Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPCRM

Rezoluţia celui de-al şaptelea Congres al PCRM cu privire la Raportul politic al Comitetului Central al PCRM şi obiectivele partidului la etapa actuală

|versiune pentru tipar||
PCRM / 9 iunie 2012 | 
Partidul Comuniştilor din Republica Moldova

În urma examinării Raportului politic al Comitetului Central, Congresul al VII-lea al PCRM constată faptul că perioada de după Congresul al VI-lea se caracterizează prin încercări dificile prin care a trecut Partidul Comuniştilor din Republica Moldova după trecerea sa de la putere în opoziţie.

Congresul al VII-lea a concluzionat că, în cei opt ani de guvernare, Partidul Comuniştilor a fost în măsură să răspundă provocărilor crizei economice, să păstreze stabilitatea în ceea ce ţine de dezvoltarea socio-economică şi, în acelaşi timp, în aceste circumstanţe dificile să continuă cursul spre modernizarea Moldovei şi ridicarea bunăstării poporului, adoptat anterior la cel de-al VI-lea Congres al PCRM.

Rezultatul guvernării Partidului Comuniştilor a fost: creşterea PIB-ului, veniturilor în buget, salariilor, investiţiilor în capital fix, a volumului producţiei agricole şi celei industriale. Au crescut semnificativ cheltuielile din buget la capitolul sănătate şi educaţie, în fiecare an se majorau în mod planificat pensiile şi prestaţiile sociale. Guvernul, format de majoritatea parlamentară a PCRM, a ţinut sub control creşterea preţurilor şi tarifelor. Datoria externă a ţării a scăzut în raport cu PIB, a crescut încrederea creditorilor externi faţă de ţara noastră. Toate acestea au influenţat nemijlocit calitatea vieţii populaţiei.

În anii de guvernare a PCRM, în general a fost depăşită perioada de dinamică negativă în procesul de reglementare transnistreană. În cooperare cu autorităţile din Federaţia Rusă, în contextul aspiraţiilor de reîntregire a ţării, s-au conturat noi perspective în procesul de negocieri.

Cel de-al VII-lea Congres sprijină concluziile expuse în Raportul political al CC PCRM referitoare la cauzele trecerii PCRM în opoziţie:

Congresul subliniază faptul că în perioada 2009–2012, Comitetul Central al PCRM a făcut concluziile necesare şi a întreprins un şir de măsuri organizatorice în vederea înlăturării problemelor şi deficienţelor identificate în activitatea de partid şi cea de politică publică.

Partidul a scăpat de “balastul” condrumeţilor şi carieriştilor, căpătîndu-şi o experienţă nouă, care a permis abordarea mai minuţioasă a procesului de edificare a potenţialului uman al partidului. În condiţii dificile de opoziţie, pe fundalul de represiuni şi uzurpării puterii de stat, au fost întreprinşi unii paşi decisivi pentru formarea şi extinderea sprijinului public direct pentru partid, pe care-l demonstrează marşurile sociale cu participarea de mii de oameni, sute de comitete ale Congresului Civic.

Cu toate acestea, volumul şi complexitatea obiectivelor rămîn a fi enorme, şi în anii care vin, Partidul va trebui să-şi intensifice eforturile în acest sens, în baza deciziilor Congresului al VII-lea. Schimbarea condiţiilor pentru activitatea PCRM în perioada de între congrese, realităţile de luptă în opoziţie, rezultatele activităţii organizatorice şi ideologice expuse în raportul politic al Comitetului Central, necesită ajustări ai scopurilor şi obiectivelor stabilite pentru partid la etapa actuală.

Cel de-al şaptelea Congres al Partidului Comuniştilor din Republica Moldova
DECIDE următoarele:

Să aprobă activitatea Comitetului Central al PCRM privind implementarea deciziilor celui de-al şaselea Congres al partidului în perioada aflării la putere şi la etapa de luptă politică în opoziţie.

Aprecierile şi concluziile expuse în raportul politic al CC PCRM prezentat celui de-al şaptelea Congres, să fie considerate drept liniile directoare pentru toate organizaţiile de partid şi pentru fiecare membru al PCRM.

