Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPLR

Consilierii municipali PLR solicită eliberarea şefului RTEC şi deschiderea unui dosar penal

|versiune pentru tipar||
PLR / 30 mai 2014
Partidul Liberal Reformator

Prin prezenta, dorim să atragem atenţia Dvs. asupra stării grave a lucrurilor la Întreprinderea municipală “Regia Transport Electric”.

Recent, în mass-media au apărut unele ştiri care relatează despre ilegalităţi majore comise de către conducerea întreprinderii. Se afirmă că conducerea Regiei Transport Electric s-a ales cu dosar penal pe motiv de depăşire a atribuţiilor de serviciu. Potrivit Procuraturii municipale, şefii întreprinderii au prejudiciat bugetul capitalei cu peste 1,3 milioane de lei, întrucât ar fi dat în locaţiune, fără o decizie a Consiliului municipal Chişinău şi la un preţ derizoriu trei cantine, amplasate în sectorul Buiucani, Botanica şi Ciocana. Localurile, cu o suprafaţă totală de 557 de metri pătraţi, ar fi fost transformate ulterior în restaurante (Pentru o informare mai detaliată din presă, pot fi accesate unele resurse media, urmând link-urile: cotidian.md; jurnal.md).

În urma analizei activităţii întreprinderii, din sursele avute la dispoziţie, am constatat mai multe nereguli şi ilegalităţi. Pentru clarificarea situaţiei create, noi am făcut mai multe interpelări pe marginea problemelor depistate şi ale celor abordate în presă, cu solicitarea explicaţiilor, a informaţiilor şi a documentelor de rigoare, interpelări care, deocamdată, au rămas fără răspuns. De textul interpelărilor respective se poate lua cunoştinţă în biroul fracţiunii Partidului Liberal Reformator din Consiliul municipal Chişinău.

Mai jos, vom enumera, sintetic şi punctual, doar unele dintre neregulile şi ilegalităţile depistate:

 1. Gestionarea şi evidenţa netransparentă, frauduloasă şi ineficientă a proprietăţii şi a fondurilor aflate în gestiunea întreprinderii.

 2. Încheierea unor contracte de locaţiune ilegale, pentru trei cantine, fără acordul prealabil al CMC, cu stabilirea sumei chiriei mult sub nivelul cuantumului minim al chiriei prevăzut de legislaţia în vigoare, aducând-se, astfel, un prejudiciu considerabil bugetului municipal. La încheierea acestor contracte de locaţiune s-au încălcat prevederile mai multor acte legislative şi normative, şi anume: prevederile Legii Nr. 121 din 04.05.2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice (art. 17 (1)), ale Legii Nr. 436 privind administraţia publică locală (art. 77 (5)), ale Hotărârii de Guvern Nr. 483 din 29.03.2008 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de dare în locaţiune a activelor neutilizate ş.a. Ţinem să Vă amintim că contractele de locaţiune încheiate fără acordul prealabil respectiv sunt lovite de nulitate absolută (art. 17 (2) din Legea Nr. 121). În acordul de dare în locaţiune autoritatea abilitată va indica obiectul, locaţiunea căreia se acceptă termenul contractului de locaţiune, cuantumul minim al chiriei, modul de selectare a locatarilor etc. (p. 15 din HG 483). Conducătorul întreprinderii care a dat bunurile în locaţiune fără acordul autorităţii abilitate poartă răspundere conform legislaţiei (p. 17 din HG 483).

 3. Comercializarea activelor neutilizate ale Î.M. “R.T.E.” fără respectarea prevederilor actelor normative în vigoare (a dispoziţiilor Hotărârii de Guvern Nr. 480 din 28.03.2008 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de determinare şi comercializare a activelor neutilizate ale întreprinderilor).

 4. Scoaterea ilegală din uz a câtorva dispecerate ale Î.M. “R.T.E.”. Conducerea Regiei a atribuit spaţiu locativ muncitorilor din cadrul RTEC în imobilele nelocuibile ale dispeceratelor din staţiile terminus ale rutelor de troleibuz. Astfel, au fost scoase din procesul tehnologic nouă dispecerate ale Regiei.

  Locaţiunea sau vânzarea / privatizarea proprietăţii publice se face numai prin decizie a CMC. În cazul lipsei unor astfel de decizii, aceste spaţii au fost transmise ilegal şi cu depăşirea atribuţiilor de serviciu de către directorul întreprinderii. În aşa mod, s-au adus prejudicii substanţiale patrimoniului public. În aceste condiţii, cerem conducerii întreprinderii să ia măsuri urgente de recuperare a proprietăţii publice. Totodată, spaţiile locative respective nu s-au acordat în corespundere cu Lista de evidenţă a angajaţilor care solicită spaţiu locativ.

