Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 AlegeriParlamentare2010Documente CEC

Regulamentul privind întocmirea, administrarea, transmiterea şi actualizarea listelor electorale

|versiune pentru tipar|
Aprobat prin Hotărîrea Comisiei Electorale Centrale
nr.3364 din 23 iulie 2010
modificat prin Hotărîrea CEC
nr.3571 din 5 octombrie 2010

Capitolul I. Dispoziţii generale

1. Prezentul Regulament este elaborat în conformitate cu prevederile Codului electoral şi stabileşte procedura de întocmire, administrare, transmitere, modificare a listelor electorale, inclusiv predarea acestora spre păstrare şi actualizare după perioada electorală.

2. Codul electoral prevede trei tipuri de liste electorale: de bază, suplimentare şi pentru votarea la locul aflării.

3. Alegătorul poate fi înscris numai într-o singură listă electorală şi la o singură secţie de votare.

4. Modelele listelor electorale se aprobă de către Comisia Electorală Centrală.

5. Listele electorale conţin următoarele rubrici:

6. La sfîrşitul fiecărei pagini din listele electorale se indică numărul total de buletine de vot eliberate.

Capitolul II. Lista electorală de bază

Secţiunea 1. Întocmirea listei electorale

7. Listele electorale de bază sînt liste ce cuprind toţi cetăţenii cu drept de vot care domiciliază ori îşi au reşedinţa pe teritoriul unei secţii de votare.

8. Listele electorale de bază se întocmesc de către primărie, în două exemplare, pentru fiecare secţie de votare. La întocmirea acestora se utilizează baza de date actualizată din Registrul de stat al alegătorilor, distribuită autorităţilor administraţiei publice locale.

Notă: Prevederile din cuprinsul prezentului punct referitoare la Registrul de stat al alegătorilor vor fi puse în aplicare începînd cu alegerile locale generale din anul 2011.

9. Alegătorul care are şi domiciliu, şi reşedinţă este înscris, în perioada valabilităţii reşedinţei, în lista electorală de bază de la secţia de votare în a cărei rază teritorială acesta îşi are reşedinţa.

10. Pentru alegătorii care, pînă sau în ziua alegerilor, împlinesc vîrsta de 18 ani se indică ziua şi luna naşterii.

11. În cazul comunelor, listele electorale se întocmesc pe sate şi, după caz, pe străzi, iar în cazul oraşelor şi municipiilor — pe străzi şi blocuri. Ordinea de înscriere se stabileşte de primării.

12. În lista electorală de bază se includ militarii aflaţi în unităţile militare, precum şi membrii familiilor acestora, alţi alegători care domiciliază pe teritoriul unităţilor militare.

13. Militarii domiciliaţi în afara unităţilor militare, precum şi membrii familiilor lor, se înscriu în listele electorale de la domiciliu.

14. Persoanele internate în spitalele amplasate pe acelaşi sector cu domiciliul lor, sînt incluse în listele electorale de bază şi votează conform regulilor votării la domiciliu.

15. Listele electorale de bază a categoriilor de alegători arătate la pct. 12 şi 14 se întocmesc de conducătorii instituţiilor corespunzătoare şi se transmit către secţia de votare din perimetrul respectiv.

16. Pentru secţiile de votare constituite pe lîngă misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Republicii Moldova, listele electorale de bază se întocmesc de conducătorii misiunilor diplomatice şi ai oficiilor consulare care activează pe teritoriul statelor respective.

17. Listele electorale de bază pentru secţiile de votare din străinătate, constituite în afara misiunilor diplomatice sau oficiilor consulare ale Republicii Moldova, se tipăresc de Comisia Electorală Centrală şi se distribuie, cu 5 zile înainte de ziua alegerilor, birourilor electorale ale secţiilor de votare.

18. În cazul în care alegătorul îşi schimbă domiciliul sau reşedinţa în perioada dintre data întocmirii listelor electorale de bază şi data alegerilor, biroul electoral al secţiei de votare corespunzător domiciliului precedent, la solicitarea alegătorului şi pe baza actului de identitate acceptat pentru participarea la votare, îi eliberează un certificat pentru drept de vot.

19. Alegătorul care a primit certificat pentru drept de vot confirmă primirea acestuia, semnînd în lista electorală de bază în dreptul numelui său, la rubrica “Notă”. În aceeaşi rubrică se indică data eliberării, numărul certificatului pentru drept de vot şi numele membrului biroului electoral care l-a eliberat.

20. Înregistrarea alegătorilor în listele electorale de bază încetează cel mai tîrziu cu 25 de zile înainte de ziua alegerilor. Orice alte modificări şi completări sînt posibile cel tîrziu cu 5 zile pînă la ziua alegerilor.

