Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPLDM

Manifestul PLDM: ÎNAINTE, NU ÎNAPOI

|versiune pentru tipar||
PLDM / 8 decembrie 2013 | 
Partidul Liberal Democrat din Moldova

În Republica Moldova se produc transformări majore care vor avea un impact puternic asupra destinului mai multor generaţii. După aproape un deceniu de guvernare comunistă dezastruoasă, Republica Moldova a început să edifice o economie de piaţă modernă, să pună bazele unei justiţii transparente, în serviciul cetăţenilor, să consolideze statul de drept, să creeze un sistem de protecţie socială echitabil şi durabil. Astăzi sînt puse bazele statului european Republica Moldova.

Aceste transformări creează pentru cetăţenii Republicii Moldova anumite dificultăţi. Cetăţenii sînt afectaţi de şomaj, au salarii şi pensii mici, se confruntă cu o justiţie care nu oferă tuturor protecţie echitabilă. În consecinţă, mulţi cetăţeni activi şi tineri aleg să părăsească ţara, în căutarea unei vieţi mai bune.

Partidul Liberal Democrat din Moldova se angajează să schimbe radical această stare de lucruri şi să conducă Moldova spre un viitor demn.

Înainte, spre o viaţă mai bună pentru toţi cetăţenii! Înainte, spre o viaţă plină de oportunităţi pentru afirmarea tinerilor!

PLDM consideră că schimbarea, de care are nevoie Republica Moldova, constă în finalizarea rapidă a tranziţiei post-sovietice şi edificarea statului european Republica Moldova.

Schimbarea, pe care o dorim, nu poate să se producă prin revenirea la “stabilitatea de mlaştină”, la realităţile de pînă la 2009, cînd eram izolaţi de Europa şi lumea civilizată, cînd nu aveam elementarul acces la Internet, cînd cetăţenii erau torturaţi, persecutaţi şi deposedaţi de afaceri, cînd instituţiile statului interveneau brutal în viaţa privată a cetăţenilor, lipsind ţara de perspectiva modernizării şi dezvoltării economice.

Începînd cu toamna anului 2009, PLDM conduce Moldova într-o direcţie clară: Înainte, spre Europa, Înainte, spre o economie modernă şi viabilă care creează locuri de muncă, Înainte, spre statul de drept şi justiţia transparentă.

PLDM edifică viitorul Republicii Moldova. În doar cîţiva ani, am reuşit:

Avem încă multe de făcut, fiind în faţa unei singure alternative: depăşirea interminabilei perioade de tranziţie şi construirea statului european Republica Moldova.

Acest manifest reprezintă un program, pe termen lung, şi urmăreşte un singur scop: să ducă Moldova înainte. Manifestul depăşeşte angajamentele pe care şi le poate asuma un guvern şi are în vizor obiective majore de interes naţional, pe care fiecare cetăţean trebuie să le înţeleagă şi să le accepte.

PLDM consideră că anume această abordare poate schimba modul nostru de a gîndi şi de a acţiona, doar prin această schimbare poate fi garantată mişcarea înainte a Republicii Moldova.

Prin prezentul manifest, PLDM stabileşte calea pe care trebuie să o urmeze noua generaţie de cetăţeni şi tinde să acopere patru direcţii prioritare:

  1. să avansăm în reforma educaţiei, cu şcoli şi programe noi, gîndire critică şi excluderea copiatului;
  2. să avansăm în crearea locurilor de muncă gestionate de tineri antreprenori şi în dezvoltarea unui sector privat viguros;
  3. să avansăm în fortificarea statului de drept şi în eforturile de diminuare a corupţiei;
  4. să avansăm în edificarea unui viitor european.

ÎNAINTE, pentru o educaţie de calitate!

