Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 AlegeriParlamentare2010Documente CEC

Regulamentul privind finanţarea campaniilor electorale şi a partidelor politice

|versiune pentru tipar|
Aprobat prin Hotărîrea Comisiei Electorale Centrale
nr.3336 din 16 iulie 2010
modificat prin Hotărîrea CEC
nr.3431 din 5 august 2010

I. Dispoziţii generale

1. Prezentul Regulament stabileşte modul de finanţare a campaniilor electorale şi a partidelor politice şi procedura de prezentare Comisiei Electorale Centrale a rapoartelor financiare asupra veniturilor şi cheltuielilor concurenţilor electorali în campania electorală.

2. În sensul prezentului Regulament următoarele noţiuni semnifică:

finanţarea campaniilor electorale — finanţarea directă şi indirectă, susţinerea materială prin alte forme a concurenţilor electorali de către persoane fizice şi/sau persoane juridice din ţară;

finanţarea privată a partidelor politice — sursele de finanţare care provin din cotizaţiile de membru, donaţii şi alte venituri, precum activitatea editorială, activitatea legată nemijlocit de administrarea proprietăţii sale şi alte activităţi economice ce rezultă direct din scopul prevăzut în statut;

rapoarte financiare — rapoartele privind mijloacele financiare ale partidului, altei organizaţii social-politice sau candidatului independent, inclusiv cheltuielile efectuate în campania electorală şi sursele din care au provenit aceste mijloace.

3. În cadrul organizării şi desfăşurării referendumurilor prevederile prezentului Regulament vor fi aplicate în modul corespunzător pentru toţi participanţii la referendum.

II. Finanţarea campaniilor electorale

4. Finanţarea campaniilor electorale se efectuează cu respectarea următoarelor condiţii:

 1. Concurentul electoral înregistrat va deschide la bancă un cont cu menţiunea “Fond electoral” în care vor fi virate mijloace financiare proprii şi cele primite de la persoane fizice şi/sau juridice din ţară, în scopul finanţării campaniei electorale. Concurentul electoral care nu deschide un cont la bancă cu menţiunea “Fond electoral” informează despre aceasta Comisia Electorală Centrală.
  Închiderea contului “Fond electoral” se efectuează îndată după încheierea zilei alegerilor. Ultimele achitări din contul “Fond electoral” se fac pînă la sfîrşitul zilei de vineri anterioară zilei alegerilor.
 2. Concurentul electoral va propune pentru înregistrare la Comisia Electorală Centrală o persoană responsabilă de finanţe (trezorier), care va fi responsabilă de întocmirea rapoartelor financiare şi prezentarea lor în termen Comisiei Electorale Centrale.
 3. Plafonul mijloacelor ce pot fi virate în fondul electoral al concurentului electoral se stabileşte de către Comisia Electorală Centrală.
 4. Virarea sumelor băneşti în contul concurentului electoral poate fi efectuată doar cu acordul prealabil al acestuia. La virarea sumelor băneşti de către persoane fizice se înregistrează datele de identitate ale acestora, numărul din buletinul de identitate, anul naşterii, adresa de la domiciliu, suma virată, semnătura. Ziua şi luna naşterii se indică pentru persoanele care au împlinit 18 ani în anul electoral. Persoanele juridice pot vira sumele băneşti în contul “Fond electoral” numai prin transfer, cu o notă informativă despre inexistenţa cotei străine în capitalul statutar.

5. În campania electorală se interzice:

 1. finanţarea directă şi/sau indirectă, susţinerea materială sub orice formă de către:
  1. alte state;
  2. organizaţii internaţionale;
  3. întreprinderi, instituţii şi organizaţii finanţate de către stat sau care au capital de stat;
  4. întreprinderi, instituţii şi organizaţii cu capital străin;
  5. organizaţii necomerciale, sindicale, de binefacere, religioase;
  6. cetăţeni ai Republicii Moldova minori;
  7. cetăţeni ai Republicii Moldova aflaţi în străinătate;
  8. persoane fizice care nu sînt cetăţeni ai Republicii Moldova;
  9. persoane anonime, precum şi în numele unor terţi.
 2. comandarea materialelor electorale publicitare pentru şi în favoarea concurenţilor electorali şi achitarea cheltuielilor aferente producerii acestora fără acordul concurentului electoral şi cu mijloace financiare care nu au fost virate în contul “Fond electoral” al concurentului respectiv;
 3. folosirea în scopuri personale a mijloacelor financiare virate în contul “Fond electoral”;
 4. propunerea de către concurenţii electorali a unor sume de bani, cadouri, a bunurilor materiale fără plată, inclusiv din ajutoare umanitare sau din alte acţiuni de binefacere cu excepţia materialelor ilustrative şi a insignelor, pregătite special pentru agitaţia electorală.

III. Prezentarea rapoartelor financiare

6. După ce sînt înregistraţi de către organele electorale, concurenţii electorali:

 1. declară săptămînal mijloacele financiare şi alte forme de susţinere materială a activităţii într-o publicaţie de circulaţie republicană, în cazul alegerilor parlamentare; în cazul alegerilor locale — într-o publicaţie de circulaţie regională, în teritoriul respectiv;
 2. prezintă Comisiei Electorale Centrale, o dată la două săptămîni, rapoarte financiare, care trebuie să conţină informaţii referitoare la venituri şi cheltuieli conform destinaţiei;
 3. prezintă Comisiei Electorale Centrale ultimele rapoarte financiare cu 2 zile înainte de ziua alegerilor.

Pct.6 modificat prin hot.CEC nr.3431 din 05.08.10

7. Rapoartele financiare ale concurenţilor electorali vor conţine informaţii privind:

 1. veniturile acestora clasificate după sursele din care au provenit mijloacele financiare respective şi anume:
  1. cotizaţii;
  2. donaţii (persoane juridice, persoane fizice);
  3. alte venituri din activitatea proprie a partidului (activitatea editorială, activitatea legată nemijlocit de administrarea proprietăţii sale şi din alte activităţi economice ce rezultă direct din scopul prevăzut în statut);
  4. alocaţii de la buget (credite).
 2. cheltuieli.

8. Rapoartele financiare vor fi prezentate conform formularului anexat la prezentul Regulament.

9. Rapoarte financiare, în afara campaniei electorale, vor fi prezentate organelor abilitate în conformitate cu Legea privind partidele politice.

IV. Control şi sancţiuni

10. Comisia Electorală Centrală va înainta Inspectoratului Fiscal Principal de Stat de pe lîngă Ministerul Finanţelor un demers privind verificarea provenienţei contribuţiilor financiare virate concurenţilor electorali, ce depăşesc suma de 100 mii lei. Comisia Electorală Centrală, după necesitate, va solicita Curţii de Conturi efectuarea unui control a surselor de venit, a corectitudinii evidenţei conform destinaţiei a cheltuielilor de către concurenţii electorali.

11. În caz de încălcare a prezentului Regulament şi a prevederilor Codului electoral ce ţin de finanţarea campaniei electorale, urmează a fi aplicate sancţiuni conform legislaţiei în vigoare.