Să fie considerate drept OBIECTIVE STRATEGICE ALE PCRM pe perioada următoare:

 1. Dizolvarea cît mai grabnică a Parlamentului actual nelegitim, crearea condiţiilor pentru organizarea alegerilor libere şi democratice în Republica Moldova.
 2. Lichidarea regimului represiv al aşa-numitei “Alianţe pentru Integrare Europeană”, restabilirea normelor constituţionale, demontarea sistemului criminal-oligarhic, stoparea unui genocid social, a represiunilor politice şi teroarei economice; lichidarea condiţiilor pentru apariţia neo-nazismului şi a şovinismului naţional;
 3. Implementarea unor schimbări democratice şi sociale ambiţioase, acordarea poporului Republicii Moldova a dreptului la dezvoltare, la echitate, la un loc destoinic în lumea contemporană, la propria sa identitate şi istorie;
 4. Întoarcerea Republicii Moldova a unei suveranităţi reale, şi nu declarative, eliberarea ţării de la guvernarea politică şi economică externă;
 5. Modernizarea economiei şi a societăţii, punerea în aplicare a transformărilor socialiste treptate, bazate pe conceptul de socialism democratic, pe principiile stabilite în Programul Partidului, fundamentele teoretice ale moştenirii marxist-leniniste.
 6. Crearea de condiţii pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Vamală Belarus-Kazahstan-Rusia, precum şi în perspectivă — aderarea la proiectul integraţionist Uniunii Euroasiatice.

Pentru atingerea acestor obiective strategice, PCRM, prin reprezentanţii săi în organele de administrare publică la toate nivelele, în strînsă colaborare cu structurile Congresului Civic, celelalte instituţii ale societăţii civile, ar trebui să urmărească în mod activ URMĂTOARELE SARCINI PRINCIPALE:

 1. Finalizarea şi definitivarea unei noi concepţii de dezvoltare naţională, prin continuarea în paralel a cursului stabilit în Manifestul “Proiectul Moldovenesc”.
 2. Intensificarea activităţii parlamentare, ţinînd cont de experienţa fracţiunii PCRM în Parlament şi în cadrul protestelor în masă, avînd în centrul atenţiei un dialog activ şi permanent cu alegătorii, opunerea de rezistenţă concertată faţă de dictatura oligarhică criminală aflată la guvernare, faţă de politici de genocid social şi de teroare economică. În activitatea legislativă a fracţiunii parlamentare de pus accentul principal pe elaborarea unor iniţiative legislative, scopul cărora ar fi schimbarea fundamentală în politicile economice şi sociale care vizează protejarea intereselor cetăţenilor, muncitorilor, tinerilor, pensionarilor, ale tuturor categoriilor societăţii moldoveneşti, care au nevoie de o protecţie socială sistemică.
 3. Colaborarea activă cu Congresul Civic ca un organizator de rezistenţă şi nesupunere civică, ca o sursă de iniţiative şi propuneri pentru depăşirea crizei cuprinzătoare cu care se confruntă ţara noastră; acordarea de asistenţă în consolidarea structurilor locale ale Congresului Civic.
 4. Extinderea şi fortificarea sprijinului direct acordat partidului din partea societăţii, consolidarea potenţialului protestelor stradale în masă, implicarea în mişcarea de rezistenţă a noilor segmente ale societăţii, în special tinerii şi studenţii. Extinderea interacţiunii cu organizaţiile republicane obşteşti — Uniunea Veteranilor, Uniunea Ofiţerilor, Uniunea Femeilor. Acordarea de sprijin continuu tuturor iniţiativelor Uniunii Tineretului Comunist din Moldova, contribuind la susţinerea organizaţională şi politică a komsomolului în extinderea influenţei acestei organizaţii de tineret şi studenţi.
 5. Asigurarea unei atitudini atente, respectuoase faţă de valorile spirituale tradiţionale ale poporului Republicii Moldova, ca una din condiţiile necesare pentru consolidarea societăţii civile; descurajarea viguroasă a oricăror încercări de a submina şi de a discredita fundamentele morale şi etice ale societăţii moldoveneşti.
 6. Intensificarea procesului de negociere cu partidele comuniste şi cele de stîngă frăţeşti din spaţiul CSI în vederea constituirii unui partid internaţional unificat de stînga, ţinînd seama de perspectiva formării Uniunii Eurasiatice.

Principalele obiective şi sarcini nominalizate impun Partidului şi unele PRIORITĂŢI IMPERATIVE ÎN MATERIE DE ORGANIZARE ŞI EDIFICARE A PARTIDULUI, de activitate politică şi ideologică în masă.