Educaţia este motorul care propulsează Republica Moldova. Un sistem de educaţie de calitate oferă tinerilor abilităţi suplimentare şi gîndire critică, pentru a începe o afacere, pentru a asimila noile tehnologii informaţionale, pentru a pătrunde în esenţa industriilor inovatoare. Educaţi în acest spirit, tinerii vor reuşi să fie realizaţi, să aibă o viaţă activă şi dinamică, să se angajeze în companii multinaţionale şi să fie performanţi.

O educaţie mai bună înseamnă un stat mai puternic. Cu generaţii bine educate şi într-un mediu competitiv, controlul civic devine o regulă, iar injustiţiile nu mai sînt tolerate de societate. Dezbaterile şi participarea la procesul de elaborare a politicilor publice devin instrumente eficiente pentru toate grupurile sociale.

Guvernarea comunistă a promovat o politică educaţională degradantă, de îndoctrinare, sistemul educaţional devenind un spaţiu al confruntărilor ideologice, detaşat totalmente de necesităţile reale ale economiei şi societăţii. Plagiatul, copiatul, minciuna, ignorarea performanţei şi a gîndirii critice au pus la grea încercare profesorii, tinerii studioşi şi, în consecinţă, viitorul ţării.

Angajamentul PLDM pentru educaţie constă în promovarea reformelor iniţiate care vizează calitatea procesului educaţional, dotarea instituţiilor şi motivarea viitorilor specialişti, astfel încît acestea să aibă un trend ascendent şi să nu permită recidivarea în ignoranţă.

Acţiunile noastre vor fi focalizate pe dezvoltarea şcolilor care oferă o educaţie de înaltă calitate, în care elevii şi studenţii dobîndesc cunoştinţe temeinice, dar şi calitatea de a gîndi liber şi critic.

Învăţarea formală şi mimarea procesului educaţional vor rămîne în istorie. În şcoala, pe care o edificăm astăzi, elevii vor fi învăţaţi să întrebe “de ce — da?” şi “de ce — nu?”. Vom crea condiţii pentru ca toţi elevii şi profesorii să muncească productiv şi să persevereze, în vederea atingerii standardelor de excelenţă. Statul va şti şi va fi capabil să aprecieze, în egală măsură, elevii şi profesorii care muncesc şi avansează — prin construirea unor şcoli moderne, prin salarii competitive şi oferirea mai multor oportunităţi pentru acumularea cunoştinţelor şi abilităţilor.

PLDM a iniţiat această transformare fundamentală a Republicii Moldova prin dotarea, fără precedent, cu calculatoare a şcolilor, colegiilor şi universităţilor, prin reformarea procesului de evaluare a cunoştinţelor, combaterea copiatului la bacalaureat şi promovarea tinerilor care muncesc şi sînt performanţi. Ultimele evoluţii au demonstrat că aceste reforme nu sînt uşoare, dar ele permit întregii societăţi să meargă înainte spre excelenţă şi rezultate mari.

Pentru a avansa în realizarea acest obiectiv, PLDM va promova un şir de politici fundamentale:

Reformarea şcolilor profesionale pentru a spori angajarea tinerilor în cîmpul muncii şi a asigura economia cu cadre muncitoreşti calificate.

Modificarea curriculei de aşa manieră încît accentul să cadă pe obţinerea abilităţilor şi cunoştinţelor necesare tinerilor, pentru a face faţă unui mediu economic competitiv.

Consolidarea independenţei instituţiilor superioare de învăţămînt şi implementarea unui sistem modern de evaluare a calităţii studiilor universitare, cu accent pe valoarea cunoştinţelor.

Continuarea optimizării examenelor de bacalaureat, prin motivarea studenţilor care muncesc, demonstrează performanţă şi perseverenţă.

Recunoaşterea meritului cadrelor didactice de toate nivelurile, prin majorarea salariilor cu 70%, în următorii trei ani, şi promovarea statutului public al profesorilor de toate treptele.