Secţiunea 2. Transmiterea listelor electorale Comisiei Electorale Centrale şi birourilor electorale ale secţiilor de votare

21. După ce au fost întocmite, listele electorale de bază se semnează de către primarul localităţii.

22. Listele electorale de bază se transmit în termen de 3 zile, în format electronic, Comisiei Electorale Centrale pentru a fi plasate pe pagina web a CEC cu 20 de zile înainte de ziua alegerilor.

Notă: Prevederile prezentului punct vor fi puse în aplicare începînd cu alegerile locale generale din anul 2011

23. Un exemplar al listelor electorale pe hîrtie se transmite, cu cel puţin 20 de zile înainte de ziua votării, în baza unui proces-verbal, preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare, iar al doilea exemplar se păstrează la primărie.

24. Listele electorale se fac accesibile în localurile secţiilor de votare, cu 20 de zile înainte de ziua alegerilor.

Secţiunea 3. Includerea în/excluderea din listă a alegătorilor de către biroul electoral al secţiei de votare

25. Alegătorilor li se asigură posibilitatea de a lua cunoştinţă de listele electorale şi de a verifica corectitudinea întocmirii lor.

26. În cazul depistării unor erori în listă, alegătorul va depune o cerere scrisă însoţită de acte doveditoare care se anexează la lista electorală.

27. Modificările în listele electorale se efectuează de către membrii biroului electoral al secţiei de votare.

28. Excluderea din listă se efectuează prin tragerea unei linii peste datele despre alegătorul care a solicitat modificările respective, indicîndu-se la rubrica “Notă” data cînd a fost efectuată excluderea şi numele membrului biroului electoral al secţiei de votare care a efectuat înscrierea.

29. Includerea alegătorului în lista electorală se face prin înscrierea acestuia la sfîrşitul listei, atribuindui-se numărul de ordine imediat următor.

30. Modificarea în listă a datelor personale ale alegătorului se efectuează prin tragerea unei linii peste înscrisul incorect şi înscrierea în aceeaşi rubrică a datelor corecte.

31. Alegătorii au dreptul să facă contestaţii împotriva neincluderii lor în listă sau excluderii din ea, precum şi împotriva altor erori comise la înscrierea datelor despre sine sau despre alţi alegători cel tîrziu cu 5 zile înainte de alegeri.

32. Contestaţiile se examinează de către organele electorale respective în decurs de 24 de ore, iar deciziile acestora pot fi contestate de subiecţii interesaţi în organele electorale ierarhic superioare şi instanţa de judecată, după procedura stabilită, în cazul în care aceştia au primit refuz de corectare, includere sau excludere din/în lista electorală de bază.

33. Informaţia privind modificările efectuate în listele electorale de către biroul electoral al secţiei de votare se comunică primăriei şi ulterior Comisiei Electorale Centrale, cel tîrziu cu 5 zile înainte de ziua alegerilor, pentru operarea modificărilor în exemplarul care se păstrează în primărie şi Registrul de stat al alegătorilor.

Notă: Prevederile din cuprinsul prezentului punct referitoare la Registrul de stat al alegătorilor vor fi puse în aplicare începînd cu alegerile locale generale din anul 2011.

Secţiunea 4. Procedura de depunere a declaraţiei privind locul nou de şedere

34. Persoanele cu drept de vot care, după ultima participare la alegeri, şi-au schimbat locul de şedere sînt în drept, cel tîrziu cu 30 de zile înainte de ziua votării, să-şi declare locul nou de şedere la organul administraţiei publice locale pentru a putea fi înscrise în lista electorală la secţia de votare corespunzător locului şederii.

35. La declaraţia privind locul nou de şedere se anexează copia de pe actul de identitate al alegătorului. Modelul declaraţiei se aprobă de Comisia Electorală Centrală.

36. În baza declaraţiei depuse, autoritatea administraţiei publice locale înscrie alegătorul în lista electorală de bază anexînd copiile declaraţiei şi actului de identitate la aceasta.

37. La expirarea termenului de depunere a declaraţiei, originalul acesteia şi copia de pe actul de identitate se transmit Comisiei Electorale Centrale pentru a fi remise ulterior autorităţilor administraţiei publice locale de la locul de domiciliu al solicitantului în vederea radierii din lista electorală de bază.

38. Autorităţile administraţiei publice locale care efectuează înscrierea/radierea alegătorului fac menţiunea “În baza declaraţiei de şedere” la rubrica “Notă” din lista electorală de bază.

Capitolul III. Lista electorală suplimentară

39. Înscrierea alegătorilor în lista electorală suplimentară se efectuează de către secretarul biroului electoral al secţiei de votare şi se semnează de către acesta.

