Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPL

Deputaţii PL au înaintat în Parlament un Proiect de Lege privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice

|versiune pentru tipar||
PL / 12 decembrie 2013
Partidul Liberal

Deputaţii Fracţiunii Parlamentare a Partidului Liberal au înregistrat un Proiect de Lege privind completarea Legii nr.121-XVI din 04.05.2007, ce ţine de administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea Anexei la Legea privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice nr. 121-XVI din 04.05.2007, care conţine lista bunurilor nepasibile de privatizare.

Necesitatea acestor completări este evidenţiată prin faptul că în ultima perioadă, unele din instituţiile medicale sunt cu insistenţă supuse privatizării.

În nota informativă a proiectului este menţionat că potrivit art. 2 al Legii ocrotirii sănătăţii nr. 411 din 28.03.1995, sistemul de ocrotire a sănătăţii este constituit din unităţi curativ-profilactice, sanitaro-profilactice, sanitaro-antiepidemice, farmaceutice şi de altă natură.

Instituţiile Medico-Sanitare Publice reprezintă pilonii sistemului de sănătate în Republica Moldova, supunerea privatizării acestora pune în pericol sistemul de ocrotire a sănătăţii în întregime.

Conform art. 296 alin. (2) din Codul civil: “Din domeniul public al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale fac parte bunurile determinate de lege, precum şi bunurile care, prin natura lor, sînt de uz sau de interes public. Interesul public implică afectarea bunului la un serviciu public sau la orice activitate care satisface nevoile colectivităţii fără a presupune accesul nemijlocit al acesteia la utilizarea bunului conform destinaţiei menţionate”.

Instituţiile Medico-Sanitare Publice prin natura lor, sînt de uz, interes public şi sunt implicate direct în activitate pentru satisfacerea nevoilor colectivităţii realizînd interesul general a statului — protecţia sănătăţii populaţiei.

Codul civil la art. 296 alin. (4), precum şi art. 10 alin (1) din Legea nr.121/2007 statuează că: “Bunurile domeniului public sînt inalienabile, insesizabile şi imprescriptibile”.

Caracterul inalienabil constă în aceea că bunurile care fac obiectul proprietăţii publice sunt scoase din circuitul civil general, adică nu pot fi înstrăinate pe cale voluntară, prin acte inter vivos sau mortis causa, şi nu pot constitui obiect al gajului sau al unei alte garanţii reale.

Astfel, este imperios necesar ca aceste instituţii să fie incluse în lista bunurilor nepasibile de privatizare.

Proiectul de lege este propus cu scopul de a fortifica sistemul de sănătate din Republica Moldova prin includerea Instituţiile Medico-Sanitare Publice in lista bunurilor nepasibile de privatizare şi excluderea posibilităţii ca acestea să fie scoase din proprietatea statului.

Prezentul proiect de lege nu necesită alocarea mijloace financiare.

Departamentul Imagine şi Comunicare al PL
Sursa: www.pl.md

Liberalii bănuiesc că PLDM pregăteşte fraudarea alegerilor Proiect de Lege cu privire la arborarea simbolului Crucii creştine în Parlamentul Republicii Moldova