Crearea unor condiţii mai bune şi oportunităţi mai mari pentru elevi şi studenţi: săli de curs amenajate şi dotate cu mijloace interactive şi calculatoare, campusuri şi cămine conectate permanent la Internet, programe de mobilitate, la toate treptele de educaţie.

ÎNAINTE, pentru noi locuri de muncă la sate şi oraşe

În cadrul strategiei sale, PLDM consideră că avansarea în crearea locurilor de muncă este o sarcină prioritară, pe termen scurt, mediu şi lung. Un loc de muncă bine remunerat reprezintă cea mai eficientă armă împotriva sărăciei, fiind şi sursa de afirmare a demnităţii şi de asigurare a viitorului copiilor.

Sîntem siguri că sectorul privat va genera noi locuri de muncă. Vom lupta pentru ca cetăţenii să poată capitaliza şi cîştiga, de pe urma iniţiativei şi a efortului pe care îl depun.

PLDM a iniţiat procesul de dezvoltare a agriculturii performante, prin acces la investiţii şi tehnologii de ultimă oră. Am pus baza şi vom merge înainte, demarînd o nouă etapă în dezvoltarea agriculturii — cu valoare adăugată înaltă şi capacitate de concurenţă pe piaţa europeană.

Comuniştii au reuşit să promoveze dreptul la muncă doar pe hîrtie, în realitate, distrugînd aproape o jumătate de milion de locuri de muncă, în mare parte, la sate. Ei au izolat ţara şi i-au descurajat chiar şi pe propriii cetăţeni să investească. Au ignorat agricultura, forţînd oamenii să plece peste hotare.

PLDM a reuşit să depăşească această stare de lucruri, lansînd agricultura pe un făgaş înnoitor. În ultimii ani, în Republica Moldova au fost lansate cu 20% mai multe afaceri decît în perioada guvernării precedente. În trei ani, am reuşit să atragem investiţii în agricultură de trei ori mai mari decît în opt ani de guvernare comunistă. În ultimii patru ani, doar subvenţiile de stat în agricultură au fost de 7,5 ori mai mari decît în opt ani de guvernare comunistă. Am liberalizat exportul de cereale, am readus vinurile noastre pe pieţele din est şi am creat condiţii pentru cucerirea noilor pieţe, am făcut investiţii în tehnica agricolă de patru ori mai mari decît în opt ani de guvernare comunistă. Am reuşit modernizarea substanţială a vinificaţiei, importînd tehnologii performante occidentale şi oferind credite ieftine pentru vinificatori.

Vom munci pentru ca iniţiativa privată să devină principalul motor al creării locurilor de muncă. Dorim schimbarea mentalităţii de aşa manieră încît fiecare agent economic să se gîndească nu numai la propriul beneficiu, nu numai la propria bunăstare, ci şi la crearea locurilor de muncă. Acest principiu trebuie să devină valabil pentru toate sectoarele, de la agricultură pînă la IT.

Pentru realizarea acestor obiective, ne angajăm:

ÎNAINTE, pentru un stat de drept, fără corupţie

PLDM consideră că Moldova va avansa prin consolidarea instituţiilor statului şi mobilizarea perpetuă a întregii societăţi în lupta cu corupţia. Corupţia a atins cote alarmante, afectînd bunăstarea cetăţenilor noştri şi prejudiciind reputaţia Republicii Moldova, pe plan internaţional. PLDM va depune eforturi pentru transformarea în continuare a serviciului public în interesul cetăţeanului, bazat pe merit, guvernare electronică şi limitarea influenţei funcţionarilor în mediile coruptibile.

Comuniştii, în decurs de opt ani, au construit un sistem bazat pe privilegii şi corupţie. Doar oamenii loiali sistemului erau promovaţi şi menajaţi, indiferent de nivelul de profesionalism şi competenţe. A fost creat un sistem salarial necompetitiv, care motiva angajaţii să caute alte surse de venit. Lipsa transparenţei, ignorarea opiniei societăţii civile, a mass-mediei, a beneficiarilor de servicii publice aveau un singur scop: să-i facă pe toţi dependenţi de corupţie şi de guvernare.