Pentru perioada imediat următoare Congresul consideră drept prioritare pentru Comitetul Central, comitetele municipale şi raionale de partid, organizaţiile primare de partid următoarele sarcini:

 1. Creşterea numărului de membri ai Partidului prin extinderea permanentă a bazelor sociale ale Partidului, utilizarea pe deplin a oportunităţilor pe care le oferită sprijinul public masiv de care se bucură PCRM. Abordarea atentă şi principială în procesul de selectare a candidaţilor la obţinerea calităţii de membru de partid;
 2. În procesul de nominalizare a candidaţilor la funcţiile în organele de conducere ale Partidului, în organele autorităţilor publice în cazul unor alegeri, prioritizarea unor criterii etico-morale elaborate de ideologia comunistă, devotamentul faţă de partid şi oamenii muncii;
 3. Perfecţionarea principiilor de lucru cu secretarii organizaţiilor primare de partid, trecerea la unele forme intensive (activele şi reuniunile raionale, zonale, republicane) pentru a spori potenţialul lor politic şi instituţional;
 4. Consolidarea relaţiilor ideologice şi organizatorice ale comitetelor raionale de partid cu organizaţiile primare de partid şi Comitetului Central al PCRM;
 5. Finalizarea structurării orizontale a partidului în teritorii, încurajînd creşterea numărului de organizaţii primare de partid;
 6. Fortificarea şi sporirea continuă a potenţialului uman al partidului, crearea unui sistem de selectare, reînnoire, formare ideologică şi teoretică a activului de partid;
 7. Sporirea influenţei partidului în instituţiile de învăţămînt superior, profesional şi mediu, implicînd activ Uniunea Tineretului Comunist pentru realizarea acestui scop;
 8. Continuarea explorării active a patrimoniului ideologic, a experienţei teoretice şi politice de realizare a ideilor comuniste, a practicii edificării socialiste.
 9. Acordarea de sprijin presei centrale şi locale de partid, promovarea modernizării bazelor tehnico-materiale a ziarului “Comunist”, resurselor Internet ale partidului, reluarea publicării revistei teoretico-ştiinţifice şi publicistice “Мысль”.

Cel de-al şaptelea Congres al Partidului Comuniştilor din Republica Moldova crede că implementarea completă şi în termen a obiectivelor susmenţionate va deveni drept fundament pentru realizarea sarcinii principale a Partidului Comuniştilor din Republica Moldova, şi anume — victoria democratică la alegerile parlamentare.

Este evident că, în aceste condiţii, doar victoria covîrşitoare şi necondiţionată a Partidului Comuniştilor, sprijinit de o susţinere directă din partea întregii populaţii, de toate iniţiativele pozitive obşteşti, de autoritatea Congresului Civic şi întregul spectru de organizaţii şi asociaţii obşteşti, poate restaura suveranitatea şi independenţa completă a Republicii Moldova, libertăţile democratice şi dreptatea socială. Pentru a realiza această misiune istorică Partidul Comuniştilor îşi va direcţiona toate eforturile, toate posibilităţile sale organizatorice şi politice, energia şi capacităţile fiecărui membru al Partidului.

Состав Политисполкома ЦК ПКРМ

 1. Воронин Владимир
 2. Мунтян Юрий
 3. Постойко Мария
 4. Загородный Анатолий
 5. Витюк Владимир
 6. Ткачук Марк
 7. Балмош Галина
 8. Влах Ирина
 9. Петренко Григорий
 10. Исаев Александр
 11. Горилэ Анатолий

Состав Центрального Комитета ПКРМ

VII Съезд Партиии Коммунистов РМ утвердил состав Центрального Комитета ПКРМ из 135 человек

