Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPPPDA

Declaraţia Platformei Demnitate şi Adevăr privind descentralizarea

|versiune pentru tipar||
PPPDA / 23 octombrie 2017
Platforma “Demnitate şi Adevăr”

Centralizarea excesivă a tuturor domeniilor vieţii politice, economice şi sociale, care a avut loc pe parcursul ultimilor decenii a îndepărtat considerabil guvernarea de cetăţeni şi constituie una din cauzele principale ale majorităţii problemelor grave şi de sistem, cu care se confruntă în prezent Republica Moldova.

Politizarea profundă a societăţii, ineficienţa administraţiei publice, lipsa încrederii în justiţie şi alte instituţii ale statului, corupţia atotcuprinzătoare, monopolul economic, influenţa şi controlul din partea diverselor grupuri oligarhice asupra instituţiilor statului şi majorităţii domeniilor vieţii sociale din Republica Moldova, sunt inclusiv consecinţele directe ale unui sistem politic şi administrativ extrem de centralizat şi bazat în exclusivitate pe verticala puterii. Concentrarea masivă a puterii (politice, administrative, economice) şi a tuturor resurselor statului în mâinile unor grupuri înguste de interese/persoane, precum şi lipsa unor mecanisme de contrabalansare şi distribuire a puterii între diferite niveluri de administraţie publică, afectează grav funcţionalitatea tuturor instituţiilor statului şi constituie unul din principalele impedimente în calea reformelor, dezvoltării şi europenizării Republicii Moldova.

De aceea, fără demolarea verticalei puterii, fără o administraţie locală depolitizată, puternică, descătuşată şi înzestrată cu instrumente şi resurse corespunzătoare — fără o descentralizare reală politică, economică şi administrativă, Republica Moldova NU are nicio şansă de a implementa efectiv reforme, de a se moderniza şi dezvolta în conformitate cu standardele ţărilor civilizate şi dezvoltate.

Platforma DA consideră că descentralizarea reală a ţării, în conformitate cu Carta europeană a autonomiei locale, este unul din pilonii de bază pentru modernizarea Republicii Moldova. Întru realizarea acestui deziderat important propunem următoarele, cele mai importante, direcţii şi acţiuni strategice:

 1. Descentralizarea, consolidarea autonomiei locale şi dezvoltarea regională vor fi incluse in priorităţile Programului de Guvernare. Vom institui Ministerul administraţiei publice locale şi dezvoltării regionale, cu acordarea conducătorului instituţiei respective a funcţiei de viceprim-ministru.
 2. Edificarea unui dialog direct, sistematic, instituţionalizat, efectiv şi real, între Guvern şi administraţiile publice locale (APL) prin intermediul structurilor sale asociative, în urma căruia nici un act care vizează APL să nu poată fi adoptat fără consultarea sau avizul prealabil al structurilor reprezentative ale acestora.
 3. Acordarea APL şi asociaţiilor sale reprezentative a dreptului la iniţiativă legislativă.
 4. Revizuirea sistemului actual de repartizare a fondurilor publice, destinate pentru finanţarea proiectelor investiţionale, prin stabilirea unor reguli clare, creşterea transparenţei şi implicarea în organele de supraveghere a tuturor fondurilor respective a reprezentanţilor APL şi a societăţii civile, pe criterii de paritate.
 5. Prelungirea acţiunii Fondului de compensare pentru următorii ani (2018–2019), până la realizarea angajamentelor şi măsurilor de consolidare a bazei fiscale locale.
 6. Consolidarea veniturilor bugetelor locale prin asigurarea înregistrării şi evaluării masive a bunurilor imobile din toate comunităţile locale din Republica Moldova.
 7. Revizuirea statutului impozitului pe venit al întreprinderilor, astfel ca el să rămână total la APL de nivelul I, precum şi introducerea mecanismului de colectare/virare a impozitului pe venitul persoanelor fizice la locul de domiciliu (reşedinţă).
 8. Examinarea şi soluţionarea problemei impozitării filialelor/reprezentanţelor, care activează în localităţile urbane şi rurale, altele decât la locul aflării sediilor centrale, astfel încât impozitele şi taxele achitate de acestea să rămână total sau parţial la APL de nivelul I.
 9. Punerea în aplicare a unor surse permanente de venituri proprii, pentru acoperirea cheltuielilor legate de reparaţia şi întreţinerea drumurilor urbane şi rurale, precum şi delegarea APL a atribuţiilor decizionale în acest domeniu.
 10. Delimitarea clară a proprietăţii statului de proprietatea unităţilor administrativ-teritoriale şi asigurarea prin lege a competenţei integrale, depline şi exclusive a autorităţilor locale în gestionarea bunurilor, proprietate a unităţilor administrativ-teritoriale.
 11. Transferarea în proprietatea unităţilor administrativ-teritoriale din proprietatea statului a tuturor bunurilor de interes local de pe teritoriul respectiv, inclusiv a obiectivelor acvatice şi resurselor naturale.
 12. Asigurarea accesului liber şi gratuit al APL la toate bazele de date, sisteme informaţionale, registre etc. din domeniul înregistrării bunurilor imobile, infrastructurii tehnico-edilitare, evidenţei persoanelor, în scopul asigurării unei planificări locale eficiente;
 13. Creşterea accesului, calităţii şi numărului serviciilor prestate cetăţenilor prin descentralizarea majorităţii serviciilor şi implementarea efectivă a conceptului guvernării electronice la nivel local. Documentarea şi evidenţa populaţiei, înregistrarea şi evidenţa bunurilor imobile, autentificarea notarială a tranzacţiilor imobiliare, asistenţa socială, planificarea teritorială şi alte servicii vitale sunt domeniile gestionarea cărora urmează a fi acordată comunităţilor locale.
 14. Stimularea cooperării comunităţilor locale în vederea optimizării cheltuielilor şi îmbunătăţirii calităţii serviciilor prestate cetăţenilor.

Sursa: www.platformada.md

Iniţiativa Platformei Demnitate şi Adevăr cu privire la lustraţie, curăţarea clasei politice din Republica Moldova Declaraţia Platformei Demnitate şi Adevăr privind aşa zisa reformă a administraţiei publice centrale