Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 AlegeriParlamentare2010Documente CEC

Regulamentul privind reflectarea campaniei electorale la alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010 în mijloacele de informare în masă din Republica Moldova

|versiune pentru tipar|
Aprobat prin Hotărîrea Comisiei Electorale Centrale
nr.3614 din 8 octombrie 2010

I. Dispoziţii generale

1. Prezentul Regulament stabileşte modul de reflectare a campaniei electorale la alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010 (în continuare — alegeri parlamentare) în mijloacele de informare în masă din Republica Moldova şi are drept scop asigurarea reflectării echitabile, echilibrate şi imparţiale a campaniei electorale la alegerile parlamentare de către instituţiile mass-media, promovarea libertăţii de exprimare şi pluralismului politic, stabilirea unor norme obligatorii pentru aplicarea în practică a acestor principii de către mass-media, pe de o parte, şi concurenţi electorali, pe de altă parte.

2. Mass-media aflată sub jurisdicţia Republicii Moldova reflectă campania electorală pentru alegerile parlamentare în conformitate cu prevederile Constituţiei Republicii Moldova, Codului electoral, Codului audiovizualului, Legii presei, Legii cu privire la asigurarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi, prezentului Regulament şi actelor internaţionale la care Republica Moldova este parte.

3. Principiile reflectării echitabile, echilibrate şi imparţiale a alegerilor parlamentare sînt obligatorii şi pentru instituţiile audiovizualului din alte ţări, care au acces legal în spaţiul informaţional al Republicii Moldova. În cazul unor încălcări, responsabilitatea revine titularilor de licenţă.

4. Prevederile prezentului Regulament nu se referă la publicaţiile periodice şi paginile de internet fondate de partidele politice sau organizaţiile social-politice.

5. Consiliile de observatori ale instituţiilor publice ale audiovizualului, pe durata campaniei electorale, supraveghează respectarea prevederilor Regulamentului de reflectare a campaniei electorale şi a pluralismului de opinii de către IPNA Compania “Teleradio-Moldova” şi Compania Publică “Găgăuziya Radio Televizionu”.

6. Publicitatea electorală în reţeaua internet şi prin intermediul telefoniei mobile este asimilată publicităţii electorale în presa scrisă.

7. Concurenţii electorali participă în campania electorală pe bază de egalitate, beneficiind de un tratament nediscriminatoriu la utilizarea mijloacelor de informare în masă.

8. Fiecare radiodifuzor care va reflecta campania electorală depune la Consiliul Coordonator al Audiovizualului (CCA), pînă la 15 octombrie 2010, o declaraţie privind politica editorială pentru campania electorală. Declaraţiile vor conţine:

Radiodifuzorii care nu vor reflecta campania electorală înştiinţează CCA despre acest fapt în acelaşi termen.

CCA aprobă declaraţiile, în cazul conformităţii lor cu legislaţia în vigoare, şi le publică pe pagina sa web.

CCA respinge declaraţiile radiodifuzorilor care nu corespund cerinţelor în vigoare şi le solicită aducerea în concordanţă cu legislaţia în termen de pînă la 3 zile calendaristice.

9. Declaraţiile instituţiilor publice ale audiovizualului sînt adoptate de către Consiliile de Observatori ale acestora. Declaraţiile instituţiilor private ale audiovizualului sînt adoptate de administraţiile instituţiilor respective.

10. La solicitarea concurenţilor electorali, instituţiile audiovizualului pot oferi, contra plată, în conformitate cu tarifele în vigoare, servicii de filmare, înregistrare, montare, sonorizare, grafică computerizată, pentru realizarea publicităţii electorale.

11. Instituţiile audiovizualului sînt obligate să asigure confidenţialitatea materialelor electorale prezentate de concurenţii electorali pînă la difuzarea lor.