№ п/пФ.И.О.Год рожденияНац-тьПарт. стажОбр-ниеСпец-тьПарт. должность/ общественные поручения
1Ангел Георгий Васильевич1959молд.2004высшееюристI секр. РК
2Антон Павел Григорьевич1968молд.2009высшееинж.мех.Чл.бюро РК, сек. ППО г.Кахул
3Бабюк Алена Васильевна1969укр.1999высшеепед.I секр. РК
4Балмош Галина Федоровна1961молд.2001высшеепед.Член ПИК
5Банников Александр Иванович1962рус.1990высшееинж.I секретарь РК
6Бивол Штефан Григорьевич1975молд.2001высшееинж.I секр. РК
7Боднаренко Елена Владимировна1965укр.1998высшеепубл.упрI секр. РК
8Бойко Мария Федоровна1935молд.1955высшеепед.Член ЦК
9Болгар Максим Андреевич1984гаг.2004высшееюристЧлен бюро РК
10Бондарь Вячеслав Александрович1960укр.2002высшеетовароведI секр. РК
11Борган Серафима Николаевна1942молд.1969высшееспец. с/хСекретарь РК по оргработе
12Боргула Людмила Викторовна1940укр.1964высшееинж.тех.Член ЦК, Председатель Ревкомиссии РК
13Боян Алла Константиновна1978рус.2006высшееюристЧлен бюро РК
14Бурага Евгений Александрович1954молд.1979высшееинж.стр.I секр. РК
15Виеру Виктор Иванович1955молд.1997высшееагрохим.Чл.бюро РК, сек. ППО с. Паркова
16Виздоагэ Владимир Константинович1960молд.2002высшееинж.Член бюро РК
17Витюк Владимир Сергеевич1972укр.1998высшееэконом.I секр.БМК,чл. ПИК
18Влах Ирина Федоровна1974гаг.2005высшееюристI секр. РК, член ПИК
19Войтишина Ольга Михайловна1979рус.2001высшеебух.учетСекретарь ППО
20Волконович Августин Ливиевич1981молд.2007высшееинж. энерг.Член бюро РК, сек. ППО №42
21Воронин Владимир Николаевич1941молд.1967высшееинж. экон., юристПредседатель ПКРМ
22Вулпе Иван Леонидович1975молд.2001высшееземлеустр.Член РК, сек. ППО №14
23Высотина Наталья Дмитриевна1970укр.1999высшеепед.Член бюро РК
24Гангал Александр Сергеевич1959укр.200высшеемед.Чл.бюро РК
25Гарев Валерий Федорович1944рус.1966высшееинж. водн. хоз-ваЧлен ЦК, Пред. Сов. Ветеранов мун. Кишинев
26Гаризан Олег Федорович1971гаг.2009высшеепед.Чл.бюро РК
27Гельбур Василий Антонович1928молд.1954высшеепед.Нет
28Головин Борис Павлович1958рус.2004высшеемед.Член ЦК
29Гончаренко Дмитрий Борисович1971укр.2001высшееюристI секр. РК
30Горилэ Анатолий Валерьевич1960молд.2007высшеевоенспец.I секр. РК
31Горошко Людмила Павловна 1958укр.2001высшеепед.I секр. РК
32Гроапэ Вячеслав Павлович1973молд.2002н/высшееменеджерСек. цех.орг. с. Курештий Ной
33Грозаву Игорь Петрович1972молд.2000высшееюристЧлен бюро РК
34Гудумак Елена Георгиевна1968молд.2003высшеепед.I секр. РК
35Гундер Николай Николаевич1969молд.2001ср.спецтех.мехСек. ППО с. Михайловка
36Дубровский Анатолий Дмитриевич1953молд.2004высшееисторикЧлен ЦК
37Еремин Юрий Александрович1949рус.1975высшееинж.техн.Член ЦК
38Еремия Алексей Иванович1974молд.2005н/высшееинж.стр.Сек.ППО с.Буцень
39Еремчук Сергей Витальевич1984молд.2009высшееюристСекретарь ППО
40Желюк Александр Анатольевич1985укр.2011высшееюристЧл.РК ПКРМ
41Загородный Анатолий Викторович1973молд.2004высшееюристI секр. РК
42Залевская Галина Антоновна1947укр.1968высшееинж.мех.Член бюро РК
43Иванов Александр Алексеевич1984молд.2004высшееэконом.Секретарь РК по идеологии
44Иванова Виолетта Борисовна1967молд.2008высшееинж.Нет
45Иовв Василий Матвеевич1942молд.1969высшееэконом.Член ЦК
