Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 AlegeriParlamentare2005Documente CEC

Regulamentul Comisiei Electorale Centrale privind reflectarea în mijloacele de informare în masă din Republica Moldova a campaniei electorale pentru alegerea Parlamentului

|versiune pentru tipar|
Aprobat prin Hotărîrea Comisiei Electorale Centrale
nr. 613 din 8 ianuarie 2005

I. Dispoziţii generale

1. Regulamentul stabileşte modul de reflectare a campaniei electorale în mijloacele de informare în masă din Republica Moldova.

2. Comisia Electorală Centrală conlucrează în procesul de organizare şi desfăşurare a alegerilor cu toate mijloacele de informare în masă la organizarea acţiunilor ce ţin de educaţia civică a alegătorilor şi informarea electoratului asupra desfăşurării procesului electoral.

3. Campania electorală pentru alegerea Parlamentului va beneficia de timp de antenă rezervat în orele de maximă audienţă la instituţiile publice şi private ale audiovizualului şi de spaţii speciale în paginile ziarelor şi revistelor.

4. Mijloacele publice de informare în masă vor difuza gratuit materialele referitoare la procesul electoral, inclusiv cele ce ţin de educaţia civică, parvenite de la Comisia Electorală Centrală.

5. Concurenţii electorali participă pe bază de egalitate în campania electorală, beneficiind de un tratament nediscriminatoriu la utilizarea mijloacelor de informare în masă, conform Concepţiei de reflectare a campaniei electorale pentru alegerile parlamentare de către instituţiile audiovizualului din Republica Moldova şi prezentului Regulament.

6. Comisia Electorală Centrală şi Consiliul Coordonator al Audiovizualului stabilesc condiţiile de reflectare a campaniei electorale la toate instituţiile Audiovizualului din ţară, precum în presa scrisă prin prezentul Regulament.

7. Emisiunile cu caracter electoral vor fi evidenţiate prin mijloace acustice şi/sau vizuale pentru identificarea şi separarea lor de alte emisiuni.

8. În cadrul redacţiilor pe parcursul întregii perioade electorale va funcţiona câte un grup special de colaboratori, creat prin ordin intern, care vor asigura apariţia în condiţii optime a materialelor electorale.

9. Fiecare material al concurenţilor electorali publicat în presa scrisă va fi plasat la rubrica “Electorala 2005”. Materialul va fi însoţit de o notă “achitat din fondul electoral” al concurentului respectiv.

10. Plata percepută de mijloacele de informare în masă pentru plasarea publicităţii electorale contra plată nu poate depăşi plata încasată în mod normal pentru publicitatea comercială.

11. Timpul de antenă oferit de instituţiile audiovizualului se acordă la unele şi aceleaşi ore de emisie stabilite pentru întreaga campanie electorală şi egale pentru toţi concurenţii electorali.

12. Timpul de antenă, spaţiile în ziare se pun la dispoziţia concurenţilor electorali, în baza cererii depuse, doar după înregistrarea acestora de către Comisia Electorală Centrală.

13. Timpul de antenă acordat la cererea concurentului electoral şi nefolosit de acesta nu se recuperează.

14. Timpul de antenă, gratuit şi contra plată, acordat şi programat la solicitarea concurentului electoral, dar neutilizat din vina lui, nu se recuperează.

15. Timpul de antenă, gratuit şi contra plată, acordat şi programat la solicitarea concurentului electoral, dar neutilizat din cauza defecţiunilor tehnice ale utilajului de transmisie al instituţiei audiovizualului va fi reprogramat conform Reglementărilor interne.

16. Răspunderea pentru conţinutul materialelor electorale o poartă concurentul electoral.

17. Materialele electorale publicate de către Comisia Electorală Centrală şi concurenţii electorali nu pot fi însoţite de comentarii.

18. Timpul de antenă contra plată se acordă concurenţilor electorali numai în baza achitării prealabile a taxei prevăzute în acordul încheiat de instituţia audiovizualului cu concurentul electoral.

19. Difuzarea rezultatelor sondajelor de opinie, precum şi altor genuri de pronosticuri electorale va înceta cu 10 zile calendaristice înainte de data alegerilor.

20. În ziua alegerilor şi cea precedentă ei nu se admite nici un fel de agitaţie electorală.

21. În ziua alegerilor, pînă la închiderea secţiilor de votare, se interzice difuzarea rezultatelor chestionării alegătorilor privind participarea la vot şi voinţa exprimată.

22. Instituţiile audiovizualului acordă concurenţilor electorali dreptul la replică, sau rectificare, potrivit Hotărîrii Comisiei Electorale Centrale în cel mult 48 de ore de la data adoptării acesteia. Ultima zi de utilizare a dreptului la replică se stabileşte ziua de vineri precedentă zilei alegerilor. Timpul pentru replică se acordă la aceeaşi instituţie a audiovizualului şi în aceleaşi condiţii în care a fost produs prejudiciul.