12. Radiodifuzorii şi publicaţiile periodice publice sînt obligate, iar cele private sînt în drept să difuzeze gratuit, la solicitarea organelor electorale, spoturi motivaţionale, de educaţie civică şi electorală, să desfăşoare campanii de informare a alegătorilor despre procedura de vot şi despre alte particularităţi de votare.

13. Publicitatea electorală contra plată şi gratuită şi emisiunile de dezbateri electorale vor fi programate în orele de maximă audienţă (06.00–09.00; 18.00–23.00 pentru TV; 06.00–13.00; 17.00–20.00 pentru radio) şi se vor evidenţia prin mijloace acustice şi/sau vizuale unice pentru identificarea şi separarea lor de alte emisiuni. De asemenea, pentru contabilizarea timpilor de antenă oferiţi contra plată concurenţilor electorali, publicitatea electorală şi emisiunile de dezbateri electorale se vor difuza numai în cadrul unei rubrici speciale. Telespectatorii şi radioascultătorii vor fi informaţi despre aceasta prin titre şi/sau mesaje video şi/sau vocale.

14. Publicitatea electorală nu poate fi inclusă în programele de ştiri, emisiuni sportive, emisiuni pentru copii, emisiuni cu tematică religioasă.

15. În perioada campaniei electorale este interzisă evoluarea candidaţilor în alegeri în calitate de prezentatori de ştiri, realizatori sau moderatori de emisiuni.

16. În programele de ştiri ale instituţiilor audiovizuale, evenimentele din campania electorală vor fi reflectate cu respectarea prevederilor art. 47, 64 şi 641 din Codul Electoral şi art. 7 din Codul audiovizualului.

17. Activitatea Guvernului, Preşedinţiei şi Parlamentului va fi reflectată separat de dezbateri şi publicitate electorală cu respectarea prevederilor Codului electoral şi prezentului Regulament. Nici un candidat în alegeri nu va avea priorităţi în virtutea funcţiei pe care o ocupă.

18. Instituţiile media la organizarea talk-show-urilor, în afara emisiunilor de dezbateri electorale, vor asigura respectarea echilibrului, imparţialităţii şi pluralismului de opinii faţă de concurenţii electorali.

19. Materialele electorale publicate sau difuzate, atît ale CEC, cît şi ale concurenţilor electorali, nu pot fi însoţite de comentarii.

20. Utilizarea materialelor de arhivă va fi însoţită de menţiunea video sau audio respectivă (Arhiva). Materialele respective nu pot fi utilizate în cazul în care denaturează sensul lor iniţial. În sensul prezentului Regulament se califică material de arhivă orice material pe suport video, audio, sau pe hîrtie care s-a produs pînă la începerea perioadei electorale.

21. Fiecare material al concurenţilor electorali publicat în presa scrisă va fi plasat la rubrica “Electorala 2010” şi însoţit de o notă “achitat din fondul electoral” al concurentului respectiv. Responsabilitatea pentru materialele cu conţinut şi/sau esenţă electorală publicate în presa scrisă fără menţiunile “Electorala 2010” şi “achitat din fondul electoral” o poartă instituţia mass-media respectivă.

22. Emisiunile electorale vor fi anunţate din timp de către posturile de radio şi televiziune şi nu vor fi reprogramate, decît în cazul defecţiunilor tehnice.

23. În perioada electorală sondajele de opinie cu tematică electorală se vor desfăşura în condiţiile articolului 641 alin. (10) din Codul electoral. Rezultatele sondajelor de opinie vor fi însoţite de următoarele informaţii:

24. În ziua alegerilor, pînă la închiderea secţiilor de votare din ţară se interzice difuzarea rezultatelor chestionării alegătorilor privind participarea la vot şi voinţa exprimată (exit-poll).

25. În ziua alegerilor şi cea precedentă alegerilor este interzisă agitaţia electorală. În aceste zile sînt admise educaţia civică/electorală (inclusiv campanii de motivare), comunicate de presă de la organele electorale şi informaţii privind desfăşurarea scrutinului.

