Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 AlegeriParlamentare2005Documente CEC

Concepţia reflectării campaniei electorale pentru alegerile parlamentare de către instituţiile audiovizualului din Republica Moldova

|versiune pentru tipar|
Aprobat prin Hotărîrea Comisiei Electorale Centrale
nr. 608 din 6 ianuarie 2005

Aprobat prin Hotărîrea Consiliului Coordonator al Audiovizualului
nr. 01 din 04 ianuarie 2005

I. Dispoziţii generale

1. Actele legislative şi normative de bază care reglementează activitatea instituţiilor audiovizualului în cadrul campaniei electorale pentru alegerea deputaţilor în Parlamentul Republicii Moldova (în continuare — alegeri parlamentare) sînt:

2. Concepţia stabileşte modul, standardele şi principiile generale de reflectare a campaniei electorale pentru alegerile parlamentare în instituţiile audiovizualului.

3. Concepţia are scopul să asigure respectarea principiilor unei reflectări echitabile, echilibrate şi imparţiale a alegerilor parlamentare de către instituţiile audiovizualului, protejarea libertăţii de exprimare, stabilirea unor norme obligatorii pentru aplicarea în practică a acestor principii de către jurnalişti, concurenţii electorali, oamenii politici şi instanţele judecătoreşti, antrenaţi în campania electorală.

4. Principiile reflectării echitabile, echilibrate şi imparţiale a alegerilor parlamentare sînt obligatorii şi pentru instituţiile audiovizualului din alte ţări, care au acces legal în spaţiul informaţional al Republicii Moldova.

5. În baza prezentei Concepţii, timp de 5 zile după aprobarea ei de către Comisia Electorală Centrală, instituţiile audiovizualului elaborează şi adoptă Reglementări interne de reflectare a campaniei electorale parlamentare şi le prezintă timp de 2 zile Comisiei Electorale Centrale şi Consiliului Coordonator al Audiovizualului.

6. Reglementările interne ale instituţiei audiovizualului vor stabili:

7. Reglementările interne ale Instituţiei publice Naţionale a Audiovizualului Compania “Teleradio — Moldova” se adoptă de Consiliul de observatori. Reglementările interne ale celorlalte instituţii ale audiovizualului se adoptă de administraţiile acestora.

8. Instituţiile publice ale audiovizualului vor difuza gratuit materialele parvenite de la Comisia Electorală Centrală, alte materiale ce ţin de educaţia civică a alegătorilor, inclusiv spoturi publicitare cu caracter electoral general.

9. Materialele concurenţilor electorali, ce conţin agitaţie electorală nu pot fi însoţite de comentarii redacţionale, nici însoţite de titluri, fotografii, desene necoordonate cu concurenţii electorali respectivi.

10. Rezultatele sondajelor de opinie cu tematică electorală vor fi însoţite de următoarele informaţii:

11. În campania electorală instituţiile audiovizualului sînt în drept să difuzeze rezultatele sondajelor de opinie, cu excepţia perioadei de 10 zile calendaristice care precede data alegerilor şi în însăşi ziua alegerilor. În ziua alegerilor, pînă la ora 21.00, se interzice difuzarea rezultatelor chestionării alegătorilor privind votarea “pro” sau “contra” sau nevotarea concurenţilor electorali.

12. Instituţiile audiovizualului, publice şi private, vor evita prezentarea oricărei participări a concurenţilor electorali la evenimente sportive, emisiuni de divertisment, emisiuni concurs, talk-show-uri, cu excepţia emisiunilor cu caracter electoral.

13. Litigiile apărute între concurenţii electorali şi instituţiile audiovizualului, publice sau private, sînt soluţionate de către Comisia Electorală Centrală şi Consiliul Coordonator al Audiovizualului în conformitate cu legislaţia în vigoare a Republicii Moldova. Deciziile Comisiei Electorale Centrale şi ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului pot fi atacate în instanţa de judecată în conformitate cu legislaţia în vigoare a Republicii Moldova.

