Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPLDM

Regulament de organizare şi funcţionare a Asociaţiei Managerilor şi Oamenilor de Afaceri a PLDM

|versiune pentru tipar||
PLDM / 20 februarie 2012
Partidul Liberal Democrat din Moldova

Asociaţia Oamenilor de Afaceri a PLDM este o structură a Partidului Liberal Democrat din Moldova (PLDM) care militează pentru implicarea oamenilor de afaceri în procesul de edificare în Republica Moldova a statului de drept, prosper, democrat şi modern. AMOA PLDM pledează pentru promovarea unui mediu favorabil dezvoltării Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (ÎMM), încurajarea cetăţenilor de a participa la viaţa economică şi politică, precum şi pentru asigurarea unei dezvoltări durabile a economiei Republicii Moldova.

AMOA PLDM se va baza pe principii de asigurare a reprezentativităţii şi participării active a oamenilor de afaceri în viaţa, economică, politică şi socială a ţării.

Capitol I Dispoziţii Generale

Art. 1 AMOA PLDM este constituită în cadrul Partidului Liberal Democrat din Moldova şi se conduce de Statutul şi Programul PLDM

Art. 2 Scopul AMOA PLDM este de a promova principiile democratice şi doctrina conservatoare a PLDM în rândul oamenilor de afaceri din Republica Moldova.

Art. 3 Membri ai AMOA PLDM sunt oamenii de afaceri membri ai PLDM care acceptă sa activeze in conformitate cu prezentul regulament.

Art. 4 Obiectivele AMOA PLDM sunt:

Art. 5 În vederea atingerii acestor obiective se vor realiza acţiuni de:

Art. 6. Sediile AMOA PLDM de nivel naţional şi teritorial sunt situate in sediile corespunzătore ale PLDM. AMOA PLDM îşi pot organiza şi alte spaţii de desfăşurare a activităţii cu aprobarea Biroului Permanent Central (BPC) al PLDM, respectiv a Birourilor Teritoriale (BT) a PLDM.

Capitol II. Structura Organizatorică a AMOA PLDM

AMOA PLDM este constituită din organizaţii teritoriale şi activează în strictă concordanţă cu prezentul regulament. Organizaţia teritorială se constituie la nivel de raion şi trebuie să întrunească cel puţin şapte membri. Organizaţiile teritoriale exercită funcţiile de organizare şi coordonare a activităţii oamenilor de afaceri la nivel teritorial. Membrii AMOA PLDM teritoriale pot fi oamenii de afaceri membri ai PLDM care au domiciliul pe teritoriului raionului sau sectorului.

Art. 7 Organele de conducere la nivel naţional sunt:

Art. 8 Conferinţa Naţională este forul suprem al AMOA PLDM şi se convoacă de către Consiliul AMOA PLDM o data la doi ani cu aprobarea prealabilă a Biroului Permanent Central al Partidului Liberal Democrat din Moldova.

Art. 10 Delegaţii la Conferinţa Naţională sunt aleşi de în conformitate cu norma de reprezentare ce va fi stabilită de către Consiliul AMOA PLDM.

Art. 11 Conferinţa Naţională extraordinară se convoacă prin hotărârea Consiliului AMOA PLDM sau la cererea a 1/3 din organizaţiile teritoriale, cu aprobarea prealabilă a Biroului Permanent Central al Partidului Liberal Democrat din Moldova.

Art. 12 Conferinţa Naţională ordinară se convoacă cu cel puţin 45 zile, iar Conferinţa extraordinară cu cel puţin 30 zile înainte de data fixată pentru desfăşurarea acestuia.

Art. 13 Conferinţa Naţională este deliberativă dacă la lucrări participă majoritatea delegaţilor.

Art. 14 Hotărârile Conferinţei Naţionale se adoptă cu votul majorităţii delegaţilor prezenţi.

Art. 15 Hotărârile Conferinţei Naţionale privind reorganizarea structurii AMOA PLDM, alegerea/revocarea preşedintelui şi vicepreşedinţilor Organizaţiei se adoptă cu votul a 2/3 a delegaţilor prezenţi.

Art. 16 Conferinţa Naţională a AMOA PLDM are următoarele atribuţii:

Art. 17 Consiliul AMOA PLDM este organul de conducere al Asociaţiei, care activează in intervalul dintre conferinţe si se convoacă nu mai rar de o data la 6 luni, sau pe măsura necesităţilor la cererea Biroului Permanent sau la solicitarea a 1/3 din numărul membrilor săi.

Art. 18 Şedinţele Consiliului AMOA PLDM sunt deliberative doar cu participarea majorităţii membrilor acestuia. Deciziile Consiliului AMOA PLDM se adoptă cu votul majorităţii membrilor care participă la şedinţă.

Art. 19 Consiliul AMOA PLDM are următoarele atribuţii:

Art. 20 Biroul Permanent este format din:

Membrii Biroului Permanent sunt din oficiu membri ai Consiliului AMOA PLDM.