46Исаев Александр Александрович1969рус. 2005высшеежурн.Член ПИК
47Каврук Дмитрий Валерьевич1981молд.2008высшееантропол.Нет
48Казмирчук Екатерина Владимировна1968укр.2005ср.спец.пед.Член РК, сек. ППО г. Сорока
49Кетрару Иосиф Фомич 1945молд.1973высшеезоотехн.I секр. РК
50Кирилов Харлампий Исаевич1954молд.2003высшеетовароведI секр. РК
51Кирюхин Семен Станиславович1990молд.2009н/высшееинж.мех.I секр.РК КСММ
52Киструга Зинаида Николаевна1954молд.2007высшеепед.Член РК
53Корончук Ольга Анатольевна1974рус.2006высшеегос.упр.Член бюро РК
54Которобай Иван Владимирович1962молд.2001ср.спецагрономСек. ППО с. Цыпала
55Кречун Анатолий Николаевич1963молд.2002высшееэконом.Чл. бюро РК, сек. ППО с. Ларга
56Кузьмин Иван Валерьевич1975рус.1996высшееинж.Секретарь ППО
57Кухаренко Николай Николаевич1990укр.2009н/высшееюристI секр.ЦК КСММ
58Кучеровский Вячеслав Васильевич1963молд.2009н/высшеепед.Сек. ППО с. Хаждимус, рук. райс. воин.афг.
59Кучук Олег Федорович1971молд.2009высшееинж.I секр. РК
60Кушнир Александр Яковлевич1970укр.2001высшееагрономСек. ППО с. Стурзовка
61Кушнир Анжела Георгиевна1970молд.2001высшеепед.Чл.РК, сек. ППО с. Сэмэнанка
62Леу Татьяна Федоровна1966молд.2003высшеепед.Чл.бюро РК, сек. ППО с.Порумбешть
63Матеуцэ Аурелиу Петрович1967молд.2009высшееинж.Член бюро РК, сек. ППО №46
64Маху Октавиан Яковлевич1977молд.2001высшееюристЧлен ПК
65Мирон Антон Семёнович1941молд.1966высшееагрономЧлен ЦК
66Мироник Алла Казимировна1941молд.1966высшеепед.Член ЦК, Председатель Организации Ветеранов РМ
67Миронова Александра Александровна1984молд.2007высшееюристЗам. сек. ППО г. Дондушень
68Михайлов Сергей Георгиевич1965гаг.2001высшееинж.мех.Чл. бюро БМК
69Мичинский Аврам Филиппович 1954молд.2006высшееюристЧлен бюро РК
70Мокан Михаил Михайлович1962болг.2006высшееюристПредсед. Союза воинов-афг.
71Морков Геннадий Георгиевич1965молд.2003высшеемед.I секр. РК
72Мудук Валерий Федорович1959молд.2003высшееэконом.I секр. РК
73Мунтян Юрий Викторович1972молд.2009высшееэконом.Исп. Секр. ЦК
74Мушук Эдуард Иванович1975молд.2009высшееэконом.I секр. РК
75Мындру Виктор Пантелеймонович1959молд.1987высшееинж.I секр. РК
76Негуца Андрей Кириллович1952молд.1978высшееполитол.Нет
77Николаев Николай Дмитриевич1963гаг.1987высшееинж.I секр. РК
78Новак Лариса Михайловна1984молд.2007высшеепед.Член бюро РК
79Остапчук Евгения Владимировна1947молд.1980высшееинж.Член ЦК
80Павлов Анастасий Емельянович1962молд.2001высшеепед.I секр. РК
81Панфилов Владимир Федорович1956рус.1988высшееинж.стр.Чл. бюро РК, сек.ППО №19
82Пассат Иван Александрович1958молд.2007высшеемед.Член оргкомитета
83Петков Александр Степанович1972болг.2004высшеепед.Член ЦК
84Петренко Григорий Владимирович1980укр.2000высшееэконом.Член ПИК
85Петрова Мария Петровна1961болг.1987высшееспец. с/хСек. ППО с. Кайраклия
86Петрушан Людмила Васильевна1975молд.2006высшеепед.Сек.ППО гор. Хынчешть
87Полянский Михаил Михайлович1980рус.2000высшееантропол.I секр. РК
88Попа Георгий Михайлович1956молд.1984высшееэконом.I секр. РК
89Порческу Петр Емануилович 1953молд.1979высшееинж.I секр. РК
90Постойко Мария Севастьяновна1950молд.1980высшееюристЧлен ПИК
91Потлог Иван Федорович1963молд.2006высшеемед.Член РК, сек. ППО г. Унгень
