienţelor lor;
  • să obţină insistent o activitate maxim constructivă a organului legislativ prin intermediul unei colaborări chibzuite şi bine orientate cu fracţiunile parlamentare de opoziţie, precum şi cu formaţiunile social-politice extraparlamentare şi organizaţiile neguvernamentale, la baza acestei activităţi punînd scopurile strategice ale partidului.
 5. Comitetul Politic Executiv al CC, comitetele raionale de partid, organizaţiile primare de partid să planifice nu mai rar decît o dată în trimestru luarea în dezbatere a dărilor de seamă ale deputaţilor din componenţa fracţiunii, precum şi ale reprezentanţilor partidului în organele centrale despre contribuţia lor personală concretă la realizarea sarcinilor trasate de PCRM.
 6. Redacţia gazetei “Comunistul” să reflecte direcţionat şi sistematic activitatea fracţiunii şi a reprezentanţilor PCRM în organele puterii centrale şi locale, acordînd o deosebită atenţie realizării prevederilor Platformei electorale a PCRM şi a poruncilor alegătorilor.
 7. Controlul asupra îndeplinirii prezentei hotărîri a Plenarei CC se pune pe seama Comitetului Executiv Politic al CC al PCRM.
/Comunistul, nr. 30 (436), 3 iunie 2005/
Hotărîrea Comitetului Executiv Politic al CC al PCRM cu privire la activitatea CR din sec. Botanica al mun. Chişinău şi CR Drochia ale PCRM pentru formarea rezervei de cadre în lumina cerinţelor Congresului V (XXII) al PCRM Comunicat de presă al Partidului Comuniştilor din Republica Moldova