40. În lista electorală suplimentară se înscriu:

  1. alegătorii din raza secţiei de votare care nu au fost incluşi în listele electorale de bază, la prezentarea documentului ce atestă domicilierea lor în perimetrul secţiei de votare în cauză;
  2. alegătorii cu certificate pentru drept de vot. Certificatele pentru drept de vot se anexează la lista electorală suplimentară;
  3. alegătorii care nu au fost incluşi în listele electorale de bază pe motiv că nu au viză de domiciliu ori de reşedinţă vor putea vota în secţiile de votare corespunzătoare locului de înregistrare la ultimul domiciliu sau reşedinţă;
  4. persoanele deţinute pe baza unui mandat de arest pînă la pronunţarea sentinţei judecătoreşti, persoanele condamnate la închisoare (privaţiune de libertate) a căror sentinţă nu este definitivă, cele care execută o sancţiune contravenţională sub formă de arest, persoanele condamnate la închisoare (privaţiune de libertate) prin hotărîre judecătorească definitivă, aflate în instituţiile penitenciare;
  5. alegătorii cu drept de vot, care în ziua votării se află în staţiuni balneare, case de odihnă, spitale amplasate în altă localitate decît locul permanent de trai al bolnavului, dar situate pe teritoriul Republicii Moldova.

41. Cetăţenii Republicii Moldova cu drept de vot aflaţi în străinătate care nu figurează în listele electorale de bază şi nu şi-au exercitat dreptul de a se înregistra prealabil, şi s-au prezentat în ziua alegerilor la secţia de votare respectivă se includ în listele electorale suplimentare.

42. Înscrierea în lista electorală suplimentară pentru persoanele arătate la pct. 40 lit. d) şi e) se efectuează cu 2 săptămîni înainte de ziua votării şi pînă la ora 18.00 a zilei precedente votării. Datele personale pentru această categorie de alegători se introduc în formularul listei electorale suplimentare de către conducătorul instituţiei corespunzătoare, se semnează şi se autentifică cu ştampila instituţiei şi se transmit, în ziua precedentă votării, biroului electoral al secţiei de votare din perimetrul respectiv.

43. În ziua votării, membrii biroului electoral al secţiei de votare se deplasează cu urna mobilă în instituţiile respective şi cu formularul listei electorale suplimentare.

44. Conducătorii instituţiilor respective vor estima numărul persoanelor care vor participa la votare şi vor solicita biroului electoral al secţiei de votare un număr suficient de buletine de vot specificînd numărul acestora în limba de stat şi limba rusă.

Capitolul IV. Lista electorală pentru votarea la locul aflării

45. Lista electorală pentru votarea la locul aflării se întocmeşte de către biroul electoral al secţiei de votare şi se semnează de către membrul birului.

46. În baza listei electorale pentru votarea la locul aflării votează doar alegătorii care, din motive de sănătate sau din alte motive temeinice, nu pot veni în localul de votare

47. Înscrierea în lista electorală pentru votarea la locul aflării se efectuează în baza cererii scrise a solicitantului, începînd cu 2 săptămîni înainte de ziua votării şi pînă la ora 18.00 a zilei precedente votării.

48. În ziua votării, cererile pot fi făcute în scris pînă la ora 15.00 dacă se prezintă şi certificat medical.

49. În conformitate cu art. 55 din Codul electoral, la locul aflării votează:

  1. alegătorii care, din motive de sănătate sau din alte motive temeinice (bolnavii care stau acasă, bătrînii), nu pot veni în localul de votare;
  2. persoanele arătate la pct. 14, 40 lit. d) şi e).

50. Lista electorală pentru votarea la locul aflării pentru alegătorii care din motive de sănătate sau din alte motive temeinice, nu pot veni în localul de votare se anexează la lista electorală de bază, făcîndu-se în aceasta menţiunea “Votat la locul aflării” în dreptul numelui persoanei respective.

V. Predarea spre păstrare şi actualizarea listelor electorale după perioada electorală

51. După perioada electorală, consiliul electoral de circumscripţie remite instanţei de judecată listele electorale de bază, suplimentare şi cele pentru votarea la locul aflării. Transmiterea listelor electorale se efectuează prin act de predare — recepţionare.

52. După confirmarea legalităţii alegerilor, listele electorale remise instanţelor de judecată se transmit în termen de 10 zile nemijlocit la Comisia Electorală Centrală sau prin intermediul primăriilor care le-au întocmit.

Pct.52 modificat prin hot. CEC nr. 3571 din 05.10.10

53. După operarea modificărilor respective, Comisia Electorală Centrală transmite listele electorale primăriilor care le-au întocmit.

Notă: Prevederile prezentului punct vor fi puse în aplicare începînd cu alegerile locale generale din anul 2011.