PLDM a iniţiat programe naţionale de combatere a corupţiei şi de monitorizare a modului în care sînt prestate serviciile publice. Abordarea noastră este una sistemică. A fost lansat procesul de reformare a poliţiei, inclusiv testarea integrităţii poliţiştilor. A demarat substituirea serviciilor publice directe cu cele electronice anume în scopul limitării posibilităţilor de corupere şi favoritism.

Fiecare cetăţean al Republicii Moldova trebuie să fie conştient de faptul că mai este mult de făcut, pentru a învinge acest flagel al societăţii. În următorii ani, lupta PLDM pentru transparenţă şi împotriva corupţiei va include:

ÎNAINTE, pentru consolidarea şi afirmarea statului european Republica Moldova

PLDM consideră că Republica Moldova nu are alternativă viitorului european. PLDM consideră prioritară menţinerea relaţiilor strategice cu Federaţia Rusă.

Din punct de vedere istoric, cultural şi geografic, Republica Moldova este un stat european. Rădăcinile noastre sînt în Europa. Moldovenii doresc o calitate a vieţii demnă de europeni: cu mai multe locuri de muncă, salarii mai mari, mai multe investiţii, libertatea de a călători, drepturi pentru fiecare cetăţean, mai multe oportunităţi pentru tineri şi femei.

Anume din aceste considerente, PLDM construieşte astăzi un stat european acasă, în Republica Moldova. Este obligaţia noastră în faţa tuturor generaţiilor să aducem instituţiile şi ţara mai aproape de Europa.

Comuniştii doresc să întoarcă Moldova din drumul european. Fiind la putere, ei au izolat ţara atît de Europa, cît şi de vecinii imediaţi. Ei se opun vehement viitorului european al Republicii Moldova, fiind inclusiv împotriva călătoriilor fără vize pentru cetăţenii Republicii Moldova.

Recent, Republica Moldova a făcut un pas istoric, parafînd Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană. Moldova a parafat Acordul de Liber Schimb cu UE şi a îndeplinit toate condiţiile pentru liberalizarea regimului de vize cu UE. Aceşti paşi demonstrează că Partidul Liberal Democrat este echipa care face ireversibil parcursul european al ţării şi edifică viitorul european, în cadrul statului Republica Moldova.

PLDM va intensifica eforturile de integrare a Republicii Moldova în Uniunea Europeană, inclusiv prin:

Avem certitudinea că reintegrăm ţara în măsura în care integrăm Moldova în Europa. Vom munci în continuare, pentru reglementarea paşnică a conflictului de pe Nistru, oferind cetăţenilor noştri din raioanele de est ale ţării aceleaşi beneficii şi privilegii de care se vor bucura toţi cetăţenii Republicii Moldova, ca urmare a procesului de integrare europeană.

Ştim cum arată viitorul şi sîntem cei care îl construiesc! Vor fi mai multe locuri de muncă. Mai puţină corupţie. Tinerii noştri vor concura cu tinerii din cele mai avansate ţări. Cetăţenii îşi vor asuma mai multe responsabilităţi în faţa propriilor comunităţi. Mai multe persoane se vor simţi capabile să iniţieze o afacere. Oamenii vor fi mai activi, îşi vor critica liderii, îşi vor controla propriul stat. Cetăţenii vor şti că statul este în serviciul lor şi nu invers. Treburile publice vor fi definite de transparenţă şi participare. Moldova va fi ancorată în valorile şi instituţiile europene.

NOI, PARTIDUL LIBERAL DEMOCRAT DIN MOLDOVA,
SÎNTEM FORŢA CAPABILĂ DE A ATINGE ACESTE OBIECTIVE!

Sursa: www.pldm.md

PLDM: 6 ani — 6 congrese Vlad Filat a fost reales preşedintele PLDM