Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 AlegeriChişinău2018Documente CEC

Hotărîre cu privire la contestaţia nr. 119 şi sesizarea nr. 125 din 8 mai 2018 depuse de către preşedintele executiv al PUN, dl Anatolie Şalaru

|versiune pentru tipar| CECE mun. Chişinău, 10 mai 2018, nr. 37

La data de 08 mai 2018, în adresa CECE mun. Chişinău nr. 1 a parvenit şi a fost înregistrată contestaţia nr. 119 semnată de către preşedintele executiv al PP “Partidul Unităţii Naţionale” — Anatolie Şalaru, prin care s-a solicitat adoptarea unei hotărâri de sesizare a Judecătoriei Chişinău în ordinea art. 75 alin. (5) din Codul electoral, care va examina şi respectiv se va expune în privinţa existenţei temeiurilor de anulare a înregistrării concurentului electoral Reghina Apostolova — candidat la funcţia de Primar General al mun. Chişinău la alegerile locale noi din 20 mai 2018, pentru încălcarea prevederilor art. 39 şi 41 din Codul electoral.

În motivarea contestaţiei s-a menţionat că, la data de 04 mai 2018, de pe pagina oficială a Comisiei Electorale Centrale a fost obţinut raportul financiar al PP “Şor” (nr. CEC7/7780 din 04 mai 2018) perioada de raportare 13 aprilie — 04 mai 2018.

La capitolul cheltuieli sunt indicate sume mari pentru publicitate, inclusiv în săptămâna a patra 525,999.68 lei.

Totodată, raportul menţionat denotă că, la capitolul donatori este indicat faptul că, la data de 04 mai 2018, societatea cu răspundere limitată “Air Clasica” a donat pe contul fondului electoral al PP “Şor” suma de 200,000 lei, destinaţia plăţii — pentru candidatul Reghina Apostolova.

În aceeaşi ordine de idei, contestatarul indică asupra faptului că, în conformitate cu prevederile registrului de stat al persoanelor juridice, societatea cu răspundere limitată “Air Clasica”, împreună cu întreprinderea Unitară Federală de stat “ЦЕНТР ФИНАНСОВОЕО И ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ”, care aparţine administraţiei Preşedintelui Federaţiei Ruse (cotele de participare 50% la 50%). au fondat întreprinderea cu capital străin “AIRKLASSIKA GROUP” SRL.

În aceste sens se pretinde că, suma menţionată în mărime de 200,000 lei, cu care a fost finanţată campania electorală a candidatului la funcţia de Primar General al mun. Chişinău — Reghina Apostolova, provine din mijloace financiare străine, şi anume prin intermediul acestei companii cu capital străin care a fost fondată de donatorul “Air Clasica” SRL, fapt verificabil odată cu examinarea documentelor contabile şi bancare sau odată cu verificarea circulaţiei mijloacelor de pe cont ale acestor companii, care au avut loc în aceiaşi zi.

În susţinerea celor expuse, contestatarul relevă că, asemenea acţiuni contravin prevederilor art. 39 alin. (1), art. 41 alin. (3), lit. a) şi g) din Codul electoral, motiv pentru care opinează că, inevitabil survin consecinţele stipulate în art. 75 alin. (5) lit. b) din Codul electoral.

Solicită preşedintele executiv al PP “Partidul Unităţii Naţionale” — Anatolie Şalaru adoptarea unei hotărâri prin care să fie Sesizată Judecătoria Chişinău cu o cerere de anulare a înregistrării concurentului electoral Reghina Apostolova pentru încălcarea prevederilor art. 39 şi 41 din Codul electoral.

La aceeaşi dată — 08 mai 2018, Consiliul Electoral de CECE mun. Chişinău nr. 1 a recepţionat şi înregistrat sesizarea nr. 125 depusă de către preşedintele executiv al PP “Partidul Unităţii Naţionale” — Anatolie Şalaru, prin care ultimul relatează că, începând cu data de 04 mai 2018, un şir de posturi TV au difuzat mai multe spoturi de publicitate cu privire la organizarea unui mega concert în mun. Chişinău, care va avea loc la data de 12 mai 2018 cu participarea mai multor interpreţi străini.

Acest concert se pretinde a fi organizat de fundaţia “Şor”, sub patronatul nemijlocit a d-lui Ilan Şor, preşedintele PP “Şor”, acţiuni desfăşurate în plină companie electorală în mun. Chişinău, unde PP “Şor” are propriul candidat, dna Reghina Apostolova.

Mai mult ca atât, se invocă şi faptul că, în spaţiul online, pe paginile web ale partidului şi ale candidatului Reghina Apostolova, inclusiv pe reţelele de socializare a apărut un spot video în care unii interpreţi, cetăţeni străini ai altor state vin cu mesaje de promovare nu doar a concertului menţionat, dar şi a preşedintelui partidului Ilan Şor.