23. Reprezentanţii mijloacelor de informare în masă se bucură de aceleaşi drepturi ca şi observatorii acreditaţi.

24. Litigiile apărute între concurenţii electorali şi instituţiile audiovizualului, publice sau private, sînt soluţionate de către Comisia Electorală Centrală şi Consiliul Coordonator al Audiovizualului în conformitate cu legislaţia în vigoare a Republicii Moldova. Hotărîrile Comisiei Electorale Centrale şi ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului pot fi atacate în instanţa de judecată în conformitate cu legislaţia în vigoare a Republicii Moldova.

25. Instituţiile mass-media ce difuzează materiale electorale vor informa săptămînal Comisia Electorală Centrală despre volumul de emisie şi spaţiile editoriale oferite gratuit şi contra plată.

II. Timpul de antenă gratuit

26. Instituţia publică naţională a audiovizualului Compania “Teleradio — Moldova” şi instituţiile publice locale ale audiovizualului sunt obligate să acorde concurenţilor electorali, pentru întreaga perioadă electorală, timp de antenă gratuit, după cum urmează:

27. Durata timpului de antenă gratuit, ce poate fi acordat unui concurent electoral pe parcursul unei zile, va constitui nu mai mult de 5–7 minute la televiziune şi 10–13 minute la radio. Concurentul electoral este în drept să utilizeze timpul de antenă gratuit în mod eşalonat, în conformitate cu orarul timpului de antenă gratuit stabilit în Reglementările interne ale instituţiei audiovizualului.

III. Timpul de antenă contra plată

28. Instituţiile publice şi private ale audiovizualului sunt obligate să acorde timp de antenă contra plată tuturor concurenţilor electorali, respectînd principiul unui tratament echitabil, echilibrat şi imparţial, după cum urmează:

29. Durata timpului de antenă contra plată ce poate fi acordat unui concurent electoral pe parcursul unei zile nu va depăşi 2 minute la fiecare televiziune şi 2 minute la fiecare post de radio. Concurentul electoral este în drept să utilizeze timpul de antenă contra plată în mod eşalonat, în conformitate cu orarul timpului de antenă stabilit în Reglementările interne.

IV. Dezbaterile electorale

30. Instituţiile publice ale audiovizualului sînt obligate, iar instituţiile private sînt în drept să organizeze pe parcursul întregii campanii electorale dezbateri publice în condiţii echitabile pentru toţi concurenţii electorali. Dezbaterile vor fi organizate numai după expirarea termenului prevăzut de Codul electoral pentru înregistrarea concurenţilor electorali. Instituţiile audiovizualului pot oferi pentru dezbaterile electorale 120 de minute pe săptămînă pentru una sau mai multe emisiuni. Suplimentar sunt acordate cîte 90 de minute zilnic pentru dezbateri electorale. Acest timp poate fi utilizat pentru una sau mai multe emisiuni.

Pct. 30 modificat şi completat prin HOT. nr. 892 din 23 februarie 2005.

31. La dezbaterile electorale participă concurenţii electorali, sau reprezentanţii lor. Tematica dezbaterilor electorale este stabilită de instituţia audiovizualului, în urma consultărilor prealabile cu concurenţii electorali.

32. Concurenţii electorali vor fi invitaţi la dezbaterile electorale în formă scrisă, cu 12 ore înainte de punerea pe post a fiecărei emisiuni, toţi împreună sau în grupuri, formate în baza unuia dintre următoarele criterii:

Pct. 32 modificat şi completat prin HOT. nr. 892 din 23 februarie 2005.

33. Refuzul de a participa ori absenţa unui sau cîtorva concurenţi electorali la dezbateri se dau publicităţii şi nu constituie temei pentru anularea sau suspendarea emisiunii. În cazul neparticipării unui sau cîtorva concurenţi electorali timpul rezervat lor este omis din volumul total al emisiei şi nu se recuperează.

34. Regulile de desfăşurare a dezbaterilor sînt aduse la cunoştinţa concurenţilor electorali odată cu invitaţia de participare şi la începutul emisiunii de dezbateri electorale.

35. Instituţiile audiovizualului vor asigura, prin mijloace audio sau video, cronometrarea timpului într-un mod uşor sesizabil atît de participanţi, cît şi de public.

36. În emisiunile de dezbateri electorale nu se admite difuzarea materialelor publicitare în general şi a celor cu caracter electoral în special.

37. În timpul dezbaterilor publice concurenţii electorali îşi exprimă liber opiniile. Totodată, se interzice:

38. Realizatorii şi moderatorii emisiunilor de dezbateri electorale au următoarele obligaţii:

39. Instituţiile private ale audiovizualului care nu doresc să se implice sub nici o formă în campania electorală, îşi fac publice intenţia nu mai tîrziu de 5 zile din data publicării prezentului Regulament, informînd în scris Comisia Electorală Centrală şi Consiliul Coordonator al Audiovizualului.