Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPL

Rezoluţia Congresului al III-lea al Partidului Liberal cu privire la combaterea corupţiei

|versiune pentru tipar||
PL / 26 septembrie 2010 | 
Partidul Liberal

Corupţia reprezintă o ameninţare majoră pentru democraţie, constituind o negare a drepturilor omului şi o încălcare a principiilor democratice, erodând principiile administraţiei eficiente, dezvoltării economice şi sociale, punând în pericol stabilitatea şi credibilitatea instituţiilor statului şi a reprezentanţilor acestora.

În contextul exigenţelor de integrare europeană acest fenomen poate fi şi trebuie diminuat printr-un program riguros, prin aplicarea unor măsuri de prevenire, care să vizeze factorii criminogeni şi înlăturarea condiţiilor care generează corupţia, prin depistarea nemijlocită a actelor de corupţie şi tragerea la răspundere juridică a vinovaţilor, în temeiul legislaţiei.

În acest sens, Partidul Liberal propune un program complex de prevenire şi combatere a corupţiei, relevat prin:

1. Perfecţionarea cadrului legislativ şi asigurarea aplicării legislaţiei

Reforma legislativă trebuie să contribuie la consolidarea statului de drept, la stabilirea şi securitatea vieţii sociale, la dezvoltarea unei economii de piaţă viabile, la eliminarea factorilor de risc ce duc la corupţie, prin simplificarea şi corelarea normativă, eliminarea dublei interpretări, adoptarea unor acte normative, conform normelor europene, care să reglementeze cadrul legal al activităţilor de prevenire şi contracarare a corupţiei.

2. Eficientizarea sistemului instituţional

Efectul scontat al reformei instituţionale este crearea unui sistem instituţional eficient în prevenirea şi combaterea corupţiei şi în reducerea riscurilor de corupţie în cadrul instituţiilor publice. În acest sens, o atenţie deosebită trebuie de acordat sistemului judecătoresc, sistemului vamal, sistemului fiscal, organelor afacerilor interne, CCCEC.

O premisă în diminuarea corupţiei este limitarea contactului direct dintre funcţionarul public şi beneficiarul de servicii, prin implementarea unui mecanism de prestare a serviciilor publice prin intermediul mijloacelor electronice.

Ca măsură-cheie a mecanismului de prevenire a corupţiei în sistemul public este necesară implementarea unui sistem eficient de control al declaraţiilor de avere şi venituri ale demnitarilor de stat, ale judecătorilor, ale procurorilor şi funcţionarilor publici.

3. Asigurarea transparenţei în activitatea publică

Constituirea unei societăţi bazate pe valori democratice implică măsuri de asigurare a transparenţei serviciului public, a colaborării deschise şi necondiţionate cu societatea. Obiectivele de bază le constituie: efecientizarea procesului de informare a populaţiei, controlul societăţii civile asupra activităţii instituţiilor publice, stimularea formării corecte a opiniilor şi participării active a populaţiei la procesul de luare a deciziilor în spirit democratic.

Dintre măsurile necesare în această direcţie vom evidenţia: crearea şi utilizarea eficientă a paginilor web oficiale ale instituţiilor publice şi instanţelor de judecată, unde vor fi plasate şi actualizate permanent informaţiile publice; comunicarea on-line cu societatea civilă prin discuţii şi dezbateri publice; elaborarea buletinelor informative; instalarea panourilor informaţionale; publicarea unor rapoarte anuale privind activitatea diferitelor corpuri instituţionale din stat, precum şi a instanţelor de judecată; desemnarea persoanelor abilitate în relaţiile cu mass-media.

4. Diminuarea efectelor corupţiei asupra sectorului privat

Crearea unui sector privat competitiv constituie o prioritate a politicii economice a Republicii Moldova, în acest sens impunându-se modificarea legislaţiei fiscale şi vamale pentru reducerea poverii fiscale şi sporirea responsabilităţii în caz de evaziune fiscală. Mai mult ca atât, putem menţiona un şir de activităţi prioritare pe viitor: contracararea actelor de corupţie şi infracţiunilor economice, prin demascarea schemelor frauduloase şi implicarea firmelor “fantomă”; monitorizarea activităţii privind restituirea TVA; monitorizarea formării preţurilor la medicamente şi alte produse socialmente importante; lichidarea monopolurilor şi micşorarea numarului de licenţiere a activităţilor.

5. Intensificarea activităţii organelor de drept

Eradicarea corupţiei este posibilă şi prin eficientizarea organelor de drept la depistarea cazurilor de corupţie, inclusiv la nivel înalt, cu demascarea persoanelor corupte şi a celor care urmăresc coruperea funcţionarilor publici, inclusiv urgentarea finalizării dosarelor iniţiate, precum şi mediatizarea cauzelor de corupţie. Totodată, este necesar de a asigura o independenţă reală a organelor de drept implicate în investigarea nemijlocită a cazurilor de corupţie. Deasemenea, e necesară eliminarea lacunelor legislative, a neclarităţilor şi incoerenţelor interpretate ca fiind sursă potenţială de blocaj sau limitare a eforturilor de combatere a corupţiei.

6. Intensificaea cooperării instituţiilor publice cu societatea civilă

Un obiectiv major al politicii de prevenire a corupţiei îl constituie implicarea societăţii civile în acţiunile de prevenire a corupţiei şi informarea opiniei publice cu privire la cauzele şi consecinţele corupţiei, la paguba pe care o aduce. În acest sens, este oportună desfăşurarea campaniilor vaste de sensibilizare şi informare anticorupţie a opiniei publice, prin promovarea culturii juridice şi a standardelor anticorupţie. Totodată, este necesară încurajarea de către stat a participării societăţii civile în lupta împotriva corupţiei, inclusiv prin delegarea unor funcţii precise în aplicarea Programului naţional de luptă împotriva corupţiei.

7. Extinderea colaborării internaţionale

Prevenirea corupţiei constituie o preocupare constantă a organismelor internaţionale, în acest scop fiind elaborate şi adoptate o serie de documente internaţionale care reglementează procesul luptei anticorupţie. În domeniul colaborării internaţionale, Partidul Liberal susţine participarea Republicii Moldova la acţiunile, iniţiativele şi proiectele ce vizează prevenirea şi combaterea corupţiei, la cooperarea cu Uniunea Europeană în cadrul Acordului de Parteneriat şi Cooperare şi la alte acorduri.

Partidul Liberal se angajează plenar în combaterea corupţei, iar măsurile propuse sunt menite să prevină şi să contracareze acest flagel în Republica Moldova. Realizarea acestora şi a altor măsuri ar contribui la consolidarea tuturor forţelor sănătoase în lupta cu corupţia, la diminuarea simţitoare a nivelului corupţiei şi, ca rezultat, la un progres esenţial din toate punctele de vedere al Republicii Moldova.

Sursa: www.pl.md

La 26 septembrie va avea loc cel de-al III-lea Congres al PL Congresul III al Partidului Liberal