26. Concurenţii electorali care se consideră lezaţi în drepturi beneficiază de dreptul la replică în condiţiile art. 64 alin. (6) din Codul electoral.

II. Timpii de antenă oferiţi pentru publicitate electorală

27. Timpii de antenă gratuiţi şi contra plată se acordă concurenţilor electorali în volumul stabilit la art. 641 alin. (4) şi (5) din Codul electoral. Durata contabilizată a unui spot de publicitate electorală, difuzat gratuit ori contra plată, nu poate fi mai mic de 30 de secunde.

28. Refuzul de a difuza sau de a publica publicitatea electorală, contra plată sau gratuit, poate fi contestat în instanţa de judecată în conformitate cu legislaţia în vigoare.

29. Cererea pentru acordarea timpilor de antenă/spaţiilor în ziare se prezintă instituţiilor mass-media pentru întreaga campanie electorală nu mai tîrziu de 5 zile de la înregistrarea la CEC a concurentului electoral.

30. Timpii de antenă se pun la dispoziţia concurenţilor electorali în timp de 48 de ore de la prezentarea şi înregistrarea cererii.

31. Agitaţia electorală contra plată se va face la posturile de radio şi televiziune în baza contractelor încheiate între părţi. Instituţiile audiovizualului, publice şi private, vor crea tuturor concurenţilor electorali condiţii egale la procurarea timpilor de antenă, stabilind taxe egale.

32. Plata percepută de mijloacele de informare în masă şi/sau agenţiile de publicitate pentru plasarea publicităţii electorale contra plată nu poate depăşi plata încasată în mod normal pentru publicitatea comercială. Plata se achită în avans exclusiv din “Fondul electoral” al concurentului electoral. Orice alte modalităţi de plată, decît transferul în avans de sume băneşti din fondul electoral, sînt interzise.

33. Timpii de antenă contra plată şi/sau gratuiţi acordaţi la solicitarea concurentului electoral, dar neutilizat din vina acestuia, nu se recuperează.

34. Timpii de antenă contra plată, acordaţi la solicitarea concurentului electoral, dar neutilizaţi din cauza defecţiunilor tehnice ale utilajului de transmisie, inclusiv din alte motive de forţă majoră invocate de instituţia audiovizuală, vor fi reprogramaţi. Instituţia audiovizualului va înştiinţa concurentul electoral în mod oficial, în formă scrisă, despre motivul invocat.

35. Concurenţii electorali sînt obligaţi să prezinte instituţiilor audiovizualului înregistrările publicităţii electorale nu mai tîrziu de 48 de ore pînă la difuzare.

36. Materialele de educaţie civică şi electorală comandate de asociaţiile obşteşti sau alte persoane vor fi difuzate de instituţiile mass-media doar după coordonarea prealabilă a acestora cu CEC. Prin dispoziţia preşedintelui CEC va fi creată o comisie specială care va examina materialele prezentate spre coordonare.

III. Dezbaterile electorale

37. Radiodifuzorii cu acoperire naţională sînt obligaţi, iar cei locali/regionali sînt în drept, să organizeze dezbateri electorale în condiţiile respectării Codului electoral şi prezentului Regulament. Radiodifuzorii pot organiza dezbateri, începînd cu momentul înregistrării la CEC a cel puţin doi concurenţi electorali. Radiodifuzorii sînt în drept să invite la dezbateri şi reprezentanţi ai societăţii civile, precum şi persoane fizice interesate.

38. Dezbaterile electorale organizate şi difuzate prin reţeaua internet cad sub incidenţa regulilor generale de organizare a acestora în conformitate cu Codul electoral şi prezentul Regulament.

39. La dezbaterile electorale participă candidaţii în alegeri sau reprezentanţii concurenţilor electorali. Tematica dezbaterilor electorale se stabileşte de instituţia audiovizualului.