14. Instituţiile audiovizualului acordă concurenţilor electorali dreptul la replică, sau rectificare, potrivit Hotărîrii Comisiei Electorale Centrale în cel mult 48 de ore de la data adoptării acesteia. Ultima zi de utilizare a dreptului la replică se stabileşte ziua de vineri precedentă zilei alegerilor.

II. Agitaţia electorală prin intermediul instituţiilor publice şi private ale audiovizualului

15. Emisiunile cu caracter electoral vor fi programate în orele de maximă audienţă şi vor fi evidenţiate prin mijloace acustice şi/sau vizuale pentru identificarea şi separarea lor de alte emisiuni.

16. Instituţiile audiovizualului, publice sau private, desemnează prin ordin o persoană care coordonează toată activitatea electorală a instituţiei în perioada campaniei electorale.

Numele de familie, telefoanele de serviciu şi de la domiciliu, faxul şi adresa electronică a responsabilului se comunică Comisiei Electorale Centrale şi Consiliului Coordonator al Audiovizualului.

17. Spoturile radiofonice sau televizate gratuite se realizează cu forţele proprii ale concurenţilor electorali, sau pot fi realizate cu concursul postului de radio sau de televiziune, cu punerea la dispoziţie a studioului pentru emisie în direct.

Durata spotului publicitar, publicat gratuit sau contra plată, va fi de cel puţin 30 de secunde.

18. La solicitarea concurenţilor electorali, instituţiile audiovizualului pot oferi, contra plată, în conformitate cu tarifele în vigoare, servicii de filmare, înregistrare, montare, sonorizare, grafică computerizată, pentru realizarea spoturilor publicitare electorale.

19. Instituţiile audiovizualului sînt obligate să asigure confidenţialitatea materialelor electorale pînă la difuzarea acestora.

Pun. 19 completat prin HOT. nr. 714 din 25 ianuarie 2005.

20. Limba de difuzare a spoturilor publicitare şi a materialelor cu conţinut electoral este stabilită de concurentul electoral, sau persoana împuternicită de el pentru relaţiile cu presa.

21. Responsabilitatea pentru conţinutul spoturilor publicitare şi al materialelor cu caracter electoral revine concurentului electoral.

22. Înregistrările emisiunilor cu caracter electoral sînt păstrate pe întreaga perioadă a campaniei electorale, plus 3 luni după încheierea campaniei electorale. În caz de litigiu, care se soluţionează pe cale judecătorească — pînă la adoptarea deciziei definitive a instanţei de judecată.

III. Dezbaterile electorale

23. Instituţiile publice ale audiovizualului sînt obligate, iar instituţiile private sînt în drept să organizeze pe parcursul întregii campanii electorale dezbateri publice în condiţii echitabile pentru toţi concurenţii electorali. Dezbaterile vor fi organizate numai după expirarea termenului prevăzut de Codul electoral pentru înregistrarea concurenţilor electorali. Instituţiile audiovizualului pot oferi pentru dezbaterile electorale 120 de minute pe săptămînă pentru una sau mai multe emisiuni. În conformitate cu propunerile parvenite de la Consiliul Coordonator al Audiovizualului din 23 februarie 2005, suplimentar concurenţilor electorali sunt acordate cîte 90 de minute zilnic pentru dezbateri electorale. Acest timp poate fi utilizat pentru una sau mai multe emisiuni.

Pct. 23 modificat şi completat prin HOT. nr. 892 din 23 februarie 2005.

24. La dezbaterile electorale participă concurenţii electorali sau reprezentanţii lor. Tematica dezbaterilor electorale este stabilită de instituţia audiovizualului, în urma consultărilor prealabile cu concurenţii electorali.