La finalul acestui mesaj, interpreta Jasmin, cetăţean al Federaţiei Ruse a venit cu un mesaj de agitaţie electorală directă a candidatului Reghina Apostolova şi i-a urat victorie în alegeri.

În imagine apare atât candidatul, cât şi preşedintele partidului. Acest spot video a fost difuzat şi distribuit cu bună ştiinţă şi promovat atât pe pagina oficială, cât şi pe pagina de Facebook a candidatului Reghina Apostolova, precum şi a preşedintelui partidului — Ilan Şor.

În susţinerea celor expuse s-a opinat că, asemenea acţiuni contravin prevederilor art. 52 alin. (3) din Codul electoral, iar conform art. 75 alin. (5) lit. d) din acelaşi Cod, înregistrarea acestui candidat urmând a fi anulată.

Prin urmare, în opinia autorului contestaţiilor, pot fi constatate două încălcări grave ale legislaţiei de către concurentul electoral Reghina Apostolova, şi anume: utilizarea de către concurentul electoral a mijloacelor financiare din străinătate, precum şi implicarea unor cetăţeni străini în agitaţia electorală.

Prin dispoziţia nr. 23 din 10 mai 2018 a preşedintelui CECE mun. Chişinău nr. 1, s-a dispus convocarea unei şedinţei extraordinare pentru data de 10 mai 2018. ora 13:00, în vederea examinării contestaţiei şi sesizării menţionate.

În şedinţa extraordinară a CECE mun. Chişinău nr. 1 din 10 mai 2018, dl Cobîşenco Ion în calitate de reprezentant cu drept de vot consultativ în cadrul CECE mun. Chişinău nr. 1 al candidatului Codreanu Constantin, precum şi în calitate de reprezentant al PP “Partidul Unităţii Naţionale” a susţinut contestaţia şi sesizarea înaintată, solicitând admiterea acestora.

Reprezentantul cu drept de vot consultativ în СЕСР/ mun. Chişinău nr. 1 a d-nei Reghina Apostolova, d-1 Vladimir Frolov, în cadrul şedinţei extraordinare a CECE mun. Chişinău nr. 1 a susţinut referinţele prezentate şi a solicitat respingerea contestaţiei şi sesizării, invocând faptul că acţiunile concurentului electoral nu sunt în contradicţie cu prevederile legislaţiei electorale, or donaţia sumelor de bani nu a fost efectuată de persoane străine, ci de către o persoană juridică rezidentă a Republicii Moldova.

Totodată, la data de 10 mai 2018 a fot recepţionat demersul CEC/82277 prin care Comisia Electorală Centrală remite conform competenţei contestaţia cu conţinut similar, înregistrată sub nr. CEC-9/ALN2018/4 din 8 mai 2018 şi solicită examinarea acesteia cu informarea părţilor interesate, cu următoarele anexe:

Ulterior, suplimentar demersului CEC-8/2277, Comisia a remis şi copiile autentificate de pe următoarele documente:

Audiind raportul expus de către membrul CECE mun. Chişinău nr. 1 — d-l Vitalie Miron, ascultând explicaţiile reprezentanţilor părţilor în raport cu argumentele contestaţiilor, probele anexate şi referinţele respective, Consiliul Electoral al Circumscripţiei Electorale Municipale Chişinău nr. 1 consideră necesar de a acţiona în ordinea stabilită de art. 75 alin. (6) din Codul electoral şi de a adresa Judecătoriei Chişinău, sediul Centru o cerere prin care să fie examinată temeinicia şi oportunitatea anulării înregistrării concurentului electoral Reghina Apostolova din cursa electorală pentru funcţia de Primar General al mun. Chişinău la alegerile locale noi din 20 mai 2018, din următoarele motive.

Potrivit circumstanţelor de fapt descrise în contestaţie şi sesizare, CECE mun. Chişinău nr. 1 a constatat că, către preşedintele executiv al PP “Partidul Unităţii Naţionale” — Anatolie Şalaru pretinde încălcarea de către concurentul electoral Regina Apostolova a prevederilor art. 39 alin. (1), art. 41 alin. (3), lit. a) şi g) şi art. 52 alin. (3) din Codul electoral, prin beneficierea de surse financiare în mărime de 200 000 lei la persoane străine (donaţii prin intermediul unor companii de peste hotare), precum şi prin implicarea în acţiunile de agitaţie electorală a unor persoane ce nu sunt cetăţeni ai Republicii Moldova prin intermediul mijloacelor de informare în masă, organizarea de concerte, etc.

Cele menţionate se pretind a fi probate şi respectiv combătute prin înscrisuri.