40. Concurenţii electorali vor fi invitaţi, în formă scrisă, la dezbaterile electorale cu cel puţin 24 de ore înainte de punerea pe post a fiecărei emisiuni. Ordinea în care sînt invitaţi participanţii la dezbateri, precum şi gruparea acestora sînt stabilite în declaraţia privind politica editorială a instituţiilor media, cu respectarea egalităţii de şanse pentru fiecare participant.

41. Refuzul de a participa ori absenţa unui sau mai multor concurenţi electorali sau reprezentanţi ai acestora la dezbateri se face publică şi nu constituie temei pentru anularea sau suspendarea emisiunii. În cazul absenţei unui sau mai multor candidaţi în alegeri, timpul rezervat lor nu se recuperează.

42. Regulile de desfăşurare ale dezbaterilor sînt aduse la cunoştinţa concurenţilor electorali odată cu invitaţia de participare şi la începutul emisiunii de dezbateri electorale.

43. Instituţiile audiovizuale în cadrul dezbaterilor vor asigura participanţilor posibilitatea să-şi expună poziţia asupra temelor dezbătute.

44. În timpul dezbaterilor, candidaţii în alegeri sau reprezentanţii lor îşi exprimă liber opiniile. Totodată, în timpii de antenă oferiţi pentru dezbateri, se interzice:

45. Realizatorii şi moderatorii emisiunilor de dezbateri electorale au următoarele obligaţii:

46. În emisiunile de dezbateri electorale organizatorii nu vor difuza materiale publicitare despre activitatea concurenţilor electorali sau cu participarea candidaţilor în alegeri ori a persoanelor de încredere, reportaje televizate ori radiofonice de la întîlnirile concurenţilor electorali cu alegătorii, sondaje de opinii, despre vizitele de lucru ale candidaţilor în alegeri din rîndul conducătorilor cu funcţii de răspundere.

47. În emisiunile de dezbateri electorale şi în talk-show-urile cu participarea candidaţilor în alegeri şi/sau a reprezentanţilor concurenţilor electorali se interzice difuzarea titrelor mobile (sms, ş.a.)

IV. Dispoziţii finale

48. Imprimările video şi audio cu tematică electorală se păstrează pînă la publicarea în Monitorul Oficial al Republicii Moldova a Hotărîrii de validare a rezultatelor alegerilor parlamentare. În caz de apariţie a litigiilor, perioada de păstrare a imprimărilor va fi prelungită la decizia instanţei de judecată.

49. Instituţiile audiovizualului sînt obligate să ţină evidenţa timpilor de antenă oferiţi concurenţilor electorali şi să prezinte săptămînal (în ziua de luni) prin fax CCA informaţia despre volumul de emisie electorală (spoturi, spoturi sociale elaborate de CEC, dezbateri şi materiale electorale difuzate în cadrul rubricilor special create pentru reflectarea campaniei electorale) în săptămîna precedentă.

50. La cererea CCA ori CEC, radiodifuzorii sînt obligaţi să prezinte, în termen de 24 de ore, materialele video şi audio împreună cu copiile contractelor şi dispoziţiilor de plată respective.

51. CCA va prezenta o dată la două săptămîni CEC rapoarte de monitorizare a modului de reflectare a campaniei electorale de către radiodifuzori. Cu două zile înainte de alegeri, CCA va prezenta CEC un raport de totalizare privind activitatea radiodifuzorilor în perioada electorală.

52. Contestaţiile privind reflectarea campaniei electorale de către mass-media aflată sub jurisdicţia Republicii Moldova se soluţionează în condiţiile Capitolului 12 Secţiunea 1 din Codul electoral.

53. Nerespectarea prezentului Regulament atrage aplicarea sancţiunilor prevăzute de legislaţia în vigoare. În cazul radiodifuzorilor CCA va aplica sancţiuni prevăzute în art. 38 alin. (1) din Codul audiovizualului.