25. Concurenţii electorali vor fi invitaţi la dezbaterile electorale în formă scrisă, cu 12 ore înainte de punerea pe post a fiecărei emisiuni, toţi împreună sau în grupuri, formate în baza unuia dintre următoarele criterii:

Pct. 25 modificat şi completat prin HOT. nr. 892 din 23 februarie 2005.

26. Refuzul de a participa ori absenţa unui sau cîtorva concurenţi electorali la dezbateri se dau publicităţii şi nu constituie temei pentru anularea sau suspendarea emisiunii. În cazul neparticipării unui sau cîtorva concurenţi electorali timpul rezervat lor este scos din volumul total al emisiei şi nu se recuperează.

27. Regulile de desfăşurare a dezbaterilor şunt aduse la cunoştinţa concurenţilor electorali odată cu invitaţia de participare şi la începutul emisiunii de dezbateri electorale.

28. Instituţiile audiovizualului vor asigura, prin mijloace audio sau video, cronometrarea timpului într-un mod uşor sesizabil atît de participanţi, cît şi de public.

29. În emisiunile de dezbateri electorale nu se admite difuzarea materialelor publicitare în general şi a celor cu caracter electoral în special.

30. În timpul dezbaterilor publice, concurenţii electorali îşi exprimă liber opiniile. Totodată, se interzice:

31. Realizatorii şi moderatorii emisiunilor de dezbateri electorale au următoarele obligaţii:

32. Instituţiile private ale audiovizualului care nu doresc să se implice sub nici o formă în campania electorală, îşi fac publice intenţia nu mai tîrziu de 5 zile din data publicării prezentei Concepţii, informînd în scris Comisia Electorală Centrală şi Consiliul Coordonator al Audiovizualului.

IV. Timpul de antenă

33. Instituţiile audiovizualului, publice şi private, vor crea tuturor concurenţilor electorali condiţii egale la procurarea timpului de antenă, respectînd principiul unui tratament echitabil, echilibrat şi imparţial. Plata pentru un minut de timp de antenă acordat concurenţilor electorali nu poate depăşi taxa medie stabilită de canalul de televiziune sau postul de radio pentru publicitatea comercială. Timpul de antenă contra plată se acordă concurenţilor electorali numai în baza achitării prealabile a taxei prevăzute în acordul încheiat de instituţia audiovizualului cu concurentul electoral.

34. Timpul de antenă, gratuit şi contra plată, se oferă în orele de maximă audienţă, separat de publicitatea comercială. Telespectatorii şi radioascultătorii sînt informaţi prin subtitre şi/sau vocal că mesajul constitue publicitate electorală gratuită, sau contra plată.

35. Timpul de antenă, gratuit şi contra plată, se acordă concurenţilor electorali conform prevederilor Reglementărilor interne ale instituţiei audiovizualului, în baza cererii depuse, numai după înregistrarea lor la Comisia Electorală Centrală.

36. Timpul de antenă, gratuit şi contra plată, acordat şi programat la solicitarea concurentului electoral, dar neutilizat din vina lui, nu se recuperează.

37. Timpul de antenă, gratuit şi contra plată, acordat şi programat la solicitarea concurentului electoral, dar neutilizat din cauza defecţiunilor tehnice ale utilajului de transmisie al instituţiei audiovizualului va fi reprogramat conform Reglementărilor interne.

38. Concurenţii electorali sînt obligaţi să prezinte instituţiilor audiovizualului casetele cu imprimări ale publicităţii electorale nu mai tîrziu de 24 de ore pînă la difuzare.

V. Timpul de antenă gratuit

39. Instituţia publică naţională a audiovizualului Compania “Teleradio — Moldova” şi instituţiile publice locale ale audiovizualului sînt obligate să ofere concurenţilor electorali, pentru întreaga perioadă electorală, timp de antenă gratuit, după cum urmează:

40. Durata timpului de antenă gratuit, ce poate fi acordat unui concurent electoral pe parcursul unei zile, va constitui nu mai mult de 5–7 minute la televiziune şi 10–13 minute la radio. Concurentul electoral este în drept să utilizeze timpul de antenă gratuit în mod eşalonat, în conformitate cu orarul timpului de antenă gratuit stabilit în Reglementările interne.