În contextul celor menţionate CECE mun. Chişinău nr. 1 face apel la faptul că, de competenţa Consiliului ţine înregistrarea concurenţilor electorali, iar înregistrarea implică asigurarea dreptului constituţional de a fi ales, garantat inclusiv de art. 3 paragraful 1 CEDO.

Concluzionând asupra faptului că dreptul de a fi ales nu este unul absolut şi poate fi supus unor limitări prin prisma normelor de drept pertinente, Consiliul a constatat că, criticile aduse prin contestaţia şi sesizarea înregistrată vizează şi au ca finalitate anularea înregistrării concurentului electoral, fapt care ar impune anumite limitări în exercitarea dreptului de a fi ales.

În această linie de considerente CECE mun. Chişinău nr. 1 concluzionează că, limitările menţionate pot fi dispuse doar în cadrul unui proces judiciar de către o instanţă prin examinarea tuturor aspectelor, probelor şi respectiv constatarea sau neconstatarea circumstanţelor ce ar reprezenta în sine temei de anulare a înregistrării concurentului electoral.

Cele menţionate sunt susţinute şi de prevederile art. 75 alin. (5) şi (6) din Codul electoral, aplicabile cazului din speţă.

Mai mult ca atât, conform art. 114 din Constituţie, justiţia se înfăptuieşte de instanţele judecătoreşti, iar organul electoral nu dispune de atribuţii jurisdicţionale, neavând competenţa de a califica într-un fel sau altul probele acumulate în cadrul investigaţiei.

Având în vedere constatările expuse supra, ţinând cont de competenţele atribuite de Codul electoral, CECE mun. Chişinău nr. 1 ajunge la concluzia de a admite solicitarea preşedintelui executiv al PP “Partidul Unităţii Naţionale” — Anatolie Şalaru şi de a adopta o- hotărâre de înaintare instanţei de judecată competente a unei cereri de anulare a înregistrării concurentului electoral Reghina Apostolova.

Or prezentarea unor înscrisuri şi documente care denotă faptul utilizării de către concurentul electoral sus-menţionat a mijloacelor băneşti din străinătate determină concluzia existenţei temeiului rezonabil de declanşare a procedurii de solicitare Judecătoriei Chişinău de a examina cererea CECE mun. Chişinău nr. 1 de anulare a înregistrării candidatului la funcţia de Primar General al mun. Chişinău, dna Reghina Apostolova, în ordinea art. 39 alin. (1), art. 41 alin. (3), lit. a) şi g) şi art. 52 alin. (3), art. 75 alin. (5) lit. b) şi art. 75 alin. (6) din Codul electoral.

Prin prisma celor expuse, în temeiul prevederilor normelor de drept sus- enunţate şi în conformitate cu Regulamentul privind procedura de examinare şi soluţionare a contestaţiilor de către organele electorale în perioada electorală, aprobat prin hotărârea CEC nr. 3353 din 20 iulie 2010, Consiliul Electoral de Circumscripţie Electorală Municipale Chişinău nr. 1 -

hotărăşte:

  1. Se admit solicitările formulate de preşedintele executiv al PP “Partidul Unităţii Naţionale” — dl Anatolie Şalaru, expuse în contestaţia şi sesizarea nr. 119 şi nr. 125 din 08 mai 2018.
  2. Se desemnează secretarul CECE mun. Chişinău nr. 1, dl Miron Vitalie să întocmească cererea cu privire la anularea înregistrării concurentului electoral Reghina Apostolova din cursa electorală pentru funcţia de Primar General al mun. Chişinău la alegerile locale noi din 20 mai 2018 şi să o înregistreze în instanţa de judecată, delegându-i în acest sens împuternicirile de reprezentare a organului electoral în instanţele de judecată.
  3. Se solicită Judecătoriei Chişinău, sediul Centru, în cazul constatării utilizării de către concurentul electoral Reghina Apostolova a mijloacelor financiare din străinătate, precum şi încălcării de către concurentul electoral a prevederilor art. 52 alin. (3) din Codul electoral prin implicarea sub orice formă a persoanelor care nu sunt cetăţeni ai Republicii Moldova în acţiunile de agitaţie electorală, să fie dispusă anularea înregistrării concurentului electoral Reghina Apostolova din cursa electorală pentru funcţia de Primar General al mun. Chişinău la alegerile locale noi din 20 mai 2018, cu anularea hotărârii nr. 8 din 10 aprilie 2018 a Consiliului Electoral al Circumscripţiei Electorale municipale Chişinău nr. 1 “Cu privire la înregistrarea dnei Reghina Apostolova în calitate de candidat la funcţia de Primar General al mun. Chişinău, desemnat de către PP «Şor», a simbolului electoral şi confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în CECE mun. Chişinău nr. 1”.
  4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se remite Comisiei Electorale Centrale şi se publică pe site-ul oficial al Primăriei municipiului Chişinău.