92Проноза Виктор Платонович1969молд.2006ср.спец.техн.газ/х.Зам.сек.ППО с. Талмаза
93Пысларь Виталий Сергеевич1984рус.2004высшееюристСек. ППО №14
94Рейдман Олег Моисеевич1952евр.2003высшееинж.Член ЦК
95Решетников Артур Валентинович1975молд.2011высшееюристЧл. РК сек.Чентру
96Робулец Юрий Семенович1967укр.2005высшеепед.Член РК, сек. ППО к. Чоропкань
97Ротарь Николай Васильевич1955укр.2005высшееинж.мех.Член РК
98Рошко Александр Александрович1986рус. 2006высшееантропол.I секр. РК КСММ
99Руснак Сергей Александрович1961молд.1982высшеевоенспец.Сек. ППО №23
100Русол Николай Викторович1983укр.2006высшееполитол.Секретарь РК по идеологии, сек. ППО №63
101Руссу Михаил Степанович1941молд.1966высшееагрономI секр. РК
102Сава Валерий Иванович1958молд.1984высшееинж.мехI секр. РК
103Скутару Олег Александрович1972молд.2010высшееэконом.I секр. РК
104Спиновски Раиса Афанасьевна 1972молд.2001высшееэконом.Член бюро РК
105Старыш Константин Гаврилович1971молд.2001высшеежурн.Нет
106Стати Сергей Петрович1961молд.2004высшеепед.I секр. РК
107Стахий Елена Владимировна1964молд.2004ср.спец.товароведЧл. бюро РК, сек. ППО с. Дрепкэуць
108Строготяну Ефим Дмитриевич1960молд.1990высшееюристЧл.бюро РК
109Стрымба Светлана Борисовна1970укр.2004высшеепед.Сек. ППО с. Боронча
110Сырбу Сергей Борисович1980молд.2003высшееюристЧлен РК
111Тельнов Владимир Николаевич1976рус.2003высшеепед.Член ЦРК
112Тентюк Лидия Еремеевна 1966молд.2005ср.спец.мед.Сек. ППО к. Князевка
113Терзи Федор Георгиевич1959гаг.2005высшеевоенспецI секр. РК
114Ткачук Марк Евгеньевич1966укр.2003высшеепед.Член ПИК
115Тодуа Джумбер Лукьянович1937груз.1963высшееинж.Член ЦК
116Томай Иван Николаевич1952молд.2002высшееагрономI секр. РК
117Туря Леонид Григорьевич 1949молд.1999высшееинж.стр.I секр. РК
118Филиппов Сергей Николаевич1965болг.2002ср.спец.мед.I секр. РК
119Флоря Алена Ивановна1972молд.1998высшеебух.учетЧлен бюро РК
120Флоря Нина Ивановна1952молд.2003высшееэконом.I секр. РК
121Харченко Александр Дмитриевич1969укр.2003ср.спец.техн.элект.Сек.ППО с. Золотиевка
122Харя Андрей Анатольевич1976молд.2008высшееюристСек.ППО с.Хиришень
123Циговас Иван Владимирович1948молд.2008высшеепед.Председатель Сов. ветеранов р-на
124Цугуля Иван Васильевич1957молд.2006высшееинж.тех.I секр. РК
125Чебан Евгений Николаевич1987молд.2008высшееюристЧлен бюро РК, I секр. РК КСММ
126Чебан Иван Васильевич1980молд.2005высшееэконом.Член РК
127Чеботарь Иван Сергеевич1952молд.1999высшееинж.мех.I секр. РК
128Челакуш Валентина Георгиевна 1963молд.1999ср.спец.агрономСек.ППО с. Долна
129Черный Андрей Семёнович1979укр.2001высшеебух.учетЧлен оргкомитета
130Чупак Паулина Васильевна1970молд.2006высшеепед.Сек.ППО с. Кашунка
131Чуперка Виолетта Георгиевна1976молд.2005высшееэконом.Сек. ППО г. Фэлешть
132Шарбан Иван Федорович1978молд. 2003высшееагрономСек.ППО с. Кухурештий де Жос
133Шепитко Вячеслав Петрович1970укр.2009высшееэконом.Сек. ППО с.Шофрынкаь
134Шова Василий Владимирович1959укр.2004высшееюристI секр. РК
135Шупак Инна Федоровна1984болг.2005высшеемежд.отн.Член ЦК

Источник: www.pcrm.md

Forţele de stînga chineze, italiene, ungare au expediat mesaje de felicitare Congresului PCRM Vladimir Voronin l-a felicitat pe Vladimir Putin cu ziua naţională a Federaţiei Ruse