 5. Darea în locaţiune, fără respectarea procedurilor legale, a circa 2000 de piloni la un preţ mult mai mic decât cuantumul minim al chiriei bunurilor de proprietate publică, stabilit prin legea bugetului de stat pentru anul în curs. Astfel, se estimează că, prin încheierea de contracte de locaţiune sub nivelul preţului normativ, s-au adus prejudicii întreprinderii de aproximativ 400 000 de lei anual.

 6. Acordarea de ajutoare materiale, în anul 2013, în sumă de 30 000 lei, lunar, unor persoane, în pofida faptului că RTEC este finanţată din bugetul municipal pe motiv că nu este în stare să-şi acopere cheltuielile proprii. S-ar fi calculat incorect şi unele plăţi salariale pentru angajaţii întreprinderii. La fel, conducerea Regiei Transport Electric ar fi calculat greşit remunerarea angajaţilor în zilele de sărbătoare.

 7. Netransparenţa, ilegalitatea şi ineficienţa în procesul de achiziţii publice la Regie. Nu se respectă legislaţia din domeniul achiziţiilor publice şi prevederile Deciziei Consiliului municipal Chişinău Nr. 5/13 din 30.05.2013 “Cu privire la unele aspecte ce ţin de efectuarea achiziţiilor de mărfuri, lucrări şi servicii de către întreprinderile municipale, instituţiile publice şi societăţile pe acţiuni cu cotă majoritară de participare a Consiliului municipal Chişinău”. Achiziţiile publice sunt organizate netransparent, fără licitaţie publică, fără publicarea anunţului în sursele mass-media sau pe site-ul CMC. În acest sens, se afirmă că la procedurile de achiziţii publice participă doar agenţii economici stabiliţi de către directorul general al întreprinderii, iar preţurile la achiziţii sunt peste nivelul mediu al pieţei.

  Nu se publică Planul anual de achiziţii publice al întreprinderii, Anunţul de intenţie privind achiziţiile publice preconizate pentru anul în curs, Anunţurile de atribuire a contractelor de achiziţii publice, Rapoartele trimestriale privind achiziţiile publice în conformitate cu prevederile p. 4 al Deciziei CMC Nr. 5/13 din 30.05.2013 sus-menţionate

 8. Desfăşurarea în condiţii obscure şi cu încălcarea flagrantă a legislaţiei a Parteneriatelor publice-private, demarate cu concursul Regiei. În Planul de măsuri privind Programul de activitate a Î.M. “Regia Transport Electric” pe anul 2013 (postat pe www.chisinau.md la compartimentul Documente strategice) este prevăzută implementarea a două proiecte investiţionale prin parteneriat public-privat:

  1. Telefericul din str. Nicolae Costin până la str. Calea Ieşilor cu reconstrucţia capitală a telefericului şi cu construcţia unui centru de agrement;
  2. Construcţia unui bloc locativ pe str. Ion Creangă, 5, cu atribuirea spaţiilor inclusiv angajaţilor Î.M. “R.T.E.” (pp. 11, 13).

  Proiecte implementate fără respectarea procedurilor legale, şi anume: fără publicitatea necesară (Comunicatul informativ în MO şi pe pagina web a Agenţiei Proprietăţii Publice); fără includerea obiectivului în Lista proiectelor investiţionale propuse spre implementare prin parteneriat public-privat, aprobată prin decizia CMC (Blocul locativ din str. Ion Creangă, 5); fără efectuarea şi fără avizarea Studiului de fezabilitate premergător, în modul stabilit; fără constituirea legală a Comisiei de selectare a partenerului privat; fără oferirea de acces la Documentaţia concursului de selectare a partenerului privat.