VI. Timpul de antenă contra plată

41. Instituţiile publice şi private ale audiovizualului încadrate în reflectarea campaniei electorale sînt obligate să acorde timp de antenă contra plată tuturor concurenţilor electorali, respectînd principiul unui tratament echitabil, echilibrat şi imparţial, după cum urmează:

Pct. 41 completat prin HOT. nr. 892 din 23 februarie 2005.

42. Durata timpului de antenă contra plată ce poate fi acordat unui concurent electoral pe parcursul unei zile nu va depăşi 2 minute la fiecare televiziune şi 2 minute la fiecare post de radio. Concurentul electoral este în drept să utilizeze timpul de antenă contra plată în mod eşalonat, în conformitate cu orarul timpului de antenă stabilit în Reglementările interne.

VII. Dispoziţii finale

43. Emisiunile destinate campaniei electorale trebuie să fie menţionate în programele imprimate şi prezentate în benzile anunţătoare difuzate la orele de maximă audienţă

44. Fiecare emisiune televizată sau radiofonică cu caracter electoral este precedată şi urmată de anunţuri în care se indică concurentul electoral şi, după caz, numele şi prenumele interlocutorilor. Timpul necesar acestor anunţuri nu face parte din timpul alocat concurentului electoral.

45. Înregistrările din dezbaterile parlamentare, sau disputele dintre partide la şedinţele în plen ale Parlamentului, nu pot fi folosite în emisiunile cu caracter electoral, fără consimţămîntul Parlamentului sau al partidelor intrate în dispută.

46. În buletinele de ştiri ale instituţiilor, publice şi private, ale audiovizualului evenimentele electorale urmează să fie difuzate în gen de reportaj pe principiile egalităţii tuturor concurenţilor electorali şi vor fi puse pe post cîte 5 ştiri într-o ediţie informativă în ordinea prezentării cererilor. Persoanele ce deţin funcţii de răspundere în administraţia publică şi care sînt implicate în campania electorală, în cadrul interviurilor sau declaraţiilor, vor comunică doar informaţii din domeniul lor de activitate, fără a folosi acest prilej pentru agitaţie electorală. Comunicarea ştirilor informative despre activitatea candidaţilor la funcţia de deputat în Parlament, care sînt şi conducători de rang republican, raional şi municipal, se va efectua exclusiv prin intermediul serviciilor de presă, fără difuzarea imaginii acestora, cu excepţia reflectării evenimentelor de o deosebită importanţă pentru societate.

Pct. 46 modificat şi completat prin HOT. nr. 828 din 10 februarie 2005 şi HOT. nr. 892 din 23 februarie 2005.

47. Evoluarea concurenţilor electorali în calitate de prezentatori de ştiri, realizatori sau moderatori de alte tipuri de programe audiovizuale în perioada campaniei electorale este interzisă.

48. Publicitatea electorală nu poate fi inclusă în buletinele de ştiri sau alte programe informative, în emisiunile pentru copii sau cele educaţionale, în emisiunile religioase, sportive, culturale, artistice etc.

49. Instituţiile audiovizualului vor evita difuzarea materialelor semnate de concurenţii electorali care conţin insulte ce lezează onoarea şi demnitatea persoanei.

50. Autorităţilor publice se interzice implicarea în activităţile jurnaliştilor din cadrul instituţiilor audiovizualului, pentru a nu influenţa alegerile.

51. În caz de necesitate, autorităţile administraţiei publice vor întreprinde acţiuni corespunzătoare în vederea asigurării protejării eficiente a colaboratorilor instituţiilor audiovizualului şi a sediilor acestora.