Art. 21 Biroul Permanent are următoarele atribuţii:

Art. 22 Biroul Permanent se întruneşte lunar sau pe măsura necesităţilor, la solicitarea Preşedintelui, sau a mai mult de jumătate din numărul membrilor.

Art. 23 Şedinţele Biroului Permanent sunt deliberative în cazul în care la lucrările participă majoritatea membrilor.

Art. 24 Hotărârile Biroului Permanent se adoptă cu majoritatea voturilor membrilor prezenţi.

Art. 25 Preşedintele AMOA PLDM se alege de către Conferinţă pentru o perioadă de doi ani si are următoarele atribuţii:

Art. 26 Vicepreşedinţii AMOA:

Art. 27 Secretarul are următoarele atribuţii:

Art. 28. Organizaţiile Teritoriale ale AMOA activează la nivel similar cu structura organizatorică a PLDM la nivel teritorial şi se pot constitui cu condiţia că întrunesc un număr minim de 7 membri.

Organele de conducere la nivel teritorial sunt:

În raioanele în care nu se vor constitui Organizaţii Teritoriale, coordonarea activităţii curente a comunităţii managerilor şi oamenilor de afaceri membri ai PLDM se va face colegial, fiind desemnat un singur delegat la Conferinţele Naţionale AMOA PLDM cu aprobarea Biroului Permanent al OT PLDM.

Art. 29. Adunarea Generală teritorială,este organul suprem al organizaţiei teritoriale,. Adunarea Generală teritorială se convoacă după necesitate, dar nu mai rar decât odată în an, de către Preşedintele organizaţiei, sau la cererea a 1/3 din membri. Ea este deliberativă dacă la lucrări participă majoritatea membrilor organizaţiei.

Art. 30. Hotărârile Adunării Generale teritoriale se adoptă cu votul majorităţii celor prezenţi. Hotărârea privind alegerea Preşedintelui se adoptă cu votul majorităţii membrilor organizaţiei teritoriale prezenţi.

Art. 31. Adunarea Generală teritorială are următoarele atribuţii:

Art. 32. Biroul Teritorial include în componenţa sa Preşedintele OT OMOA PLDM, Vice Preşedinţii, Secretarul şi organizează activităţile în perioada dintre adunările generale teritoriale. Biroul teritorial este convocat lunar sau după necesitate, de către preşedintele organizaţiei teritoriale sau la cererea 1/3 din membrii.

Art. 33 Biroul Teritorial are următoarele atribuţii:

Art. 34 Preşedintele organizaţiei teritoriale este ales de Adunarea Generală teritorială si asigura promovarea politicii adoptate de către organele de conducere ale organizaţiei. Preşedintele reprezintă structura în relaţiile cu Organele de conducere ale Partidului, Biroul Permanent cu alte structuri de acelaşi nivel, prezidează şedinţele Biroului şi ale Adunării Generale teritorială, coordonează activităţile organizaţiei şi semnează procesele verbale ale Biroului teritorial al AMOA PLDM şi ale Adunării Generale teritoriale. Pentru perioada de absenţă sau de imposibilitate a exercitării funcţiilor, desemnează un vicepreşedinte pentru asigurarea interimatului.

Art. 35 Secretarul coordonează activităţile AMOA PLDM în conformitate cu regulamentul şi cu hotărârile organelor de conducere. Participă la şedinţele Biroului Teritorial şi prezintă trimestrial un raport despre participarea membrilor Biroului la şedinţe. Secretarul contrasemnează procesele verbale ale Biroului şi ale Adunării Generale teritoriale.

Art. 36 În municipiul Chişinău vor activa 5 (cinci) organizaţii teritoriale — Botanica, Buiucani, Centru, Ciocana, Râşcani. Organizaţiile teritoriale din mun. Chişinău sunt create după aceleaşi principii şi au aceleaşi organe de conducere ca şi celelalte organizaţiile teritoriale.

Capitol III. Sancţiuni

Art.37 Sancţiunile se aplică în conformitate cu Statutul PLDM.

Art.38 Absenţa nemotivată a unui membru al Biroului Permanent sau celui Teritorial la un număr de trei întruniri ordinare consecutive sau la jumătate din şedinţele ordinare dintr-un an ale acestuia atrage excluderea de drept din poziţie la prezentarea trimestrială a raportului privind prezenţa la şedinţe de către secretarul AMOA PLDM. Absenţe nemotivate presupun acele ce sunt cauzate de motive de starea sănătăţii, motive familiale, reprezentare publică şi campanie electorală.

Capitolul IV. Dispoziţii finale

Art. 39 Prevederile prezentului Regulament se completează cu prevederile Statutului PLDM.

Sursa: www.pldm.md

Instruiri pentru consilierii locali din Ştefan Vodă TLDM Chişinău a aprobat Planul de acţiuni pentru anul 2012