 9. Starea precară de lucruri în domeniul transparenţei decizionale la întreprindere. Am încercat să găsim în spaţiul public Rapoartele de activitate ale Î.M. “R.T.E.” din Chişinău. Rapoarte care, pentru o întreprindere municipală de aşa anvergură şi de importanţă majoră pentru municipiu, trebuie să fie publice. Pe site-ul Primăriei, la compartimentul Rapoarte de activitate, pentru ultimii ani, am găsit doar şase documente cu referire la RTEC. Analizând rapoartele respective, vom formula următoarele concluzii: rapoartele informează insuficient şi nu permit efectuarea unei analize tehnico-economice şi financiare a întreprinderii; rapoartele prezintă o abordare mecanicistă, foarte sumară, cu enumerarea unităţilor de transport din dotare şi cu descrierea altor caracteristici tehnice; nu sunt trasate obiective şi nu sunt stabiliţi indicatori de performanţă ai întreprinderii; nu este prezentat Bilanţul contabil şi Raportul financiar; nu este indicată organigrama şi statele de personal. Nu este făcută publică Darea de seamă privind mărimea şi circulaţia proprietăţii întreprinderii (conform Anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr. 568 din 6 mai 2008). Nu sunt prezentate alte documente de politici publice. În aceste condiţii de netransparenţă, societatea civilă nu poate monitoriza şi controla legalitatea, oportunitatea şi eficienţa gestionării proprietăţii publice şi a finanţelor publice.

 10. Dezordinea privind înregistrarea de stat la OTCS Chişinău a imobilelor / terenurilor, date în gestiunea întreprinderii, cu indicarea domeniului public / privat al proprietăţii publice conform deciziilor de delimitate aprobate de CMC, cu înregistrarea grevărilor şi a interdicţiilor.

 11. Ilegalitatea multor prevederi în Statutul întreprinderii; acesta stabileşte clauze contradictorii privind comercializarea activelor neutilizate în procesul de producţie; este depăşit de timp, redactat într-un limbaj rudimentar şi agramat; nu a fost modificat în corespundere cu baza legislativă în dezvoltare. În acest sens, am solicitat, să fie elaborat, neîntârziat, de către specialiştii întreprinderii un nou proiect de statut, care să corespundă dispoziţiilor legale.

 12. Nerealizarea (nici pe jumătate) a Planului de măsuri privind Programul de activitate a Î.M. “Regia Transport Electric” pe anul 2013, inclusiv implementarea sistemului automatizat de monitorizare şi dirijare a circulaţiei troleibuzelor la traseu (p. 2).

 13. Plasarea publicităţii pe/în troleibuze ia amploare şi, pe alocuri, devine un proces haotic, netransparent şi necontrolabil. În multe cazuri, publicitatea plasată pe troleibuze scade din vizibilitatea interioară, conferă un aspect inestetic mijlocului de transport. Nu există o Concepţie unică şi un act normativ care ar reglementa condiţiile de plasare a publicităţii pe/în troleibuze şi ar stabili tarife clare pentru aceste servicii.

Ca autoritate publică care exercită împuternicirile de proprietar al patrimoniului municipal în numele municipiului Chişinău, Consiliul municipal Chişinău este obligat să reacţioneze pentru a stopa aceste ilegalităţi şi nereguli care au loc la întreprinderea vizată. Nu putem tolera în continuare degradarea situaţiei la Regie, perpetuarea ilegalităţilor şi a gestionării ineficiente a patrimoniului municipal. Nu dorim să fim complici la delapidarea şi la prejudicierea averii publice.

Având în vedere cele relatate şi ţinând cont că, dincolo de diferenţele politice, ne uneşte grija pentru interesul public, solicităm susţinerea Domniilor voastre şi propunem pentru remedierea situaţiei create la Î.M. “R.T.E” următoarele măsuri:

 1. A crea o Comisie a CMC pentru investigarea situaţiei create la Î.M. “R.T.E”.
 2. A cere Primarului general demararea unei anchete de serviciu, cu suspendarea, pe perioada anchetei, a dlui Gheorghe Morgoci din postul de director al Î.M. “R.T.E”.
 3. A exprima în Consiliu un vot de neîncredere dlui Gh. Morgoci în postul de director al Regiei.
 4. A cere conducerii întreprinderii să prezinte un Raport în şedinţa Consiliul municipal Chişinău despre această situaţie şi despre acuzaţiile Procuraturii, venind cu argumentele şi probele de rigoare, pentru a nu prejudicia imaginea autorităţilor publice locale.
 5. Având în vedere că aceste încălcări nu pot fi calificate ca simple abateri disciplinare, ci intră sub incidenţa legii penale, pentru a limpezi lucrurile şi pentru a spulbera bănuielile care planează asupra conducerii întreprinderii, a adresa o plângere penală în organele competente.
Cu respect, consilierii municipali:
BULAT Veaceslav
CĂLIN Igor
GRAMA Vasile

Sursa: www.plr.md

PLR felicită preşedinţii Ucrainei, Lituaniei şi primarul oraşului Kiev cu ocazia victoriilor în alegeri TLR: Personaje de basm, baloane şi îngheţată pentru copii, de 1 iunie